Polskie obuwie ze skr naturalnych oraz akcesoria obuwnicze
Sklep cizemka.pl

Kontakt

tel. 516-22-94-94
b/d

Popularne produkty

Akcesoria Obuwnicze, OBUWIE DAMSKIE, OBUWIE MSKIE, Obuwie Dziecice, Obuwie Dziecięce, CZESZKI jarmilki, CHEMIA DOMOWA, Prawida do butw, OSTATNIE PARY, SWIMTRAINER FREDS SWIM ACADEMY

Popularne marki

Dla cizemka.pl, Marioemilio, Coccine, Bama, Tarrago, Victorio, Nazo, Saphir, Kaps, Palc, Wojtyãâko, Risto, Dragon, Show, Dagrod, Renbut

Rekomendcja klientw

Sklep nie wyrazi zgody na publikacj w serwisie Sklepy24.pl opinii internautw o swoich usugach

Podsumowanie

cizemka.pl > Oferowane produkty > Akcesoria Obuwnicze > Inne akcesoria i rodki do butw, skr > 1x KROPELKA KLEJ BÃÂYSKAWICZNY DO BUTÃÂW DREWNA 2ml


KROPELKA

 

Opis

KROPELKAî jest klejem bÃÂyskawicznym, ÃÂatwym w uüyciu, sÃÂuüÃÂcym do drobnych napraw w domu. Skleja w kilka sekund praktycznie kaüdego rodzaju materiaÃÂy. Uüywa siàgo do napraw w domu, do prac hobbystycznych, i rÃÂkodzielniczych, oraz ogólnie przy róünego rodzaju czynnoÃÂciach praktycznych. KROPELKAî posiada unikatowe opakowanie o nastÃÂpujÃÂcych wÃÂaÃÂciwoÃÂciach: ÃÂatwe dozowanie Kropelka po Kropelce. Tubka sama stoi w pozycji pionowej. Nie pryska. Nie wycieka. KROPELKAî skleja wszelkiego rodzaju materiaÃÂy: Ceramika. Plastik. Drewno. Metal. Guma. Porcelana. SPOSÃÂB UûYCIA: OtwierajÃÂc po raz pierwszy tubkÃÂ, weú zestaw dozownik-nakrÃÂtka i wkrÃÂcaj go na tubkàaü do momentu przebicia znajdujÃÂcej siàna niej membrany. Sklejane powierzchnie powinny dokÃÂadnie do siebie przylegaÃÂ. Zdejmij nakrÃÂtkàz dozownika. W celu dozowania kleju naciÃÂnij wskazane miejsca i naÃÂóü pojedynczàkroplàna jednàz klejonych powierzchni. Nadmierna iloÃÂàkleju znacznie opóúnia jego utwardzanie. ÃÂciÃÂnij sklejane powierzchnie i utrzymuj nacisk w ciÃÂgu 60 sekund. Po tym czasie poÃÂÃÂczenie bÃÂdzie juü trwaÃÂe. ZakrÃÂàopakowanie i schowaj je. ZAPAMIÃÂTAJ OtwierajÃÂc po raz pierwszy tubkÃÂ, weú zestaw dozownik-nakrÃÂtka i wkrÃÂcaj go na tubkàaü do momentu przebicia znajdujÃÂcej siàna niej membrany, uwaüajÃÂc, by nie nacisnÃÂàtubki, co moüe spowodowaàwyciekniÃÂcie kleju. W przypadku duüych powierzchni naleüy nakÃÂadaàkrople w odstÃÂpach co 2 cm, zawsze na jednàstronàsklejanych powierzchni. NakÃÂadaj maÃÂàiloÃÂàkleju w celu uzyskania trwalszego klejenia i szybszego utwardzenia. Zaleca siànie poddawaàzÃÂÃÂczenia dziaÃÂaniu üadnych siàprzed upÃÂywem 1 godz. JeÃÂli jakaàczÃÂÃÂàkleju pozostanie na rÃÂce i stwardnieje, moüna jàusunÃÂàpumeksem. JeÃÂli klej siàwyleje, zabrudzonàpowierzchniànaleüy bÃÂyskawicznie oczyÃÂciàacetonem. Przed uüyciem sprawdú na niewidocznej czÃÂÃÂci, czy rozpuszczalnik nie zniszczy powierzchni. Nigdy nie naciskaj tubki, kiedy dozownik jest niedroüny. Udroünij go szpilkÃÂ, uwaüajÃÂc, by dozownik nie byàskierowany w TwojàstronÃÂ. W celu przedÃÂuüenia okresu przydatnoÃÂci produktu naleüy po dokÃÂadnym zakrÃÂceniu nakrÃÂtki, przechowywaàgo w chÃÂodnym i suchym miejscu. Kaüdy uüytkownik znajduje nowe zastosowanie kleju KROPELKAî. Poniüsza lista stanowi jedynie przykÃÂad niektórych najczÃÂÃÂciej wystÃÂpujÃÂcych zastosowaÃÂ. W domu: Naprawa uchwytów patelni i innych przyrzÃÂdów kuchennych, Naprawa naczyÃÂ, Klejenie obudowy sprzÃÂtu AGD, Naprawa biüuterii, Naprawa zabawek, Naprawa plastikowych klapek telefonów komórkowych, Klejenie czÃÂÃÂci z porcelany, Naprawa ozdób, Klejenie zÃÂamanych czÃÂÃÂci mebli drewnianych (odÃÂamanych i odklejonych krawÃÂdzi, odÃÂamanych okuàitp.), Klejenie abaüurów lamp, Klejenie obudowy laptopów, i wiele innych W samochodzie/ na ÃÂódce/ w innych pojazdach: Naprawa plastikowych czÃÂÃÂci wnÃÂtrz, Mocowanie ÃÂrub, Mocowanie nakrÃÂtek, i wiele innych W warsztacie/ zastosowania ogólne: Naprawa drobnych czÃÂÃÂci gitar, skrzypiec i innych instrumentów, Sklejanie makiet drewnianych, z zapaÃÂek, z drewna balsy itp., Sklejanie plastikowych modeli, Klejenie wÃÂüy gumowych, Mocowanie wiÃÂzaàüyÃÂek wÃÂdkarskich, Klejenie czÃÂÃÂci zegarów, Mocowanie ÃÂrub, Mocowanie nakrÃÂtek, Klejenie wyrobów rÃÂkodzielniczych z róünych materiaÃÂów. NajczÃÂÃÂciej zadawane pytania: 1. Jak usunÃÂàklej KROPELKAî z rÃÂk? PrzemyàduüàiloÃÂciàletniej wody, usunÃÂàresztki stwardniaÃÂego kleju za pomocàÃÂagodnego materiaÃÂu ÃÂcierajÃÂcego (np. pumeks lub kamieàkornwalijski) pod strumieniem wody. NastÃÂpnie posmarowaàkremem ochronnym w celu zaÃÂagodzenia podraünienia. 2. Co zrobiÃÂ, gdy klej prysnÃÂàdo oczu? W takim przypadku naleüy pozostawiàotwarte powieki, przemyàduüàiloÃÂciàletniej wody i bezzwÃÂocznie zgÃÂosiàsiàdo lekarza. 3. Czy moüna uüyàkleju KROPELKAî w celu zÃÂÃÂczenia przeciÃÂcia lub rany na jakiejàczÃÂÃÂci ciaÃÂa? KROPELKAî nie jest zatwierdzona do stosowania dla celów medycznych ani weterynaryjnych, wobec czego, nie zalecamy stosowania kleju KROPELKAî na üadnej czÃÂÃÂci ciaÃÂa ani u zwierzÃÂt. 4. Czy moüna skleiàprotezàzÃÂbowàza pomocàkleju KROPELKAî? KROPELKAî nie jest zatwierdzona do stosowania dla celów medycznych, wobec czego, nie zalecamy stosowania kleju KROPELKAî na üadnej czÃÂÃÂci ciaÃÂa ani na aparatach dentystycznych. 5. Czy moüna stosowaàklej KROPELKAî do sklejenia przedmiotów z polietylenu lub polipropylenu? KROPELKAî nie klei poliolefin (polietylenu lub polipropylenu), teflonu (PTFE), tworzywa EVA ani silikonów. 6. Czy za pomocàkleju KROPELKAî moüna sklejaàzÃÂamane czÃÂÃÂci o nieregularnych krawÃÂdziach? KROPELKAî idealnie nadaje siàdo sklejania czÃÂÃÂci dokÃÂadnie do siebie pasujÃÂcych. Nie speÃÂnia funkcji wypeÃÂnienia, wobec czego klej ten nie jest odpowiedni w przypadku, gdy zachodzi koniecznoÃÂàwypeÃÂnienia ubytków. 7 .Jak powinno siàprzechowywaàklej KROPELKAî? W celu przedÃÂuüenia okresu przydatnoÃÂci produktu zaleca siàprzechowywanie kleju KROPELKAî w miejscu chÃÂodnym i suchym. JeÃÂli zachodzi koniecznoÃÂàwyczyszczenia dozownika, zalecamy uüycie do tego suchej ÃÂciereczki lub chÃÂonnego papieru. 8. Przy jakiej temperaturze KROPELKAî posiada najwiÃÂkszàwytrzymaÃÂoÃÂÃÂ? Klej posiada najwiÃÂkszàwytrzymaÃÂoÃÂàprzy temperaturze otoczenia. 9. Jaka jest najwyüsza temperatura, jakàwytrzymuje KROPELKAî? Wytrzymuje do 60ðC w zaleünoÃÂci od zastosowania. 10. Czy KROPELKAî jest ÃÂatwopalna? Nie, KROPELKAî nie jest ÃÂatwopalna. 11. Czy KROPELKAî jest odporna na bezpoÃÂrednie dziaÃÂanie ognia? Nie, KROPELKAî nie jest odporna na bezpoÃÂrednie dziaÃÂanie ognia.

Sposoby patnoci

  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska

1x KROPELKA KLEJ BÃÂYSKAWICZNY DO BUTÃÂW DREWNA 2ml

Powiksz zdjcie

Cena: 3,50 z

wysyka do 3 dni

SprzedawcaKontakt

Infolinia: 516-22-94-94

Adres www

data aktualizacji oferty: 16.10.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER