krainaksiazek ukraine between the eu and russia the integration challenge 20054824

- znaleziono 1 produkt w 1 sklepie

Język, komunikacja, informacja. Tom 6 - 2829803482

41,89 zł

Język, komunikacja, informacja. Tom 6 Sorus

Dla tłumaczy

Prezentowany szósty tom rocznika "Język, Komunikacja, Informacja" w całości poświęcony został wybranym aspektom polityki językowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem realiów środkowoeuropejskich. Jest on pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej "Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej", która odbyła się w dniach 21-22 marca 2011 r. w Poznaniu. Zorganizowały ją Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy finansowym wsparciu Funduszu Wyszehradzkiego. Językami konferencji były języki krajów Grupy Wyszehradzkiej: polski, czeski, słowacki i węgierski oraz angielski i esperanto - oznacza to wielojęzyczność tomu. Wybrane aspekty i dziedziny polityki językowej omawia we wstępnym artykule Václav Velčovský. Pozostałe referaty prezentujemy w trzech grupach. Pierwsza z nich dotyczy polityki językowej - zarówno w szerokim, jak i regionalnym zakresie. Seán Ó Riain i Jozef Reinvart w swym referacie przedstawiają działania Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz wielojęzyczności i równouprawnienia wszystkich (w tym przede wszystkim małych) języków używanych w Europie. Konieczności zmian w polityce językowej na Starym Kontynencie postuluje w swym wystąpieniu Jozef Reinvart, dociekając, jaką rolę odegrać w niej mogą języki państw Grupy Wyszehradzkiej. Miklós Kontra zastanawia się nad komunikacją językową w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu socjologicznym oraz historyczno-politycznym na przykładzie problemów językowych występujących między Słowakami a Węgrami. Z kolei Janusz Bańczerowski analizuje węgierską i polską ustawę językową pod kątem ich skuteczności jako prawnych narzędzi ochrony małych języków narodowych. Tomasz Wicherkiewicz koncentruje się natomiast na standaryzacji języków regionalnych i mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście ich roli w komunikacji europejskiej. Grzegorz Lisek podjął się zadania porównania polityki językowej Polski z polityką językową Czech i Słowacji, a Grzegorz Pakowski przedstawił reakcje prasy polskiej na nowelizację słowackiej ustawy o języku. Autorzy kolejnych publikowanych w ramach tego bloku referatów koncentrują się na roli języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej (Marcin Skobrtal), polityce językowej w procesie kształtowania się narodu białoruskiego (Nelly Bekus), miejscu polszczyzny w życiu dzieci i młodzieży na Ukrainie Zachodniej (Maria Zielińska) oraz działalności Mercina Nowaka-Njechorńskiego w dziedzinie polityki językowej (Kinga Kijo). Ilona Koutny podejmuje kwestię alternatywnego rozwiązania w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej w Europie oraz przedstawia rolę neutralnego międzynarodowego języka esperanto w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga grupa referatów dotyczy języka w mediach. Anatol Michajłow analizuje język telewizji jako narzędzie polityki językowej, Renata Rusin-Dybalska omawia wzajemny obraz Czechów i Polaków w wybranych mediach, natomiast Anna Zięba pisze o cechach języka prasy krajów należących do Grupy Wyszehradzkiej i tzw. starej Unii na przykładzie prasy polskiej i brytyjskiej. W ostatniej części tomu zamieszczone zostały referaty dotyczące nauczania języków oraz innych problemów, nie mieszczących się w pozostałych działach. Część tę otwiera artykuł Katarzyny Stankiewicz i Anny Żurek, w którym autorki koncentrują się na międzykulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego. W kolejnym referacie Jerzy Kowalewski rozpatruje to zagadnienie w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego na terenie Ukrainy. Tom zamykają wystąpienia Jaroslava Lipowskiego (poświęcone interferencjom fonetycznym we współczesnych językach zachodniosłowiańskich) oraz Małgorzaty Stefaniak (dotyczące niemieckich zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie). SPIS TREŚCI: Od Redakcji   Václav Velčovský Typologie jazykové politiky (s příklady z historie existence češtiny ve vícejazyčném státě) [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]   POLITYKA JĘZYKOWA - OD ASPEKTU MIĘDZYNARODOWEGO DO NARODOWEGO   Sean Ó R iain, Jozef Reinvart Information on Civil Society Platform on Promotion of Multilingualism and its Recommendations (Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczność i jej rekomendacje) Jozef Reinvart Potreba zásadnej zmeny doterajšej jazykovej a kultúrnej politiky EÚ: výzva pre Vyšehradské krajiny (V4) [Potrzeba zasadniczej zmiany tradycyjnej polityki językowej i kulturalnej Unii Europejskiej: wyzwanie dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)] Miklós Kontra Language Contact Issues in Central Europe (Kontakty językowe w Europie Środkowej. Wybrane zagadnienia) Janusz Cz. Bańczerowski Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego i węgierskiego Tomasz Wicherkiewicz Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej - nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar tożsamości Grzegorz Lisek Polityka językowa Polski i jej sąsiadów na przykładzie Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej Grzegorz Pakowski Language Law of Slovakia: Amendment in 2009 - in the Eyes of Polish Press (Nowelizacja słowackiej ustawy o języku państwowym z 2009 r. w oczach polskiej prasy) Stefan Wiertlewski Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki językowej Marcin Skobrtal Rola języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowej Nelly Bekus Polityka językowa w kontekście procesów narodotwórczych narodu białoruskiego Maria Zielińska Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka polskiego na Ukrainie Zachodniej Kinga Kijo Polityka językowa Měrćina Nowaka-Njechorńskiego Ilona Koutny Rolo de la planlingvo esperanto en Mez-Orienta E

Sklep: Księgarnia.Poltax.waw.pl

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z krainaksiazek pl ukraine between the eu and russia the integration challenge 20054824

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.018, t2=0, t3=0, t4=0, t=0.018

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2016 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER