Sprzeda i skup monet, akcesoriw numizmatycznych i filatelistycznych oraz banknotw
Sklep enumizmatyczny.pl

Kontakt

tel. (022) 7697727
Warszawa

Popularne produkty

Monety, Pozostałe produkty, Akcesoria numizmatyczne

Popularne marki

, Mennica_gn, Leuchturm, Leuchtturm_10, Leuchtturm_20

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

enumizmatyczny.pl > Oferowane produkty > Monety > Monety tematycznie > Historia wojskowości > 10 zł, Generał broni Władysław Anders


 

Opis

Awers monety:  Z lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, poniżej orła napis: 10 ZŁ. Z prawej strony oznaczenie roku emisji:  2002 oraz odznaka Krzyża PamiÄtkowego Monte Cassino. Poniżej maki wykonane farbami: czerwonÄ, zielonÄ i czarnÄ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewÄ łapÄ orła znak mennicy: m/w Rewers monety:  Z lewej strony wizerunek generała broni Władysława Andersa. Z prawej strony ruiny klasztoru na Monte Cassino, powyżej napis:  GENERAŁ / BRONI / WŁADYSŁAW / ANDERS /1892-1970. Projektant monety:  Andrzej Nowakowski  Władysław Anders urodził siÄ 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu. Po ukończeniu szkoły realnej, studiował na politechnice w Rydze. Przed wybuchem pierwszej wojny światowej został powołany do służby kawalerii rosyjskiej. W wojsku ukończył szkołÄ podchorÄżych rezerwy i otrzymał stopień oficera rezerwy. Podczas walk na froncie wyróżnił siÄ odwagÄ, a także umiejÄtnościami dowódczymi. W toku walk był kilkakrotnie ranny. W 1917 roku młodemu Andersowi udało siÄ dostaÄ do powstajÄcego właśnie na terenie Rosji Polskiego Korpusu pod wodzÄ generała Józefa Dowbora – Muśnickiego. W latach 1917 – 1918 dowodził szwadronem, a od 1921 roku 1 Pułkiem Ułanów Wielkopolskich. W późniejszym okresie został szefem sztabu 1 Dywizji Strzelców w I Korpusie na Wschodzie. Po rozbrojeniu Korpusu przez Niemców, Anders powrócił do Polski.  Po przybyciu do kraju Władysław Anders zgłosił siÄ pod sztandary Wojska Polskiego i został szefem sztabu Armii Wielkopolskiej, tworzonej przez generała Dowbora – Muśnickiego. NastÄpnie zajÄł siÄ formowaniem 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich, po czym został jego pierwszym dowódcÄ. 1 czerwca 1919 roku awansowano go do stopnia podpułkownika. Na czele 15 pułku ułanów wziÄł udział w działaniach wojennych w latach 1919 – 1920. W czasie tych walk został ranny, mimo tego podpułkownik Anders dał siÄ poznaÄ jako dobry organizator działań bojowych swego pułku. Niebawem zarówno sztandar pułku, jak i on sam został udekorowany Orderem Wojennym Virtuti Militari przez Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Jako niezwykle uzdolniony oficer został skierowany w 1921 roku na wyższe studia wojenne do Francji (na Ecole Superieure de Guerre – Wyższa Szkoła Wojskowa). Po ukończeniu studiów i powrocie do kraju został w 1924 roku dyrektorem nauk na kursie wyższych dowódców dyplomowanych WP. NastÄpnie został szefem sztabu generała Tadeusza Rozwadowskiego.  W maju 1926 roku pułkownik Anders zgodnie z przysiÄgÄ stanÄł po stronie rzÄdu i prezydenta Rzeczypospolitej. W Belwederze objÄł kierownictwo obrony, a nastÄpnie przeprowadził do Wilanowa prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i towarzyszÄce mu osobistości.  Po wypadkach majowych pułkownik dyplomowany Władysław Anders pozostał nadal w czynnej służbie wojskowej. W tym samym roku Marszałek Piłsudski przeprowadził pierwszÄ „grÄ wojennÄ” (rodzaj egzaminu wojskowego). WziÄło w niej udział kilkunastu generałów i pułkowników. UczestniczÄcy w grze podpułkownik dyplomowany Władysław Anders wypadł bardzo dobrze i wkrótce został mianowany szefem Sztabu Generalnego Inspektoratu Kawalerii  w Brodach. 1 stycznia 1934 roku pułkownik Anders otrzymał szlify generalskie.  W 1937 roku generał Władysław Anders został dowódcÄ Nowogródzkiej Brygady Kawalerii w Baranowiczach, z którÄ dwa lata później wyruszył na wojnÄ.  Generał Anders od najmłodszych lat jeździł konno, był niemal urodzonym kawalerzystÄ. Wychował wielu doskonałych polskich kawalerzystów. Ekipa olimpijska, którÄ kierował w czasie miÄdzynarodowych zawodów konnych w Nicei, odniosła wielki sukces, zdobywajÄc dla Polski aż cztery pierwsze nagrody, w tym także słynny Puchar Narodów.  W 1939 roku Nowogródzka Brygada Kawalerii, dowodzona przez generała Władysława Andersa, od połowy lipca  znajdowała siÄ w rejonie Działdowo-Lidzbark przy samej granicy Prus Wschodnich. W składzie brygady były wówczas: 25, 26, i 27 pułk ułanów, 4 pułk strzelców konnych (PSK), 9 dywizjon artylerii konnej (DAK) oraz inne służby.  W czasie przygotowań wojennych brygadÄ generała Andersa przydzielono do Armii „Modlin”. 1 września oddziały niemieckie zaatakowały Działdowo, a miasta bronił 5 batalion strzelców.  W czasie walk oddziałów brygady z nieprzyjacielem, w czwartym dniu wojny, generał został ranny odłamkiem bomby lotniczej. Nie opuszczajÄc swojego oddziału, po nałożeniu odpowiedniego gipsowego opatrunku nadal dowodził brygadÄ. W dwunastym dniu walk generał otrzymał dowództwo Grupy Operacyjnej Kawalerii składajÄcej siÄ z trzech wiÄkszych jednostek. Na czele GOK przemierzył PolskÄ , zaczynajÄc od Mławy aż po Karpaty. Walczył miÄdzy innymi pod Płockiem, Mińskiem Mazowieckim, pod Modlinem i Warszawa. W ciÄgłych walkach GOK generała Andersa cofała siÄ na południe przez Lublin, Krasnobór, Sambor. Po wyczerpaniu amunicji  generał nakazał swoim żołnierzom małymi grupami przedzieraÄ siÄ na WÄgry. Sam natomiast ze swoim bliskim otoczeniem w liczbie kilkunastu ludzi maszerował w kierunku Karpat.  W czasie tej wÄdrówki został ciÄżko ranny. Po walce 29 września został wziÄty do niewoli przez oddziały radzieckie. Generał Anders trafił nastÄpnie do szpitala wiÄziennego, a stamtÄd prosto do celi. Potem zaczÄły siÄ przesłuchania, wymyślne szykany i tortury. Tak było na przełomie lat 1939 – 1940. Potem generał był wiÄziony i przesłuchiwany w moskiewskim wiÄzieniu na Łubiance, a potem został przeniesiony do specjalnego wiÄzienia na Butrykach (przedmieścia Moskwy). Taki los spotkał generała Andersa aż do zwolnienia po podpisanym układzie (przywracajÄcym stosunki dyplomatyczne pomiÄdzy PolskÄ a ZSRR oraz dotyczÄcym budowy polskiej armii na terenach sowieckich pod polskim dowództwem) miÄdzy premierem rzÄdu RP na uchodźstwie generałem Władysławem Sikorskim a ambasadorem ZSRR w Londynie Iwanem Majskim 30 lipca 1941 roku.  Generał Anders tworzył, jak również stał siÄ dowódcÄ Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, a 11 sierpnia 1941 roku otrzymał awans do stopnia generała dywizji. Latem 1942 roku rozpoczÄto ewakuacjÄ  żołnierzy polskich i ponad 20 tysiÄcy cywilów (uratowanych z sowieckich wiÄzień i łagrów). Dalsze koleje losu wiÄzały siÄ z przejściem generała na czele swoich oddziałów na Środkowy Wschód (Iran, Irak, Palestyna) i połÄczeniem siÄ z SamodzielnÄ BrygadÄ Strzelców Karpackich, nastÄpnie przekształceniem tych oddziałów w II Korpus Polski pod jego dowództwem, a nastÄpnie przybyciem do Włoch w celu udziału w walkach z Niemcami. Prawie półtoraroczny pobyt na Środkowym Wschodzie był okresem intensywnego szkolenia i dobrej organizacji, w wyniku czego powstał dobrze przygotowany do działań bojowych II Korpus Polski.  We Włoszech dowodzony przez generała Andersa II Korpus Polski obsadził poczÄtkowo 31 stycznia 1944 roku odcinek nad rzekÄ Sangro, ale już na wiosnÄ otrzymał jedno z najtrudniejszych zadań – zdobycie umocnionego i doskonale bronionego kompleksu wzgórz łÄcznie z klasztorem na Monte Casino, zamienionym na twierdzÄ.  24 marca 1944 roku generał Władysław Anders jako dowódca II Korpusu Polskiego został wezwany wraz z szefem sztabu generałem Kazimierzem Wiśniowskim do dowódcy 8 armii brytyjskiej, generała Olivera Leesa w Vinchiaturo. Generał Leese postanowił powierzyÄ zdobycie klasztoru i wzgórz II Korpusowi Polskiemu, przy czym zdawał sobie sprawÄ jak trudne i ważne jest to zadanie.  Generał Anders dostał 10 minut czasu na zastanowienie siÄ po czym miał daÄ odpowiedź, przez co znalazł siÄ w niezwykle kłopotliwej sytuacji, ponieważ nie miał żadnej możliwości, a tym bardziej czasu na porozumienie siÄ z Naczelnym Wodzem generałem Kazimierzem Sosnkowskim, czy nawet z dowódcami wielkich jednostek wchodzÄcych w skład II Korpusu. Ponadto było to trudne i szalenie ryzykowne zadanie.  Poprzednie, trzykrotne próby alianckie przełamania oporu niemieckiego i zdobycia Monte Casino nie powiodły siÄ. Dopiero czwarte, polskie uderzenie w dniach 12 – 18 maja 1944 roku doprowadziło do zdobycia wzgórza i klasztoru na Monte Casino, a w dalszej kolejności Piedimonte, kluczowej pozycji na tak zwanej linii Hitlera. Droga do Rzymu została otwarta przez II Korpus Polski dowodzony przez generała Andersa. Bitwa o Monte Casino była szczytowym punktem epopei wojennej generała Andersa i żołnierzy II Korpusu Polskiego. Bitwa ta odbiła siÄ szerokim echem na całym świecie. WieśÄ o dokonaniach polskiej armii dotarła również do okupowanego kraju.  Dalsze szlaki bitewne generała Andersa prowadziły przez AnkonÄ, rzekÄ Cesano i Metauro, liniÄ Gotów, Apenin Emiliańskich i zakończone zostały zdobyciem Bolonii, co niewÄtpliwie było głównÄ przyczynÄ załamania siÄ frontu niemieckiego we Włoszech. Po dymisji (wymuszonej przez Anglików) generała Kazimierza Sosnkowskiego, generał Władysław Anders pełnił obowiÄzki Naczelnego Wodza od 26 lutego do 21 czerwca 1945 roku. Po wojnie, w dziesiÄtÄ rocznicÄ bitwy pod Monte Casino władze emigracyjne mianowały go generałem broni. Za całośÄ kampanii włoskiej odznaczony został Orderem Wojennym Virtuti Militari II klasy. Był ponadto odznaczony Orderem Virtuti Militari klasy III, IV i V, a także piÄciokrotnie Krzyżem Walecznych i wieloma innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi m.in. brytyjskim Orderem Łaźni nadanym mu przez króla Jerzego VI za bitwÄ pod Monte Casino.  Po zakończeniu wojny generał Anders pozostał w Anglii osiedlajÄc siÄ w Londynie. Polskie władze komunistyczne odebrały mu stopień generała, a także polskie obywatelstwo, które zostało mu przywrócone pośmiertnie w 1989 roku. Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 roku ( w 26 rocznicÄ bitwy pod Monte Casino) w Londynie i zgodnie ze swojÄ wolÄ został pochowany wśród żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Casino we Włoszech.  šródła własne, strona internetowa: nbp.pl/

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientw

10 zł, Generał broni Władysław Anders

Powiksz zdjcie

Cena: 109,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Przedsibiorstwo handlowo usugowe enumizmatyczny.pl
ul. Mrwcza 243 (IV pitro)
04-697 Warszawa

Kontakt

Tel.: (022) 7697727,
505 420060

Adres www

data aktualizacji oferty: 18.11.2018 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER