Praca O nas Regulamin Redakcja Mapa serwisu Konto sklepu

Gustaw podpowiada

Jeśli dokonaliśmy zakupu towaru poprzez aukcje online to nie przysługuje nam ustawowe prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny.Gustaw podpowiada jak robić bezpiecznie zakupy w internecie

zobacz więcej podpowiedzi

Wiadomości eCommerce

E-commerce krajowy i transgraniczny – wyzwania branży na polskim i europejskim rynku

Wprowadzenie systemu polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich, czy internetowej platformy ODR to kolejne wyzwania, jakie czekają w najbliższym czasie branżę e-commerce. Ich analiza była celem konferencji zorganizowanej przez Europejskie Centrum Konsumenckie (ECK) oraz Trusted Shops 2 października br., podczas której omówiono także zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania nowej ustawy o prawach konsumenta w e-commerce – reklamacje, odstąpienie od umowy i zwroty towarów.

Katarzyna Słupek
DI, 03-10-2015

Klient z nowymi prawami. Zakupy będą łatwiejsze [Wyjaśniamy]

Polscy konsumenci dostali pod choinkę wspaniały prezent - sporo nowych, mocniej chroniących ich przepisów. Zakupy mają być jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze.

Jakub Wątor
wyborcza.biz, 30-12-2014

SafeBuy.pl zadba o większą przejrzystość warunków sprzedaży w polskich e-sklepach

Według twórców SafeBuy.pl tradycyjna certyfikacja sklepów internetowych to pracochłonny i kosztowny proces, który tak naprawdę niewiele daje e-konsumentom. Lepszą alternatywą ma być stworzony przez nich kodeks dobrych praktyk.

Liwia Klich
DI, 10-12-2014

zobacz więcej wiadomości

Korzystanie z serwisu Sklepy24.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

REGULAMIN

§1 OPERATOR SERWISU
Serwis Sklepy24.pl jest umieszczony pod adresem internetowym "http://www.sklepy24.pl" dalej zwany "Portalem". Operatorem Portalu jest przedsiębiorstwo Dotcom River Sp. z o.o. dalej zwana "Operatorem" z siedzibą we Wrocławiu i zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS 0000314112 oraz nr Regon 020834882 reprezentowana jednoosobowo przez Prezesa Zarządu.

Operator świadczy za pośrednictwem Portalu w szczególności usługi: prezentacji serwisów informacyjnych, baz danych, e-commerce i promocyjnych. Portal nie jest sklepem i Operator nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej oraz nie świadczy w szczególności usług doradztwa prawnego.

Operator nie świadczy usług dla konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie do prezentowanych w Portalu informacji oraz ich opracowań, w tym baz danych, należą do Operatora. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

§2 DOZWOLONY UŻYTEK
Użytkownikiem jest każda osoba nie będąca konsumentem i odwiedzająca Portal lub korzystająca z jakichkolwiek usług Portalu. Użytkownicy Portalu mogą korzystać z Portalu zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z Portalu nie może naruszać niniejszego regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw, dóbr osobistych czy uczuć religijnych osób trzecich, dobrych obyczajów, odbywać się w sposób kontrowersyjny moralnie lub powszechnie uznawany za naganny. Zabrania się korzystania z Portalu w celu przesyłania treści reklamowych bez zgody Operatora.

Użytkownik Portalu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w szczególności na przesyłanie na jego adres reklam i innych treści o charakterze informacji handlowej oraz wyświetlanie w Portalu reklam i innych treści komercyjnych adresowanych bezpośrednio do Użytkownika Portalu. Operator ma prawo badać sposób użytkowania Portalu, blokować lub usuwać zamieszczanie treści niezgodnych z niniejszymi postanowieniami, jak też ograniczać lub wyłączać dostępność świadczonych w portalu usług.

Użytkownicy Portalu zobowiązani są do zapoznawania się z aktualnym brzmieniem niniejszego regulaminu.

§3 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA
Choć dołożono wszelkich starań w celu zapewnienia rzetelności informacji zawartych na Portalu, Operator, w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi za nie odpowiedzialności ani nie gwarantuje ich kompletności, poprawności i aktualności. Ponadto, w zakresie prawem dopuszczonym, Operator wyłącza wszelką odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za wady. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady samego Portalu, usług świadczonych za jego pośrednictwem oraz wszelkich informacji, programów komputerowych i innego rodzaju materiałów elektronicznych kopiowanych z Portalu na inne nośniki informacji; powyższe obejmuje także odpowiedzialność za przerwy w kopiowaniu informacji z Portalu oraz za wirusy komputerowe i inne programy komputerowe lub sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę.

Umieszczenie linku ("Hyperlink") do innych stron internetowych nie oznacza przywłaszczenia przez Operatora jakichkolwiek praw ani do tych stron internetowych, ani do ich treści. Ponadto Operator, w granicach dopuszczalnych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych stron internetowych ani za ich treść. Użytkownik korzysta z łączy Hyperlink do tychże stron internetowych na własne ryzyko.

Publikowane w Portalu wypowiedzi jego użytkowników są ich prywatnymi opiniami i Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi i skutki jej publikacji w Portalu wponosi wprowadzający ją Użytkownik.
Publikowane w Portalu wypowiedzi jego użytkowników są ich prywatnymi opiniami i, w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo, Operator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść wypowiedzi i skutki jej publikacji w Portalu ponosi wprowadzający ją Użytkownik. Operator dostarcza jedynie platformę sprzętowo-programową i nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich usuwania w przypadku gdy:
- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej,
- użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym,
- wypowiedzi zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
- wypowiedzi naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności.
Operator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych Użytkownika oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Zamieszczenie informacji zawartych w Portalu nie stanowi świadczenia usług doradztwa prawnego ani konsumenckiego, czy jakiegokolwiek innego. Operator, w granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje lub rozwiązanie realizowane w oparciu o informacje zawarte w Portalu. Przed podjęciem konkretnej decyzji w danym stanie faktycznym należy skontaktować się z właściwym doradcą w celu zasięgnięcia porady.

§4 OCHRONA PRYWATNOŚCI
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§5 ŚWIADCZENIA WYKONYWANE ODPŁATNIE
Wszystkie odpłatne usługi świadczone przez Operatora wymagają złożenia zamówienia i są usługami świadczonymi wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych nie będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Moment równoczesnego zaistnienia zdarzeń polegających na przyjęciu zamówienia do realizacji przez Operatora oraz wpłynięciu pełnej płatnością za zamówione usługi na jego konto bankowe uznaje się za moment zawarcia umowy drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

W terminie do 7 dni od momentu zawarcia umowy Operator wystawi fakturę VAT, którą przekaże Zamawiającemu w formacie PDF poprzez udostępnienie jej na jego koncie klienta w Portalu lub poprzez przesłanie jej jako załącznik wiadomości E-mail. Z tą chwilą uznaje się, że faktura została doręczona Zamawiającemu.

Faktura VAT przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną przez Operatora nie jest fakturą elektroniczną w rozumieniu przepisów podatkowych. Zamawiający jest zobowiązany utrwalić w formie papierowej fakturę VAT otrzymaną od Operatora, który udziela zgodę na jej jednorazowe wydrukowanie w jego imieniu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Operator może według własnego uznania, i w maksymalnym stopniu dopuszczalnym przez prawo, nie przyjmując z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej, w każdym czasie i bez uprzedniej zapowiedzi zmienić w całości lub w części i/lub zaniechać utrzymywania Portalu, a ponadto nie jest zobowiązany do jego aktualizacji.

Operator dostarcza Portal w takim stanie jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań – w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W związku z tym Użytkownicy korzystają z niego na własną odpowiedzialność.

Językiem Portalu i niniejszego Regulaminu jest język polski.

Zasady użytkowania Portalu podlegają prawu i wykładni prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Organem prawnym rozstrzygającym roszczenia wynikłe z użytkowania niniejszego serwisu jest sąd polski właściwy dla miejsca siedziby Operatora. Niniejsze zastrzeżenie właściwości miejscowej jest wyłączone w stosunku do konsumenta.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo, operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie - bez wcześniejszego poinformowania o tym Użytkowników.

Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Portalu.

Wrocław, 03.12.2013

Informacje podane na stronie mogą być nieaktualne lub niekompletne i ich opublikowane nie stanowi doradztwa prawnego.
Dla sprzedawców

copyright © 2005-2024 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER