wcze

- znaleziono 44 produkty w 15 sklepach

Nasiona 1 1,5g Marchew jadalna śred/wcze - 2620337778

1,27 zł

Nasiona 1 1,5g Marchew jadalna śred/wcze Nasiona

Sezonowe > Nasiona

opis

Sklep: ZarzeccyDrogerie.pl

Inne tradycje - John Ashbery - 2837070057

29,21 zł

Inne tradycje - John Ashbery

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Tom essejów inne Tradycje (other Traditions) powstał z wykładów, które Ashbery wygłosił w roku akademickim 1989-1990 na Uniwersytecie Harvarda w ramach cyklu Charles Eliot Norton Lectures, prowadzonych wcze"niej między innymi przez Umberta Eco, Octavia Paza, Thomasa Stearnsa Eliota, Jorze Luisa Borgesa, Itala Calvino, a także Czesława Miłosza. Ashbery pokazuje w swojej ksišżce, że literatura nowoczesna nie jest wcale jednolita, że jej główny nurt, który w tradycji anglojęzycznej wyznaczajš nazwiska Yeatsa, Ponda i Eliota, pomija niezwykle ciekawe projekty poetyckie, niebieszczšce się w spójnym obrazie "wysokiego modernizmu". Nie ma jednej nowoczesno"ci. Przeciwnie: istnieje bardzo wiele różnych tradycji, które czasem wchodzš ze sobš w dialog, czasem w otwarty konflikt, ale najczę"ciej rozwijajš się obok siebie, nie dbajšc o to, co dzieje się na głównym trakcie. Ashbery wydobywa z archiwum sze"ciu autorów (Johna Clare?a, Thomasa Lovella Beddoesa, Raymonda Roussela, Johna Wheelwrighta, Laurę Riding i Davida Schuberta), których nie znajdziemy na oficjalnych mapach literatury modernistycznej. Proponuje zupełnie inny sposób mówienia i pisania o poezji, niepodobny do niczego, co znane. Robi to po to, by zmienić historycznoliterackš kartografię i ożywić skostniały do reszty dyskurs współczesnej krytyki. Nazwa - Inne tradycje Oryginalny tytuł - Other traditions Autor - John Ashbery Oprawa - Miękka Wydawca - ha!art Kod ISBN - 9788389911933 Kod EAN - 9788389911933 Wydanie - 1 Rok wydania - 2008 Język - polski Tłumacz - Jankiewicz Grzegorz Seria wydawnicza - Linia krytyczna Format - 13.0x20.0cm Ilość stron - 185 Podatek VAT - 5% Premiera - 2008-06-05

Sklep: InBook.pl

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - Anna Rakowska - 2858090941

41,12 zł

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - Anna Rakowska

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Pro­blem sto­sun­ku pra­cow­ni­ków do spraw zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem i hi­gie­ną pra­cy, któ­ry w śro­do­wi­sku przed­się­bior­stwa prze­kształ­ca się z cza­sem w okre­ślo­ny zbiór po­wszech­nie ak­cep­to­wa­nych wzo­rów kul­tu­ro­wych, jest waż­ną czę­ścią kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej przed­się­bior­stwa. Te­mat pod­ję­ty przez Au­tor­ki jest nie­wąt­pli­wie waż­ny dla prak­ty­ki za­rzą­dza­nia, tym bar­dziej, że wciąż nie­wie­le jest pu­bli­ka­cji na ten te­mat, zwłasz­cza ta­kich, w któ­rych za­war­te są wy­ni­ki ba­dań em­pi­rycz­nych. Re­cen­zo­wa­na pra­ca nie­wąt­pli­wie wy­peł­nia tę lu­kę (...)Książ­ka zo­sta­ła wy­raź­nie po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: teo­re­tycz­ną i ba­daw­czą. W tej pierw­szej za­war­te są roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce związ­ku mię­dzy kul­tu­rą or­ga­ni­za­cyj­ną a kul­tu­rą bez­pie­czeń­stwa, kształ­to­wa­nia i ro­dza­jów kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa, ewo­lu­cji po­dej­ścia do za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem, czy wresz­cie związ­ków mię­dzy kul­tu­rą bez­pie­czeń­stwa a spo­łecz­ną od­po­wie­dzial­no­ścią or­ga­ni­za­cji (...)W czę­ści ba­daw­czej opi­sa­no wy­ni­ki ba­dań, któ­rych ce­lem by­ła dia­gno­za kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa w przed­się­bior­stwach bran­ży wę­glo­wej. Do prze­pro­wa­dze­nia tych ba­dań wy­ko­rzy­sta­no wcze­śniej­sze roz­wa­ża­nia, co za­pew­ni­ło spój­ność obu czę­ści. War­to zwró­cić uwa­gę, że uzy­ska­ne wy­ni­ki mo­gą być pod­sta­wą dal­szych ba­dań i do­cie­kań po­świę­co­nych pro­ble­ma­ty­ce kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa, a tak­że być in­spi­ra­cją do do­sko­na­le­nia me­tod za­rzą­dza­nia (...).Prof. dr hab. Cze­sław Si­kor­ski Nazwa - Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Autor - Anna Rakowska Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565744 Kod EAN - 9788375565744 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 170 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

OLIMP Dominator Mega Strong Protein 700g - 1163980102

69,00 zł

OLIMP Dominator Mega Strong Protein 700g Olimp

Odżywki białkowe

Mega Strong Protein w yznacza najno wsze trendy w jakości i skuteczności działania odży wek w ysokobiałko wych Takiego produktu jeszcze nie było! Jedyna tak zaa wanso wana kompozycja naj wyższej jakości pełno wartościo wych białek z wierzęcych w postaci kompleksu SLO W-MO-PRO

Sklep: Body-maxx.pl

?adowarka profesjonalna everActive NC-1000 PLUS - 2840776666

115,00 zł

?adowarka profesjonalna everActive NC-1000 PLUS everActive

?adowarki do akumulatorków

Telefon dedykowany dla zamówień hurtowych: 798-238-238 Ładowarka mikroprocesorowa everActive NC1000 PLUS. www.everactive.pl Ładowarka służy do ładowania i konserwacji 1-4szt. akumulatorów R03 AAA / R6 AA wykonanych w technologii Ni-MH oraz Ni-Cd. Doskonała do ogniw nowej generacji typu Eneloop, czy Ready2Use. NC-1000 PLUS to nowa , od

Sklep: Hurt.Com.pl

DOSTAWA GRATIS! 88815485 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino H (z płaszczem wodnym) - 2827334263

2142,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88815485 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino H (z płaszczem wodnym) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 88815487 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino E z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z góry) - 2827334265

2199,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88815487 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino E z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z góry) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 88815486 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino E z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z tyłu) - 2827334264

2199,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88815486 Piec wolnostojący Wamsler 3,5-7,1kW Kamino E z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z tyłu) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 88864193 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8-01 z płaszczem wodnym na drewno i węgiel (z wyjściem spalin z tyłu) - 2852488518

2299,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88864193 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8-01 z płaszczem wodnym na drewno i węgiel (z wyjściem spalin z tyłu) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.   Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 88849297 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8 Matra z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z góry) - 2827345903

2999,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88849297 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8 Matra z płaszczem wodnym (z wyjściem spalin z góry) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.     Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

DOSTAWA GRATIS! 88864194 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8-02 płaszczem wodnym na drewno i węgiel (z wyjściem spalin z tyłu) - 2852488519

2799,00 zł

DOSTAWA GRATIS! 88864194 Piec wolnostojący Wamsler 4-8,2kW Kamino 8-02 płaszczem wodnym na drewno i węgiel (z wyjściem spalin z tyłu) Wamsler 888, 125

Piece wolnostojące, kozy>Piece z płaszczem wodnym

Promocja tego produktu! "Dostawa gratis na terenie całego kraju" Czyli dostarczamy bezpłatnie ten towar w dowolne miejsce w Polsce.  "Większość towarów wysyłamy w ciągu 24h, po sprawdzeniu stanu magazynowego!" Do godziny po zamówieniu (w godzinach pracy) magazynierzy sprawdzają czy zamówiony towar jest w magazynie i przesyłamy informację emailem lub faksem.   Firma   działa na polskim rynku od 1993 roku i zajmuje się sprzedażą artykułów branży kominkowej. Jesteśmy bezpośrednim importerem pieców i kuchni na paliwa stale firm Thorma, Wamsler, Kingfire, La Nordica, Moravia i Edilkamin. Jak wynika z naszych kilkuletnich doswiadczeń nasza oferta spotyka sie z coraz większym zainteresowaniem klientów poszukujacych tego typu ogrzewania. W roku 2006 poszerzyliśmy naszą ofertę o nowy produkt, jakim sa zeliwne piece kominkowe firmy Kingfire Stoves. Piece te sluzą do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, a takze znakomicie nadaja sie do domków letniskowych, działkowych, rekreacyjnych, itp. Zaleta ich poza estetycznym i solidnym

Sklep: Szalonymax.pl

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve różowy - 2273187807

197,00 zł

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve różowy bswish

EROTYKA (18+) > WIBRATORY > Punkt-G

Wibrator do punktu G - B Swish bgoodDeluxe Curve Przeszywająca rozkoszą skuteczność kolor różowy Model, w którym skutecznośćspotyka się z delikatnością. Delikatnością, bowiem wykonano goz doskonałej jakości silikonu. Jego dotyk jest mięciutki, niemalżejedwabisty. Ciało wita go z rozkoszą, jako naturalną,uzupełniającą go część. Subtelne linie wibratora dopasowanesą do kobiecej anatomii. Wpisują się w nią, dopełniają, gdy zuniesioną główką delikatnie wsuwa się do środka. Skutecznością, bowiem posiadającsześć programów pozwala na różnorodną, intensywną stymulację. Dużagłówka przylegając do dna waginy w poszukiwaniu punktu Gdaje wyraźne uczucie wypełnienia a jej ruchy w środku są płynne,miękkie a jednocześnie głębokie. Wielkość, która dlawiększości kobiet będzie w pełni satysfakcjonująca spisuje sięwyśmienicie nie tylko przy penetracji. Duża końcówkapozwala na bardzo skuteczne pobudzenie również łechtaczkiczy sutek. Silikonowy materiał jestjednocześnie bardzo prosty do utrzymania w czystości i higienie, wczym wydatnie pomaga gładka, pozbawiona nierówności,powierzchnia. Jako, że wibrator jest wodoodpornyto jego zastosowanie przez kobiety

Sklep: YourStyle.pl

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve różowy - 2279256998

179,00 zł

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve różowy bswish

SPRZĘT EROTYCZNY / WIBRATORY / Punkt-G

Wibrator do punktu G - B Swish bgoodDeluxe Curve Przeszywająca rozkoszą skuteczność kolor różowy Model, w którym skutecznośćspotyka się z delikatnością. Delikatnością, bowiem wykonano goz doskonałej jakości silikonu. Jego dotyk jest mięciutki, niemalżejedwabisty. Ciało wita go z rozkoszą, jako naturalną,uzupełniającą go część. Subtelne linie wibratora dopasowanesą do kobiecej anatomii. Wpisują się w nią, dopełniają, gdy zuniesioną główką delikatnie wsuwa się do środka. Skutecznością, bowiem posiadającsześć programów pozwala na różnorodną, intensywną stymulację. Dużagłówka przylegając do dna waginy w poszukiwaniu punktu Gdaje wyraźne uczucie wypełnienia a jej ruchy w środku są płynne,miękkie a jednocześnie głębokie. Wielkość, która dlawiększości kobiet będzie w pełni satysfakcjonująca spisuje sięwyśmienicie nie tylko przy penetracji. Duża końcówkapozwala na bardzo skuteczne pobudzenie również łechtaczkiczy sutek. Silikonowy materiał jestjednocześnie bardzo prosty do utrzymania w czystości i higienie, wczym wydatnie pomaga gładka, pozbawiona nierówności,powierzchnia. Jako, że wibrator jest wodoodpornyto jego zastosowanie przez kobiety

Sklep: PokojRozkoszy.pl

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve czarny - 2279256996

179,00 zł

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve czarny bswish

SPRZĘT EROTYCZNY / WIBRATORY / Punkt-G

Wibrator do punktu G - B Swish bgoodDeluxe Curve Przeszywająca rozkoszą skuteczność kolor czarny Model, w którym skutecznośćspotyka się z delikatnością. Delikatnością, bowiem wykonano goz doskonałej jakości silikonu. Jego dotyk jest mięciutki, niemalżejedwabisty. Ciało wita go z rozkoszą, jako naturalną,uzupełniającą go część. Subtelne linie wibratora dopasowanesą do kobiecej anatomii. Wpisują się w nią, dopełniają, gdy zuniesioną główką delikatnie wsuwa się do środka. Skutecznością, bowiem posiadającsześć programów pozwala na różnorodną, intensywną stymulację. Dużagłówka przylegając do dna waginy w poszukiwaniu punktu Gdaje wyraźne uczucie wypełnienia a jej ruchy w środku są płynne,miękkie a jednocześnie głębokie. Wielkość, która dlawiększości kobiet będzie w pełni satysfakcjonująca spisuje sięwyśmienicie nie tylko przy penetracji. Duża końcówkapozwala na bardzo skuteczne pobudzenie również łechtaczkiczy sutek. Silikonowy materiał jestjednocześnie bardzo prosty do utrzymania w czystości i higienie, wczym wydatnie pomaga gładka, pozbawiona nierówności,powierzchnia. Jako, że wibrator jest wodoodpornyto jego zastosowanie przez kobiety

Sklep: PokojRozkoszy.pl

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve fioletowy - 2279256997

179,00 zł

Wibrator do punktu G - B Swish bgood Deluxe Curve fioletowy bswish

SPRZĘT EROTYCZNY / WIBRATORY / Punkt-G

Wibrator do punktu G - B Swish bgoodDeluxe Curve Przeszywająca rozkoszą skuteczność kolor fioletowy Model, w którym skutecznośćspotyka się z delikatnością. Delikatnością, bowiem wykonano goz doskonałej jakości silikonu. Jego dotyk jest mięciutki, niemalżejedwabisty. Ciało wita go z rozkoszą, jako naturalną,uzupełniającą go część. Subtelne linie wibratora dopasowanesą do kobiecej anatomii. Wpisują się w nią, dopełniają, gdy zuniesioną główką delikatnie wsuwa się do środka. Skutecznością, bowiem posiadającsześć programów pozwala na różnorodną, intensywną stymulację. Dużagłówka przylegając do dna waginy w poszukiwaniu punktu Gdaje wyraźne uczucie wypełnienia a jej ruchy w środku są płynne,miękkie a jednocześnie głębokie. Wielkość, która dlawiększości kobiet będzie w pełni satysfakcjonująca spisuje sięwyśmienicie nie tylko przy penetracji. Duża końcówkapozwala na bardzo skuteczne pobudzenie również łechtaczkiczy sutek. Silikonowy materiał jestjednocześnie bardzo prosty do utrzymania w czystości i higienie, wczym wydatnie pomaga gładka, pozbawiona nierówności,powierzchnia. Jako, że wibrator jest wodoodpornyto jego zastosowanie przez kobiety

Sklep: PokojRozkoszy.pl

szukaj w Kangoo wcze

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z wcze

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.108, t2=0, t3=0, t4=0.02, t=0.108

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2017 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER