matlab

- znaleziono 892 produkty w 26 sklepach

MATLAB - Programming with MATLAB for Beginners: A Practical Introduction To Programming And Problem Solving (MATLAB for Engineers, MATLAB for Scientis - 2886220400

61,02 zł

MATLAB - Programming with MATLAB for Beginners: A Practical Introduction To Programming And Problem Solving (MATLAB for Engineers, MATLAB for Scientis

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

MATLAB and Simulink. Using the MATLAB Functions Block and System Objects - 2883712100

126,46 zł

MATLAB and Simulink. Using the MATLAB Functions Block and System Objects

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB - 2619309176

24,00 zł

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB Politechnika Gdańska

BUDOWNICTWO

Drgania budowli i innych konstrukcji inżynierskich są nieodłącznym elementem ich użytkowania. Podstawowa wiedza z zakresu dynamiki konstrukcji jest niezbędna dla każdego studenta Budownictwa i kierunków pokrewnych (takich jak Transport czy Inżynieria Środowiska) oraz wymagana w pracy zawodowej inżyniera. Celem tego podręcznika jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dynamiki budowli w formie zadań i przykładowych rozwiązań w środowisku MATLAB. Książka ma dostarczyć materiał wspomagający pozyskiwanie i utrwalanie wiedzy z zakresu dynamiki. Szczególnie istotne, dla Autorów, było wprowadzenie w tekście przykładów zaczerpniętych z prac nad rzeczywistym obiektami lub badaniami doświadczalnymi i dołączenie do książki rozwiązań przykładowych problemów dynamicznych w środowisku MATLAB. Wybrane fragmenty zapisów programów umieszczono w tekście, a wszystkie programy i procedury dostępne są pod adresem: http://www.dim.pg.gda.pl/dynbud.htm Pragniemy bardzo serdecznie podziękować licznemu gronu osób, które pomogły przy powstawaniu tego podręcznika. W szczególności dziękujemy prof. Zbigniewowi Zembatemu za rzeczową i wnikliwą recenzję. Dziękujemy także prof. Czesławowi Branickiemu (Uniwersytet w Botswanie) za inspirację na wczesnych etapach pracy nad książką. Podziękowania kierujemy do dr, inż. Marka Skowronka i mgr. inż. Michała Hirsza za udostępnienie ciekawych zadań i procedur numerycznych. Dziękujemy studentom: T. Miłaszewskiemu, T. Romaszkiewiczowi, M. Obszańskiej, M. Jankowskiej, M. Rybickiemu, J. Florczukowi, K. Żerdzickiemu, N. Górskiemu i P. Wężowi za pomoc przy przygotowaniu procedur numerycznych oraz przy edycji skryptu. Ciepłe myśli wdzięczności przesyłamy swoim rodzinom, które z wyrozumiałością i wsparciem przyglądały się zmaganiom przy pisaniu i edytowaniu tekstu. Wszystkim Czytelnikom będziemy wdzięczni za krytyczne uwagi i sugestie dotyczące niniejszej książki. Spis treści: OD AUTORÓW 1. WSTĘP 1.1. Definicje dynamiki budowli 1.2. Modelowanie konstrukcji inżynierskich 1.2.1. Modelowanie więzi sprężystych 1.2.2. Modelowanie tłumienia 1.2.3. Modelowanie sił bezwładności 1.3. Wyprowadzenie równań ruchu 1.3.1. Zastosowanie zasady Hamiltona 1.3.2. Równania ruchu wyprowadzane równaniami Lagrange'a 1.3.3. Zastosowanie zasady d'Alemberta 2. DRGANIA UKŁADÓW O JEDNYM STOPNIU SWOBODY 2.1. Drgania swobodne nietłumione 2.2. Drgania swobodne tłumione 2.3. Drgania harmoniczne nietłumione 2.4. Drgania harmoniczne tłumione 2.5. Dowolne wymuszenie okresowe 2.6. Drgania wywołane obciążeniem impulsowym 2.6.1. Działanie impulsu jednostkowego 2.6.2. Działanie siły wymuszającej o stałej wartości 2.6.3. Działanie impulsu prostokątnego 2.6.4. Działanie impulsu sinusoidalnego 2.6.5. Przybliżona odpowiedź układu o jednym stopniu swobody dla ?krótkiego impulsu" 2.7. Drgania wywołane dowolnym obciążeniem wymuszającym 2.7.1. Całka Duhamela 2.7.2. Równanie ruchu w przestrzeni stanów 2.7.3. Metody numeryczne 2.7.3.1. Metoda różnic centralnych 2.7.3.2. Metoda Newmarka 2.8. Projektowanie konstrukcji o jednym stopniu swobody obciążonych dynamicznie 3. DRGANIA UKŁADÓW DYSKRETNYCH O N STOPNIACH SWOBODY 3.1. Równanie ruchu 3.2. Drgania swobodne nietłumione 3.2.1. Częstości i postacie drgań własnych 3.2.2. Ortogonalność i normalizacja postaci drgań 3.2.3. Rozkład modalny wektora przemieszczeń 3.3. Drgania swobodne tłumione1 3.3.1. Rozkład modalny wektora przemieszczeń 3.3.2. Wyznaczanie macierzy tłumienia proporcjonalnego 3.3.3. Rozwiązanie problemu własnego z uwzględnieniem tłumienia 3.4. Drgania wymuszone siłą harmoniczną 3.5. Drgania wywołane dowolnym obciążeniem wymuszającym 3.5.1. Równanie ruchu w przestrzeni stanów 3.5.2. Metody numeryczne 4. DRGANIA CIĄGŁYCH UKŁADÓW PRĘTOWYCH 4.1. Równanie ruchu drgań poprzecznych nietłumionych pręta 4.2. Drgania własne 4.2.1. Belka swobodnie podparta 4.2.2. Belka wspornikowa 5. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA 5.1. Wstęp 5.2. Funkcja odpowiedzi częstotliwościowej dla układów o jednym stopniu swobody 5.3. Funkcja odpowiedzi częstotliwościowej dla układów o nd stopniach swobody ZAŁĄCZNIK A Techniki Fouriera ZAŁĄCZNIK B Analiza czasowo-częstotliwościowa ZAŁĄCZNIK C Transformata Laplace' a ZAŁĄCZNIK D Wybrane wzory MES dla płaskich układów prętowych ZAŁĄCZNIK E Tablica całkowania graficznego ZAŁĄCZNIK F Wyjściowe siły przywęzłowe ZAŁĄCZNIK G Lista używanych funkcji LITERATURA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB - 2880693409

29,00 zł

Macierzowa analiza konstrukcji prętowych w środowisku MATLAB Politechnika Gdańska

MECHANIKA

Niniejsza książka poświęcona jest metodzie przemieszeń w ujęciu macierzowym, znanej także pod nazwą bezpośredniej lub komputerowej metody przemieszczeń. Podejście to jest szczególnym przypadkiem metody elementów skończonych (MES), która jest od wielu lat powszechnie stosowana w działalności inżynierskiej, w tym do analizowania różnorodnych problemów mechaniki. Metoda przemieszczeń jest dedykowana rozwiązywaniu układów prętowych. Podstawową zaletą tej metody jest prostota podstaw teoretycznych, które omawiane są podczas kursów mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Nie jest w tym przypadku wymagana niezbędna wiedza z zakresu mechaniki ośrodków ciągłych. Z tego względu metoda przemieszczeń nadal stanowi doskonałą podstawę do nauki metod komputerowych w mechanice konstrukcji. W dobie rozkwitu komercyjnych programów MES przyswojenie podstaw komputerowego rozwiązywania problemów mechaniki jest kluczowe dla ich efektywnego wykorzystywania. Zakres opracowania obejmuje opis teoretyczny oraz praktyczne przykłady problemów statyki, stateczności oraz analizy modalnej układów prętowych w formie zadań i przykładowych rozwiązań w środowisku MATLAB

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

MATLAB i jego środowisko - 2880693292

17,00 zł

MATLAB i jego środowisko Politechnika Gdańska

BUDOWNICTWO

MATLAB jest pakietem obliczeniowym i programistycznym przygotowanym przede wszystkim do obliczeń numerycznych, analizy danych i wizualizacji wyników. Pakiet stanowi środowisko wyposażone w wiele narzędzi obliczeniowych i graficznych działających na bazie predefiniowanych funkcji oraz język programowania umożliwiający tworzenie własnych skryptów. Podstawowym typem danych w języku MATLAB jest macierz (matrix). Stąd nazwa MATrix LABoratory. Ułatwia to rozwiązywanie wielu problemów inżynierskich, które są sformułowane, jako problem o charakterze macierzowym lub wektorowym i ich programowanie w innych językach wysokiego poziomu takich, jak np. C lub Fortran wymagałoby więcej czasu. Serce pakietu MATLAB stanowi interpreter język umożliwiający implementację algorytmów numerycznych oraz biblioteki podstawowych działań na macierzach (odwracanie, dodawanie/odejmowanie, wartości własne i wiele innych). Zastosowanie programu MATLAB jest szerokie. Jest on wykorzystywany w matematyce i badaniach naukowych oraz zaawansowanych zagadnieniach inżynierskich, projektowaniu algorytmów, pobieraniu, przetwarzaniu i analizie danych, wizualizacji wyników, modelowaniu i symulacji problemów technicznych, grafice. Niniejszy podręcznik zawiera podstawy programowania w języku MATLAB i przeznaczony jest dla osób początkujących w programowaniu i używaniu opisanego pakietu. Zestawiono tu podstawowe funkcje algebry liniowej, funkcje graficzne, instrukcje sterujące a omówione tematy wzbogacono przykładami. Fragmenty kodów ujęto w ramki, co ułatwi ich odnalezienie. Podręcznik został przygotowany z myślą o studentach Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, jako pomoc do zajęć laboratoryjnych z programowania w języku MATLAB oraz innych zajęć wymagających znajomości pakietu i powstał na podstawie wykładów prowadzonych przez autorów oraz podręcznika użytkownika programu MATLAB. Spis treści: 1. PRZEDMOWA 2. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 2.1. Wprowadzenie do środowiska MATLAB 2.2. Uwagi dotyczące pracy w środowisku MATLALB 2.3. Instrukcja podstawienia, definicja zmiennej 2.4. Predefiniowane funkcje matematyczne 2.5. Podstawowe operacje wejścia/wyjścia (InputI Output) 3. PODSTAWY PROGRAMOWANIA 3.1. Macierze i magiczne kwadraty 3.2. Jak uzyskać własną magiczną macierz. Definicja macierzy (zmiennych) w MATLABie 3.3. Przykład innej pseudo magicznej macierzy 3.4. Dostęp do elementów macierzy 3.5. Generacja tablic (macierzy/wektorów), operator : (dwukropek) 3.6. Liczby rzeczywiste i ich formaty 3.7. Tablice kontra macierze - operatory arytmetyczne dla macierzy 3.8. Tablice kontra macierze - operatory arytmetyczne dla tablic 3.9. Przykłady 4. M-FILES 4.1. Skrypty 4.2. Funkcje 5. GRAFIKA 2D I 3D 5.1. Informacje wstępne 5.2. Grafika 2D - wykresy funkcji matematycznych 5.3. Grafika 3D - wykresy funkcji matematycznych 5.4. Grafika zaawansowana 6. ALGORYTMY 6.1. Wstęp 6.2.Przykłady 7. INSTRUKCJE STERUJĄCE 7.1. Wstęp 7.2. Instrukcja warunkowa IF ("jeżeli") 7.3. Złożona instrukcja warunkowa IF ("jeżeli"

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB - 2885445651

21,00 zł

Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB Politechnika Gdańska

MECHANIKA

Opis: Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończonych. Służą do tego wyspecjalizowane programy komercyjne. Użytkownik przygotowuje do nich swój układ danych i potem analizuje otrzymane wyniki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że algorytm metody elementów skończonych wykorzystuje wiele typowych numerycznych metod rozwiązywania poszczególnych zagadnień analizy matematycznej. W ramach niniejszej pracy omówiono: metody rozwiązywania układów równań liniowych, metody rozwiązania problemu własnego, metody rozwiązania równań nieliniowych, zagadnienia interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, metody obliczania całek oznaczonych i metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Celem niniejszego skryptu jest omówienie tych podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony (dokładniejsze omówienie poszczególnych metod można znaleźć w pracach [3, 8, 12]), podane są warianty rozwiązań i wzory stosowane w obliczeniach. Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu MATLAB. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych. Podręcznik przewidziany jest, ze względu na dobór niektórych przykładów, dla studentów budownictwa, ale może też być wykorzystywany przez uczących się w ramach innych specjalności. Do prawidłowego zrozumienia i opanowania materiału przedstawionego w niniejszym skrypcie należy znać podstawy analizy matematycznej, mechaniki budowli i posiadać umiejętność posługiwania się programem MATLAB. Spis treści: 1. Wstęp 2. Układy równań liniowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Podział numerycznych metod rozwiązania i ich ogólne cechy 2.3. Metody eliminacyjne 2.3.1. Metoda eliminacji Gaussa 2.3.2. Metoda Jordana 2.4 Metody dekompozycyjne 2.4.1. Wprowadzenie 2.4.2. Metoda Gaussa-Doolittle

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Metody optymalizacji z MATLAB - 2212844868

34,80 zł

Metody optymalizacji z MATLAB NAKOM

Informatyka

Celem niniejszej książki jest pokazanie szerokich możliwości wykorzystania programu MATLAB do rozwiązania zagadnień praktycznej optymalizacji. Omówiono tu ćwiczenia laboratoryjne do dwunastu tematów, obejmujących zarówno tradycyjne zagadnienia, jak i nowoczesne problemy optymalizacji. Każdy z tych tematów zawiera elementy teorii oraz zestaw zadań laboratoryjnych wraz z komentarzami. W skład ćwiczeń laboratoryjnych wchodzi rozwiązywanie zadań z użyciem uniwersalnego języka programowania wysokiego poziomu MATLAB. Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej czy dydaktycznej potrzebują łatwego narzędzia do obliczeń optymalizacyjnych i do efektywnej prezentacji wyników. Adresowana jest również do studentów różnych wydziałów wyższych szkół technicznych i ekonomicznych, inżynierów oraz pracowników naukowych, którzy w praktyce spotykają się z zagadnieniami optymalizacji. O autorze: Prof. dr hab. inż. Aleksander Ostanin zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Obszar jego zainteresowań to m.in. komputerowe metody analizy, modelowania, sterowania i optymalizowanego projektowania procesów i obiektów dynamicznych z wykorzystaniem programu MATLAB. Jest autorem kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych.

Sklep: Albertus.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2848938195

42,21 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura > Lit. fachowa

Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2848590929

40,88 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab Wydawnictwo Naukowe PWN

Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna > Budownictwo

"Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika - 2878201390

37,10 zł

MATLAB i Simulink. Poradnik użytkownika Helion

Informatyka

MATLABto interaktywne środowisko przeznaczone do rozwiązywania złożonych problemów matematycznych, ekonomicznych i inżynierskich, znajdujące zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i techniki. Ten program to jedno z podstawowych narzędzi codziennej pracy naukowców, inżynierów oraz analityków finansowych. W połączeniu z Simulinkiem oferuje im ogromne możliwości modelowania i symulacji układów dynamicznych. Dzięki wydajnym algorytmom obliczeniowym i mechanizmom analizy wyników MATLAB i Simulink pozwalają szybko i efektywnie wykonywać złożone obliczenia oraz prezentować ich wyniki w postaci grafiki dwu- i trójwymiarowej. Sprawne korzystanie z MATLAB-a wymaga pewnej wiedzy i opanowania narzędzi oferowanych przez program. Jedno i drugie znajdziesz w książce MATLAB(R) i Simulink(R). Poradnik użytkownika. Wydanie IV. Poznasz najważniejsze zagadnienia związane z zastosowaniem tego środowiska w praktyce. Nawet jeśli nie miałeś z nim wcześniej do czynienia, szybko staniesz się zaawansowanym użytkownikiem pakietu. Książka wprowadzi Cię w podstawowe zagadnienia związane z obliczaniem złożonych wyrażeń matematycznych, rozwiązywaniem równań i tworzeniem aplikacji. Poznasz metody numerycznego wyznaczania wyników i przybliżania przebiegów funkcji. Nauczysz się też korzystać z rozszerzeń MATLAB-a i używać pakietu Simulink.

Sklep: ksiegarnia-marki.pl

MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania - 2877498722

33,99 zł

MATLAB. Praktyczny podręcznik modelowania Helion

Inżynieria

Wypróbuj MATLAB-a i doceń jego siłę! MATLAB to wielofunkcyjny program do zastosowań naukowych i inżynierskich, wykorzystywany przy zaawansowanych obliczeniach, rozwiązywaniu problemów technicznych i tworzeniu symulacji. Jest świetnym narzędziem, które od kilku dekad pomaga tysiącom matematyków, fizyków i inżynierów. Pozwala w mgnieniu oka rozwiązać skomplikowane równania, prześledzić różne warianty w obrębie jednego schematu czy obliczyć wzajemne zależności pomiędzy elementami projektowanego urządzenia i sprawdzić, jak zmiana jednego z nich wpływa na pozostałe. Sięgnij po tę książkę, a szybko oswoisz się z MATLAB-em. Dzięki niemu już nigdy nie będziesz musiał obliczać równań na piechotę ani doświadczalnie sprawdzać skutków dokonania zmiany w projekcie. Wystarczy, że wprowadzisz do programu właściwe dane, a natychmiast zobaczysz, czy Twój pomysł jest strzałem w dziesiątkę, czy wymaga wielu poprawek. Z tej książki dowiesz się, jak zacząć pracę z programem, jak działają skrypty i funkcje. Odkryjesz, jak tworzyć modele matematyczne i fizyczne urządzeń z użyciem matematyki. Zadania zamieszczone na końcu każdego rozdziału pomogą Ci utrwalić zdobytą wiedzę. MATLAB szybki start Skrypty i funkcje Rozwiązywanie równań różniczkowych Schematy blokowe (Simulink) Przekształcenie operatorowe do rozwiązywania układów równań Stateflow Zaawansowane konfigurowanie wykresu

Sklep: ksiegarnia-marki.pl

MATLAB i podstawy telekomunikacji - 2865044905

23,01 zł

MATLAB i podstawy telekomunikacji Helion

Nauka i technika

MATLAB niezastąpiony w obliczeniach i modelowaniu rozwiązań! Program MATLAB służy przede wszystkim do obliczeń macierzowych. Jest potężnym narzędziem, nie do zastąpienia w wielu dziedzinach techniki, elektroniki i projektowania najróżniejszych systemów. Jednym z niezwykle użytecznych zastosowań MATLAB-a jest możliwość wykorzystania tego środowiska do obliczeń związanych z dziedziną telekomunikacji: przetwarzaniem i przesyłaniem sygnałów, ich interpretacją i modulacją. Ta książka pomoże Ci zrozumieć, jak to wszystko działa, i pokaże, jak osiągnąć oczekiwane efekty pracy. Jeśli chcesz nauczyć się sprawnie wykorzystywać algorytmy obliczeniowe do znajdowania rozwiązań konkretnych problemów związanych z zagadnieniami telekomunikacji, projektować filtry cyfrowe i syntezatory mowy, obliczać przepustowość kanałów transmisyjnych albo pisać funkcje implementujące układy dekoderów dla różnych typów modulacji, nie możesz obejść się bez tego podręcznika. Oprócz konkretnych, precyzyjnych informacji zawiera on mnóstwo praktycznych zadań, umożliwiających Ci sprawdzenie swojej wiedzy i dogłębne zrozumienie zasad działania środowiska MATLAB. Czytaj i ucz się pilnie! Wprowadzenie Przetwarzanie i przesyłanie sygnałów Dyskretna transformacja Fouriera i splot kołowy Filtry cyfrowe FIR oraz IIR Sygnalizacja DTMF Przesuwanie widma sygnału Przetwarzanie i pasmowo-przepustowy przetwornik Elektroniczna eliminacja echa i liniowa predykcja sygnału Modulacja AM i SSB Modulacja i demodulacja FM Szumy w systemach FM i transmisja w paśmie podstawowym Modulacja QAM i MSK/GMSK Synchronizacja nadajnika i odbiornika Korekcja zniekształceń liniowych i ślepa korekcja kanału Kody blokowe i splotowe Modulacja OFDM i z widmem rozproszonym Techniki MIMO

Sklep: ksiegarnia-marki.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna - 2836914387

52,06 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu Mechanika budowli daje się zauważyć duży problem w zrozumieniu istoty tych metod, a tym bardziej ich aplikacji. Niniejsze opracowanie w przystępny sposób omawia podstawy obu metod tak, aby po zapoznaniu się z ich zasadami, student mógł samodzielnie rozwiązać dane zadanie dotyczące rozpatrywanego systemu konstrukcyjnego. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab. Rozwiązywane w tym środowisku zadania umożliwiają prześledzenie realizacji kolejnych etapów algorytmu metody elementów skończonych, co wpływa na lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie istoty tej metody. Przykłady te oddają również prostotę posługiwania się programem Matlab i jego wiele korzystnych cech, co zachęca do szerokiego korzystania z tego środowiska obliczeniowego, zarówno w zakresie obliczeń metodą elementów skończonych, jak i wszędzie tam, gdzie występuje Nazwa - Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301187057 Kod EAN - 9788301187057 Rok wydania - 2016 Język - PL Tłumacz - Sikorski Witold, Dąbkowska-Kowalik Małgorzata Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 226 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-08-15

Sklep: InBook.pl

Matlab dla naukowców i inżynierów - Pratap Rudra - 2836941997

52,06 zł

Matlab dla naukowców i inżynierów - Pratap Rudra

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba. Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. awiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy. Nazwa - Matlab dla naukowców i inżynierów Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Pratap Rudra Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301183219 Kod EAN - 9788301183219 Rok wydania - 2015 Język - PL Tłumacz - Rydz Agnieszka Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 290 Podatek VAT - 5% Premiera - 2015-10-05

Sklep: InBook.pl

Matlab dla naukowców i inżynierów - 2848593148

40,88 zł

Matlab dla naukowców i inżynierów Wydawnictwo Naukowe PWN

Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Informatyka. Cybernetyka. Komputery > Oprogramowanie > Aplikacje

"Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba. Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. Zawiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy."

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

szukaj w Kangoo matlab

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z matlab

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.645, t2=0, t3=0, t4=0.043, t=0.645

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER