Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Bankowość elektroniczna w Polsce - Artur Borcuch


 

Opis

Opis - Ban­ko­wość elek­tro­nicz­na to z jed­nej stro­ny usłu­gi zwią­za­ne z do­stępem do kon­ta ban­ko­we­go przez In­ter­net, z dru­giej zaś kar­ty płat­ni­cze. W Pol­sce jest ok. 18 mln kont ban­ko­wych, do któ­rych po­sia­dacze ma­ją do­stęp za po­śred­nic­twem sie­ci (przy czym osób ko­rzy­sta­ją­cych ak­tyw­nie z ta­kich kont jest po­nad 10 mln). Z ko­lei kart płat­ni­czych, bę­dą­cych w po­sia­daniu użyt­kow­ni­ków, jest po­nad 32 mln. Na szcze­gól­ną uwa­gę w tym za­kre­sie za­słu­gu­je fakt, iż jesz­cze czte­ry la­ta te­mu (2008 rok) wy­da­nych kart z mi­kro­pro­ce­so­rem by­ło 5,6 mln, zaś obec­nie jest ich ok. 23,5 mln, co nie­wąt­pli­wie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo za­wie­ra­nych w ten spo­sób trans­ak­cji. Do­dat­ko­wo, co­raz wię­cej kart płat­ni­czych po­sia­da funk­cję płat­no­ści zbli­że­nio­wej - jest ich ok. 10 mln.Ce­lem książ­ki jest ana­li­za ob­sza­ru ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce oraz zwró­ce­nie uwa­gi, ja­kie czyn­ni­ki ma­ją wpływ na ko­rzy­sta­nie przez użyt­kow­ni­ków z ka­na­łu ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej, a ja­kie sta­no­wią ba­rie­rę w tym za­kre­sie.Ek­spo­nu­jąc zna­cze­nie ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce, w książ­ce pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:- Ja­kie są kosz­ty obie­gu go­tów­ko­we­go i któ­re podmio­ty w Pol­sce mo­gły­by za­osz­czę­dzić w tym wzglę­dzie wpro­wa­dza­jąc roz­li­cze­nia bez­go­tów­ko­we?- Ja­kie są po­wo­dy ko­rzy­sta­nia przez Po­la­ków z go­tów­ki?- Ja­ka jest śred­nia war­tość po­je­dyn­czej trans­ak­cji kar­tą de­be­to­wą?- Dla­cze­go w ostat­nich 2-3 la­tach wy­stą­pił tak gwał­tow­ny wzrost licz­by wy­da­nych kart płat­ni­czych wy­po­sa­żo­nych w pa­sek ma­gne­tycz­ny i mi­kro­pro­ce­sor?- Ilu in­dy­wi­du­al­nych klien­tów ban­ków ma pod­pi­sa­ną umo­wę do­ty­czą­cą usług ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej, a ilu fak­tycz­nie z tych usług ko­rzy­sta?Pu­bli­ka­cja ta jest skie­ro­wa­na do stu­den­tów kie­run­ków eko­no­mia, fi­nan­se i ban­ko­wość, jak rów­nież osób zaj­mu­ją­cych się przed­sta­wio­ny­mi aspek­ta­mi w wy­mia­rze prak­tycz­nym. Nazwa - Bankowość elektroniczna w Polsce Autor - Artur Borcuch Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375564792 Kod EAN - 9788375564792 Wydanie - 2 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 155 Podatek VAT - 5%

Dane techniczne

OpisBan­ko­wość elek­tro­nicz­na to z jed­nej stro­ny usłu­gi zwią­za­ne z do­stępem do kon­ta ban­ko­we­go przez In­ter­net, z dru­giej zaś kar­ty płat­ni­cze. W Pol­sce jest ok. 18 mln kont ban­ko­wych, do któ­rych po­sia­dacze ma­ją do­stęp za po­śred­nic­twem sie­ci (przy czym osób ko­rzy­sta­ją­cych ak­tyw­nie z ta­kich kont jest po­nad 10 mln). Z ko­lei kart płat­ni­czych, bę­dą­cych w po­sia­daniu użyt­kow­ni­ków, jest po­nad 32 mln. Na szcze­gól­ną uwa­gę w tym za­kre­sie za­słu­gu­je fakt, iż jesz­cze czte­ry la­ta te­mu (2008 rok) wy­da­nych kart z mi­kro­pro­ce­so­rem by­ło 5,6 mln, zaś obec­nie jest ich ok. 23,5 mln, co nie­wąt­pli­wie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo za­wie­ra­nych w ten spo­sób trans­ak­cji. Do­dat­ko­wo, co­raz wię­cej kart płat­ni­czych po­sia­da funk­cję płat­no­ści zbli­że­nio­wej - jest ich ok. 10 mln.Ce­lem książ­ki jest ana­li­za ob­sza­ru ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce oraz zwró­ce­nie uwa­gi, ja­kie czyn­ni­ki ma­ją wpływ na ko­rzy­sta­nie przez użyt­kow­ni­ków z ka­na­łu ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej, a ja­kie sta­no­wią ba­rie­rę w tym za­kre­sie.Ek­spo­nu­jąc zna­cze­nie ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce, w książ­ce pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia- Ja­kie są kosz­ty obie­gu go­tów­ko­we­go i któ­re podmio­ty w Pol­sce mo­gły­by za­osz­czę­dzić w tym wzglę­dzie wpro­wa­dza­jąc roz­li­cze­nia bez­go­tów­ko­we?- Ja­kie są po­wo­dy ko­rzy­sta­nia przez Po­la­ków z go­tów­ki?- Ja­ka jest śred­nia war­tość po­je­dyn­czej trans­ak­cji kar­tą de­be­to­wą?- Dla­cze­go w ostat­nich 2-3 la­tach wy­stą­pił tak gwał­tow­ny wzrost licz­by wy­da­nych kart płat­ni­czych wy­po­sa­żo­nych w pa­sek ma­gne­tycz­ny i mi­kro­pro­ce­sor?- Ilu in­dy­wi­du­al­nych klien­tów ban­ków ma pod­pi­sa­ną umo­wę do­ty­czą­cą usług ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej, a ilu fak­tycz­nie z tych usług ko­rzy­sta?Pu­bli­ka­cja ta jest skie­ro­wa­na do stu­den­tów kie­run­ków eko­no­mia, fi­nan­se i ban­ko­wość, jak rów­nież osób zaj­mu­ją­cych się przed­sta­wio­ny­mi aspek­ta­mi w wy­mia­rze prak­tycz­nym.
NazwaBankowość elektroniczna w Polsce
AutorArtur Borcuch
OprawaMiękka
WydawcaCeDeWu
Kod ISBN9788375564792
Kod EAN9788375564792
Wydanie2
Rok wydania2012
Językpolski
Format16.5x23.5cm
Ilość stron155
Podatek VAT5%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Bankowość elektroniczna w Polsce - Artur Borcuch

Powiększ zdjęcie

Cena: 39,27 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER