antykwariat internetowy zarys pedagogiki t i ii 5463

- znaleziono 147 produktów w 16 sklepach

Pedagogika opiekuńcza w zarysie (Tom I i II) - 2619308334

52,00 zł

Pedagogika opiekuńcza w zarysie (Tom I i II) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

PEDAGOGIKA

To już czwarte wydanie tego poszukiwanego i cenionego podręcznika przez studentów wydziałów pedagogicznych, specjalności "pedagogika opiekuńcza", skierowanego także do opiekunów-wychowawców placówek opiekuńczych.  Podręcznik zawiera treści poznawcze dotyczące opieki międzyludzkiej w ogóle, jej osobotwórczych funkcji, takich jak wychowanie przez opiekę i wychowanie przez opiekuńczą funkcję szkoły.   Spis treści: WSTĘP DO WYDANIA TRZECIEGO (skrócony)  WSTĘP DO WYDANIA CZWARTEGO    1. PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA (PEDAGOGIKA OPIEKI) JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA   1.1. Założenia wstępne  1.2. Krytyczny przegląd niektórych określeń pedagogiki opiekuńczej w ostatnim dwudziestoleciu  1.3. Ogólne pojęcie i przedmiot pedagogiki opiekuńczej  1.4. Heterogeniczność i jednolitość treści pedagogiki opiekuńczej  1.5. Pedagogika opiekuńcza jako system wiedzy ogólnej i jej pochodne  1.6. Podstawowe funkcje pedagogiki opiekuńczej i związanych z nią metodyk  1.7. Pedagogika opiekuńcza a pedagogika ogólna, społeczna i specjalna  1.8. Zestawienie innych ogólnych określeń pedagogiki opiekuńczej  1.9. O tożsamości pedagogiki opiekuńczej  1.9.1. Uwagi wstępne  1.9.2. Podstawowe cechy pedagogiki opieki określające jej tożsamość  1.9.2.1. Przedmiot poznania, treści teorii  1.9.2.2. Pojęciowy model opieki  1.9.2.3. Pedagogika opiekuńcza a teoria potrzeb ludzkich  1.9.2.4. Wartości opieki  1.9.2.5. Model-wzorzec opiekuna-wychowawcy  1.9.2.6. Znamiona ponadczasowości  1.9.2.7. Swoiste funkcje pedagogiki opiekuńczej  1.9.2.8. Specyficzne relacje pedagogiki opiekuńczej z innymi dyscyplinami naukowymi    2. POJĘCIE OPIEKI MIĘDZYLUDZKIEJ   2.1. Geneza opieki  2.1.1. Zachowania opiekuńcze zwierząt - prapoczątek opieki ludzkiej  2.1.2. Prehistoryczny kształt opieki ludzkiej  2.1.3. Kierunki zmian ewolucyjnych w opiece ludzkiej  2.2. Ogólny zakres i aktualny stan interpretacji pojęcia ?opieka"  2.3. Krytyczny przegląd interpretacji pojęcia opieki w Polsce  2.3.1. Poglądy Heleny Radlińskiej  2.3.2. Poglądy Konstantego Krzeczkowskiego  2.3.3. Opieka według Józefa Czesława Babickiego  2.3.4. Poglądy współczesne  2.4. Utożsamianie opieki z pomocą  2.4.1. Pojęcie pomocy  2.4.2. Zróżnicowanie pomocy w jej najszerszym znaczeniu  2.4.3. Pomoc a opieka  2.4.4. Poglądy dotyczące pomocy jako opieki  2.5. Ogólne pojęcie opieki międzyludzkiej  2.5.1. Specyficzne właściwości opieki  2.5.2. Metodologiczne przesłanki definiowania pojęcia ?opieka" - jego definicja    3. ZAKRESY OPIEKI   3.1. Opieka w najszerszym znaczeniu i jej składniki  3.2. Zakresy opieki międzyludzkiej  3.2.1. Zakres opieki według jej zróżnicowania pionowego  3.2.2. Zakres opieki według jej podmiotu i charakteru  3.2.3. Zakres opieki według jej przedmiotu  3.2.4. Zakres opieki według jej przebiegu w życiu jednostki  3.2.5. Zakres opieki według skali zaspokojenia potrzeb podopiecznych  3.2.6. Zakres opieki według jej bieżącego i perspektywicznego wymiaru  3.2.7. Zakres opieki wyznaczany stopniem jej powszechności  3.2.8. Zakres opieki wyznaczany funkcjami opiekuńczymi różnych instytucji społecznych  3.2.9. Zakres opieki według ilości zaspokajanych potrzeb  3.2.10. Zakres opieki wyznaczany stopniem zaspokojenia potrzeb  3.2.11. Zakres opieki według stopnia jej zagęszczenia, intensyfikacji i perfekcyjności    4. KATEGORIE OPIEKI   4.1. Ogólne pojęcie ?kategoria opieki"  4.2. Opieka jako kategoria rodzinna  4.2.1. Pierwotność opieki rodzinnej  4.2.2. Związek opieki rodzinnej z życiem seksualnym i prokreacją  4.2.3. Fundamentalna pozycja opieki rodzinnej w strukturze opieki międzyludzkiej  4.2.4. Specyficzne walory opieki rodzinnej  4.2.5. Opieka rodzinna jako złożony układ  4.2.6. Naturalność opieki rodzinnej  4.2.7. Allocentryzm i altruizm opieki rodzinnej  4.2.8. Społeczno-ekonomiczne warunki życia, struktura rodziny oraz stosunki między współmałżonkami a opieka rodzinna  4.3. Opieka jako kategoria moralna  4.3.1. Geneza moralnych norm opieki  4.3.2. Zakres zastosowania normy opiekuńczości  4.3.3. Opiekuńczość w etyce i teleologii  4.3.4. Moralny aspekt reguł i zasad sprawowania opieki  4.3.5. Przeciwwskazania i ograniczenia w stosowaniu normy opiekuńczości  4.4. Opieka jako kategoria społeczna  4.4.1. Opieka społeczna i uspołeczniona  4.4.2. Geneza opieki społecznej  4.4.3. Opieka społeczna w świadomości ludzi  4.4.4. Złożoność opieki społecznej  4.5. Opieka jako kategoria prawna  4.5.1. Geneza, źródła  4.5.2. Charakter opieki prawnej  4.5.3. Przesłanki i pojęcie praw dziecka  4.5.4. Uwagi dotyczące niektórych norm Konwencji Praw Dziecka  4.6. Opieka jako kategoria wychowawcza  4.6.1. Uwagi wstępne  4.6.2. Opiekuńczy sens wychowania  4.6.3. Wychowawczy sens opieki  4.7. Uwagi końcowe    5. STRUKTURA OPIEKI   5.1. Potrzeby ponadpodmiotowe i ich diagnozowanie  5.1.1. Ogólne pojęcie struktury opieki  5.1.2. Teoria potrzeb ludzkich a teoria opieki międzyludzkiej  5.1.3. Ogólne pojęcie potrzeby ludzkiej  5.1.4. Klasyfikacje przyjęte jako podstawowe  5.1.5. Inne znaczące dla opieki typologie potrzeb ludzkich  5.1.6. Frustracja potrzeb jako szczególny problem opieki  5.1.7. Ogólne pojęcie potrzeb ponadpodmiotowych  5.1.8. Podstawowe regulacyjne czynniki potrzeb ponadpodmiotowych  5.1.9. Podstawowe uwarunkowania potrzeb ponadpodmiotowych  5.1.10. ?Podopieczny" jako ogólny wskaźnik diagnostyczny  5.1.11. Klasyfikacja potrzeb ponadpodmiotowych  5.1.12. Diagnozowanie potrzeb ponadpodmiotowych  5.2. Funkcje opiekuńcze  5.3. Postawy opiekuńcze  5.3.1. Pojęcie ?opiekun"  5.3.2. Postawy opiekuńcze jako typ postaw interpersonalnych  5.3.3. Poglądy na postawy opiekuńcze jako dyspozycje opiekunów  5.3.4. Pozytywne postawy opiekuńcze  5.3.5. Negatywne postawy opiekuńcze  5.3.6. Postawy opiekuńcze a postawy rodzicielskie  5.3.7. Postawy opiekuńcze a postawy wychowawcze  5.3.8. Czynniki postaw opiekuńczych  5.3.9. Podstawowe elementy modelu-wzorca opiekuna-wychowcy  5.4. Sytuacje opiekuńcze  5.4.1. Ogólne przesłanki określenia sytuacji opiekuńczych  5.4.2. Ogólne pojęcie sytuacji opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych  5.4.3. Uwagi końcowe  5.5. Czynności opiekuńcze - dostarczanie podopiecznemu przedmiotów jego potrzeb  5.5.1. Ogólna charakterystyka czynności opiekuńczych  5.5.2. Próba klasyfikacji czynności opiekuńczych (pomocnych)  5.6. Atmosfera opieki  5.6.1. Uwagi wstępne  5.6.2. Poglądy dotyczące pojęć: nastrój, klimat, atmosfera  5.6.3. Treść znaczeniowa terminu ?atmosfera" (klimat, nastrój)  5.6.4. Pojęcie atmosfery opieki  5.6.5. Pojęcie atmosfery wychowania  5.6.6. Atmosfera partnerstwa  5.6.7. Atmosfera osobopochodna  5.6.8. Atmosfera czasu odpoczynku, rozrywki, świętowania  5.6.9. Atmosfera życia  5.6.10. Czynniki i funkcje atmosfery życia  5.6.11. Skrótowa struktura funkcjonalna opieki  5.6.12. Rozwinięta struktura opieki międzyludzkiej    6. FORMY I METODY OPIEKI   6.1. Uwagi wstępne      6.2. Ogólne pojęcie formy opieki  6.3. Rozróżnienie terminów: ?forma", ?formalny", instytucjonalny  6.4. Struktura opieki według kryterium przedmiotowego  6.4.1. Poziom pierwszy - ?czystej formy"  6.4.2. Poziom drugi - funkcji i treści specyficznych  6.4.3. Poziom trzeci - niezmienniki (inwariancje) opieki  6.4.4. ?Rodzinność" form opieki nad dzieckiem  6.4.5. Zróżnicowanie jakościowe ?rodzinności"  6.4.6. 0 istocie ?rodzinności" - na czym polega i z czego wynika  6.5. Formy opieki: zupełne, podstawowe i elementarne  6.6. Klasyfikacja form opieki  6.6.1. Podziały form opieki w literaturze, uwagi krytyczne  6.6.2. Wielowymiarowe podziały form opieki międzyludzkiej  6.7. Metody sprawowania opieki  6.7.1. Uwagi wstępne  6.7.2. Pojęcie i klasyfikacja metod opieki  6.7.3. Jednostki metodyczne opieki    7. STOSUNEK OPIEKUŃCZY   7.1. Uwagi wstępne  7.2. Pojęcie i ogólna charakterystyka stosunku opiekuńczego  7.3. Sprzeczności w stosunku opiekuńczym  7.4. Wielopostaciowość stosunku opiekuńczego  7.4.1. Uwagi wstępne  7.4.2. Próba typologii stosunku opiekuńczego    8. PROCES OPIEKI   8.1. Ogólne pojęcie procesu opieki  8.2. Etapy rozwoju samodzielności, sprawności i niezależności życiowej dzieci i młodzieży - wyznaczniki ewolucyjnego procesu opieki  8.3. Podstawowe zmienne ewolucyjnego procesu opieki i dorastania podopiecznego do samodzielności życiowej  8.4. Struktura ewolucyjnego procesu opieki    9. FUNKCJE OPIEKI   9.1. Pojęcie funkcji opieki  9.2. Funkcja homeostatyczna  9.3. Funkcja egzystencjalno-generatywna  9.4. Funkcja regulacyjna  9.5. Funkcja usamodzielniająca  9.6. Funkcja socjalizacyjna    10. OPIEKA A WYCHOWANIE   10.1. Ogólne przesłanki ustalania relacji opieka-wychowanie  10.2. Problemy relacji między opieką a wychowaniem w literaturze pedagogicznej  10.3. Metodologiczne podstawy ustalania relacji między opieką a wychowaniem  10.4. Podstawowe swoistości opieki w porównaniu z wychowaniem  10.5. Podstawowe związki zachodzące między opieką a wychowaniem  10.5.1. Uwagi wstępne  10.5.2. Zaspokajanie fizjologicznych potrzeb podopiecznych warunkujące wychowanie  10.5.3. Zaspokajanie psychospołecznych potrzeb podopiecznych warunkujące wychowanie  10.5.4. Niezamierzone funkcje wychowawcze sprawowanej opieki  10.5.5. Niezamierzone funkcje opiekuńcze wychowania  10.5.6. Związek przeciwieństw w treściach oraz funkcjach opieki i wychowania  10.5.7. Waloryzowanie procesu opieki wartościami wychowania  10.5.8. Waloryzowanie procesu wychowania wartościami opieki  10.5.9. Stymulacja, animacja i modyfikacja potrzeb w procesie wychowania  10.5.10. Zbieżność potrzeb jednostki i wymagań społecznych  10.5.11. Związek opieki z wychowaniem poprzez ich wspólny przedmiot i spełniane funkcje  10.5.12. Związek opieki z wychowaniem poprzez ich wspólny podmiot  10.5.13. Podsumowanie  10.6. Podstawowe swoistości aksjologii opieki w porównaniu z aksjologią wychowania  10.6.1. Uwagi wstępne  10.6.2. Ogólne pojęcia opieki i wychowania jako przesłanki rozróżnień wartości właściwych obu tym dziedzinom działalności  10.6.3. Wartości opieki i wychowania a wartość najwyższa w systemie antropocentrycznym  10.6.4. Wnioski końcowe    11. WYCHOWANIE PRZEZ OPIEKĘ I WYCHOWANIE OPIEKUŃCZE   11.1. Wychowanie przez opiekę  11.1.1. Pojęcie wychowania przez opiekę  11.1.2. Zakres wychowania przez opiekę  11.1.3. Wychowanie przez opiekę a opieka wychowawcza  11.1.4. Wychowanie przez opiekę Janusza Korczaka  11.1.5. Wychowanie przez opiekę Antoniego S. Makarenki  11.1.5.1. Uwagi wstępne  11.1.5.2. Wychowanie ludzi szczęśliwych  11.1.5.3. Perspektywa jako czynnik wychowania  11.1.5.4. Zabawa jako potrzeba podopiecznych i aktywność osobotwórcza  11.1.6. Wychowanie przez opiekę Hansa Christiana Kofoeda  11.2. Wychowanie opiekuńcze w szkole w ogólnych założeniach badawczych  11.2.1. Uwagi wstępne  11.2.2. Ogólnoteoretyczne założenia badawcze  11.2.3. Uzasadnienie badań  11.2.4. Problemy i hipotezy badawcze    12. ZASADY OPIEKI WYCHOWAWCZEJ (PROCESU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO)   12.1. Uwagi wstępne  12.2. Zasada opieki sprawiedliwej  12.2.1. Uwagi wstępne  12.3. Zasada optymalizacji opieki  12.4. Zasada aktywności podopiecznych w zaspokajaniu ich potrzeb  12.5. Zasada wychowawczego charakteru opieki  12.6. Zasada oddziaływania wychowawczego na potrzeby  12.7. Zasada właściwego łączenia świadczeń opiekuńczych z wymaganiami    13. O PLANOWANIU PRACY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH   13.1. Uwagi wstępne  13.2. Podstawowe pojęcia  13.2.1. Pojęcie planowania  13.2.2. Pojęcie planu pracy  13.2.3. Podstawowe kategorie treściowe planu  13.2.4. Plan a program  13.3. Źródła treściowe planu  13.4. Tok planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej w skali placówki  13.5. Struktura pozioma planu rocznego (podstawowe części planu)  13.6. Zasady planowania  13.7. Planowanie a treść i poziom pracy    BIBLIOGRAFIA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias - 2854109292

51,27 zł

Pochodne instrumenty kredytowe - Izabela Pruchnicka-Grabias

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka, posiadająca istotne walory praktyczne, jest pierwszą pozycją polskiej autorki w tak kompleksowy sposób analizującą nie tylko istotę funkcjonowania kredytowych instrumentów pochodnych, ale również modele ich wyceny, doskonalenie których autorka słusznie uznaje za kluczowe dla rozwoju tego rynku. Niewątpliwą zaletą opracowania jest mnogość przykładów, przeprowadzających Czytelnika przez kolejne etapy szacowania wartości omawianych struktur i tworzących idealną bazę dla zrozumienia konstrukcji tych złożonych produktów. Prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Publikacja stanowi cenne kompendium wiedzy zarówno dla praktyków rynku finansowego, jak i studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich, jak również dla pracowników nauki zainteresowanych wdrażaniem metod kwantyfikacji ryzyka kredytowego w praktykę. Prof. nadzw. SGH dr hab. Paweł Niedziółka Nazwa - Pochodne instrumenty kredytowe Autor - Izabela Pruchnicka-Grabias Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375563733 Kod EAN - 9788375563733 Wydanie - 1 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 16.5x23.0cm Ilość stron - 280 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

ZARYS PEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI CZ II - 2822567298

15,60 zł

ZARYS PEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI CZ II WSIP

/ Poradniki i albumy / Pozostałe - nieskategoryzowane

Tytuł ZARYS PEDAGOGIKI DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI CZ II Autor Helena Białołęcka Zofia Krzysztoszek Maria Wróbel Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba

Sklep: Wieszcz.pl

ZARYS PEDAGOGIKI TOM II - 2822564277

53,04 zł

ZARYS PEDAGOGIKI TOM II PWN

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Pedagogika, resocjalizacja

Tytuł ZARYS PEDAGOGIKI TOM II Autor Praca zbiorowa Język polski Oprawa twarda Format 29.7x21.0 cm Liczba stron 522 Ciężar 0.64 kg Wydawnictwo PWN Rok

Sklep: Wieszcz.pl

ZARYS PEDAGOGIKI tom II - 2822569313

34,32 zł

ZARYS PEDAGOGIKI tom II PWN

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Pozostałe - nieskategoryzowane

Tytuł ZARYS PEDAGOGIKI tom II Autor brak danych Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 571 Ciężar 0.6 kg Wydawnictwo PWN Rok

Sklep: Wieszcz.pl

ZARYS PEDAGOGIKI TOM II - 2822543643

37,44 zł

ZARYS PEDAGOGIKI TOM II PWN

/ Książki naukowe i popularnonaukowe / Pozostałe - nieskategoryzowane

Tytuł ZARYS PEDAGOGIKI TOM II Autor Praca Zbiorowa Język polski Oprawa twarda Format 21.0x14.8 cm Liczba stron 593 Ciężar 0.92 kg Wydawnictwo PWN Rok

Sklep: Wieszcz.pl

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad - 2854922647

11,15 zł

Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe - Souad

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Pierwsze na świecie świadectwo ofiary zbrodni honorowej. Miała siedemnaście lat i zakochała się: zhańbiła rodzinę. Więc rodzina wydała na nią wyrok śmierci... Pokochała go pierwszą miłością. Myślała, że się z nią ożeni. Ale ukochany zniknął, a ona odkryła, że jest w ciąży. A w jej świecie to najcięższa zbrodnia... W zapomnianej przez Boga wiosce w Cisjordanii kobiety są warte mniej niż zwierzęta domowe. Tu mężczyzna jest panem życia i śmierci żony, córki, siostry. Brat może bezkarnie zabić siostrę, matka - córkę, kolejną bezużyteczną dziewczynkę, jaka się urodzi. Tu kobiecie odbiera się godność, a nawet życie zgodnie z odwiecznym obyczajem i uświęconą tradycją. A śmierć jest karą dla dziewczyny, która zhańbi rodzinę. Tak jak Souad. Wyrok wydaje jej ojciec. Szwagier dokonuje egzekucji. Oblewa Souad benzyną i podpala... SOUAD przeżyła - cudem, ale rodzina usiłowała zabić ją nawet w szpitalu. Na zawsze jednak pozostanie straszliwie okaleczona - na ciele i duszy. I wciąż musi się ukrywać; dopóki żyje, jej rodzinę okrywa hańba. Spalona żywcem, opublikowana pod pseudonimem szokująca opowieść o piekle, jakim było jej dzieciństwo i młodość, stała się międzynarodowym bestsellerem. Wydana w 37 w krajach książka przerywa tabu milczenia wobec istniejącej nadal w krajach muzułmańskich barbarzyńskiej tradycji. Nieludzkiego obyczaju, prawa mężczyzn, na mocy którego co najmniej pięć tysięcy kobiet pada co roku ofiarą zbrodni honorowej. Nazwa - Spalona Żywcem Wyd. Kieszonkowe Autor - Souad Oprawa - Miękka Wydawca - Amber Kod ISBN - 9788324159406 Kod EAN - 9788324159406 Wydanie - 1 Rok wydania - 2016 Tłumacz - 31182,maria rostworowska; Format - 110 x 175 x 14 Ilość stron - 224 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-06-23

Sklep: InBook.pl

Wiesław Bieńkowski ANNA LIBERA "KRAKOWIANKA" 1805-1886. ZARYS ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI [antykwariat] - 2834459495

19,00 zł

Wiesław Bieńkowski ANNA LIBERA "KRAKOWIANKA" 1805-1886. ZARYS ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Historia i archeologia

SPIS TREŚCI: Słowo wstępne I. Zarys życia 1. Dzieciństwo 2. Młodość 3. "Krakowianka" 4. Tamborek i lutnia II. Twórczość III. Bibliografia (1842-1961) Spis ilustracji Indeks nazwisk Zabrudzona okładka. Stan książki wewnątrz bardzo dobry minus (pożółkłe kartki).

Sklep: Hatteria.pl

Suchodolski B. - Zarys pedagogiki - 2825275153

15,00 zł

Suchodolski B. - Zarys pedagogiki nn

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Pedagogika, resocjalizacja > Pedagogika ogólna

Suchodolski Bogdan   Zarys pedagogiki     Wydawnictwo: PWN rok wydania:1959   stron: razem ok 1200 Wydanie I Nakład: 20 000 + 200 okładka twarda Stan: dostateczny+ drobne przetarcia, luźne strony z opisem wydawnictwa, zabrudzenia  stan okładki na skanie       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.   24568/07/2015/Ż

Sklep: Allcollect

Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki psychologii i socjologii. Poradnik dla studentów - Franciszek Bereźnicki - 2836940594

15,24 zł

Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki psychologii i socjologii. Poradnik dla studentów - Franciszek Bereźnicki

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Cele poradnika metodologicznego to omówienie sposobu poszukiwania i notowania literatury przedmiotu, ukazanie etapów badania naukowego, omówienie struktury pracy magisterskiej (licencjackiej) i sposobu jej redagowania, zwrócenie uwagi na stronę formalną i merytoryczną (prezentację i analizę wyników badań własnych, opracowanie przypisów, bibliografii). Zamieszczono w nim również uwagi dotyczące sporządzania wydruku pracy. Publikacja jest dydaktycznym i praktycznym przewodnikiem dla studentów w przygotowaniu i redakcji pracy licencjackiej i magisterskiej. Nazwa - Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki psychologii i socjologii. Poradnik dla studentów Autor - Franciszek Bereźnicki Oprawa - Miękka Wydawca - Impuls Kod ISBN - 9788378509271 Kod EAN - 9788378509271 Rok wydania - 2015 Język - polski Format - 14.1x20.8 Ilość stron - 92 Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Inne Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-10-16

Sklep: InBook.pl

Penkala Tadeusz - Zarys Krystalochemii tom II - 2825268054

6,00 zł

Penkala Tadeusz - Zarys Krystalochemii tom II PWN

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Chemia, biochemia > Chemia ogólna

Tadeusz Penkala   Zarys krystalochemii tom II   Wydawnictwo: PWN rok wydania: 1968   stron: 240 Wydanie I Nakład: 1420 + 80 okładka miękka Stan: dobry+ drobne zabrudzenia i przetarcia na okładce  stan okładki na skanie       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.   5391/07/2014/PR  

Sklep: Allcollect

Stanisław Tokarski JOGINI I WSPÓLNOTY. NOWOCZESNA RECEPCJA HINDUIZMU [antykwariat] - 2834458929

20,00 zł

Stanisław Tokarski JOGINI I WSPÓLNOTY. NOWOCZESNA RECEPCJA HINDUIZMU [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Religia i filozofia

Przedstawiona w tej pracy charakterystyka postaw, czynów i poglądów Hindusów, którzy bez wątpienia odegrali wybitną rolę w procesie narodzin nowych Indii, ukazuje wielką różnorodność składającą się na zasadniczy zarys owej filozoficzno-religijnej mozaiki, jaką tworzy dziś najstarsza "żyjąca" tradycyjna cywilizacja świata. SPIS TREŚCI: Od Autora Zamiast przedmowy I. Próba określenia sfery rozważań II. Zakon Ramakrishny III. Śri Ramana Maharishi IV. Krishnamurti V. Mahatma Gandhi - Joga non-violence VI. Guru Przystani Pokoju VII. Aśramy purnajogi VIII. Nowoczesna eksplozja jogi Zakończenie Aneks Bibliografia Podniszczona okładka. Stan książki wewnątrz dobry.

Sklep: Hatteria.pl

Penkala Tadeusz - Zarys Krystalochemii tom I - 2825268052

6,00 zł

Penkala Tadeusz - Zarys Krystalochemii tom I PWN

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Chemia, biochemia > Chemia ogólna

Tadeusz Penkala   Zarys krystalochemii tom I   Wydawnictwo: PWN rok wydania: 1972   stron: 340 Wydanie II Nakład: 2920 + 80 okładka miękka Stan: dobry+ drobne zabrudzenia i przetarcia na okładce  stan okładki na skanie       Uwaga! Przy wysyłce za granicę cennik dostawy nie obowiązuje. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od kraju i formy dostawy.   5390/07/2014/PR  

Sklep: Allcollect

Pedagogika - Zofia Krzysztoszek - 2856161810

5,00 zł

Pedagogika - Zofia Krzysztoszek WSiP

Antykwariat > Książki i Komiksy > Książki naukowe i popularnonaukowe > Pedagogika, resocjalizacja > Pedagogika ogólna

Pedagogika : zarys podręcznikowy dla studium nauczycielskiego / Zofia Krzysztoszek.   książka w oprawie twardej   Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1969, stan b.dobry, na stronie tytułowej jest zapisany numer Opis fizyczny 175, [1] s. ; 23 cm. Forma i typ Książki Hasło dodatkowe Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych. Nr bibliografii narodowej PB 1969/9828

Sklep: Allcollect

Stefan Swieżawski U ŹRÓDEŁ NOWOŻYTNEJ ETYKI [antykwariat] - 2834461285

25,00 zł

Stefan Swieżawski U ŹRÓDEŁ NOWOŻYTNEJ ETYKI [antykwariat] Pozostałe

Antykwariat literacki / Religia i filozofia

SPIS TREŚCI: PRZEDMOWA I. KU PEŁNIEJSZEMU DOWARTOŚCIOWANIU DOCZESNOŚCI 1. Owocowanie antropologiczno-etycznych doktryn starożytnych 2. Przejawy naturalizmu obyczajowego 3. Autonomia doczesności: pogarda świata i jego pochwała 4. Autonomia doczesności: rola świeckich, małżeństwa, kobiety 5. Echa dowartościowywania doczesności w pedagogice II. PIERWSZEŃSTWO MĄDROŚCI, CZY PIERWSZEŃSTWO CZYNU? 1. Vita contemplativa, activa, mixta 2. Prymat kontemplacji 3. Prymat działania 4. Praktycyzm i jego przejawy 5. Wola

Sklep: Hatteria.pl

szukaj w Kangoo antykwariat internetowy zarys pedagogiki t i ii 5463

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z antykwariat internetowy pl zarys pedagogiki t i ii 5463

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.076, t2=0, t3=0, t4=0.022, t=0.076

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER