krainaksiazek added value in design and construction 20108575

- znaleziono 6 produktów w 5 sklepach

Geodesy, surveying and professional ethics - a selection of source texts with translation for ... - 2101955968

82,00 zł

Geodesy, surveying and professional ethics - a selection of source texts with translation for ... GALL

GEODEZJA/Wydawnictwa

Geodesy, surveying and professional ethics - a selection of source texts with translation for   ... students, lecturers and surveyors Geodezja, geodezyjne pomiary szczegółowe i etyka zawodowa - wybrane teksty źródłowe z tłumaczeniem dla studentów, nauczycieli i wykonawców Autorzy książki: prof. Ryszard Hycner i mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska (filolog angielski), na bazie starannego wyboru tekstów anglojęzycznych z dziedziny geodezji i kartografia, pochodzących ze sprawdzonych i znanych opracowań, modyfikując niekiedy nieznacznie teksty źródłowe (z zachowaniem praw autorskich), dokonali gruntownego przeglądu problemów geodezyjnych wyrażanych w języku angielskim. Dodatkowo zaś autorzy podręcznika wykonali tłumaczenie każdego oryginalnego tekstu, na język polski w tym celu, aby każdy z Czytelników mógł konfrontować swoją wiedzę zarówno z dziedziny geodezji i kartografii jak też z języka angielskiego. Znaczącym atutem książki jest zamieszczenie w niej mini-słownika angielsko-polskiego, zawierającego podstawowe terminy, niezbędne dla zrozumienia tekstu oryginalnego, zwłaszcza przez mniej wprawnych Czytelników. Walorem książki, jest też zamieszczenie w niej 200 pytań (wraz z odpowiedziami) z szeroko rozumianej dziedziny geodezji i kartografii, katastru, systemów informacji o terenie, problemów prawnych oraz zagadnień szkoły wyższej - w języku angielskim, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki geodezji i kartografii w USA i innych krajach anglosaskich, niekiedy odmiennej od warunków polskich. Wyrazem wysokiej jakości podręcznika jest także dobór recenzentów, autorytetów w swojej problematyce naukowej. Pierwszy z nich jest filologiem angielskim, drugi zaś reprezentantem dyscypliny geodezja i kartografia. Recenzenci dokonali gruntownego i starannego przeglądu treści książki, a ich sugestie zostały uwzględnione przez autorów opracowania. Książkę można śmiało polecić tym wszystkim, którym bliskie są problemy geodezji i kartografii, wyrażane zwłaszcza w języku angielskim, powszechnie akceptowanym w nauce, edukacji na poziomie średnim i wyższym, a ostatnio także i w wykonawstwie geodezyjnym. Język angielski jest bowiem tym środkiem, który umożliwia nie tylko zdobywanie wiedzy na dobrym poziomie ale także pomaga przełamywać bariery komunikacyjne i zawodowe, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Dzięki tej książce, teoria i praktyka geodezji i kartografii będzie bliższa i pełniejsza Czytelnikowi, a ponadto pomoże mu w przełamywaniu trudnych barier językowych.   zobacz spis treści Autorzy: prof. Ryszard Hycner, mgr Marta Dobrowolska-Wesołowska Tytuł: Geodesy, Surveying and Professional Ethics - a Selection of Source Texts with Translation for Students, Lecturers and Surveyors Format: B5 Oprawa: twarda Objętość: 250 str. ISBN: 978-83-60968-02-4 1.Introduction 14 2.Selected source texts with translation 20 I.A Preliminary information 20 I.A.1 Surveying 20 I.A.2 Uses of Surveys 22 I.A.3 The Earth as a Spheroid 22 I.A.4 Geoid and Spheroid 22 I.A.5 Geodetic and Plane Surveying 24 I.A.6 Operations in Surveying 26 I.A.7 Summary Definitions 26 I.A.8 Precision of Measurements 28 I.A.9 Principles Involved in Surveying 28 I.B Survey Measurements and Adjustment 28 I.B.1 Observations and Errors 30 I.B.2 Blunders or Mistakes 30 I.B.3 Systematic Errors 30 I.B.4 Random Errors 32 I.B.5 Quality of Measurements 32 I.B.6 Significant Figures 32 I.C Field and office work 32 I.C.1 General Information 32 I.C.2 Planning and Design of the Survey 34 I.C.3 Remarks 34 I.C.4 Some Definitions 34 I.C.5 Data Recording 36 I.C.6 Data Collectors 36 I.C.7 Computations and Checking 36 II.Basic Survey Measurement 38 II.A Distance Measurements 38 II.A.1 Distance 38 II.A.2 Optical Distance Measurement 38 II.A.3 Taping 40 II.A.4 Electronic Distance Measurement 40   1.Wstęp 15 2.Wybrane teksty źródłowe w języku angielskim wraz z tłumaczeniami . . 21 I.A Informacje wstępne 21 I.A.1 Miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) 21 I.A.2 Zastosowanie pomiarów 23 I.A.3 Ziemia jako sferoida 23 I.A.4 Geoida i sferoida 23 I.A.5 Geodezja (geodezja wyższa) i miernictwo (geodezja na płaszczyźnie) 25 I.A.6 Rodzaje pomiarów 27 I.A.7 Definicje 27 I.A.8 Precyzja pomiarów 29 I.A.9 Zasady stosowane w miernictwie 29 I.B Pomiary i ich wyrównywanie 29 I.B.1 Obserwacje i błędy 31 I.B.2 Błędy grube lub pomyłki 31 I.B.3 Błędy systematyczne 31 I.B.4 Błędy przypadkowe 33 I.B.5 Jakość pomiarów 33 I.B.6 Cyfry znaczące 33 I.C Prace polowe i kameralne 33 I.C.1 Informacje ogólne 33 I.C.2 Planowanie i projektowanie pomiaru 35 I.C.3 Uwagi 35 I.C.4 Niektóre definicje 35 I.C.5 Rejestracja danych 37 I.C.6 Rejestratory danych 37 I.C.7 Obliczenia i kontrola 37 II. Pomiary geodezyjne 39 II.A Pomiary odległości 39 II.A.1 Odległość 39 II.A.2 Pomiar odległości metodą optyczną 39 II.A.3 Pomiar odległości taśmą 41 II.A.4 Elektroniczny pomiar odległości 41   II.B Leveling 44 II.B.1 Definitions 44 II.B.2 Leveling Methods 46 II.B.3 Kinds of Levels 46 II.B.4 Supplementary Equipment while Leveling 48 II.B.5 Telescope 48 II.B.6 Geodetic Leveling 48 II.B.7 Orthometric Correction 48 II.C Angle and Direction Measurement 50 II.C.1 Location of Points 50 II.C.2 Bearings 50 II.C.3 Azimuths 52 II.C.4 Theodolite and Transit 52 II.C.5 Electronic Digital Theodolites 52 II.C.6 Setting up the Theodolite 52 II.D Combined Distance and Angular Measurement Systems 54 II.D.1 General Information 54 II.D.2 Stadia Method 54 II.D.3 Total Station Systems 54 II.D.4 General Functions of Total Station Systems 56 II.D.5 Examples of Typical Built-in Options for Processing Measured Distances and Angles 58 II.D.6 Use of Total Station System 60 II.D.7 Remotely Controlled Systems 60 II.D.8 Applications of Total Station Systems 62 III. Survey Operations 62 III.A Traverse 62 III.A.1 General information 62 III.A.2 Equipment for Traversing 62 III.A.3 Purpose of the Traversing 64 III.A.4 Types of traverse 64 III.B Calculation of Areas of Land 64 III.B.1 General Information 64 III.B.2 Methods of Determining Area 66   II.B Niwelacja (pomiary wysokościowe) 45 II.B.1 Definicje 45 II.B.2 Metody niwelacji 47 II.B.3 Rodzaje niwelatorów 47 II.B.4 Dodatkowy sprzęt niwelacyjny 49 II.B.5 Luneta 49 II.B.6 Niwelacja geodezyjna (precyzyjna) 49 II.B.7 Poprawka ortometryczna 49 II.C Pomiar kąta i kierunku 51 II.C.1 Wyznaczenie położenia punktów 51 II.C.2 Kąt kierunkowy (czwartak) 51 II.C.3 Azymut 53 II.C.4 Teodolit 53 II.C.5 Cyfrowe teodolity elektroniczne 53 II.C.6 Ustawianie teodolitu 53 II.D Systemy zespolone do pomiaru odległości i kątów 55 II.D.1 Informacje ogólne 55 II.D.2 Optyczny pomiar odległości 55 II.D.3 Systemy total station 55 II.D.4 Ogólne funkcje systemów total station 57 II.D.5 Przykłady typowych, wbudowanych opcji, dla przetwarzania pomierzonych długości i kątów 59 II.D.6 Użycie systemu total station 61 II.D.7 Systemy zdalnie sterowane 61 II.D.8 Zastosowania systemu total station 63 III. Procedury pomiarowe 63 III.A Ciąg poligonowy 63 III.A.1 Informacje ogólne 63 III.A.2 Sprzęt do poligonizacji 63 III.A.3 Cel poligonizacji 65 III.A.4 Rodzaje poligonów 65 III.B Obliczenie powierzchni 65 III.B.1 Informacje ogólne 65 III.B.2 Metody określenia powierzchni 67   III.C Other Methods for Horizontal Positioning 66 III.C.1 Location of Points by Intersection 66 III.C.2 Location of Points by Resection 66 III.C.3 Location of Points by Linear Section 66 III.C4 Location of Points by Combined Section 66 III.D Map Projections 66 I V. Modern Surveying and Mapping 70 IV.A Global Positioning System 70 IV.A.1 General Information 70 IV.A.2 System Components 70 IV.A.3 GPS Government Degradation Policy 72 IV.A.4 GPS Receiver Components 72 IV.A.5 Positioning Methods 72 IV.A.6 Applications 74 IV.B Photogrammetric Surveying and Mapping 76 IV.B.1 Introduction 76 IV.B.2 Sensors and Platforms 76 IV.B.3 Cameras 76 IV.B.4 Scanners and Linear Sensors 78 IV.B.5 Platforms 78 IV.B.6 Orthophotography 78 IV.B.7 Digital Elevation Model 80 IV.B.8 Geographic Information Systems 80 IV.C Mapping, Digital Mapping, and Spatial Information Systems 82 IV.C.1 General information 82 IV.C.2 Datums for Mapping 82 IV.C.3 Reference Coordinate Systems for Mapping 82 IV.C.4 Topographic Maps 84 IV.C.5Representation of Relief 84 IV.C.6 Contours and Contour Lines 84 IV.C.7 Digital Terrain Models 86 IV.C.8 Computer-Aided Drafting and Design 86 IV.C.9 Digital Mapping 86   III.C Inne metody określania położenia 67 III.C.1 Wyznaczanie położenia wcięciem wprzód 67 III.C.2 Wyznaczanie położenia wcięciem wstecz 67 III.C.3 Wyznaczanie położenia wcięciem liniowym 67 III.C.4 Wyznaczanie położenia wcięciem kombinowanym 67 III.D Odwzorowania kartograficzne 67 I V. Współczesne miernictwo i sporządzanie map 71 IV.A System globalnego wyznaczania pozycji GPS 71 IV.A.1 Informacje ogólne 71 IV.A.2 Segmenty systemu 71 IV.A.3 Rządowa polityka degradacji GPS 73 IV.A.4 Części odbiornika GPS 73 IV.A.5 Metody określania położenia 73 IV.A.6 Zastosowania 75 IV.B Fotogrametryczne metody pomiaru i sporządzania map 77 IV. B.1 Wprowadzenie 77 IV.B.2 Sensory i platformy 77 IV.B.3 Kamery 77 IV.B.4 Skanery i sensory liniowe 79 IV.B.5 Platformy 79 IV.B.6 Ortofotografia 79 IV.B.7 Cyfrowy model wysokości 81 IV.B.8 Systemy informacji geograficznej 81 IV.C Opracowanie map, cyfrowe opracowanie map i systemy informacji przestrzennej 83 IV.C.1 Informacje ogólne 83 IV.C.2 Systemy odniesienia dla sporządzania map 83 IV.C.3 Systemy współrzędnych dla sporządzania map 83 IV.C.4 Mapy topograficzne 85 IV.C.5 Przedstawienie rzeźby terenu 85 IV.C.6 Kontur i warstwica 85 IV.C.7 Cyfrowe modele terenu 87 IV.C.8 Komputerowe wspomagania kreślenia i projektowania . . . . 87 IV.C.9 Cyfrowe sporządzanie map 87   IVC10 Data Collection 86 IVC11 Data Storage and Management 88 IVC12 Spatial Information Systems 88 IVC13 Automated Mapping/Facilities Management 90 IVC14 Land Information Systems 90 V Type of Surveys 94 VA Control and Topographic Surveying 94 V.A.1 General information 94 VA.2 Establishment of Control 94 VA.3 Horizontal Control 94 VA.4 Vertical Control 96 VB Route Surveying 96 V.B.1 General information 96 VB.2 Control 96 VC Construction Surveying 98 V.C.1 General information 98 VC2 Alignment 98 VC3 Grade 98 VC4 As-Built Surveys 98 VD Land Surveys 100 V.D1 General information 100 VD2 Kinds of Land Surveys 102 VD3 Equipments and Methods 102 VD4 Legal Aspects of Land Surveys 102 VD5 Monuments 106 VD6 Boundary records 106 VD7 Property Description 110 VD8 Metes and Bounds Descriptions 110 VD9 Descriptions for Condominium 112 VD10 Descriptions by Coordinates 116 VD11 Descriptions by Subdivisions 118 VD12 Legal Interpretation of Deed Descriptions 118   IV.C.10 Pozyskiwanie danych 87 IV.C.11 Przechowywanie danych i zarządzanie danymi 89 IV.C.12 Systemy informacji przestrzennej 89 IV.C.13 Zautomatyzowane sporządzanie map/wspomaganie zarządzania 91 IV.C.14 Systemy informacji o terenie 91 V. Rodzaje pomiarów 95 V. A Pomiary osnowy i pomiary topograficzne 95 V.A.1 Informacje ogólne 95 V.A.2 Założenie osnowy 95 V.A.3 Osnowa pozioma 95 V.A.4 Osnowa pionowa 97 V. B Pomiary trasy 97 V.B.1 Informacje ogólne 97 V.B.2 Osnowa 97 V. C Pomiary budowlane 99 V.C.1 Informacje ogólne 99 V.C.2 Tyczenie osi 99 V.C.3 Nachylenie 99 V.C.4 Pomiary powykonawcze 99 V. D Pomiary sytuacyjne nieruchomości (katastralne) 101 V.D.1 Informacje ogólne 101 V.D.2 Rodzaje pomiarów nieruchomości 103 V.D.3 Sprzęt i metody 103 V.D.4 Aspekty prawne pomiarów nieruchomości 103 V.D.5 Punkty graniczne 107 V.D.6 Rejestry granic 107 V.D.7 Opis nieruchomości 111 V.D.8 Opis granic nieruchomości 111 V.D.9 Opis kondominium (wspólnoty mieszkaniowej) 113 V.D.10Opis (punktów granicznych nieruchomości) poprzez współrzędne 117 V.D.11 Opis (nieruchomości) poprzez podział 119 V.D.12 Interpretacja prawna opisu (nieruchomości) w akcie notarialnym 119   VD.13 Riparian Rights 120 VD.14 Adverse Possession 120 VD.15 Legal Authority of the Surveyor 122 VD.16 Liability of the Surveyor 124 VD.17 Original Survey 124 VD.18 Resurveys 126 VD.19 Subdivision Survey of Rural Land 128 VD.20 Subdivision Survey of Urban Land 128 VD.21 City Surveying 130 VD.22 Cadastral Surveying 132 VI.Evidence for Boundary Locations 134 VI.A.1 Evidence - General 134 VI.A.2 Types of Evidence Gathered by Surveyors 134 VI.A.3 The Law of Evidence 136 VI.A.4 Degree of Proof of Evidence 136 VI.A.5 Value of Written Words 138 VI.A.6 Value of Spoken Evidence 138 VI.A.7 Summary of Written and Spoken Evidence 138 VI.A.8 Value of Monuments as Evidence 140 VI.A.9 Measurements as Evidence 140 VI.A.10 Field Notes 142 VI.A.11 The Surveyor in Court 142 VII.Professionalism and Ethics in Surveying 144 VII.A.1 Professionalism - General 144 VII.A.2 Surveying as a Profession 146 VII.A.3 Ethics in Surveying 146 VII.A.4 Rules in Surveying Ethics 148 3.English-Polish mini-dictionary of key-words 154 4.Index of questions 172 5.Questions and answers 180 6.Conclusions 224 References 226   V.D.13 Własność nadbrzeżnego gruntu 121 V.D.14 Zasiedzenie 121 V.D.15 Moc (zdolność) prawna mierniczego 123 V.D.16 Odpowiedzialność mierniczego 125 V.D.17 Pomiar pierwotny 125 V.D.18 Powtórne pomiary (wznowienie granic) 127 V.D.19 Podziały terenów wiejskich 129 V.D.20 Podziały terenów zurbanizowanych 129 V.D.21 Pomiary miejskie 131 V.D.22 Pomiary katastralne 133 VI.Dowody na ustalenie granicy 135 VI.A.1 Ogólne informacje w zakresie dowodów 135 VI.A.2 Rodzaje dowodów zbieranych przez mierniczych 135 VI.A.3 Prawo dowodów 137 VI.A.4 Stopień wiarygodności dowodu 137 VI.A.5 Znaczenie dowodów pisemnych 139 VI.A.6 Znaczenie oświadczeń jako dowodów 139 VI.A.7 Podsumowanie dowodów pisemnych i słownych 139 VI.A.8 Znaczenie graniczników jako dowodów 141 VI.A.9 Pomiar jako dowód 141 VI.A.10 Szkice polowe 143 VI.A.11 Mierniczy przed sądem 143 VII.Profesjonalizm i etyka w miernictwie 145 VII.A.1 Ogólne problemy profesjonalizmu 145 VII.A.2 Miernictwo jako zawód 147 VII.A.3 Etyka w miernictwie 147 VII.A.4 Zasady etyki w miernictwie 149 3.Angielsko-polski mini-słownik wyrazów kluczowych 155 4.Spis pytań 173 5.Pytania i odpowiedzi 181 6.Zakończenie 225 Bibliografia 226

Sklep: Infopomiar.pl

Władca Pierścieni - Miecz Hadhafang Arwen 97 cm - replika 1:1 - 2824172238

1341,50 zł

Władca Pierścieni - Miecz Hadhafang Arwen 97 cm - replika 1:1

Wszystkie produkty

Przepraszamy za bark polskiego opisu, nasi copywriterzy już nad nim pracują. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z opisem producenta.Arwen´s sword is called Hadhafang which means Throng-cleaver. It once belonged to the Elven princess Idril, who wed a mortal man and bore Earendil, the father of Elrond who in turn was father to Arwen. Before Arwen´s birth Elrond wielded Hadhafang at the end of the second age of Middle-Earth, during the Last Alliance of Elves and Men in the great battle against Sauron. Later his daughter Arwen used Hadhafang when she aided Frodo in his escape from the Ringwraiths.Inscribed on the blade are runes in the Elven language of Sindarin that say ´aen estar Hadhafang i chathol hen, thand arod dan i thang an i arwen.´ Which translates to ´this blade is called Hadhafang, a noble defense against the enemy throng for a noble lady.´ The original inscription included the last line ´Idril i hel en aran Gond dolen,´ which translates to ´Idril, daughter of the king of the Hidden Rock (Gondolin).´ It was dropped from the finished prop due to a lack of space. There is an intentional pun in the inscription - the Sindarin translation of ´noble lady´ is ´Arwen´, so in effect, the blade claims to be for Arwen, even though it was made for her grandmother.Includes a parchment certificate of authenticity.Overall Length: 96.84 cmBlade Length: 76.2 cmBlade Thickness: 0.64 cmBlade Material: Tempered 420 J2 stainless steel, false-edged. Hand Grip: Wood handgrip adorned with an Elven vine design, solid metal pommel, rat-tail tang construction.Display: 30.32 cm x 10.16 cm x 10.95 cm wood, silkscreened Elven design.Weight: 2.72 kgThis sword is an official item produced by United Cutlery under the licence of New Line Cinema!  ...

Sklep: IdealneUpominki.pl

Dynamo, Vol. 1 of 2 - 2838460288

92,80 zł

Dynamo, Vol. 1 of 2 Forgotten Books

Książki / Literatura obcojęzyczna

Excerpt from The Dynamo, Vol. 1 of 2: Its Theory, Design, and Manufacture The interval since the last edition has added but little to the theory of the Dynamo, although in its practical design and art of manufacture many changes have been brought about by the necessity for the utmost economy in materials and labour to meet the stress of keen industrial competition. Whether for continuous-current dynamos or alternators, the drum armature with toothed core has so far displaced all other types that it has become superfluous to consider at length any other kind. In consequence the ring, discoidal-ring and disc armatures, after a preliminary description sufficient to place them in their due relation to the drum, disappear from the pages of the present edition. The drum too is only considered in its modern toothed form, with but little mention of the older smooth-surface form which, with the two-pole horse-shoe magnet, is now practically obsolete except in a few special cases. On the continuous-current side the carbon collecting brush still holds the field, but much work, both experimental and theoretical, has been done towards the elucidation of its action. The treatment of commutation and of the sparking limitations of the dynamo has therefore been recast and expanded in the light of later researches, especially those of Prof. E. Arnold, to whom the acknowledgments of all students of this difficult problem are due. Within recent times the continued endeavour to reduce the necessary size and therefore cost of dynamos has led to a remarkable revival of the use of auxiliary commutating poles, with results that have amply justified their re-introduction. Their theory has therefore here been considered more fully and at such length as space permitted. The mechanical construction of the commutator, both of the V-type and with shrink-rings, has also been treated in greater detail in view of the higher speeds which now obtain. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

Sklep: Libristo.pl

Schuberth C3 PRO WOMAN MATT BLACK (matowy czarny) - 2823265001

2199,00 zł

Schuberth C3 PRO WOMAN MATT BLACK (matowy czarny) SCHUBERTH

Kaski/kaski SZCZĘKOWE

NOWY MODEL. ULEPSZONA WERSJA PRO Schuberth C3 Pro Women Aeroacoustics: A quiet helmet means active safety for the motorcyclist: this permits the rider to concentrate on riding

Sklep: 4bikes.pl

Schuberth C3 PRO WOMAN MATT BLACK (matowy czarny) - 2835615876

2700,00 zł

Schuberth C3 PRO WOMAN MATT BLACK (matowy czarny) SCHUBERTH

Kaski>Szczękowe

NOWY MODEL. ULEPSZONA WERSJA PRO Schuberth C3 Pro WomenAeroacoustics:A quiet helmet means active safety for the motorcyclist: this permits the rider to concentrate on riding

Sklep: Strefamotocykli.pl

Energy efficiency refurbishment - 2827142077

278,08 zł

Energy efficiency refurbishment Detail

Książki / Literatura obcojęzyczna

The sustainable renovation of older buildings involves more than just an improvement of their energy footprint and it is due to the complexity of the issue why architects are destined to take on this task. The book, Energy efficiency refurbishments , was written by architects for architects. It shows how design, construction and systems engineering carried out during the renovation of diverse types of buildings fit together. The authors present the basics of indoor and outdoor environments, energy-efficient balancing, ecology and economic viability. Aided by countless illustrations of design details, they discuss issues such as thermal insulation and the proper use of daylight as well as heating and ventilation. Detailed analyses of a residential building and a non-residential building help illustrate how individual issues are integrated into the overall architectural context.

Sklep: Libristo.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl added value in design and construction 20108575

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.066, t2=0, t3=0, t4=0.017, t=0.066

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2016 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER