Książki, artykuły szkolne, gry i zabawki
Sklep ksiegarnia-marki.pl

Kontakt

tel. 227813694
Marki

Popularne produkty

Religia, Powieść, Opowiadania, Historia, Dla młodzieży, Psychologia, Fantastyka, Fantasy, Kryminał, Język angielski, Malowanki, Literatura faktu, reportaż, Edukacyjne

Popularne marki

Olesiejuk sp. z o.o., Egmont, Zielona sowa, Muza, Wsip, Skrzat, Znak, Harmonia, Wilga, Novae res, Greg, Storybox, Edycja świętego pawła, Helion, Edgard, Wam, Media rodzina

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

ksiegarnia-marki.pl > Oferowane produkty > Fizyka > Repetytorium maturzysty Fizyka GREG 2019


Greg

 

Opis

Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG to książka doskonale trafiająca w oczekiwania maturzystów - zawiera całość materiału koniecznego do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z najnowszą podstawą programową i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które to treści wyróżniono paskiem na marginesie dla łatwego odnalezienia ich. Wszystkie zadania w repetytorium zostały opatrzone szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesachwskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki. Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu poruszanie się po książce jest intuicyjnie proste. Repetytorium Maturzysty fizyka Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał. Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin. Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! ISBN: 978-83-7517-549-3 rok wydania: 2017 autor: Elżbieta Senderska liczba stron: 352 typ oprawy: oprawa miękka format: 165 x 235 mm waga: 497 g WSTĘP FIZYKA ATOMOWA Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe Założenia kwantowego modelu światła Foton i jego energia Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne Zasada działania fotokomórki Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy Mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek FIZYKA JĄDROWA Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron Ustalenie składu jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ Rozpady alfa, beta, pojęcie jądra stabilnego i niestabilnego Promieniowanie α, β Promieniowanie γ Cechy promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne Rozpad izotopu promieniotwórczego - czas połowicznego rozpadu Metoda datowania węglem 14C Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie Wykrywanie promieniowania jonizującego Wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy żywe Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej Reakcja rozszczepienia uranu 235U zachodząca w wyniku pochłonięcia neutronu, warunki zajścia reakcji łańcuchowej Działanie elektrowni atomowej Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach Bomba atomowa i bomba wodorowa RUCH PUNKTU MATERIALNEGO Wielkości wektorowe, skalarne Działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe) Dodawanie (składanie) wektorów Odejmowanie wektorów Rozkładanie wektora na składowe Iloczyn wektora przez liczbę Iloczyn skalarny wektorów Iloczyn wektorowy wektorów Opis ruchu w różnych układach odniesienia Prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej Związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym Rysowanie i interpretacja wykresów zależności parametrów ruchu od czasu Obliczanie parametrów ruchu podczas swobodnego spadku Rzut pionowy Swobodny ruch ciał Pierwsza zasada dynamiki Newtona Ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona Trzecia zasada dynamiki Newtona w opisie zachowania się ciał Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu Zderzenia sprężyste i niesprężyste Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał Tarcie statyczne i kinetyczne Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ Pojęcia: punkt materialny i bryła sztywna, granice ich stosowalności Masa i moment bezwładności Obliczanie momentu sił Równowaga sił i momentów sił Wyznaczanie położenia środka masy Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe) Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej pod wpływem momentu sił Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii ENERGIA MECHANICZNA Praca siły na danej drodze Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu Zastosowanie zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych Moc i sprawność urządzeń GRAWITACJA Prawo powszechnego ciążenia Siła oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi Wartość, kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego Kierunek i zwrot wektora natężenia Zasada superpozycji pól Linie pola grawitacyjnego Pole jednorodne i pole centralne Związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem Związek energii potencjalnej grawitacji z pracą lub zmianą energii kinetycznej Obliczanie okresu ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi Pierwsza i druga prędkość kosmiczna III prawo Keplera dla orbit kołowych Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity TERMODYNAMIKA Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu Opis przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek Przekaz energii w formie pracy oraz przekaz energii w formie ciepła Pierwsza zasada termodynamiki Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach Praca w przemianie izobarycznej Pojęcie ciepła molowego w przemianach gazowych Druga zasada termodynamiki Interpretacja drugiej zasady termodynamiki Wrzenie i parowanie powierzchniowe Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy Punkt potrójny wody Pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego RUCH HARMONICZNY I FALE MECHANICZNE Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych) Energia potencjalna sprężystości Okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie Okres drgań masy na sprężynie Interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym Drgania wymuszone Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu Zastosowanie w obliczeniach związków między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora POLE ELEKTRYCZNE Prawo Coulomba Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego Pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego Graficzna prezentacja pola elektrostatycznego za pomocą linii pola Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami Pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora Pojemność zastępcza Praca potrzebna do naładowania kondensatora Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym Wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku; piorunochron i klatka Faradaya PRĄD STAŁY Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika podlegającego prawu Ohma Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników MAGNETYZM, INDUKCJA MAGNETYCZNA Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica) Wyznaczanie wektora indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica) Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym Substancje magnetyczne Zastosowanie materiałów ferromagnetycznych Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym Zasada działania silnika elektrycznego Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię Indukcja elektromagnetyczna Obliczanie siły elektromotorycznej powstającej w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej Zastosowanie reguły Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne) Samoindukcja Działanie diody jako prostownika FALE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPTYKA Widmo fal elektromagnetycznych Źródła fal w poszczególnych zakresach i ich zastosowanie Wyznaczanie prędkości światła Doświadczenie Younga Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator Prawa odbicia i załamania fal Wyznaczenie biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyznaczanie kąta granicznego Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających Równanie soczewki, wyznaczanie położenia i powiększenia otrzymanych obrazów INDEKS POJĘĆ

Sposoby płatności

  • Płatność przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskaźnik dostępności towaru
  • Śledzenie stanu zamówienia
  • Poczta Polska
  • Przesyłka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientów

Repetytorium maturzysty Fizyka GREG 2019

Powiększ zdjęcie

Cena: 16,61 zł

wysyłka 1 dzień

Sprzedawca

Phu Elpat s.c.
Braci Briggsów, 5
05-270 Marki

Kontakt

Tel.: 227813694

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.01.2019 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER