Podręczniki szkolne i artykuły papiernicze.
Sklep Ksiegarnia ELPAT

Kontakt

tel. 227813694
Marki

Popularne produkty

Książka dziecięca, PODRĘCZNIKI, JĘZYKI OBCE, Gry, Pomoce dla uczniów, Egzaminy, Pozostałe, ART. PAPIERNICZE, Lektury szkolne, Pomoce dla nauczycieli, Zabawki, Encyklopedie i Leksykony

Popularne marki

Edgard, Alexander, Greg, Adamigo, Harmonia, Trefl, Granna, Skrzat, Pearson, Zielona sowa, Operon, Michalczyk i prokop, Aksjomat, Nowa era, Express publishing, Wsip

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Ksiegarnia ELPAT > Oferowane produkty > Pomoce dla uczniów > Gimnazjum > Historia > Repetytorium gimnazjalisty - Historia EGZAMIN 2016


GREG

   

Opis

Repetytorium gimnazjalisty  to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z podstawą programową. Repetytorium gimnazjalisty historia  to książka przedstawiająca zagadnienia historyczne w zrozumiały, logiczny sposób, z uwzględnieniem ilustrujących je map. Wiedzę ujęto w pomocne tabele i schematy, zastosowano też ułatwiający naukę system wskazywania najważniejszych informacji w punktach. Istotne definicje i pojęcia wyróżniono widocznymi na stronie ramkami. Dodano też szczegółowy indeks pojęć, ułatwiający poruszanie się po  Repetytorium . Książka zawiera materiał ze wszystkich trzech klas gimnazjum Repetytorium gimnazjalisty  to zupełnie nowa seria wydawnicza, dostosowana do potrzeb uczniów gimnazjum i opracowana zgodnie z nową podstawą programową . Seria zawiera książki napisane  przystępnym językiem , ułatwiającym zrozumienie przedstawianych zagadnień. Każda spośród części zawiera  materiał wymagany na egzaminie gimnazjalnym , dodatkowo  zadania i zagadnienia z egzaminów z ubiegłych lat . Książki zawierają  całość wiedzy ze wszystkich trzech klas gimnazjum , dlatego mogą z nich korzystać również uczniowie przygotowujący się na bieżąco do lekcji . Cały materiał w jednej książce Ramki, tabele, schematy Rozwiązania zadań krok po kroku Polecane przez najlepszych nauczycieli Spis Treści: PRAHISTORIA Historia jako nauka. Czas w historii Najdawniejsze dzieje ludzkości STAROŻYTNOŚĆ Mezopotamia Starożytny Egipt Indie i Chiny Indie Chiny Starożytny Izrael (Palestyna) Fenicja Starożytna Grecja Sparta - monarchia Ateny - państwo demokratyczne Wojny Greków z Persami Kultura i religia starożytnej Grecji Podboje Aleksandra Wielkiego Starożytny Rzym Początki państwa Społeczeństwo rzymskie Republika rzymska Ekspansja Rzymu i rozwój terytorialny Powstanie cesarstwa Kultura starożytnego Rzymu Powstanie i rozwój chrześcijaństwa Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 r.) ŚREDNIOWIECZE Bizancjum - Cesarstwo Wschodnie Arabowie i islam Monarchia Karola Wielkiego Cesarstwo Ottonów Normanowie (wikingowie) Słowianie Pierwsze państwa słowiańskie Państwo Samona Państwo Wielkomorawskie Państwo czeskie Państwo bułgarskie Państwo ruskie Powstanie i organizacja państwa polskiego Polska w czasach Mieszka I (?-992) Polska w czasach Bolesława Chrobrego (992-1025) Polska w czasach Mieszka II Lamberta (1025-1034) Polska w czasach Kazimierza Odnowiciela (1034-1058) Polska w czasach Bolesława Śmiałego (Szczodrego) (1058-1079) Polska w czasach Władysława Hermana (1079-1102) Polska w czasach Bolesława Krzywoustego (1102-1138) Początek rozbicia dzielnicowego - walka o seniorat Kultura początku Średniowiecza Konflikt między papiestwem a cesarstwem (spór o inwestyturę) Wyprawy krzyżowe Zagrożenie ziem polskich w czasie rozbicia dzielnicowego Podboje niemieckie Krzyżacy (Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) Mongołowie (Tatarzy) Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w XII i XIII w. Próby zjednoczenia kraju Panowanie Władysława Łokietka (1306-1333) Panowanie Kazimierza Wielkiego (1333-1370) Kształtowanie się monarchii stanowej Społeczeństwo stanowe w Polsce Powstanie parlamentu angielskiego Powstanie monarchii stanowej we Francji Sąsiedzi Polski w XIII i XIV w. Rzesza Niemiecka Czechy pod rządami Luksemburgów Węgry pod rządami Andegawenów Przemiany religijne późnego Średniowiecza Benedyktyni Cystersi Zakony żebracze Franciszkanie Dominikanie Ruchy heretyckie Kryzys papiestwa Konflikt francusko-papieski (XIII/XIV w.) Niewola awiniońska papieży (1305-1377) Wielka schizma zachodnia (1378-1449) Ruch soborowy (sobór - zjazd kardynałów) Wojna stuletnia (1337-1453) Turcy osmańscy Kultura późnego Średniowiecza (gotyk) Panowanie Andegawenów w Polsce Unia Polski z Litwą Panowanie Władysława Jagiełły (1386-1434) Panowanie Władysława Warneńczyka (1434-1444) Panowanie Kazimierza Jagiellończyka (1447-1492) Panowanie Jana Olbrachta (1492-1501) Panowanie Aleksandra Jagiellończyka (1501-1506) Polityka dynastyczna Jagiellonów NOWOŻYTNOŚĆ WIEK XVI Wielkie odkrycia geograficzne Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy Kultura Renesansu (Odrodzenia) Reformacja i kontrreformacja Początki demokracji szlacheckiej w Polsce Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Polsce Panowanie Zygmunta Starego (1506-1548) Panowanie Zygmunta Augusta (1548-1572) Unia lubelska 1569 r. - powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów Stosunki polsko-krzyżackie Pierwsza wolna elekcja - Henryk Walezy (1573-1575) Elekcja Stefana Batorego (1576-1586) WIEK XVII Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) Absolutyzm we Francji Rewolucja w Anglii Elekcje władców z dynastii Wazów Zygmunt III Waza (1587-1632) Władysław IV Waza (1632-1648) Jan Kazimierz Waza (1648-1668) Wojny Polski w XVII wieku Wojny ze Szwecją Wojny z Rosją Wojny z Kozakami (powstanie Chmielnickiego) Wojny z Turcją Bilans wojen Elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673) Elekcja Jana III Sobieskiego (1674-1696) Kultura baroku WIEK XVIII Kultura Oświecenia Monarchie absolutyzmu oświeconego Rosja Prusy Austria Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775-1783) Wielka Rewolucja Francuska Elekcja Sasów na tron polski August II Mocny Wettin (1697-1706 i 1709-1733) August III Sas Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795) Konfederacja barska. I rozbiór Polski Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja Targowica. II rozbiór Polski Powstanie kościuszkowskie. III rozbiór Polski WIEK XIX Okres napoleoński Kongres wiedeński Sprawa polska za czasów Napoleona. Księstwo Warszawskie Ziemie polskie w początkach XIX wieku Powstanie listopadowe (29 XI 1830-X 1831) Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska Wiosna Ludów 1848-1849 Wiosna Ludów na ziemiach polskich Powstanie styczniowe 1863-1864 Polityka zaborców wobec ziem polskich Zjednoczenie Włoch Zjednoczenie Niemiec Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych (1861-1865) Postęp w nauce i technice XIX/XX w. (druga rewolucja przemysłowa) Ekspansja kolonialna w XIX w. Powstanie nowożytnych ideologii Powstanie nowoczesnych partii politycznych Rewolucje 1905-1907 w Rosji i na ziemiach polskich CZASY NAJNOWSZE I WOJNA ŚWIATOWA Konflikty poprzedzające I wojnę światową Przyczyny wybuchu I wojny światowej Przebieg działań wojennych podczas I wojny światowej Front zachodni Front wschodni Pozostałe fronty Rewolucja lutowa i obalenie caratu Rewolucja październikowa w Rosji Sprawa polska podczas I wojny światowej Zakończenie I wojny światowej - ład wersalsko-waszyngtoński II RZECZPOSPOLITA Powstanie niepodległego państwa polskiego Kształtowanie się granic polskich Działalność polityczna w odrodzonej Polsce Najważniejsze partie polityczne II Rzeczypospolitej Sejm Ustawodawczy Konstytucja marcowa (17 III 1921 r.) Prezydenci Gospodarka II Rzeczypospolitej Przewrót majowy Rządy autorytarne (1926-1935) Obóz sanacyjny Konstytucja kwietniowa 23 IV 1935 r. Sanacja po śmierci Piłsudskiego Polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej Kultura II Rzeczypospolitej EUROPA I ŚWIAT PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ Wielki kryzys ekonomiczny Komunizm w ZSRR Powstanie faszyzmu we Włoszech Powstanie nazizmu w Niemczech W przededniu II wojny światowej Wojna domowa w Hiszpanii Anschluss Austrii Agresja na Czechosłowację II WOJNA ŚWIATOWA Przyczyny II wojny światowej Kampania wrześniowa Działania wojenne w latach 1939-1941 Agresja Niemiec na ZSRR 22 VI 1944 r. Wojna w Afryce 1940-1943 Wojna na Dalekim Wschodzie 1941-1945 Konferencje Wielkiej Trójki Zakończenie działań wojennych Okupacje ziem polskich Ziemie polskie pod okupacją niemiecką Ziemie polskie pod okupacją radziecką Formy walki z okupantem Ruch oporu na ziemiach polskich Ruch oporu w Europie Rząd polski na emigracji Polskie Państwo Podziemne Polacy na frontach II wojny światowej Plan „Burza” i powstanie warszawskie Bilans II wojny światowej PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ EUROPA I ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych „Zimna wojna” - USA i ZSRR po II wojnie światowej Niemcy po II wojnie światowej Powstanie państw demokracji ludowej Konflikty na Dalekim Wschodzie Chiny po II wojnie światowej Korea Dekolonizacja Afryki Wojny w Indochinach Wietnam Kambodża Powstanie państwa Izrael (konflikty izraelsko-arabskie) Kryzys na Kubie XX zjazd Komunistycznej Partii związku radzieckiego (KPZR). Rewolucja na Węgrzech 1956 r. „Praska wiosna” 1968 r. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) Upadek komunizmu - „Jesień Ludów” Integracja europejska Przemiany cywilizacyjne i kulturowe pod koniec XX w. POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Obszar i ludność polski powojennej Stalinizacja życia w Polsce - polityka „faktów dokonanych” Polska Partia Robotnicza „Polska lubelska” Referendum (30 VI 1946 r.) Wybory do Sejmu Ustawodawczego (19 I 1947 r.) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (15 XII 1948 r.) Walka z Kościołem Walka z opozycją Konstytucja PRL (22 VII 1952 r.) Gospodarka Polski powojennej Kultura Polski powojennej Październik 1956 r. Marzec 1968 r. Grudzień 1970 r. i dekada Gierka Czerwiec 1976 r. i powstanie opozycji Powstanie „Solidarności” Stan wojenny 13 XII 1981-22 VII 1983 Polska w latach 1983-1988 Obrady „okrągłego stołu” (6 II 1989-5 IV 1989) Powstanie III Rzeczypospolitej INDEKS NAZW I TERMINÓW INDEKS NAZWISK

Sposoby płatności

  • Płatność przy odbiorze
  • Przelew bankowy

Dostawa towaru

  • Wskaźnik dostępności towaru
  • Śledzenie stanu zamówienia
  • Poczta Polska
  • Przesyłka kurierska
Zobacz wszystkie opinie klientów

Repetytorium gimnazjalisty - Historia EGZAMIN 2016

Powiększ zdjęcie

Cena: 9,99 zł

wysyłka b/d

Sprzedawca

Księgarnia ELPAT
Braci Briggsów 5
05-270 Marki

Kontakt

Tel.: 227813694

Faks: 227813694

Adres www

data aktualizacji oferty: 07.04.2016 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER