Sprzt oraz akcesoria telekomunikacyjne oraz systemy domofonowe, alarmowe i telewizja przemysowa.
Sklep Aksonet.pl

Kontakt

tel. 801 011 102
Pozna

Popularne produkty

TELEWIZJA CCTV, SYSTEMY ALARMOWE, ZASILANIE, KOMPUTERY I TELEFONY, SPRZT OPTYCZNY, KABLE, GNIAZDA, WTYKI, DOMOFONY I WIDEODOMOFONY, TELEKOMUNIKACJA, ZDROWIE, MULTIMEDIA

Popularne marki

Brak, Dahua, Hama, Satel, Hikvision, Levenhuk, Unitek, Delta, Powerwalker, Atlo, Apc by schneider electric, Bcs, Apti, Pulsar, Fellowes, Qnap, 2n, Roger, Tp-link

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

 • opinie pozytywne: 0
 • opinie neutralne: 0
 • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Aksonet.pl > Oferowane produkty > KOMPUTERY I TELEFONY > Serwery plików NAS > NAS wolnostojące > QNAP TS-251D-2G PROMOCJA


QNAP

 

Opis

Serwer TS-251D ÃÂÃÂczy w jednym urzÃÂdzeniu funkcje bezpiecznej pamiÃÂci masowej i multimedialnego centrum rozrywki. DostÃÂpne w serwerze TS-251D gniazdo PCIe umoüliwia elastyczne rozszerzanie funkcjonalnoÃÂci NAS i potencjalnych zastosowaÃÂ. Moüesz zwiÃÂkszyàogólnàwydajnoÃÂàsystemu, instalujÃÂc kartàQNAP QM2 dla pamiÃÂci podrÃÂcznej z uüyciem dysku SSD M.2/portu 10GbE ÃÂÃÂczonej z funkcjàautomatycznego poziomowania pamiÃÂci masowej Qtier oraz instalujÃÂc sieciowàkartàrozszerzeà10GbE/5GbE/2.5GbE. Dodatkowo z modelem TS-251D moüna uüywaàwspomaganej przez sztucznàinteligencjàaplikacji do zarzÃÂdzania zdjÃÂciami QuMagie firmy QNAP, która wykorzystuje inteligentne rozpoznawanie obrazów do grupowania podobnych zdjÃÂàw albumach âÂÂLudzieâÂÂ, âÂÂRzeczyâ i âÂÂMiejscaâÂÂ. Serwer TS-251D jest wyposaüony w gniazdo HDMI do strumieniowania multimediów w caÃÂym domu. Serwer obsÃÂuguje dwukanaÃÂowe dekodowanie i transkodowanie sprzÃÂtowe, umoüliwiajÃÂc pÃÂynne odtwarzanie plików multimedialnych z serwera NAS na róünych urzÃÂdzeniach. W porcie PCIe moüna zainstalowaàsieciowàkartàrozszerzeà10GbE/5GbE/2.5GbE, kartàQM2, kartàUSB 3.1 Gen 2 (10Gbps) lub kartàsieci bezprzewodowej. UdostÃÂpnij odtwarzanie multimediów 4K i transkodowanie online, umoüliwiajÃÂc oglÃÂdanie multimediów na róünych urzÃÂdzeniach przez wyjÃÂcie HDMI lub aplikacje do strumieniowania. Migawki rejestrujàkompletne informacje o stanie systemu i danych. W razie przypadkowego usuniÃÂcia lub zmodyfikowania plików moüna szybko przywróciàwczeÃÂniej zapisane dane. Firma QNAP udostÃÂpnia szereg aplikacji multimedialnych. Konsola multimedialna upraszcza zarzÃÂdzanie, umoüliwiajÃÂc obsÃÂugàwszystkich aplikacji. Aplikacja HBS tworzy kopiàzapasowàdanych z serwera NAS i synchronizuje je z serwerami zdalnymi lub pamiÃÂciàw chmurze, a aplikacja QuDedup deduplikuje dane w úródle, aby zredukowaàwykorzystanie przepustowoÃÂci i miejsca w pamiÃÂci. Mechanizm wirtualnych grup JBOD (VJBOD) umoüliwia zwiÃÂkszanie pojemnoÃÂci pamiÃÂci masowej poprzez wykorzystanie nieuüywanej przestrzeni innego serwera QNAP NAS. Moüna podÃÂÃÂczyàmaksymalnie dwie obudowy pamiÃÂci USB serii TR. à Dwurdzeniowy procesor Intel Celeron J4025 dual-core 2.0 GHz z szyfrowaniem sprzÃÂtowym AES-NI Serwer TS-251D wyposaüono w dwurdzeniowy procesor Intel Celeron J4025 dual-core 2.0 GHz (z przyspieszeniem do 2,7 GHz), pamiÃÂàRAM DDR4 (maks. 8 GB) i jeden port Gigabit LAN, a obsÃÂuga dysków twardych SATA 6 Gb/s oraz sieciowych kart rozszerzeàpozwala uzyskiwaàdoskonaÃÂàwydajnoÃÂàodczytu/zapisu. Serwer TS-251D wykorzystuje ukÃÂad Intelî AES-NI 256 do sprzÃÂtowego przyspieszania szyfrowania zarówno peÃÂnych woluminów, jak i folderów udostÃÂpnionych, co pozwala zwiÃÂkszyàwydajnoÃÂàsystemu i zapewniàbezpieczeÃÂstwo poufnych danych przechowywanych na serwerze TS-251D. PrzesyÃÂanie plików w systemie Windows (1 x 10GbE) Pobieranie w systemie Windows 982àMB/s PrzesyÃÂanie z systemu Windows 892àMB/s Testy przeprowadzono w laboratoriach QNAP. Wyniki mogàsiàróüniàw zaleünoÃÂci od ÃÂrodowiska. ÃÂrodowisko testowe: NAS: System operacyjny modelu TS-251D-4G : QTS 4.4.1, przesyÃÂanie /pobieranie z systemu Windows, MTU-9000 Typ woluminu: RAID 0; 2 x Samsung 850 Pro 512 GB; QNAP QXG-10G1T Komputer kliencki: Procesor Intelî Core TM i7-6700 3,40 GHz; 32 GB RAM; karta sieciowa Intel X550 NIC z MTU-9000; Windowsî 10 Pro ZarzÃÂdzanie zdjÃÂciami z uüyciem sztucznej inteligencji Aplikacja QuMagie wykorzystuje technologiàrozpoznawania obrazów QuMagie Core AI do rozpoznawania twarzy, identyfikacji obiektów i geotagowania zdjÃÂÃÂ. Podobne zdjÃÂcia trafiajàdo albumów Osoby, Miejsca i Rzeczy. Ponadto aplikacja QuMagie oferuje wbudowanàoàczasu, konfigurowalne okÃÂadki folderów, pokazy slajdów iOSî Live Photos i zaawansowane wyszukiwanie, udostÃÂpniajÃÂc kompletne rozwiÃÂzanie do zarzÃÂdzania zdjÃÂciami i udostÃÂpniania ich. à à à Transkodowanie wideo 4K w czasie rzeczywistym Serwer TS-251D z zaawansowanàgrafikàIntelî UHD Graphics obsÃÂuguje dwukanaÃÂowe sprzÃÂtowe dekodowanie 4K i transkodowanie w czasie rzeczywistym, umoüliwiajÃÂc konwersjàmateriaÃÂów wideo na uniwersalne formaty plików, które moüna bezproblemowo odtwarzaàna róünych urzÃÂdzeniach*. WyjÃÂcie HDMI pozwala oglÃÂdaàna telewizorze HD pliki multimedialne w wysokiej jakoÃÂci 4K, a serwer Plexî Media Server umoüliwia strumieniowe przesyÃÂanie plików multimedialnych na urzÃÂdzenia mobilne i odbiorniki strumieniowe, w tym DLNAî, Rokuî, Apple TVî, Amazon Fire TVî i Chromecastâ¢. Pilot zdalnego sterowania QNAPàRM-IR004à(sprzedawany osobno) moüna skonfigurowaàprzy uüyciu aplikacjiàQButton, przypisujÃÂc przyciskom dowolne funkcje, dziÃÂki czemu obsÃÂuga serwera NAS bÃÂdzie bardziej przyjazna. *Serwer TS-251D obsÃÂuguje sprzÃÂtowe dekodowanie, kodowanie i transkodowanie multimediów. JakoÃÂàodtwarzania moüe siàjednak róüniàze wzglÃÂdu na oprogramowanie odtwarzajÃÂce, format plików, obciÃÂüenie systemu i dostÃÂpnàprzepustowoÃÂÃÂ. Multimedialna rozrywka na wiele sposobów Firma QNAP oferuje wiele aplikacji multimedialnych uÃÂatwiajÃÂcych dostÃÂp do zdjÃÂÃÂ, muzyki i filmów. à à Konsola multimedialna konsoliduje wszystkie aplikacje multimedialne systemu QTS w jednàaplikacjàw celu ÃÂatwiejszego i scentralizowanego zarzÃÂdzania aplikacjami multimedialnymi. Aplikacja Cinema28 umoüliwia zarzÃÂdzanie wszystkimi plikami multimedialnymi w caÃÂym domu przy uüyciu jednego interfejsu oraz strumieniowe przesyÃÂanie plików do kaüdego urzÃÂdzenia podÃÂÃÂczonego do domowej sieci. Aplikacja Qmedia pozwala ÃÂatwo strumieniowaàmuzykÃÂ, zdjÃÂcia i filmy do urzÃÂdzeàAndroid TVâ¢, Apple TVî i Amazon Fire TV, a taküe dekoderów. ÃÂatwe i wygodne zarzÃÂdzanie plikami Aplikacja File Station to centrum zarzÃÂdzania plikami na serwerze TS-251D i w chmurze. Moüesz ÃÂatwo przesyÃÂaàpliki z komputera, przeciÃÂgaài upuszczaàpliki miÃÂdzy folderami, zmieniaànazwy plików, usuwaàpliki oraz konfigurowaàuprawnienia do plików i folderów, aby zapobiec nieuprawnionemu dostÃÂpowi. Ponadto, dziÃÂki usÃÂudze Microsoft Office Online moüesz otwieraài modyfikowaàdokumenty Microsoft Office przechowywane na serwerze TS-251D, bez koniecznoÃÂci pobierania dokumentów programu Word, arkuszy programu Excel i prezentacji programu PowerPoint z serwera NAS na komputer. JeÃÂli chodzi o udostÃÂpnianie wraüliwych lub poufnych plików na serwerze TS-251D, moüesz uüyàaplikacji File Station do skutecznego zwiÃÂkszenia bezpieczeÃÂstwa danych przez szyfrowanie plików do pliku .qenc, ustawienie hasÃÂa, a nastÃÂpnie polecenie odbiorcom pliku uüycia aplikacji QENC Decrypter w celu odszyfrowania otrzymanego pliku. Wielopunktowe tworzenie, odczytywanie i synchronizowanie kopii zapasowych Serwer TS-251D przechowuje pliki centralnie i obsÃÂuguje standardowe protokoÃÂy udostÃÂpniania plików, w tym SMB/CIFS, AFP i NFS dla urzÃÂdzeàz systemami Windowsî, Macî, i Linuxî/UNIXî. W poÃÂÃÂczeniu z Qsync (narzÃÂdzie przeksztaÃÂcajÃÂce serwer NAS firmy QNAP w wydajne centrum przetwarzania danych do synchronizacji plików) kaüdy plik przesÃÂany na serwer TS-251D stanie siàdostÃÂpny dla wszystkich powiÃÂzanych urzÃÂdzeÃÂ, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów i urzÃÂdzeàmobilnych. Funkcja Hybrid Backup Sync bardzo uÃÂatwia tworzenie kopii zapasowych i synchronizowanie danych serwera TS-251D na inny serwer QNAP NAS, na serwery zdalne lub do pamiÃÂci w chmurze na potrzeby odzyskiwania po awarii. Dodatkowo technologia QuDedup znacznie poprawia efektywnoÃÂàtworzenia kopii zapasowej obejmujÃÂcej wiele wersji w docelowej pamiÃÂci masowej, optymalizujÃÂc jednoczeÃÂnie wykorzystanie tej pamiÃÂci. Moüesz zainstalowaàna swoim komputerze aplikacjàQuDedup Extract Tool i przywracaàzdeduplikowane pliki do normalnego stanu. Chroàwaüne dane dziÃÂki migawkom Migawki zapewniajàochronàdanych, poniewaü zawierajàpeÃÂen zapis stanu systemu NAS wraz z metadanymi. Przy uüyciu migawek moüna szybko przywracaàpliki do zapisanego wczeÃÂniej stanu, kiedy zostanànieumyÃÂlnie usuniÃÂte lub zmodyfikowane albo gdy system zostanie zaatakowany przez ransomware. W systemach QNAP stosowane sàmigawki blokowe zawierajÃÂce tylko te dane, które ulegÃÂy zmianie od poprzedniej migawki. Pozwala to oszczÃÂdzaàmiejsce na dysku, a dodatkowo bardzo przyspiesza tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych. Model Snapshots per NAS Snapshots per volume or LUN TS-251D-2G 64 32 TS-251D-4G 1 024 256 Wykorzystaj gniazdo PCIe do rozszerzania moüliwoÃÂci serwera NAS Gniazdo rozszerzeàPCIe Gen. 2.0 x 4 zwiÃÂksza elastycznoÃÂàrozbudowy funkcji NAS i potencjalnych zastosowaàserwera TS-251D. Aby uzyskaàoptymalnàwydajnoÃÂàsystemu, zainstaluj kartàQNAP QM2 na potrzeby pamiÃÂci podrÃÂcznej M.2 SSD / ÃÂÃÂcznoÃÂci sieciowej 10GbE i uüyj pamiÃÂci masowej poÃÂÃÂczonej warstwowo w aplikacji Qtier. Moüesz taküe korzystaàz serwera TS-251D jako bezprzewodowego punktu dostÃÂpu, instalujÃÂc zgodnàkartàsieci bezprzewodowej QNAP QWA-AC2600 w celu zbudowania bezprzewodowego ÃÂrodowiska strumieniowego przesyÃÂania multimediów. Ponadto, konfigurujÃÂc sieciowàkartàrozszerzeàQXG-10GbE/5GbE, moüesz zwiÃÂkszyàszybkoÃÂàdziaÃÂania swoje sieci, bez koniecznoÃÂci wymiany instalacji kablowej CAT 5e. Alternatywnie, moüesz dodaàekonomiczny adapter QNAP QNA-UC5G1T USB 3.0 na 5GbE do poÃÂÃÂczenia serwera TS-251D z laptopem, aby korzystaàz wiÃÂkszych szybkoÃÂci transmisji, albo poprawiàÃÂÃÂcznoÃÂàUSB serwera TS-251D, instalujÃÂc kartàUSB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s). à Ochrona otoczenia w aplikacji QVR Pro RozwiÃÂzanie do monitoringu oparte na aplikacji QVR Pro firmy QNAP umoüliwia wydzielenie na serwerze TS-251D dedykowanego, niezaleünego miejsca do magazynowania danych monitoringu oraz maksymalne wykorzystanie zalet skalowalnej pamiÃÂci masowej. Aplikacja QVR Pro bardzo uÃÂatwia zarzÃÂdzanie kamerami, przydzielanie przestrzeni dyskowej, wyÃÂwietlanie obrazu na üywo z kamer i odtwarzanie nagraÃÂ. Aplikacja QUSBCam2 umoüliwia uüywanie kamer internetowych USB jako kamer sieciowych, a aplikacja mobilna QVR Pro Client pozwala obserwowaàobraz monitoringu z dowolnego miejsca i w kaüdej chwili. Uwagi: 1. Aplikacja QVR Pro jest dostÃÂpna dla serwerów NAS firmy QNAP wyposaüonych w co najmniej 4 GB RAM, serwery NAS firmy QNAP z 2 GB RAM powinny korzystaàz aplikacjiàSurveillance Station. 2. Maksymalna liczba obsÃÂugiwanych kanaÃÂów zaleüy od modelu serwera NAS, konfiguracji sieci i ustawieàkamery.à ZwiÃÂkszanie produktywnoÃÂci Oparty na aplikacjach system operacyjny QTS udostÃÂpnia rozwiÃÂzania upraszczajÃÂce pracàz plikami, w tym tworzenie kopii zapasowych, zarzÃÂdzanie, wyszukiwanie i wiele innych operacji. QmailAgent Aplikacja pocztowa do centralnego zarzÃÂdzania wieloma kontami e-mail, przeÃÂÃÂczania siàmiÃÂdzy kontami, tworzenia kopii zapasowych wiadomoÃÂci na serwerze NAS oraz utrzymywania bezpieczeÃÂstwa i poufnoÃÂci korespondencji i danych osobowych. à Notes Station 3 Aplikacja Notes Station 3 sÃÂuüy do zespoÃÂowego tworzenia notatek i moüe zwiÃÂkszyàwydajnoÃÂàkaüdej grupy roboczej. Inteligentne segregowanie plików Aplikacja Qfiling automatyzuje organizowanie plików. Pliki sàautomatycznie archiwizowane w odpowiednich folderach na podstawie ustawieàokreÃÂlonych przez uüytkownika. Wyszukiwanie peÃÂnotekstowe Aplikacja Qsirch pozwala szybko znajdowaàobrazy, muzykÃÂ, filmy, dokumenty, wiadomoÃÂci e-mail i inne pliki. Elastyczna i ekonomiczna rozbudowa pamiÃÂci masowej Firma QNAP udostÃÂpnia ÃÂatwe i elastyczne rozwiÃÂzanie do zwiÃÂkszania wielkoÃÂci pamiÃÂci masowej, zanim zostanie ona zapeÃÂniona. Oto metody zwiÃÂkszania pamiÃÂci masowej na serwerze NAS odpowiednio do rosnÃÂcych zbiorów danych i rozwoju firmy: ZwiÃÂkszanie pojemnoÃÂci macierzy RAID Poszczególne dyski macierzy RAID moüna wymieniaàpodczas pracy na dyski o wiÃÂkszej pojemnoÃÂci, aby moüliwoÃÂci serwera QNAP NAS dotrzymywaÃÂy kroku potrzebom biznesowym. à VJBOD Mechanizm wirtualnych grup JBOD (VJBOD) umoüliwia zwiÃÂkszanie pojemnoÃÂci pamiÃÂci masowej poprzez wykorzystanie nieuüywanej przestrzeni innego serwera QNAP NAS. Serwer TS-251D umoüliwia podÃÂÃÂczenie maksymalnie 8 serwerów QNAP NAS jako dysków lokalnych. à DoÃÂÃÂczanie obudów rozszerzajÃÂcych Moüesz ÃÂatwo rozbudowaàpojemnoÃÂàserwera NAS, podÃÂÃÂczajÃÂc dwie sprzÃÂtowe obudowy zewnÃÂtrzne USB RAID TR-002, TR-004 z aplikacjàPamiÃÂàmasowa i Migawki. à PrzedÃÂuü okres gwarancji na sprzÃÂt nawet do 5 lat Serwer TS-251D jest standardowo objÃÂty bezpÃÂatnàgwarancjà2-letniÃÂ. Aby korzystaàz ochrony gwarancyjnej nawet przez 5 lat, moüna wykupiàprzedÃÂuüenie gwarancji. à à Procesor Intel Celeron J4025 dual-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.7 GHz) Architektura procesora 64-bitowy x86 Procesory graficzne Intelî HD Graphics 600 Koprocesor arytmetyczny FPU à Mechanizm szyfrowania à(AES-NI) Transkodowanie wspomagane sprzÃÂtowo à PamiÃÂàsystemowa 2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB) Maksymalna pojemnoÃÂàpamiÃÂci 8 GB (2 x 4GB) Gniazdo pamiÃÂci 2 x SO-DIMM DDR4 W przypadku konfiguracji z dwoma moduÃÂami DIMM naleüy uüywaàpar identycznych moduÃÂów DDR4. PamiÃÂàflash 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnych rozruchem) WnÃÂka dysków 2 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s System jest dostarczany bez dysku twardego. Lista zgodnoÃÂci dysków twardych znajduje siàna stronieàhttps://www.qnap.com/compatibility/ KompatybilnoÃÂàdysków 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA Wymieniany podczas pracy à Gniazdo dysku M.2 SSD Optional via a QM2 PCIe adapter ObsÃÂuga przyspieszenia pamiÃÂci podrÃÂcznej SSD à Port Gigabit sieci Ethernet (RJ45) 1 Z moüliwoÃÂciàrozbudowy przy uüyciu opcjonalnej karty PCIe 5 Gigabit Ethernet Port Z moüliwoÃÂciàrozbudowy przy uüyciu opcjonalnej karty PCIe Port 10 Gigabit sieci Ethernet Z moüliwoÃÂciàrozbudowy przy uüyciu opcjonalnej karty PCIe Ramka Jumbo à Gniazdo PCIe 1 Slot 1: PCIe Gen 2 x4 PCIe bandwidth limitations will restrict the NAS 10GbE performance. Port USB 2.0 3 Port USB 3.0 2 Port USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) Opcjonalne z kartàrozszerzeàPCIe Czujnik podczerwieni à(Opcjonalny pilot QNAP RM-IR004) WyjÃÂcie HDMI 1, HDMI 2.0 KsztaÃÂt Tower Wskaúniki LED Zasilanie/stan, LAN, USB, HDD1âÂÂ2 Przyciski Zasilanie, kopiowanie USB, reset Wymiary (wys. x szer. x gÃÂ.) 168 à105 à226 mm Waga (netto) 1.48 kg Waga (brutto) 2.58 kg Temperatura robocza 0âÂÂ40 ðC WilgotnoÃÂàwzglÃÂdna 5âÂÂ95% bez kondensacji, temperatura mokrego termometru: 27 ðC Zasilacz Zasilacz zewnÃÂtrzny 65 W, 100âÂÂ240 V Pobór mocy: Tryb uÃÂpienia HDD 8,08 W Pobór mocy: Tryb pracy, typowy 15,25" W Wentylator 1 x 70mm Poziom dúwiÃÂku 16,7 db(A) Ostrzeüenie systemowe BrzÃÂczyk ZÃÂÃÂcze bezpieczeÃÂstwa Kensington à à Operating System QTS 4.4.1 (embedded Linux) Supported Client Operating Systems Apple Mac OS 10.7 or later Linux and UNIX Microsoft Windows 7, 8, and 10 Microsoft Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2 and 2016, 2019 Supported Browsers Apple Safari 7 or later Google Chrome Microsoft Internet Explorer 10 or later Mozilla Firefox Supported Languages Chinese (traditional and simplified), Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Thai, and Turkish Supported File Systems Internal hard drive (EXT4) External hard drive (EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT) Note: To use exFat you must purchase an exFAT driver license from License Center. Network & Virtual Switch TCP/IP: Dual stack (IPv4 and IPv6) Jumbo frame Port trunking(Link aggregation) failover Web Server HTTP/HTTPS Connections (TLS 1.0/1.1/1.2) Supports WebDAV Connection Supports Virtual Host (Max: 32) Importable SSL Certificate Security Network access protection with auto-blocking (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, and AFP) Host access control for shared folders (CIFS/SMB) AES 256-bit folder-based and volume-based encryptions which are validated by FIPS 140-2 CAVP (Cryptographic Algorithm Validation Program) 256-bit external drive encryption (AES) Storage Management Supported RAID types: RAID 0, 1, JBOD, Single RAID Hot Spare and Global Hot Spare RAID Rebuild Speed Customization Online RAID capacity expansion iSCSI (IP SAN) iSCSI targets with multiple LUNs per target Note: The maximum number of targets + LUN is 256. LUN mapping (LUN can be moved between iSCSI and FC if supported) LUN masking Online LUN capacity expansion VJBOD Cloud VJBOD Cloud now supports cloud Volume/LUNs. VJBOD Cloud now supports one-to-one pairing between cloud volumes/LUNs and local stored spaces. VJBOD Cloud now supports Amazon S3 Azure, BackBlaze, HuaWei Cloud, Alibaba Cloud, HKT, Google Cloud, OpenStack, RackSpace, Wasabi cloud, IBM cloud object storage service. VJBOD Cloud now supports local stored mode, which means that data can be stored on the NAS and the data can be backed up to the cloud. Notification Center Added support for sending notifications via SMS center (SMSC) or providers, including Nexmo, Twilio, and Clickatell. Added Outlook as an SMTP service option. Added support for sending notifications via instant messaging applications, including Skype and Facebook Messenger. Added support for Overview and History in Notification Center. Power Management Wake-on-LAN (WoL) Standby mode for internal drives Scheduled power on and off Automatic power on after power recovery Access Rights Management Multiple user creation User data importing and exporting User quota management Local user access control (AFP, CIFS/SMB, FTP, and WebDAV) Domain Authentication Microsoft Active Directory (AD) and domain controller support LDAP server and client Domain user login (AFP, CIFS/SMB, FTP, and File Station) myQNAPcloud Free host name registration (DDNS) Optional myQNAPcloud SSL certificates (DDNS) Auto router configuration using UPnP Web-based file manager with HTTPS 2048-bit encryption Qsync File syncing across multiple devices with SSL secure connection Selective synchronization for specific folders or subfolders Team folders as file center for better collaboration File sharing using email links Resource Monitor Monitoring of NAS system resources such as CPU, memory and network Monitoring of NAS storage resources such as volumes, RAID, and disk activity Monitoring of NAS application resource use Creation of extra swap space when SSDs are installed Helpdesk Reporting of issues to the QNAP support team, with automatic collection of system information Remote connection between QNAP support engineers and NAS for issue resolution (with user permission) Web Desktop Administration Multi-window, multitasking system management Smart toolbar and dashboard for system status display SNMP versions 2 and 3 Resource monitor File Server File sharing across Windows, Mac, and Linux/UNIX Microsoft networking (CIFS/SMB) Apple networking (AFP) NFS version 3/4 services FTP Server FTP, SFTP and TFTP protocols FTP over SSL/TLS (explicit FTPS) FXP support File Station Integrate with HybridMount which supports File Cloud Gateway and File Station Mount mode. File Station Mount mode supports: Cloud drive mounting for Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business, HiDrive, Amazon Cloud Drive, Yandex Disk and Box Remote shared folder mounting (CIFS/SMB, FTP, and WebDAV) Restore QDFF files and folders with HBS 3 Qfiling Auto filing Recipe function Archiving through iSCSI, USB, DVD and remote NAS Advanced settings HBS (Hybrid Backup Sync) Cloud storage backup to Amazon Glacier, Amazon S3, Azure Storage, Google Cloud Storage, HKT Object Storage, OpenStack Swift, WebDAV Cloud storage syncing with Alibaba Cloud, Amazon Drive, Amazon S3, BackBlaze B2, Box, Dropbox, OneDrive, Google Drive, HiDrive, hubiC, OneDrive, OneDrive For Business, ShareFile, Yandex Disk RTRR server & client with bandwidth control Rsync server with download bandwidth control Multimedia Console Integrating indexing, transcoding, thumbnail generation, and content management. New content management design, configuring content sources for QTS multimedia applications. View the status of multimedia apps and services all on the same screen. Video transcoding (240p, 360p, 480p, 720p and 1080p resolution) QuMagie Browse photos in timeline view or folder view. Virtual albums and smart albums. AI-assisted photo management, classifying people, things, places, etc. Note: QuMagie Core is necessary for AI recognition. Supported on NAS models with 4GB RAM. Photo Station Photo organization by thumbnail, list, timeline, or folder Virtual and smart albums Validity control for album sharing Photo tagging with text, colors, and ratings Music Station Music playing and sharing through web browsers Music streaming to multiple devices Changing of album covers through Google search or by uploading photos Internet radio (MP3) Video Station Video organization by thumbnail, list, timeline, or folder Virtual and smart collections Video tagging with text, colors, and ratings Video link sharing through social media and email Virtualization Station Virtual machine creation (Windows, Linux, Unix, and Android) Virtual machine importing, exporting, cloning, snapshot capturing, backup, and restoration Console display using HDMI output (QVM) HTML5-based shared remote console Container Station Support for LXC and Docker Application downloading from the built-in Docker Hub Registry One-click installation Container importing and exporting Qsirch Full-text search Data distribution using a bar chart Previews for photos, music, videos, PDFs, Gmail, and others Advanced search operators and search scope QVR Pro Free 8 built-in camera channels for all models Expandable up to 128 camera channels (QVR Pro Gold license required) Note: The maximum number of channels supported varies by NAS model, network configuration, and camera settings.à Support for using QVR Pro as the motion detector QVR Pro Client (Desktop) Instant switch between Live and Playback modes Dynamic and adjustable layouts for camera and E-map views Qdewarp technique for dewarping fisheye and 360-degree cameras Region of interest for each channel QVR Pro Client (Mobile) Instant switch between Live and Playback modes Cross-platform support: Android and iOS Various advanced monitoring options, including sequential mode, PTZ control, auto cruising, and preset point control Support for receiving Instant push notifications QVR Center Support for managing up to 128 QVR Pro servers (QVR Pro Gold license required) Statistical graphics for visualizing event data Log management for all added servers Integration with QVR Pro Client for central monitoring across multiple servers QVR Guard Failover solution designed for QVR Pro to ensure server availability Viewing task details during the failover period Automatic switch between Standby and Takeover modes based on the QVR Pro server status QVR Pro CamPack Support for more camera manufacturers and models Note: To download the Camera Package, go to QVR Pro Plug-in Center. QUSBCam2 Support for configuring USB webcams as ONVIF IP cameras (remotely manageable) Support for monitoring live views (no other apps required) Support for RTSP Surveillance Station Support for up to 5,000 IP cameras Four free camera licenses Note: To add more camera channels, you need to purchase licenses from the QNAP License Store. Instant playback for recent surveillance events Visual options for e-maps QVPN Service VPN server Friendly graphical overview page. Secure remote access with PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt(QNAP proprietary) protocol. Support for a maximum of 100 clients. DLNA Server Support for DLNA/UPnP TVs and players such as PlayStation 4 and Xbox One Support for CUE indexing file for APE and FLAC QâÂÂcenter (NAS CMS) Monitoring of multiple NAS devices Utilization history reports Unified configuration management Monitoring of NAS devices behind NAT routers with Connect to QâÂÂcenter Qfinder Pro QNAP NAS location on the same local network NAS shared folder mounting Basic setting configuration (firmware, SMTP server, and network settings) Storage Plug & Connect (Windows only) AirPlay & Chromecast Video, photo and music streaming to Apple TV or Chromecast using the following: NAS applications: File Station, Music Station, Photo Station, and Video Station Mobile applications: Qfile, Qmusic, Qphoto, and Qvideo Note: You must install the Media Streaming add-on from App Center. Download Station PC-less downloads (BitTorrent, FlashGet, FTP/FTPS, HTTP/HTTPS, QQDL, and Thunder) Note: The application supports a maximum of 500 tasks. The maximum number of concurrent downloads is 90 (30 BT/PT, 30 HTTP, 30 FTP) BitTorrent: Support for search, magnet links, private trackers, and proxy Notes Station 3 Insert Evernote Notes in Notes Station 3 Enable Embedding YouTube video into Notes Table creation using the insert table editor HD (HybridDesk) Station Photo, video, and music playback on TV through HDMI Support for Chrome and Firefox Support for international keyboards and mouse input User login permissions Note: The decoding capability of the CPU and graphics card may affect playback of some video files. Linux Station Usage of the NAS as a Linux-based computer Support for Ubuntu 14.04, Ubuntu 16.04 and Ubuntu Kylin 16.04 Application downloading and usage from the Ubuntu Software Center Remote desktop for remote monitoring and accessing of Ubuntu Note: The application requires at least 4 GB of memory and installation of Container Station. Qcontactz One-way scheduled sync of contacts from multiple Google accounts Contact importing from CSV or vCard 3.0 files Contact exporting to CSV or vCard 3.0 files Duplicate contact searching and merging IFTTT Agent Daily task automation Social media data archiving File synchronization between the NAS and various cloud services System event notifications on Line, Skype, Gmail, and mobile phones Qmiix Agent: File synchronization between the NAS and various cloud services View miixes made using the Qmiix web portal that include triggers and actions involving QNAP apps. Create miixes for web-based and NAS-related apps. Create miixes on the Qmiix web portal that include File Station, a QNAP app Security Counselor Multiple Security Policies (Basic/Intermediate/Advanced/Custom). Checks NAS settings for security weaknesses. Integrates with existing anti-virus services. Integrates with existing anti-malware services. Malware Remover Detects and removes malware from your QNAP NAS. Note: To ensure the security of your NAS, update this app when new versions become available. App Center Official and community software add-ons Automatic updates and notifications for new versions Repository for imported third-party content User-specified volume for storing applications General Notes Designs and specifications are subject to change without notice. Some features may vary by model. QTS does not support DRM content and some IPv6 services. Some data encryption features may be unavailable because of country-specific legislative restrictions. Deprecated Features The following features are deprecated but will continue to function until completely removed in a future release. QNAP recommends planning now for the future removal of support. Telnet Support for wireless ad hoc networks

Dane techniczne

EAN4713213516669

Sposoby patnoci

 • Patno przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa [VISA i Mastercard]
 • Sprzeda ratalna [PayU]

Dostawa towaru

 • Wskanik dostpnoci towaru
 • ledzenie stanu zamwienia
 • Przesyka kurierska
 • Transport wasny sklepu
Zobacz wszystkie opinie klientw

QNAP TS-251D-2G PROMOCJA

Powiksz zdjcie

Cena: 1478,08 z

wysyka 1 dzie

Sprzedawca

Aksonet Sp. z o.o.
ul. Marceliska 92/94
60-324 Pozna

Kontakt

Infolinia: 801 011 102

Tel.: 61 862 00 26

Faks: 61 862 02 74

Gadu-Gadu: 3221528

Skype: aksonet

Adres www

data aktualizacji oferty: 25.01.2022 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER