krainaksiazek intercultural contact language learning and migration 20109773

- znaleziono 9 produktów w 3 sklepach

Intercultural Contact, Language Learning and Migration - 2826684671

753,15 zł

Intercultural Contact, Language Learning and Migration Continuum Publishing Corporation

Książki / Literatura obcojęzyczna

At the heart of this volume lies an exploration of what actually happens to languages and their users when cultures come into contact. What actions do supra-national institutions, nation states, communities and individuals take in response to questions raised by the increasingly diverse forms of migration experienced in a globalized world? The volume reveals the profound impact that decisions made at national and international level can have on the lives of the individual migrant, language student, or speech community. Equally, it evaluates the broader ramifications of actions taken by migrant communities and individual language learners around issues of language learning, language maintenance and intercultural contact. Reflecting Jan Blommaert's assertion that in a world shaped by globalization, what is needed is 'a theory of language in society...of changing language in a changing society', this volume argues that researchers must increasingly seek diverse methodological approaches if they are to do justice to the diversity of experience and response they encounter.

Sklep: Libristo.pl

Intercultural Language Use and Language Learning - 2826907718

1063,70 zł

Intercultural Language Use and Language Learning Springer Netherlands

Książki / Literatura obcojęzyczna

This volume attempts to address an issue that deserves further attention on the part of language acquisition researchers: that of intercultural learners in instructed language contexts. Given the fact that most speech communities where such learning takes place are at least bilingual, and the idea that English is studied for the purposes of communication among people from different cultures, the book focuses on English learners as intercultural speakers. In so doing, the volume brings together three main research areas: those of the study of English as a lingua franca, the development of communicative competence and the use and acquisition of a language beyond a second one in instructed contexts.§This book is for researchers with an interest in the field of second/foreign language acquisition and use, scholars examining learner variables in instructional contexts, and scholars adopting a sociolinguistic perspective in the study of oral discourse and languages in contact.

Sklep: Libristo.pl

A Study of Intercultural Contact & L2 Motivation for Saudi Sojourners - 2834688283

433,48 zł

A Study of Intercultural Contact & L2 Motivation for Saudi Sojourners Scholars Press

Książki / Literatura obcojęzyczna

Communicating with people from other cultures using English (direct ICC) and/or encountering English cultural artefacts (indirect ICC), gives English learners purpose and meaning to study the language. Students who have had numerous ICC experiences have had the chance to experience authentic communication in English. This in turn gives them a sense of themselves as being an actual English user in the future, and consequently might boost their motivation for learning English, as they begin to see themselves in terms of an Ideal L2 Self in which they are English users. On the other hand, students who have had few ICC experiences possibly lack the experience of being English users, and they might be motivated to learn English because they feel that they ought to.Using the L2 Motivational Self System (Dörnyei, 2005), this mixed methods study aimed to investigate two key issues. First, to investigate the possible relationships between prior levels of ICC and self-reported motivation to learn English among newly arrived, during their 1st month. Second, to explore whether the reported motivational profiles on arrival help to explain the behaviour of 4 new arrivals during their 1st year.

Sklep: Libristo.pl

ENGLISH AND AMERICAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBAL COMMUNICATIONS. VOLUME 1 AND 2.LITERATURE AND LANGUAGE AND CULTURE [komplet] - 2834461862

60,00 zł

ENGLISH AND AMERICAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBAL COMMUNICATIONS. VOLUME 1 AND 2.LITERATURE AND LANGUAGE AND CULTURE [komplet] Tertium

Antykwariat literacki / Książki angielskojęzyczne

Contents: Preface Valentine Cunningham This is the Place: Literary Knowing and Not Knowing Dominika Ruszkiewicz The Meeting of the English and Scottish Cultures in The Kingis Quair by James I of Scotland Teresa Bałuk-Ulewiczowa Poland and Polonius in Shakespeare

Sklep: Hatteria.pl

ENGLISH AND AMERICAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBAL COMMUNICATIONS. VOLUME 2. LANGUAGE AND CULTURE - 2834461861

40,00 zł

ENGLISH AND AMERICAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBAL COMMUNICATIONS. VOLUME 2. LANGUAGE AND CULTURE Tertium

Antykwariat literacki / Książki angielskojęzyczne

Contents: Preface Part I Multidisciplinary approaches to language studies Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska Caught in the web of worlds: Modalities of oneiric discourse and Freudian figuration in Kazuo Ishiguro

Sklep: Hatteria.pl

Language Learner Narrative - 2826927606

461,68 zł

Language Learner Narrative Brill

Książki / Literatura obcojęzyczna

Increasing numbers of people have contact with other cultures and languages Language Learner Narrative examines representations of this phenomenon in literary texts using an applied linguistic approach. This analysis of written narratives of language learning and cross-cultural encounter complements objective studies in intercultural communication and second language acquisition research. Kant's use of the term Mundigkeit in his essay "What is Enlightenment?" is used to frame the complex issues of language, identity, meaning and reality presented by the texts. Augmented by Pierre Bourdieu's concept of linguistic capital, this framing forms a counterpoint to the positioning of these authors as "avatar[s] of poststructuralist wisdom" (Eva Hoffman). The work includes a uniquely detailed linguistic analysis of Emine Sevgi Ozdamar's Mutter Zunge, and further texts by other widely studied and less familiar authors (Yoko Tawada, Eva Hoffman, Vassilis Alexakis, Ze Do Rock). It also lists literary sources of language learner narrative. Through its fundamental examination of what and how language means to us as individuals, this volume will be of wide appeal to students and researchers in applied linguistics, second language acquisition, intercultural communication and literary studies.

Sklep: Libristo.pl

Język, komunikacja, informacja. Tom 6 - 2829803482

41,89 zł

Język, komunikacja, informacja. Tom 6 Sorus

Dla tłumaczy

Prezentowany szósty tom rocznika "Język, Komunikacja, Informacja" w całości poświęcony został wybranym aspektom polityki językowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem realiów środkowoeuropejskich. Jest on pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej "Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej", która odbyła się w dniach 21-22 marca 2011 r. w Poznaniu. Zorganizowały ją Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy finansowym wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Językami konferencji były języki krajów Grupy Wyszehradzkiej: polski, czeski, słowacki i węgierski oraz angielski i esperanto - oznacza to wielojęzyczność tomu. Wybrane aspekty i dziedziny polityki językowej omawia we wstępnym artykule Václav Velčovský. Pozostałe referaty prezentujemy w trzech grupach. Pierwsza z nich dotyczy polityki językowej - zarówno w szerokim, jak i regionalnym zakresie. Seán Ó Riain i Jozef Reinvart w swym referacie przedstawiają działania Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz wielojęzyczności i równouprawnienia wszystkich (w tym przede wszystkim małych) języków używanych w Europie. Konieczności zmian w polityce językowej na Starym Kontynencie postuluje w swym wystąpieniu Jozef Reinvart, dociekając, jaką rolę odegrać w niej mogą języki państw Grupy Wyszehradzkiej. Miklós Kontra zastanawia się nad komunikacją językową w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu socjologicznym oraz historyczno-politycznym na przykładzie problemów językowych występujących między Słowakami a Węgrami. Z kolei Janusz Bańczerowski analizuje węgierską i polską ustawę językową pod kątem ich skuteczności jako prawnych narzędzi ochrony małych języków narodowych. Tomasz Wicherkiewicz koncentruje się natomiast na standaryzacji języków regionalnych i mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście ich roli w komunikacji europejskiej. Grzegorz Lisek podjął się zadania porównania polityki językowej Polski z polityką językową Czech i Słowacji, a Grzegorz Pakowski przedstawił reakcje prasy polskiej na nowelizację słowackiej ustawy o języku. Autorzy kolejnych publikowanych w ramach tego bloku referatów koncentrują się na roli języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej (Marcin Skobrtal), polityce językowej w procesie kształtowania się narodu białoruskiego (Nelly Bekus), miejscu polszczyzny w życiu dzieci i młodzieży na Ukrainie Zachodniej (Maria Zielińska) oraz działalności Mercina Nowaka-Njechorńskiego w dziedzinie polityki językowej (Kinga Kijo). Ilona Koutny podejmuje kwestię alternatywnego rozwiązania w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej w Europie oraz przedstawia rolę neutralnego międzynarodowego języka esperanto w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga grupa referatów dotyczy języka w mediach. Anatol Michajłow analizuje język telewizji jako narzędzie polityki językowej, Renata Rusin-Dybalska omawia wzajemny obraz Czechów i Polaków w wybranych mediach, natomiast Anna Zięba pisze o cechach języka prasy krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i tzw. starej Unii na przykładzie prasy polskiej i brytyjskiej. W ostatniej części tomu zamieszczone zostały referaty dotyczące nauczania języków oraz innych problemów, nie mieszczących się w pozostałych działach. Część tę otwiera artykuł Katarzyny Stankiewicz i Anny Żurek, w którym autorki koncentrują się na międzykulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego. W kolejnym referacie Jerzy Kowalewski rozpatruje to zagadnienie w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego na terenie Ukrainy. Tom zamykają wystąpienia Jaroslava Lipowskiego (poświęcone interferencjom fonetycznym we współczesnych językach zachodniosłowiańskich) oraz Małgorzaty Stefaniak (dotyczące niemieckich zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie). SPIS TREŚCI: Od Redakcji   Václav Velčovský Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě) [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]   POLITYKA JĘZYKOWA - OD ASPEKTU MIĘDZYNARODOWEGO DO NARODOWEGO   Sean Ó R iain, Jozef Reinvart Information on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendations (Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczność i jej rekomendacje) Jozef Reinvart Potreba zásadnej zmeny doterajšej jazykovej a kultúrnej politiky EÚ: výzva pre Vyšehradské krajiny (V4) [Potrzeba zasadniczej zmiany tradycyjnej polityki językowej i kulturalnej Unii Europejskiej: wyzwanie dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)] Miklós Kontra Language Contact Issues in Central Europe (Kontakty językowe w Europie Środkowej. Wybrane zagadnienia) Janusz Cz. Bańczerowski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego i węgierskiego Tomasz Wicherkiewicz Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej - nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości Grzegorz Lisek Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej Grzegorz Pakowski Language Law of Slovakia: Amendment in 2009 - in the Eyes of Polish Press (Nowelizacja słowackiej ustawy o języku państwowym z 2009 r. w oczach polskiej prasy) Stefan Wiertlewski Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej Marcin Skobrtal Rola języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowej Nelly Bekus Polityka językowa w kontekście procesów narodotwórczych narodu białoruskiego Maria Zielińska Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej Kinga Kijo Polityka językowa Měrćina Nowaka-Njechorńskiego Ilona Koutny Rolo de la planlingvo esperanto en Mez-Orienta E

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Challenging the Monolingual Mindset - 2826818195

175,85 zł

Challenging the Monolingual Mindset Channel View Publications

Książki / Literatura obcojęzyczna

Through a broad and highly accessible examination of everyday use of language, this volume challenges the monolingual mindset by highlighting how languages and language-related issues surround us in many different ways, and how the latter can, if required, be addressed. The book features analysis and discussion of the use of languages within and across a range of contexts, including post-migration settlement, policy, education, language contact and intercultural communication. Focusing mainly on Australia, the book will also give readers a greater understanding of the opportunities and tensions that can develop in managing and understanding multilingualism and communication within and across communities and societies. The volume intends to make clear how ongoing research across a broad range of topics, following the model of Professor Michael Clyne, can benefit everyone in understanding and fostering the linguistic and social potential of our communities around the world.

Sklep: Libristo.pl

English in International Deaf Communication - 2842086564

440,44 zł

English in International Deaf Communication Verlag Peter Lang

Książki / Literatura obcojęzyczna

Signed languages are forms of human communication based on visual/gestural perception as opposed to aural/oral. Those profoundly deaf and hard-of-hearing individuals, who learn to sign from an early age, live in a bilingual/bicultural environment composed of deaf and hearing realities and hence learn both the signed and non-signed varieties of languages existing in their societies. Outside English-speaking countries, in an increasingly globalized world, deaf people come into contact with the English language in specific domains; indirectly through interpretation and translation or directly by learning it as a foreign language. The reception/production of verbal, visual, multimodal texts in English facilitates international communication and integration among the deaf and between deaf and hearing people. The volume aims to explore a range of intercultural/interlinguistic encounters with English, in a variety of international signed and non-signed combinations.

Sklep: Libristo.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl intercultural contact language learning and migration 20109773

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.07, t2=0, t3=0, t4=0.024, t=0.07

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2016 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER