antykwariat internetowy dworzanin polski 14625

- znaleziono 31 produktˇw w 8 sklepach

úukasz Gˇrnicki DWORZANIN POLSKI [antykwariat] - 2834461679

45,00 z│

úukasz Gˇrnicki DWORZANIN POLSKI [antykwariat] Pozosta│e

Antykwariat literacki / Ksi▒┐ki do 1945 roku

Tekst opracowa│ na podstawie wydania z 1566 r. dr Stanis│aw úempicki. Podniszczona ok│adka. Wnŕtrze ksi▒┐ki - stan dobry plus.

Sklep: Hatteria.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 z│

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Ksi▒┐ka, posiadaj▒ca istotne walory praktyczne, jest pierwsz▒ pozycj▒ polskiej autorki w tak kompleksowy sposˇb analizuj▒c▒ nie tylko istotŕ funkcjonowania kredytowych instrumentˇw pochodnych, ale rˇwnie┐ modele ich wyceny, doskonalenie ktˇrych autorka s│usznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niew▒tpliw▒ zalet▒ opracowania jest mnogoŠ przyk│adˇw, przeprowadzaj▒cych Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartoÂci omawianych struktur i tworz▒cych idealn▒ bazŕ dla zrozumienia konstrukcji tych z│o┐onych produktˇw. Prof. zw. dr hab. Janusz Sobo˝ Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarˇwno dla praktykˇw rynku finansowego, jak i studentˇw oraz s│uchaczy studiˇw podyplomowych i doktoranckich, jak rˇwnie┐ dla pracownikˇw nauki zainteresowanych wdra┐aniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykŕ. Prof. nadzw. SGH dr hab. Pawe│ Niedziˇ│ka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miŕkka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Jŕzyk - polski Format - 16.5x23.0cm IloŠ stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Spalona »ywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad - 2854922647

11,15 z│

Spalona »ywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Pierwsze na Âwiecie Âwiadectwo ofiary zbrodni honorowej. Mia│a siedemnaÂcie lat i zakocha│a siŕ: zha˝bi│a rodzinŕ. Wiŕc rodzina wyda│a na ni▒ wyrok Âmierci... Pokocha│a go pierwsz▒ mi│oÂci▒. MyÂla│a, ┐e siŕ z ni▒ o┐eni. Ale ukochany znikn▒│, a ona odkry│a, ┐e jest w ci▒┐y. A w jej Âwiecie to najciŕ┐sza zbrodnia... W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety s▒ warte mniej ni┐ zwierzŕta domowe. Tu mŕ┐czyzna jest panem ┐ycia i Âmierci ┐ony, cˇrki, siostry. Brat mo┐e bezkarnie zabiŠ siostrŕ, matka - cˇrkŕ, kolejn▒ bezu┐yteczn▒ dziewczynkŕ, jaka siŕ urodzi. Tu kobiecie odbiera siŕ godnoŠ, a nawet ┐ycie zgodnie z odwiecznym obyczajem i uÂwiŕcon▒ tradycj▒. A ÂmierŠ jest kar▒ dla dziewczyny, ktˇra zha˝bi rodzinŕ. Tak jak Souad. Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyn▒ i podpala... SOUAD prze┐y│a - cudem, ale rodzina usi│owa│a zabiŠ j▒ nawet w szpitalu. Na zawsze jednak pozostanie straszliwie okaleczona - na ciele i duszy. I wci▒┐ musi siŕ ukrywaŠ; dopˇki ┐yje, jej rodzinŕ okrywa ha˝ba. Spalona ┐ywcem, opublikowana pod pseudonimem szokuj▒ca opowieŠ o piekle, jakim by│o jej dzieci˝stwo i m│odoŠ, sta│a siŕ miŕdzynarodowym bestsellerem. Wydana w 37 w krajach ksi▒┐ka przerywa tabu milczenia wobec istniej▒cej nadal w krajach muzu│ma˝skich barbarzy˝skiej tradycji. Nieludzkiego obyczaju, prawa mŕ┐czyzn, na mocy ktˇrego co najmniej pi੠tysiŕcy kobiet pada co roku ofiar▒ zbrodni honorowej. Nazwa - Spalona »ywcem Wyd. Kieszonkowe Autor - Souad Oprawa - Miŕkka Wydawca - Amber Kod ISBN - 9788324159406 Kod EAN - 9788324159406 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 T│umacz - 31182,maria rostworowska; Format - 110 x 175 x 14 IloŠ stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-06-23

Sklep: InBook.pl

Miŕdzy niebem a piek│em - Grzegorz Polaczek - 2854925337

21,12 z│

Miŕdzy niebem a piek│em - Grzegorz Polaczek

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - "Miŕdzy niebem a piek│em" to porywaj▒ca opowieŠ o dwˇch banitach zes│anych na Ziemiŕ: diable Seth'ie i aniele Bart│omieju. Przypadkowe spotkanie powoduje, i┐ ze wzglŕdu na obopˇlne korzyÂci, postanawiaj▒ zamieszkaŠ razem. Ksi▒┐ka opowiada o wspˇlnych wysi│kach, ktˇre maj▒ doprowadziŠ ich z powrotem do domu, gdzie nie bŕd▒ musieli mierzyŠ siŕ z codziennymi problemami ┐ycia na Ziemi. Nazwa - Miŕdzy niebem a piek│em Autor - Grzegorz Polaczek Oprawa - Miŕkka Wydawca - Novae Res Kod ISBN - 9788377222300 Kod EAN - 9788377222300 Rok wydania - 2011 Jŕzyk - polski Format - 12.0x19.5cm IloŠ stron - 236 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Piotr Majewski CZAS NA E-BIZNES [antykwariat] - 2834462127

25,00 z│

Piotr Majewski CZAS NA E-BIZNES [antykwariat] Helion

Antykwariat literacki / Poradniki

"Najlepsz▒ rekomendacj▒ tej ksi▒┐ki jest sukces jej autora. W 2000 roku wyda│ on pierwszy numer magazynu CzasNaE-Biznes. Do dzi kr▒g odbiorcˇw tego pisma poszerzy│ siŕ ponad trzystukrotnie - ze 150 do blisko 50 000 czytelnikˇw. Piotr Majewski doradza tysi▒com Polakˇw, jak tworzyŠ rentowne serwisy internetowe. Wskazuje im nowe metody zarabiania przez sieŠ - wspˇ│pracŕ z du┐ymi serwisami www, e-mailing oraz prowadzenie pasa┐y i aukcji internetowych. W tej ksi▒┐ce Majewski prezentuje solidn▒ wiedzŕ o e-biznesie poszerzon▒ o wnioski zebrane przez setki ludzi, ktˇrzy skorzystali z jego doÂwiadczenia... i nie╝le na tym zarobili. JeÂli jeste cz│owiekiem czynu, gotowym po│▒czyŠ swˇj pomys│, czas i pracŕ w jeden udany projekt e-biznesu, ta ksi▒┐ka jest dla Ciebie. Dowiesz siŕ z niej, jak: pozycjonowaŠ stronŕ www w wyszukiwarkach, stosowaŠ outsourcing (czyli co zleciŠ na zewn▒trz przy zak│adaniu e-biznesu), tworzyŠ nag│ˇwki, has│a i nazwy produktˇw w sieci, zaplanowaŠ treŠ merytoryczn▒ i oprawŕ wizualn▒ strony www, redagowaŠ skuteczne e-maile reklamowe, kupowaŠ i stosowaŠ bazy adresowe." Podniszczona ok│adka. Wnŕtrze ksi▒┐ki - stan bardzo dobry minus.

Sklep: Hatteria.pl

Jack D. Herrington 100 SPOSOBËW NA PHP [antykwariat] - 2834460049

29,00 z│

Jack D. Herrington 100 SPOSOBËW NA PHP [antykwariat] Helion

Antykwariat literacki / Matematyka i informatyka

Zbiˇr rozwi▒za˝ dla twˇrcˇw dynamicznych witryn WWW Korzystanie z danych pochodz▒cych z innych witryn WWW Dynamiczne generowanie grafiki i animacji Flash Obs│uga komunikatorˇw internetowych i protoko│u IRC Jŕzyk PHP zdoby│ ogromn▒ popularnoŠ jako narzŕdzie do tworzenia dynamicznych witryn WWW, a grono jego u┐ytkownikˇw stale siŕ powiŕksza. ProgramiÂci i projektanci doceniaj▒ jego mo┐liwoÂci, szybkoŠ i wygodŕ. Standardowe ju┐ zastosowania jŕzyka PHP - │▒czenie witryny WWW z baz▒ danych, przechowywanie treÂci artyku│ˇw w tabelach i obs│uga formularzy nie wyczerpuj▒ mo┐liwoÂci tej platformy programistycznej. PHP oferuje znacznie wiŕcej - pozwala miŕdzy innymi na dynamiczne generowanie grafiki, korzystanie z us│ug sieciowych i protoko│u SOAP oraz przetwarzanie plikˇw XML. Ksi▒┐ka "100 sposobˇw na PHP" to co wiŕcej ni┐ kolejny podrŕcznik tworzenie aplikacji WWW. Znajdziesz w niej mniej znane sposoby wykorzystywania PHP przy budowaniu witryn internetowych. Nauczysz siŕ korzystaŠ z biblioteki PEAR, tworzyŠ interfejsˇw u┐ytkownika z wykorzystaniem jŕzyka DHTML oraz technologii SVG oraz generowaŠ pliki RTF, CSV i XLS. Dowiesz siŕ, jak stosowaŠ wzorce projektowe i testowaŠ aplikacje wykorzystuj▒c testy jednostkowe. Poznasz zasady programowania obiektowego w PHP i tchniesz nowe ┐ycie w dzia│aj▒ce ju┐ aplikacje dodaj▒c do nich ciekawe "wodotryski", ktˇrych przyk│ady znajdziesz w tej ksi▒┐ce. Instalacja PHP oraz biblioteki PEAR Projektowanie interfejsˇw u┐ytkownika ú▒czenie PHP z DHTML oraz JavaScript Generowanie grafiki bitmapowej i wektorowej Manipulowanie danymi w bazie za pomoc▒ plikˇw XML ú▒czenie aplikacji WWW z GoogleMaps oraz Wikipedi▒ Wykorzystywanie wzorcˇw projektowych Testowanie aplikacji Generowanie animacji Flash Wysy│anie SMS-ˇw oraz wiadomoÂci na serwery IRC Tytu│ orygina│u: PHP Hacks. Stan ksi▒┐ki bardzo dobry. ISBN 83-246-0426-X

Sklep: Hatteria.pl

David Sklar PHP5. WPROWADZENIE [antykwariat] - 2834460050

39,00 z│

David Sklar PHP5. WPROWADZENIE [antykwariat] Helion

Antykwariat literacki / Matematyka i informatyka

Poznaj mo┐liwoÂci jŕzyka PHP5 Zbuduj komponenty dynamicznych witryn WWW Wykorzystaj funkcje z biblioteki PEAR Przetestuj kod i usu˝ b│ŕdy Czas, kiedy statyczne witryny internetowe przyci▒ga│y rzesze odwiedzaj▒cych, dawno ju┐ min▒│. Dzi trzeba znacznie wiŕcej, aby zainteresowaŠ u┐ytkownikˇw internetu. Doskonale przygotowany projekt graficzny to tylko jeden z elementˇw. Najistotniejsza jest jednak zawartoŠ witryny - aktualne treÂci, formularze umo┐liwiaj▒ce kontakt z twˇrcami oraz mechanizmy pozwalaj▒ce na personalizacjŕ witryny i przechowywanie artyku│ˇw w bazie danych. Doskona│ym narzŕdziem do tworzenia takich elementˇw jest PHP5 - prosty jŕzyk programowania o potŕ┐nych mo┐liwoÂciach i, co najwa┐niejsze, dostŕpny nieodp│atnie. JeÂli chcesz nauczyŠ siŕ programowania w tym jŕzyku, siŕgnij po ksi▒┐kŕ "PHP5. Wprowadzenie". Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbŕdne do tego, aby samodzielnie stworzyŠ dynamiczn▒ witrynŕ WWW. Poznasz elementy jŕzyka PHP i nauczysz siŕ stosowaŠ je, tworz▒c elementy strony WWW. Dowiesz siŕ, jak │▒czyŠ witrynŕ WWW z baz▒ danych i w jaki sposˇb identyfikowaŠ jej u┐ytkownikˇw. Przeczytasz tu rˇwnie┐ o wykrywaniu i usuwaniu b│ŕdˇw ze skryptˇw oraz o tym, do czego mo┐esz zastosowaŠ jŕzyk PHP. Operacje na tekstach i liczbach Sterowanie przebiegiem programu Tworzenie interaktywnych formularzy Korzystanie z baz danych Mechanizmy sesji i obs│uga plikˇw cookie Przetwarzanie dat Operacje na plikach Generowanie i przetwarzanie dokumentˇw XML Testowanie kodu i usuwanie b│ŕdˇw ISBN 83-246-0288-7-X Tytu│ orygina│u: Learning PHP 5. Lekko zarysowana ok│adka.

Sklep: Hatteria.pl

Jakub »urawski INTERNET JAKO WSPËúCZESNY ŽRODEK ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI WYBORCZEJ I JEGO ZASTOSOWANIE W POLSKICH KAMPANIACH PARLEMENTARNYCH - 2834461924

31,00 z│

Jakub »urawski INTERNET JAKO WSPËúCZESNY ŽRODEK ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI WYBORCZEJ I JEGO ZASTOSOWANIE W POLSKICH KAMPANIACH PARLEMENTARNYCH Ksiŕgarnia Akademicka

Antykwariat literacki / Psychologia i socjologia

Rozwˇj Internetu w Polsce zbieg│ siŕ w czasie z przeobra┐eniami politycznymi dokonuj▒cymi siŕ po upadku PRL-u. Po transformacji ustrojowej zaczŕto w Polsce wprowadzaŠ mechanizmy charakterystyczne dla demokracji parlamentarnych, doceniaj▒c przy tym znaczenie kampanii wyborczych dla osi▒gniŕcia sukcesu wyborczego. Tote┐ nic dziwnego, ┐e w 1997 roku po raz pierwszy wykorzystano w polskiej kampanii parlamentarnej Internet i od tego momentu kolejne kampanie toczy│y siŕ z jego udzia│em. O jego roli w kampaniach z lat: 1997, 2001, 2005 i 2007 pisano wczeÂniej, dlatego wszechstronna analiza Jakuba »urawskiego nawi▒zuje do tych publikacji. Nowatorskim i oryginalnym zabiegiem autora by│o przeprowadzenie w│asnych bada˝ internetowej kampanii parlamentarnej 2007 roku. Autor nazwa│ je "studium przypadku" i istotnie czytelnik ksi▒┐ki otrzymuje obszerne studium, zawieraj▒ce odniesienia do treÂci witryn wyborczych komitetˇw wyborczych, niektˇrych blogˇw oraz informacji zamieszczanych na trzech portalach informacyjnych: Interia.pl, Onet.pl i Wirtualna Polska. Wyniki analizy zosta│y przedstawione w sposˇb jasny, przejrzysty, zosta│y wzbogacone tabelami i ilustracjami, potwierdzaj▒c wielk▒ sumiennoŠ i rzetelnoŠ badawcz▒ autora oraz trafnoŠ formu│owanych przeze˝ s▒dˇw. [ Z recenzji dr hab. Izabeli Dobosz ]

Sklep: Hatteria.pl

MARCIN MIELCZEWSKI - Andrzej Kosendiak (P│yta CD) - 2854107046

42,44 z│

MARCIN MIELCZEWSKI - Andrzej Kosendiak (P│yta CD)

Ksi▒┐ki & Multimedia > Muzyka

Nazwa - MARCIN MIELCZEWSKI Autor - Andrzej Kosendiak Wydawca - Universal Music Kod EAN - 5902176502270 Rok wydania - 2017 NoÂnik - P│yta CD IloŠ elementˇw - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2017-01-20

Sklep: InBook.pl

Fossil ES4093 - 2850614426

675,00 z│

Fossil ES4093

Prezenty & Akcesoria > Zegarki

Nazwa - ES4093 Marka - Fossil P│eŠ - Dla kobiety Mechanizm - Kwarcowy Kszta│t koperty - Okr▒g│y Materia│ bransolety / paska - Bransoleta ze stali nierdzewnej Koperta - Ze stali nierdzewnej Datownik - Analogowy - dzie˝ miesi▒ca oraz dzie˝ tygodnia Szkie│ko - Mineralne PodÂwietlenie tarczy - Neobrite Klasa wodoszczelnoÂci - WR 50 Podwˇjny czas - Tak Styl - Fashion Serwis - Autoryzowany producenta Kolor tarczy - Ciemny Žrednica koperty - 39 SzerokoŠ koperty - 40 GruboŠ koperty - 12 Opakowanie - Oryginalne producenta Gwarancja - 2 lata Podatek VAT - 23% Sugerowana cena detaliczna - 795.00 z│

Sklep: InBook.pl

10 zł, Władysław IV Waza - popiersie, PR70 - 2848445257

160,00 z│

10 zł, Władysław IV Waza - popiersie, PR70

Monety / Monety srebrne 1995-2017 / 1999

Kategoria: Monety srebrne Awers monety: Wizerunek or┼éa ustalony dla god┼éa Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach or┼éa oznaczenie roku emisji: 19-99, pod or┼éem napis: Z┼ü 10 Z┼ü, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zako┼äczony pi─Öcioma pere┼ékami. Pod lew─ů ┼éap─ů or┼éa znak mennicy MW. Rewers monety: Popiersie krˇla W┼éadys┼éawa IV Wazy. Z prawej strony pˇ┼ékolem napis: W┼éadys┼éaw IV Waza. Poni┼╝ej pˇ┼ékolem daty: 1632-1648br Projektant monety: Ewa Tyc-Karpi┼äska W┼éadys┼éaw IV urodzi┼é si─Ö w ┼üobzowie pod Krakowem 9 czerwca 1595 roku. By┼é pierwszym m─Öskim potomkiem krˇla Polski i Szwecji Zygmunta III oraz Anny Habsbur┼╝anki. Od pocz─ůtku brano go pod uwag─Ö przy wyborze nast─Öpcy tronu, poniewa┼╝ by┼éo du┼╝e prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e po ┼Ťmierci ojca wybˇr szlachty padnie na najstarszego syna krˇlewskiego. Dzi─Öki sukcesom odniesionym przez hetmana Stanis┼éawa ┼╗ˇ┼ékiewskiego, wybrano go w 1610 roku wielkim ksi─Öciem moskiewskim (W┼éadys┼éaw mia┼é wtedy zaledwie 15 lat). Tytu┼é ten nosi┼é a┼╝ do 1635 roku. Udzia┼é w kolejnych wyprawach przeciw Rosji w latach 1617-1618, przeciw Turkom w 1621 roku, a tak┼╝e Szwedom w latach 1626-1629 sprawi┼é, ┼╝e m┼éody krˇlewicz nabra┼é do┼Ťwiadczenia w boju. W czasie podrˇ┼╝y europejskich w latach 1624-1625 pozna┼é rˇwnie┼╝ sztuk─Ö wojenn─ů pa┼ästw zachodnich, m.in. mia┼é okazj─Ö obserwowa─ç wybitnych dowˇdcˇw hiszpa┼äskich. 21 pa┼║dziernika 1632 roku W┼éadys┼éaw IV jednomy┼Ťlnie zosta┼é wybrany krˇlem Polski i wielkim ksi─Öciem litewskim. Poparli go bracia, Papie┼╝ Urban VII, a tak┼╝e sejmiki szlacheckie. Przy wyborze na krˇla Polski W┼éadys┼éaw IV nie mia┼é ┼╝adnego powa┼╝nego konkurenta do tronu Rzeczypospolitej. 6 lutego odby┼éa si─Ö uroczysta koronacja, a dokona┼é jej arcybiskup gnie┼║nie┼äski, prymas Jan W─Ö┼╝yk w katedrze na Wawelu. W czasie pierwszej wojny toczonej w latach 1632-1634 nowy krˇl przeprowadzi┼é wa┼╝n─ů zmian─Ö w wojsku polskim k┼éad─ůc wi─Ökszy ni┼╝ do tej pory nacisk na rozbudow─Ö piechoty i artylerii. Stworzone wˇwczas przez niego i wyposa┼╝one w nowoczesny sposˇb (jak na tamte lata), oddzia┼éy piechoty, tworzy┼éy w czasie wojny z Rosj─ů ponad 60 procent ca┼éej armii. W┼éa┼Ťnie dzi─Öki tym zmianom, W┼éadys┼éaw IV odniˇs┼é sukces w kampanii smole┼äskiej. Rˇwnocze┼Ťnie przyst─ůpi┼é do rozbudowy polskiej artylerii. Rezultaty tej dzia┼éalno┼Ťci przynios┼éy wymierny efekt w pˇ┼║niejszych latach, poniewa┼╝ pod koniec jego panowania w arsena┼éach (ˇwczesnych cekhauzach) sta┼éo ponad 300 armat, z czego wi─Ökszo┼Ť─ç by┼éa wyprodukowana w krajowych, popieranych przez krˇla ludwisarniach. W okresie wojny ze Szwedami, W┼éadys┼éaw IV stworzy┼é niemal od podstaw flot─Ö, co prawda z┼éo┼╝on─ů z dwunastu okr─Ötˇw, jednak zdoln─ů do rozbudowy planowanej przez krˇla liczby dwudziestu czterech jednostek bojowych. Niestety, jedynie w sferze pomys┼éˇw krˇla pozosta┼é ciekawy projekt za┼éo┼╝enia w Zatoce Puckiej nowego portu, ktˇry mia┼é ograniczy─ç pot─Ög─Ö Gda┼äska. Druga dziedzina, ktˇrej krˇl po┼Ťwi─Öca┼é rˇwnie du┼╝o uwagi, to sztuka. W┼éadys┼éaw IV zas┼éu┼╝y┼é si─Ö jako propagator muzyki, przede wszystkim twˇrczo┼Ťci operowej. Dla tego gatunku sztuki, krˇl utrzymywa┼é na swym dworze muzyk─Ö i chˇr, stworzy┼é pierwsz─ů sta┼é─ů sal─Ö widowiskow─ů na zamku warszawskim, ponadto op┼éaca┼é szereg wybitnych ┼Ťpiewakˇw, ┼Ťpiewaczek i kompozytorˇw. W┼Ťrˇd tych ostatnich zab┼éysn─Öli: Adam Jarz─Öbski, Marcin Mielczewski, Wincenty Lilius i inni. W czasie panowania W┼éadys┼éawa IV wystawiono dziesi─Ö─ç oper, urz─ůdzono dwana┼Ťcie przedstawie┼ä operowych i kilka baletowych. Zainteresowania sztuk─ů nie ogranicza┼éy si─Ö jedynie do opery i muzyki. W┼éadys┼éaw IV kolekcjonowa┼é obrazy, sprowadza┼é rze┼║by i produkowane w Belgii kobierce. Interesowa┼é si─Ö architektur─ů, to w┼éa┼Ťnie on podarowa┼é Warszawie jeden z pi─Ökniejszych pomnikˇw, kolumn─Ö Zygmunta III, ktˇra ustawiona na Starym Mie┼Ťcie, sta┼éa si─Ö jednym z symboli stolicy. W┼éadys┼éaw IV przez ca┼ée swoje ┼╝ycie marzy┼é o pogodzeniu Ko┼Ťcio┼éa Katolickiego z Cerkwi─ů, a tak┼╝e pragn─ů┼é porozumienia mi─Ödzy wszystkimi wyznaniami katolickimi. Pod koniec swego panowania zorganizowa┼é w Toruniu rozmow─Ö bratersk─ů (colloquium charitativum) mi─Ödzy katolikami, a protestantami rˇ┼╝nych od┼éamˇw. To spotkanie nie przynios┼éo ┼╝adnych wymiernych sukcesˇw i zmian w relacjach pomi─Ödzy wyznaniami. Na jego dworze przebywali protestanci, kalwini, katolicy, jezuici. Krˇl utrzymywa┼é dobre stosunki z arcykatolikiem Albrychtem Stanis┼éawem Radziwi┼é┼éem, przywˇdc─ů protestantˇw wielkopolskich, Rafa┼éem Leszczy┼äskim, oraz wodzem kalwinˇw litewskich Krzysztofem Radziwi┼é┼éem. Jak wida─ç na powy┼╝szych przyk┼éadach Krˇl W┼éadys┼éaw IV by┼é zwolennikiem tolerancji religijnej. Jego ┼╝ycie osobiste, a przede wszystkim relacje z kobietami, nie uk┼éada┼éy si─Ö najlepiej. W┼éadys┼éaw IV nie znalaz┼é szcz─Ö┼Ťcia w ma┼é┼╝e┼ästwie, ani z nie┼éadn─ů Habsbur┼╝ank─ů Cecyli─ů Renat─ů, ani potem z Gonzag─ů de Nevers, pˇ┼║niejsz─ů Ludwik─ů Mari─ů. Silniejszym uczuciem darzy┼é jedynie swoj─ů na┼éo┼╝nic─Ö Jadwig─Ö ┼üuszkowsk─ů, ktˇr─ů pˇ┼║niej wydali┼é z dworu i wyda┼é za dworzanina Wypyskiego. Po tych wydarzeniach, krˇl W┼éadys┼éaw IV szuka┼é pociechy i zapomnienia w ramionach rˇ┼╝nych dam lekkiego obyczaju. W┼éadys┼éaw IV jak wi─Ökszo┼Ť─ç politykˇw, mia┼é przed oczami jeden cel, odzyskanie korony szwedzkiej. By┼é to jednak cel osobisty, w ┼╝aden sposˇb nie zwi─ůzany z interesem Polski. Krˇl, aby osi─ůgn─ů─ç swˇj cel, by┼é gotˇw wp─Ödzi─ç narˇd polski w wojn─Ö, ktˇrej nikt z Polakˇw poza nim samym nie chcia┼é. By zrealizowa─ç w pe┼éni swˇj cel, W┼éadys┼éaw IV prˇbowa┼é rˇ┼╝nych sposobˇw. W pierwszych miesi─ůcach po obj─Öciu w┼éadzy, prˇbowa┼é narzuci─ç si─Ö stronom walcz─ůcym w Niemczech, cesarzowi i Szwedom, w charakterze uczciwego po┼Ťrednika. Te starania nie przynios┼éy ┼╝adnego rezultatu. W 1635 roku, gdy up┼éywa┼é termin rozejmu Rzeczypospolitej ze Szwecj─ů, usi┼éowa┼é porwa─ç narˇd do wojny uwa┼╝aj─ůc, ┼╝e szlachta zainteresowana zniesieniem blokady handlowej Gda┼äska poprze jego zamiary. Nieoczekiwanie jednak Szwedzi pod naciskiem sojuszniczej Francji zwolnili bez walki wybrze┼╝e pruskie i krˇl musia┼é pod naciskiem zadowolonej magnaterii i szlachty zgodzi─ç si─Ö na przed┼éu┼╝enie rozejmu. Kolejna prˇba sprowokowania Szwecji odby┼éa si─Ö w 1639 roku. W┼éadys┼éaw IV wys┼éa┼é na Inflanty szwedzkie cesarskiego oficera Botha na czele do┼Ť─ç silnego oddzia┼éu. Napad jednak nie uda┼é si─Ö, a zaj─Öta wojn─ů w Niemczech Szwecja ograniczy┼éa si─Ö do powa┼╝nego ostrze┼╝enia. Kilka lat pˇ┼║niej krˇl stara┼é si─Ö sk┼éoni─ç du┼äskiego krˇla Chrystiana IV do uderzenia na Szwecj─Ö, daj─ůc mu nadziej─Ö na pomoc ze strony polskiej. Chrystian IV my┼Ťla┼é wˇwczas o wojnie ze Szwecj─ů, a pomoc ze strony Polski stanowi┼éa dla niego powa┼╝n─ů zach─Öt─Ö. Nieoczekiwanie jednak, gdy wszystko by┼éo przygotowane do spotkania na wysokim szczeblu w celu omˇwienia szczegˇ┼éˇw, du┼äski krˇl rozmy┼Ťli┼é si─Ö i zerwa┼é dalsze rozmowy z krˇlem Polski. Nie uda┼éy si─Ö rˇwnie┼╝ prˇby nak┼éonienia cesarza do naruszenia granic Polski, aby w ten sposˇb sprowokowa─ç Szwecj─Ö do uderzenia na Rzeczpospolit─ů. Je┼Ťli chodzi o rz─ůdy w pa┼ästwie, krˇl d─ů┼╝y┼é z uporem (chocia┼╝ nie zawsze konsekwentnie) do wzmocnienia swej w┼éadzy. Wychowany w okresie tworzenia silnych monarchii absolutystycznych na zachodzie Europy, czu┼é si─Ö ┼║le w republika┼äskiej i parlamentarnej Polsce. Mimo oficjalnego podkre┼Ťlania swych zwi─ůzkˇw z Polsk─ů, tak naprawd─Ö marzy┼é o tym, by sprawowa─ç rz─ůdy na wzˇr Turcji, Rosji, czy te┼╝ Francji. W┼éadys┼éaw IV nie potrafi┼é doj┼Ť─ç do porozumienia z wi─Ökszo┼Ťci─ů swych doradcˇw i ministrˇw, ktˇrzy przewa┼╝nie nie popierali decyzji krˇla, wˇwczas gdy nie by┼éy one akceptowane przez szlacht─Ö. Wszystko to razem sprawi┼éo, ┼╝e umieraj─ůc przedwcze┼Ťnie (podczas podrˇ┼╝y z Wilna do Warszawy, w miejscowo┼Ťci Merecz w maju 1648 roku), pozostawi┼é po sobie nierozwi─ůzany problem kozacki, ktˇry wkrˇtce okaza┼é si─Ö zgubny dla Polski (┼Ťmier─ç W┼éadys┼éawa IV zbieg┼éa si─Ö w czasie z wybuchem powstania Chmielnickiego). ┼╣rˇd┼éa w┼éasne, strona internetowa:nbp.pl/pl.wikipedia.org Monety z serii poczet krˇlˇw i ksi─ů┼╝─ůt polskich (dowiedz si─Ö wi─Öcej o ca┼éej serii).

Sklep: enumizmatyczny.pl

10 zł, Władysław IV Waza - popiersie - 2848444373

119,00 z│

10 zł, Władysław IV Waza - popiersie

Monety / Monety srebrne 1995-2017 / 1999

Awers monety: Wizerunek or┼éa ustalony dla god┼éa Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach or┼éa oznaczenie roku emisji: 19-99, pod or┼éem napis: Z┼ü 10 Z┼ü, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA poprzedzony oraz zako┼äczony pi─Öcioma pere┼ékami. Pod lew─ů ┼éap─ů or┼éa znak mennicy MW. Rewers monety: Popiersie krˇla W┼éadys┼éawa IV Wazy. Z prawej strony pˇ┼ékolem napis: W┼éadys┼éaw IV Waza. Poni┼╝ej pˇ┼ékolem daty: 1632-1648br Projektant monety: Ewa Tyc-Karpi┼äska W┼éadys┼éaw IV urodzi┼é si─Ö w ┼üobzowie pod Krakowem 9 czerwca 1595 roku. By┼é pierwszym m─Öskim potomkiem krˇla Polski i Szwecji Zygmunta III oraz Anny Habsbur┼╝anki. Od pocz─ůtku brano go pod uwag─Ö przy wyborze nast─Öpcy tronu, poniewa┼╝ by┼éo du┼╝e prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e po ┼Ťmierci ojca wybˇr szlachty padnie na najstarszego syna krˇlewskiego.Dzi─Öki sukcesom odniesionym przez hetmana Stanis┼éawa ┼╗ˇ┼ékiewskiego, wybrano go w 1610 roku wielkim ksi─Öciem moskiewskim (W┼éadys┼éaw mia┼é wtedy zaledwie 15 lat). Tytu┼é ten nosi┼é a┼╝ do 1635 roku. Udzia┼é w kolejnych wyprawach przeciw Rosji w latach 1617-1618, przeciw Turkom w 1621 roku, a tak┼╝e Szwedom w latach 1626-1629 sprawi┼é, ┼╝e m┼éody krˇlewicz nabra┼é do┼Ťwiadczenia w boju. W czasie podrˇ┼╝y europejskich w latach 1624-1625 pozna┼é rˇwnie┼╝ sztuk─Ö wojenn─ů pa┼ästw zachodnich, m.in. mia┼é okazj─Ö obserwowa─ç wybitnych dowˇdcˇw hiszpa┼äskich.21 pa┼║dziernika 1632 roku W┼éadys┼éaw IV jednomy┼Ťlnie zosta┼é wybrany krˇlem Polski i wielkim ksi─Öciem litewskim. Poparli go bracia, Papie┼╝ Urban VII, a tak┼╝e sejmiki szlacheckie. Przy wyborze na krˇla Polski W┼éadys┼éaw IV nie mia┼é ┼╝adnego powa┼╝nego konkurenta do tronu Rzeczypospolitej. 6 lutego odby┼éa si─Ö uroczysta koronacja, a dokona┼é jej arcybiskup gnie┼║nie┼äski, prymas Jan W─Ö┼╝yk w katedrze na Wawelu. W czasie pierwszej wojny toczonej w latach 1632-1634 nowy krˇl przeprowadzi┼é wa┼╝n─ů zmian─Ö w wojsku polskim k┼éad─ůc wi─Ökszy ni┼╝ do tej pory nacisk na rozbudow─Ö piechoty i artylerii. Stworzone wˇwczas przez niego i wyposa┼╝one w nowoczesny sposˇb (jak na tamte lata), oddzia┼éy piechoty, tworzy┼éy w czasie wojny z Rosj─ů ponad 60 procent ca┼éej armii. W┼éa┼Ťnie dzi─Öki tym zmianom, W┼éadys┼éaw IV odniˇs┼é sukces w kampanii smole┼äskiej. Rˇwnocze┼Ťnie przyst─ůpi┼é do rozbudowy polskiej artylerii. Rezultaty tej dzia┼éalno┼Ťci przynios┼éy wymierny efekt w pˇ┼║niejszych latach, poniewa┼╝ pod koniec jego panowania w arsena┼éach (ˇwczesnych cekhauzach) sta┼éo ponad 300 armat, z czego wi─Ökszo┼Ť─ç by┼éa wyprodukowana w krajowych, popieranych przez krˇla ludwisarniach. W okresie wojny ze Szwedami, W┼éadys┼éaw IV stworzy┼é niemal od podstaw flot─Ö, co prawda z┼éo┼╝on─ů z dwunastu okr─Ötˇw, jednak zdoln─ů do rozbudowy planowanej przez krˇla liczby dwudziestu czterech jednostek bojowych. Niestety, jedynie w sferze pomys┼éˇw krˇla pozosta┼é ciekawy projekt za┼éo┼╝enia w Zatoce Puckiej nowego portu, ktˇry mia┼é ograniczy─ç pot─Ög─Ö Gda┼äska. Druga dziedzina, ktˇrej krˇl po┼Ťwi─Öca┼é rˇwnie du┼╝o uwagi, to sztuka. W┼éadys┼éaw IV zas┼éu┼╝y┼é si─Ö jako propagator muzyki, przede wszystkim twˇrczo┼Ťci operowej. Dla tego gatunku sztuki, krˇl utrzymywa┼é na swym dworze muzyk─Ö i chˇr, stworzy┼é pierwsz─ů sta┼é─ů sal─Ö widowiskow─ů na zamku warszawskim, ponadto op┼éaca┼é szereg wybitnych ┼Ťpiewakˇw, ┼Ťpiewaczek i kompozytorˇw. W┼Ťrˇd tych ostatnich zab┼éysn─Öli: Adam Jarz─Öbski, Marcin Mielczewski, Wincenty Lilius i inni. W czasie panowania W┼éadys┼éawa IV wystawiono dziesi─Ö─ç oper, urz─ůdzono dwana┼Ťcie przedstawie┼ä operowych i kilka baletowych. Zainteresowania sztuk─ů nie ogranicza┼éy si─Ö jedynie do opery i muzyki. W┼éadys┼éaw IV kolekcjonowa┼é obrazy, sprowadza┼é rze┼║by i produkowane w Belgii kobierce. Interesowa┼é si─Ö architektur─ů, to w┼éa┼Ťnie on podarowa┼é Warszawie jeden z pi─Ökniejszych pomnikˇw, kolumn─Ö Zygmunta III, ktˇra ustawiona na Starym Mie┼Ťcie, sta┼éa si─Ö jednym z symboli stolicy.W┼éadys┼éaw IV przez ca┼ée swoje ┼╝ycie marzy┼é o pogodzeniu Ko┼Ťcio┼éa Katolickiego z Cerkwi─ů, a tak┼╝e pragn─ů┼é porozumienia mi─Ödzy wszystkimi wyznaniami katolickimi. Pod koniec swego panowania zorganizowa┼é w Toruniu rozmow─Ö bratersk─ů (colloquium charitativum) mi─Ödzy katolikami, a protestantami rˇ┼╝nych od┼éamˇw. To spotkanie nie przynios┼éo ┼╝adnych wymiernych sukcesˇw i zmian w relacjach pomi─Ödzy wyznaniami. Na jego dworze przebywali protestanci, kalwini, katolicy, jezuici. Krˇl utrzymywa┼é dobre stosunki z arcykatolikiem Albrychtem Stanis┼éawem Radziwi┼é┼éem, przywˇdc─ů protestantˇw wielkopolskich, Rafa┼éem Leszczy┼äskim, oraz wodzem kalwinˇw litewskich Krzysztofem Radziwi┼é┼éem. Jak wida─ç na powy┼╝szych przyk┼éadach Krˇl W┼éadys┼éaw IV by┼é zwolennikiem tolerancji religijnej. Jego ┼╝ycie osobiste, a przede wszystkim relacje z kobietami, nie uk┼éada┼éy si─Ö najlepiej. W┼éadys┼éaw IV nie znalaz┼é szcz─Ö┼Ťcia w ma┼é┼╝e┼ästwie, ani z nie┼éadn─ů Habsbur┼╝ank─ů Cecyli─ů Renat─ů, ani potem z Gonzag─ů de Nevers, pˇ┼║niejsz─ů Ludwik─ů Mari─ů. Silniejszym uczuciem darzy┼é jedynie swoj─ů na┼éo┼╝nic─Ö Jadwig─Ö ┼üuszkowsk─ů, ktˇr─ů pˇ┼║niej wydali┼é z dworu i wyda┼é za dworzanina Wypyskiego. Po tych wydarzeniach, krˇl W┼éadys┼éaw IV szuka┼é pociechy i zapomnienia w ramionach rˇ┼╝nych dam lekkiego obyczaju. W┼éadys┼éaw IV jak wi─Ökszo┼Ť─ç politykˇw, mia┼é przed oczami jeden cel, odzyskanie korony szwedzkiej. By┼é to jednak cel osobisty, w ┼╝aden sposˇb nie zwi─ůzany z interesem Polski. Krˇl, aby osi─ůgn─ů─ç swˇj cel, by┼é gotˇw wp─Ödzi─ç narˇd polski w wojn─Ö, ktˇrej nikt z Polakˇw poza nim samym nie chcia┼é. By zrealizowa─ç w pe┼éni swˇj cel, W┼éadys┼éaw IV prˇbowa┼é rˇ┼╝nych sposobˇw. W pierwszych miesi─ůcach po obj─Öciu w┼éadzy, prˇbowa┼é narzuci─ç si─Ö stronom walcz─ůcym w Niemczech, cesarzowi i Szwedom, w charakterze uczciwego po┼Ťrednika. Te starania nie przynios┼éy ┼╝adnego rezultatu. W 1635 roku, gdy up┼éywa┼é termin rozejmu Rzeczypospolitej ze Szwecj─ů, usi┼éowa┼é porwa─ç narˇd do wojny uwa┼╝aj─ůc, ┼╝e szlachta zainteresowana zniesieniem blokady handlowej Gda┼äska poprze jego zamiary. Nieoczekiwanie jednak Szwedzi pod naciskiem sojuszniczej Francji zwolnili bez walki wybrze┼╝e pruskie i krˇl musia┼é pod naciskiem zadowolonej magnaterii i szlachty zgodzi─ç si─Ö na przed┼éu┼╝enie rozejmu. Kolejna prˇba sprowokowania Szwecji odby┼éa si─Ö w 1639 roku. W┼éadys┼éaw IV wys┼éa┼é na Inflanty szwedzkie cesarskiego oficera Botha na czele do┼Ť─ç silnego oddzia┼éu. Napad jednak nie uda┼é si─Ö, a zaj─Öta wojn─ů w Niemczech Szwecja ograniczy┼éa si─Ö do powa┼╝nego ostrze┼╝enia. Kilka lat pˇ┼║niej krˇl stara┼é si─Ö sk┼éoni─ç du┼äskiego krˇla Chrystiana IV do uderzenia na Szwecj─Ö, daj─ůc mu nadziej─Ö na pomoc ze strony polskiej. Chrystian IV my┼Ťla┼é wˇwczas o wojnie ze Szwecj─ů, a pomoc ze strony Polski stanowi┼éa dla niego powa┼╝n─ů zach─Öt─Ö. Nieoczekiwanie jednak, gdy wszystko by┼éo przygotowane do spotkania na wysokim szczeblu w celu omˇwienia szczegˇ┼éˇw, du┼äski krˇl rozmy┼Ťli┼é si─Ö i zerwa┼é dalsze rozmowy z krˇlem Polski. Nie uda┼éy si─Ö rˇwnie┼╝ prˇby nak┼éonienia cesarza do naruszenia granic Polski, aby w ten sposˇb sprowokowa─ç Szwecj─Ö do uderzenia na Rzeczpospolit─ů.Je┼Ťli chodzi o rz─ůdy w pa┼ästwie, krˇl d─ů┼╝y┼é z uporem (chocia┼╝ nie zawsze konsekwentnie) do wzmocnienia swej w┼éadzy. Wychowany w okresie tworzenia silnych monarchii absolutystycznych na zachodzie Europy, czu┼é si─Ö ┼║le w republika┼äskiej i parlamentarnej Polsce. Mimo oficjalnego podkre┼Ťlania swych zwi─ůzkˇw z Polsk─ů, tak naprawd─Ö marzy┼é o tym, by sprawowa─ç rz─ůdy na wzˇr Turcji, Rosji, czy te┼╝ Francji. W┼éadys┼éaw IV nie potrafi┼é doj┼Ť─ç do porozumienia z wi─Ökszo┼Ťci─ů swych doradcˇw i ministrˇw, ktˇrzy przewa┼╝nie nie popierali decyzji krˇla, wˇwczas gdy nie by┼éy one akceptowane przez szlacht─Ö. Wszystko to razem sprawi┼éo, ┼╝e umieraj─ůc przedwcze┼Ťnie (podczas podrˇ┼╝y z Wilna do Warszawy, w miejscowo┼Ťci Merecz w maju 1648 roku), pozostawi┼é po sobie nierozwi─ůzany problem kozacki, ktˇry wkrˇtce okaza┼é si─Ö zgubny dla Polski (┼Ťmier─ç W┼éadys┼éawa IV zbieg┼éa si─Ö w czasie z wybuchem powstania Chmielnickiego). ┼╣rˇd┼éa w┼éasne, strona internetowa:nbp.pl/pl.wikipedia.org

Sklep: enumizmatyczny.pl

10 zł, Władysław IV Waza - półpostać - 2848444623

249,00 z│

10 zł, Władysław IV Waza - półpostać

Monety / Monety srebrne 1995-2017 / 1999

W┼éadys┼éaw IV Waza urodzi┼é si─Ö w ┼üobzowie pod Krakowem 9 czerwca 1595 roku. By┼é pierwszym m─Öskim potomkiem krˇla Polski i Szwecji Zygmunta III oraz Anny Habsbur┼╝anki. Od pocz─ůtku uwzgl─Ödniano go przy wyborze nast─Öpcy tronu, poniewa┼╝ by┼éo du┼╝e prawdopodobie┼ästwo, ┼╝e po ┼Ťmierci ojca wybˇr szlachty padnie na najstarszego syna krˇlewskiego.Dzi─Öki sukcesom odniesionym przez hetmana Stanis┼éawa ┼╗ˇ┼ékiewskiego, wybrano go w 1610 roku wielkim ksi─Öciem moskiewskim (W┼éadys┼éaw mia┼é wtedy zaledwie 15 lat). Tytu┼é ten nosi┼é a┼╝ do 1635 roku. Udzia┼é w kolejnych wyprawach przeciw Rosji w latach 1617-1618, przeciw Turkom w 1621 roku, a tak┼╝e Szwedom w latach 1626-1629 sprawi┼é, ┼╝e m┼éody krˇlewicz nabra┼é do┼Ťwiadczenia w boju. W czasie podrˇ┼╝y europejskich w latach 1624-1625 pozna┼é rˇwnie┼╝ sztuk─Ö wojenn─ů pa┼ästw zachodnich, m.in. mia┼é okazj─Ö obserwowa─ç wybitnych dowˇdcˇw hiszpa┼äskich.21 pa┼║dziernika 1632 roku W┼éadys┼éaw IV jednomy┼Ťlnie zosta┼é wybrany krˇlem Polski i wielkim ksi─Öciem litewskim. Poparli go bracia, Papie┼╝ Urban VII, a tak┼╝e sejmiki szlacheckie. Przy wyborze na krˇla Polski W┼éadys┼éaw IV nie mia┼é ┼╝adnego powa┼╝nego konkurenta do tronu Rzeczypospolitej. 6 lutego odby┼éa si─Ö uroczysta koronacja, a dokona┼é jej arcybiskup gnie┼║nie┼äski, prymas Jan W─Ö┼╝yk w katedrze na Wawelu. W czasie pierwszej wojny toczonej w latach 1632-1634 nowy krˇl przeprowadzi┼é wa┼╝n─ů zmian─Ö w wojsku polskim k┼éad─ůc wi─Ökszy ni┼╝ do tej pory nacisk na rozbudow─Ö piechoty i artylerii. Stworzone wˇwczas przez niego i wyposa┼╝one w nowoczesny sposˇb (jak na tamte lata), oddzia┼éy piechoty, tworzy┼éy w czasie wojny z Rosj─ů ponad 60 procent ca┼éej armii. W┼éa┼Ťnie dzi─Öki tym zmianom, W┼éadys┼éaw IV odniˇs┼é sukces w kampanii smole┼äskiej. Rˇwnocze┼Ťnie przyst─ůpi┼é do rozbudowy polskiej artylerii. Rezultaty tej dzia┼éalno┼Ťci przynios┼éy wymierny efekt w pˇ┼║niejszych latach, poniewa┼╝ pod koniec jego panowania w arsena┼éach (ˇwczesnych cekhauzach) sta┼éo ponad 300 armat, z czego wi─Ökszo┼Ť─ç by┼éa wyprodukowana w krajowych, popieranych przez krˇla ludwisarniach. W okresie wojny ze Szwedami, W┼éadys┼éaw IV stworzy┼é niemal od podstaw flot─Ö, co prawda z┼éo┼╝on─ů z dwunastu okr─Ötˇw, jednak zdoln─ů do rozbudowy planowanej przez krˇla liczby dwudziestu czterech jednostek bojowych. Niestety, jedynie w sferze pomys┼éˇw krˇla pozosta┼é ciekawy projekt za┼éo┼╝enia w Zatoce Puckiej nowego portu, ktˇry mia┼é ograniczy─ç pot─Ög─Ö Gda┼äska. Druga dziedzina, ktˇrej krˇl po┼Ťwi─Öca┼é rˇwnie du┼╝o uwagi, to sztuka. W┼éadys┼éaw IV zas┼éu┼╝y┼é si─Ö jako propagator muzyki, przede wszystkim twˇrczo┼Ťci operowej. Dla tego gatunku sztuki, krˇl utrzymywa┼é na swym dworze muzyk─Ö i chˇr, stworzy┼é pierwsz─ů sta┼é─ů sal─Ö widowiskow─ů na zamku warszawskim, ponadto op┼éaca┼é szereg wybitnych ┼Ťpiewakˇw, ┼Ťpiewaczek i kompozytorˇw. W┼Ťrˇd tych ostatnich zab┼éysn─Öli: Adam Jarz─Öbski, Marcin Mielczewski, Wincenty Lilius i inni. W czasie panowania W┼éadys┼éawa IV wystawiono dziesi─Ö─ç oper, urz─ůdzono dwana┼Ťcie przedstawie┼ä operowych i kilka baletowych. Zainteresowania sztuk─ů nie ogranicza┼éy si─Ö jedynie do opery i muzyki. W┼éadys┼éaw IV kolekcjonowa┼é obrazy, sprowadza┼é rze┼║by i produkowane w Belgii kobierce. Interesowa┼é si─Ö architektur─ů, to w┼éa┼Ťnie on podarowa┼é Warszawie jeden z pi─Ökniejszych pomnikˇw, kolumn─Ö Zygmunta III, ktˇra ustawiona na Starym Mie┼Ťcie, sta┼éa si─Ö jednym z symboli stolicy.W┼éadys┼éaw IV przez ca┼ée swoje ┼╝ycie marzy┼é o pogodzeniu Ko┼Ťcio┼éa Katolickiego z Cerkwi─ů, a tak┼╝e pragn─ů┼é porozumienia mi─Ödzy wszystkimi wyznaniami katolickimi. Pod koniec swego panowania zorganizowa┼é w Toruniu rozmow─Ö bratersk─ů (colloquium charitativum) mi─Ödzy katolikami, a protestantami rˇ┼╝nych od┼éamˇw. To spotkanie nie przynios┼éo ┼╝adnych wymiernych sukcesˇw i zmian w relacjach pomi─Ödzy wyznaniami. Na jego dworze przebywali protestanci, kalwini, katolicy, jezuici. Krˇl utrzymywa┼é dobre stosunki z arcykatolikiem Albrychtem Stanis┼éawem Radziwi┼é┼éem, przywˇdc─ů protestantˇw wielkopolskich, Rafa┼éem Leszczy┼äskim, oraz wodzem kalwinˇw litewskich Krzysztofem Radziwi┼é┼éem. Jak wida─ç na powy┼╝szych przyk┼éadach Krˇl W┼éadys┼éaw IV by┼é zwolennikiem tolerancji religijnej.Jego ┼╝ycie osobiste, a przede wszystkim relacje z kobietami, nie uk┼éada┼éy si─Ö najlepiej. W┼éadys┼éaw IV nie znalaz┼é szcz─Ö┼Ťcia w ma┼é┼╝e┼ästwie, ani z nie┼éadn─ů Habsbur┼╝ank─ů Cecyli─ů Renat─ů, ani potem z Gonzag─ů de Nevers, pˇ┼║niejsz─ů Ludwik─ů Mari─ů. Silniejszym uczuciem darzy┼é jedynie swoj─ů na┼éo┼╝nic─Ö Jadwig─Ö ┼üuszkowsk─ů, ktˇr─ů pˇ┼║niej wydali┼é z dworu i wyda┼é za dworzanina Wypyskiego. Po tych wydarzeniach, krˇl W┼éadys┼éaw IV szuka┼é pociechy i zapomnienia w ramionach rˇ┼╝nych dam lekkiego obyczaju. W┼éadys┼éaw IV jak wi─Ökszo┼Ť─ç politykˇw, mia┼é przed oczami jeden cel, odzyskanie korony szwedzkiej. By┼é to jednak cel osobisty, w ┼╝aden sposˇb nie zwi─ůzany z interesem Polski. Krˇl, aby osi─ůgn─ů─ç swˇj cel, by┼é gotˇw wp─Ödzi─ç narˇd polski w wojn─Ö, ktˇrej nikt z Polakˇw poza nim samym nie chcia┼é. By zrealizowa─ç w pe┼éni swˇj cel, W┼éadys┼éaw IV prˇbowa┼é rˇ┼╝nych sposobˇw. W pierwszych miesi─ůcach po obj─Öciu w┼éadzy, prˇbowa┼é narzuci─ç si─Ö stronom walcz─ůcym w Niemczech, cesarzowi i Szwedom, w charakterze uczciwego po┼Ťrednika. Te starania nie przynios┼éy ┼╝adnego rezultatu. W 1635 roku, gdy up┼éywa┼é termin rozejmu Rzeczypospolitej ze Szwecj─ů, usi┼éowa┼é porwa─ç narˇd do wojny uwa┼╝aj─ůc, ┼╝e szlachta zainteresowana zniesieniem blokady handlowej Gda┼äska poprze jego zamiary. Nieoczekiwanie jednak Szwedzi pod naciskiem sojuszniczej Francji zwolnili bez walki wybrze┼╝e pruskie i krˇl musia┼é pod naciskiem zadowolonej magnaterii i szlachty zgodzi─ç si─Ö na przed┼éu┼╝enie rozejmu. Kolejna prˇba sprowokowania Szwecji odby┼éa si─Ö w 1639 roku. W┼éadys┼éaw IV wys┼éa┼é na Inflanty szwedzkie cesarskiego oficera Botha na czele do┼Ť─ç silnego oddzia┼éu. Napad jednak nie uda┼é si─Ö, a zaj─Öta wojn─ů w Niemczech Szwecja ograniczy┼éa si─Ö do powa┼╝nego ostrze┼╝enia. Kilka lat pˇ┼║niej krˇl stara┼é si─Ö sk┼éoni─ç du┼äskiego krˇla Chrystiana IV do uderzenia na Szwecj─Ö, daj─ůc mu nadziej─Ö na pomoc ze strony polskiej. Chrystian IV my┼Ťla┼é wˇwczas o wojnie ze Szwecj─ů, a pomoc ze strony Polski stanowi┼éa dla niego powa┼╝n─ů zach─Öt─Ö. Nieoczekiwanie jednak, gdy wszystko by┼éo przygotowane do spotkania na wysokim szczeblu w celu omˇwienia szczegˇ┼éˇw, du┼äski krˇl rozmy┼Ťli┼é si─Ö i zerwa┼é dalsze rozmowy z krˇlem Polski. Nie uda┼éy si─Ö rˇwnie┼╝ prˇby nak┼éonienia cesarza do naruszenia granic Polski, aby w ten sposˇb sprowokowa─ç Szwecj─Ö do uderzenia na Rzeczpospolit─ů.Je┼Ťli chodzi o rz─ůdy w pa┼ästwie, krˇl d─ů┼╝y┼é z uporem (chocia┼╝ nie zawsze konsekwentnie) do wzmocnienia swej w┼éadzy. Wychowany w okresie tworzenia silnych monarchii absolutystycznych na zachodzie Europy, czu┼é si─Ö ┼║le w republika┼äskiej i parlamentarnej Polsce. Mimo oficjalnego podkre┼Ťlania swych zwi─ůzkˇw z Polsk─ů, tak naprawd─Ö marzy┼é o tym, by sprawowa─ç rz─ůdy na wzˇr Turcji, Rosji, czy te┼╝ Francji.W┼éadys┼éaw IV nie potrafi┼é doj┼Ť─ç do porozumienia z wi─Ökszo┼Ťci─ů swych doradcˇw i ministrˇw, ktˇrzy przewa┼╝nie nie popierali decyzji krˇla, wˇwczas gdy nie by┼éy one akceptowane przez szlacht─Ö. Wszystko to razem sprawi┼éo, ┼╝e umieraj─ůc przedwcze┼Ťnie (podczas podrˇ┼╝y z Wilna do Warszawy, w miejscowo┼Ťci Merecz w maju 1648 roku), pozostawi┼é po sobie nierozwi─ůzany problem kozacki, ktˇry wkrˇtce okaza┼é si─Ö zgubny dla Polski (┼Ťmier─ç W┼éadys┼éawa IV zbieg┼éa si─Ö w czasie z wybuchem powstania Chmielnickiego). ┼╣rˇd┼éa w┼éasne, strona internetowa:nbp.pl/pl.wikipedia.org

Sklep: enumizmatyczny.pl

Cover CO123.05 - 2845208327

1046,00 z│

Cover CO123.05

Prezenty & Akcesoria > Zegarki

Nazwa - CO123.05 Marka - Cover P│eŠ - Dla mŕ┐czyzny Mechanizm - Kwarcowy Materia│ bransolety / paska - Bransoleta ze stali nierdzewnej z pow│ok▒ PVD Bransoleta / pasek - Bransoleta Koperta - Ze stali nierdzewnej z pow│ok▒ PVD Datownik - Analogowy - dzie˝ miesi▒ca Szkie│ko - Szafirowe Klasa wodoszczelnoÂci - WR 30 Gwarancja - 2 lata Podatek VAT - 23%

Sklep: InBook.pl

Rekolekcje ze Âwiŕtym Alojzym Orione - Ziˇ│kowski Andrzej, Ziˇ│kowska Arletta - 2858091443

14,23 z│

Rekolekcje ze Âwiŕtym Alojzym Orione - Ziˇ│kowski Andrzej, Ziˇ│kowska Arletta

Ksi▒┐ki & Multimedia > Ksi▒┐ki

Opis - Bogactwo ┐ycia w│oskiego ksiŕdza z Tortowy stanowi podstawŕ rozwa┐a˝ na piŕtnaÂcie dni. Autorzy, w ka┐dym dniu, ukazuj▒ jaki problem i prˇbuj▒ go rozwi▒zaŠ wspˇlnie ze Žwiŕtym. Wykorzystuj▒ w tym celu tak┐e Âwiadectwa studentˇw, ktˇrzy zetknŕli siŕ z charyzmatem ksiŕdza Orione. Cechuje go przede wszystkim niezg│ŕbiony dynamizm, energia, a nade wszystko bezgraniczne zaufanie w Bo┐ej OpatrznoÂci. Nazwa - Rekolekcje ze Âwiŕtym Alojzym Orione Autor - Ziˇ│kowski Andrzej, Ziˇ│kowska Arletta Oprawa - Miŕkka Wydawca - M Kod ISBN - 9788375955606 Kod EAN - 9788375955606 Rok wydania - 2013 Jŕzyk - polski Format - 12.5x19.0cm IloŠ stron - 124 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-02-03

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy dworzanin polski 14625

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Krakˇw, úˇd╝, Wroc│aw, Pozna˝, Gda˝sk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub ca│ym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl dworzanin polski 14625

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.054, t2=0, t3=0, t4=0.016, t=0.054

Dla sprzedawcˇw

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER