Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Filmy Video > DISCOVERY - 48 GODZIN Z BEAREM GRYLLSEM (2DVD) (Płyta DVD)


 

Opis

Opis - Bear Grylls, ekspert w dziedzinie sztuki przetrwania i niekwestionowana gwiazda Discovery Channel powraca do akcji - tym razem w towarzystwie „,zwykłych śmiertelników",, którym będzie pomagał w pokonywaniu największych lęków! W każdym odcinku nieustraszony gospodarz spotka się z dwoma uczestnikami pragnącymi okiełznać dręczące ich fobie - zarówno te powszechne, jak lęk przed szczurami, pająkami czy insektami, jak i bardziej dziwaczne: strach przed drzewami, wodą i wiatrem. Nazwa - DISCOVERY - 48 GODZIN Z BEAREM GRYLLSEM (2DVD) Wydawca - Galapagos Kod EAN - 7321997610793 Rok wydania - 2016 Nośnik - Płyta DVD Ilość elementów - 2 Podatek VAT - 23% Premiera - 2016-09-05

Dane techniczne

OpisUzyskanie przewagi konkurencyjnej w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia zależy od umiejętności wykorzystania kluczowego zasobu, jakim jest informacja. W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem bez wsparcia ze strony technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W prezentowanej publikacji znalazły się artykuły poruszające różne aspekty wspomagania organizacji. Umożliwiają one przegląd bieżących trendów w rozwoju informatyki na świecie, tj. popularnych technologii, nowych klas produktów i tendencji na rynku informatycznym oraz możliwości zastosowania sieci Internet i opartych na niej rozwiązań informatycznych dla wsparcia poszczególnych obszarów zarządzania i procesów w organizacji. Pracę podzielono na dwie części "Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i realizacja Systemów Wspomagania Organizacji" oraz "Wykorzystanie technologii internetowych w SWO".
NazwaSystemy wspomagania organizacji SWO 2011
AutorHenryk Sroka, Teresa Porębska-Miąc
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466938
Kod EAN9788372466938
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisCelem niniejszej publikacji jest zaprojektowanie i konstrukcja modelu symulującego, w świetle teorii ICAPM, równowagę na rynku akcji. Dla zrealizowania celu głównego wyodrębniono cele cząstkowe realizowane w dwóch etapach. W etapie pierwszym modelowane są inwestycje na rynku akcji w oparciu o autorski, fundamentalny model zarządzania portfelem. Pierwszym celem cząstkowym jest wykazanie, że zaproponowany model zarządzania, oparty na fundamentalnym funkcjonale FUN, pozwoli na generowanie portfeli o wysokiej dynamice zmian wyników fundamentalnych, umożliwiających uzyskanie "ponadprzeciętnych stóp zwrotu". W etapie drugim konstruowane są zmienne bazujące na FUN oraz dokonywane jest modelowanie warunków równowagi na rynku akcji w oparciu o autorski zagregowany, liniowy model czynnikowy. Drugim celem cząstkowym jest wykazanie możliwości symulacji, za pomocą zaproponowanego modelu, składowych wektorów ryzyka systematycznego i premii za ryzyko na rynku akcji.
NazwaModelowanie równowagi na rynku kapitałowym - weryfikacja empiryczna na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
AutorStanisław Urbański
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466570
Kod EAN9788372466570
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisAnaliza porównawcza systemów gospodarczych skłania do poszukiwania źródeł różnic w efektach gospodarowania i sprawności ich funkcjonowania. Jak wiadomo, gospodarki rynkowe różnią się pomiędzy sobą. To zróżnicowanie może wynikać m.in. ze społeczno-kulturowych uwarunkowań. Z tego względu niezmiernie ważne jest określenie roli i miejsca tych czynników w procesie powstawania i funkcjonowania konkretnego systemu gospodarczego, a także jego ewolucji. Istnieje ścisły związek pomiędzy kulturą a gospodarką. Kultura oraz inne czynniki społeczne warunkują przebieg i efekty procesów gospodarowania. Powyższa tematyka została podjęta w kolejnym numerze "Studiów Ekonomicznych" przygotowanym przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii. Zawiera on 20 artykułów napisanych przez pracowników naukowych Katedry Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a także wielu innych wyższych uczelni w Polsce. Są one - w większym lub mniejszym stopniu - związane ze społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami krajowych systemów gospodarczych "Studia Ekonomiczne" nr 69 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaSpołeczno-kulturowe uwarunkowania systemów gospodarczych. SE 69
AutorStanisław Swadźba, Izabela Ostoj
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466402
Kod EAN9788372466402
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPublikacja prezentuje problemy badawcze podejmowane w Katedrze Ekonomii. Artykuły dobrze wpasowuje się w problematykę państwa socjalnego. Pierwszy omawia rozwój ubezpieczeń brackich na przełomie XIX i XX wieku w Zagłębiu Dąbrowskim, kolejny przedstawia zjawisko bezrobocia w II Rzeczypospolitej, zwraca uwagę na jego przyczyny, omawia rozmiary i sposoby przeciwdziałania temu problemowi. Kolejny artykuł stara się znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące aktualności teorii keynesowskiej. Następne opracowanie analizuje zjawisko imigracji zarobkowej do Hiszpanii, w kontekście rozwiązań modelowych dotyczących opiekuńczej funkcji państwa. W podobnym duchu jest utrzymany artykuł omawiający ideę "domu ludu" (folkhemmet) w modelu szwedzkiej gospodarki. Kolejne opracowanie omawia zasady dobrego rządzenia jako warunku zrównoważonego rozwoju i walki z ubóstwem. Następnie skupiono się na istocie konkurencyjności. Dalej podjęto teoretyczne rozważania wokół zjawiska inflacji, prezentujące jej wybrane koncepcje wykorzystujące zasady termodynamiki i teorii informacji. Artykuł następny dotyczy ryzyka i niepewności w ekonomii. Autorka dokonuje interpretacji obu kategorii, skupia się na warunkach i obszarach, w jakich podejmowane są decyzje gospodarcze, omawia rodzaje ryzyka, a także przedstawia wpływ ryzyka na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. W kolejnym opracowaniu zaprezentowano makroekonomiczne dane z amerykańskiej gospodarki, które mają największy wpływ na kształtowanie się popytu i podaży głównych par walutowych. Ostatni artykuł skupia się na negatywnych skutkach rozwoju turystyki dla środowiska naturalnego. "Studia Ekonomiczne" nr 68 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaProblemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii. SE 68
AutorUrszula Zagóra-Jonszta
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466563
Kod EAN9788372466563
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisCelem książki jest prezentacja wyników badań dotyczących oceny atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego. Poszukiwano głównie odpowiedzi na pytania Co obecnie stanowi o atrakcyjności województwa śląskiego jako terenu ekspansji inwestycyjnej? Jakie czynniki będą decydowały o tej atrakcyjności w przyszłości? Cele szczegółowe badań były następujące identyfikacja inwestorów zagranicznych, którzy dokonali inwestycji na terenie województwa śląskiego
identyfikacja obiektywnych i subiektywnych kryteriów atrakcyjności inwestycyjnej
ustalenie miejsca województwa śląskiego w rankingu atrakcyjności województw Polski
określenie atutów i słabości województwa śląskiego na tle pozostałych województw pod względem przyciągania inwestycji zagranicznych
identyfikacja szans i zagrożeń dla inwestorów zagranicznych, wynikających z rozpoczęcia działalności na terenie województwa śląskiego
identyfikacja roli wizerunku województwa śląskiego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej tego regionu
identyfikacja znaczenia Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w przyciąganiu inwestycji zagranicznych
określenie roli władz samorządowych województwa, powiatów, gmin i innych instytucji w procesie kształtowania atrakcyjności inwestycyjnej. Cele metodyczne badań obejmowały przegląd istniejących mierników atrakcyjności inwestycyjnej oraz stworzenie własnej bazy mierników atrakcyjności rynku mającej zastosowanie w badaniach bezpośrednich
krytyczny przegląd metod i technik badawczych mogących mieć zastosowanie w badaniach bezpośrednich atrakcyjności inwestycyjnej województwa śląskiego
NazwaAtrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego
AutorPraca zbiorowa, Aleksandra Nizielska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466877
Kod EAN9788372466877
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisProblematyka funkcjonowania finansów publicznych, rozpatrywana w związku z kryzysem finansowym, znalazła swoje odzwierciedlenie w artykułach poświęconych finansowej aktywności władzy publicznej. Finanse samorządu terytorialnego narażone są na szczególnie silny wpływ kryzysu finansowego, stąd przedmiotem prezentowanych artykułów są charakter dotacji oświatowej, ocena sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu, zasada jawności w opracowywaniu projektu uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego oraz znaczenie obligacji komunalnych dla finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Rozważania dotyczą również kondycji jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności podjęta została problematyka zarządzania ryzykiem, traktowanego jako strategiczne i operacyjne wsparcie jednostek sektora finansów publicznych, w tym samym nurcie rozważań znalazł się artykuł poświęcony ocenie opłacalności zadania publicznego realizowanego przez przedsiębiorstwo komunalne. Skutki kryzysu finansowego odzwierciedlają się w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, stąd uzasadniona staje się analiza konsekwencji zaburzeń zachodzących w sferze pieniężnej dla funkcjonowania sfery realnej gospodarki. Zależności wynikające z kryzysu finansowego nie mają charakteru krajowego, stąd szereg artykułów dedykowanych jest omówieniu skutków w wymiarze finansów międzynarodowych. W szczególności dokonano szczegółowej analizy efektu zarażania na przykładzie Islandii, znaczenia współpracy dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego, podjęto się również omówienia sytuacji wynikającej z kryzysu w wybranych państwach. "Studia Ekonomiczne" nr 72 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaFinanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. SE 72
AutorJoanna Błach, Artur Walasik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466327
Kod EAN9788372466327
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPublikacja zawiera zbiór artykułów, których autorami są pracownicy Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wśród przedstawionych artykułów są opracowania o charakterze teoretycznym. Podejmowana problematyka obejmuje wykorzystanie miary Arrowa-Pratta w analizie awersji do ryzyka, propozycję algorytmu wyznaczania dominacji stochastycznych dla różnych wariantów decyzyjnych, przegląd metod decyzyjnych w procesie wdrażania innowacji w organizacjach gospodarczych, ocenę papierów wartościowych i ich portfeli, wykorzystanie kumulacyjnej teorii perspektywy do omówienia wybranych miar ryzyka inwestycyjnego. Do opracowań o charakterze aplikacyjnym należą artykuły, w których została podjęta problematyka buforowania nakładu pracy przy budowie harmonogramu projektu, zastosowania koncepcji łańcucha krytycznego w informatycznym projekcie wdrożeniowym, likwidacji szkód przedstawionej jako zagadnienie przydziału, wyboru kart kredytowych w sytuacji niepełnej informacji, wyboru kredytu hipotecznego z wykorzystaniem metody AHP, wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do rozpoznania profilu negocjacyjnego, a także opisu nieprecyzyjności w wybranych środowiskach optymalizacji. "Studia Ekonomiczne" nr 62 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaBadania operacyjne. Metody i zastosowania. SE 62
AutorTadeusz Trzaskalik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466846
Kod EAN9788372466846
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisInwestowanie rzeczowe i związane z nim ściśle nieruchomości są od lat przedmiotem zainteresowań naukowych pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Niniejsza praca jest zbiorem trzynastu artykułów pracowników Katedry, odzwierciedlających rezultaty prowadzonych w ostatnich latach prac studialnych, jak i badań naukowych o charakterze empirycznym. Publikację wzbogacają opracowania pracowników innych ośrodków naukowych, w tym zagranicznego, współpracujących z Katedrą. Składa się ona z dwóch zasadniczych części, w których zostały ujęte istotne dla teorii i praktyki gospodarczej specjalistyczne zagadnienia należące do obszaru inwestycji rzeczowych oraz nieruchomości. "Studia Ekonomiczne" nr 74 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaInwestycje i nieruchomości. Wybrane zagadnienia. SE 74
AutorKrzysztof Marcinek
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466648
Kod EAN9788372466648
Wydanie1
Rok wydania2011
Językangielski, polski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisMisją Wydziału Zarządzania jest kształcenie, formowanie i rozwój absolwentów wyróżniających się kreatywnością, wysokim profesjonalizmem i etyką zawodową, na kanwie nowoczesnej wiedzy oraz prowadzonych na wydziale badań naukowych. Niniejsza monografia zawiera teksty, których zasadnicze tezy koncentrują się wokół problematyki kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w perspektywie nauki i biznesu. Zmiany, przed którymi stanęło szkolnictwo wyższe, skłaniają ku pogłębionej refleksji nad dalszymi kierunkami rozwoju określanymi przez nowe oczekiwania gospodarki, nowe uwarunkowania legislacyjne i społeczno-demograficzne.
NazwaKompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa nauki i biznesu
AutorKrystyna Jędralska, Jolanta Bernais
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467089
Kod EAN9788372467089
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisNew technologies, including management information systems, the Internet and mobile communication technologies, have transformed many aspects of modern business and marketing. It seems only natural that recent studies have begun to address the role of communication in the particular context of new technologies. With the advent of new mobile infrastructure providing higher bandwidth and constant connection to the network from virtually everywhere, the way people use communication media is predicted to radically transform. A new breed of information systems, referred to as Internet systems as well as mobile information systems have appeared to address the emerging situation. Therefore, we are presenting to our valued readers the monograph entitled "Internet Communication Management".
NazwaInternet Communication Management. International Week
AutorWojciech Dyduch, Małgorzata Pańkowska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467768
Kod EAN9788372467768
Wydanie1
Rok wydania2012
Językangielski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPublikacja jest próbą ujęcia fuzji i przejęć nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstw, choć to one są głównie przedmiotem transakcji, lecz także z punktu widzenia instytucji finansowych i rynków. Co do przyjętej metody badawczej, została zastosowana metoda dedukcji, a tezy odnoszące się do motywów fuzji i przejęć, ich okoliczności i warunków, stosowanych procedur oraz towarzyszących im procesów i powstających struktur, sformułowano na podstawie logicznych przesłanek wywodzących się z dyscyplin dotyczących zarządzania i finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Przyjęta metoda badawcza wymagała odwoływania się do wiedzy ogólnej, by na jej podstawie oraz przyjętego toku rozumowania, uzasadnić tezy szczegółowe dotyczące fuzji i przejęć.
NazwaFuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury
AutorHalina Zadora
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466709
Kod EAN9788372466709
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana praca to efekt współpracy naukowej dwóch jednostek naukowych uczelni polskiej i rosyjskiej. Współpracującymi partnerami były Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Katedra Regionalnej Ekonomiki i Geografii Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów RUDN w Moskwie. Zakres współpracy to badania naukowe dotyczące problemów rozwoju gospodarczego w dobie reform ekonomicznych i światowego kryzysu finansowego zarówno w Polsce, jak i w Rosji oraz na świecie. Monografia zawiera szereg opracowań naukowych, w których rozważane są problemy rynku pracy, regionalnego rozwoju różnych gałęzi gospodarki i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Odrębną część stanowią analizy o charakterze społecznym, związane z migracjami czy strukturą demograficzną i dynamiką jej zmian w obydwu krajach, zatem dotyczące rozwoju regionalnego.
NazwaEkonomiczne relacje polsko-rosyjskie na tle europejskiej przestrzeni gospodarczej
AutorMaria Balcerowicz-Szkutnik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467393
Kod EAN9788372467393
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW pracy jako podstawową rozwinięto tezę dotyczącą możliwości i warunków zastosowania metod zarządzania projektami w polskich warunkach społeczno-gospodarczych. Jej celem jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. Aspekt ten, należy do najważniejszych, a jednocześnie najbardziej skomplikowanych elementów w procesie projektowania. O ile prostą sprawą jest realizacja poszczególnych zadań projektu, jego części technicznej i planistycznej, o tyle aspekt organizacyjny stanowi ciągle jeszcze jego piętę achillesową. W związku z powyższym, przy opracowywaniu propozycji modelu zarządzania projektami rozwojowymi zwrócono głównie uwagę na jego elementy struktur podmiotowych, bez uwzględniania mechanizmów i instrumentów tworzących konstrukcję umożliwiającą sterowanie procesami zarządzania projektami w układach lokalnych. W pracy postawiono również wiele tez dodatkowych, dotyczących uwarunkowań wdrożenia zaproponowanego modelu zarządzania lokalnymi projektami rozwojowymi. Dotyczą one konieczności uwzględnienia aspektu ludzkiego i społecznego w realizacji tego typu projektów, zrealizowania prac przygotowawczych i adaptacyjnych do nowych warunków działania w instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi oraz zasad jej współpracy z innymi organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój lokalny w mieście. Przedstawiono również tezy dotyczące kierunków dalszych badań w tej dziedzinie.
NazwaZarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi
AutorHenryk Brandenburg
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467133
Kod EAN9788372467133
Wydanie3
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisWspółczesny rynek pracy stoi przed rozwiązaniem wielu dylematów. Wśród nich istotne miejsce zajmuje przyszłość pracy jak pogodzić dążenie do pełnego zatrudnienia z dążeniem gospodarek do nowoczesności i konkurencyjności? Dylemat ten zawiera w sobie dziesiątki kwestii i pytań, otwierając pola badawcze dla identyfikacji zjawisk kształtujących współczesny rynek pracy. Rozpoznanie czynników sprawczych, wzajemnych związków między nimi i siły ich wpływu na kształtowanie się sytuacji na współczesnym rynku pracy wymaga permanentnych badań zjawisk zachodzących we współczesnej gospodarce. Prezentowane opracowania obejmują szerokie spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem współczesnego rynku pracy, badanego w różnej skali (międzynarodowego, krajowego, regionalnego, lokalnego). Badania i analizy makroekonomiczne, zarówno strukturalne, jak i przyczynowe, o charakterze dynamicznym, a także przekrojowym zjawisk zachodzących w gospodarkach, z pewnością stanowią dobrą podstawę do analiz antycypacyjnych problemów współczesnego rynku pracy. "Studia Ekonomiczne" nr 78 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaDylematy współczesnego rynku pracy. SE 78
AutorDorota Kotlorz
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467058
Kod EAN9788372467058
Wydanie1
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisWspółczesny rynek pracy kształtują światowe megatrendy globalizacja i rewolucja technologiczna. Pierwsza wywołuje przepływ miejsc pracy do uboższych regionów, druga niesie z sobą ryzyko dużego bezrobocia. Pod wpływem działania bliźniaczych sił globalizacji i rewolucji technologicznej następują zmiany w funkcjonowaniu gospodarek. Zmienia się rola poszczególnych działów i gałęzi. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w coraz większym stopniu wpływają na wielkość zatrudnienia i zmiany w strukturze sektorowej i zawodowej. Wywierają istotny wpływ na organizację i funkcjonowanie współczesnego przedsiębiorstwa. Decydującą rolę odgrywa nie ilość czynnika pracy, lecz jego jakość. Proces transformacji od cywilizacji przemysłowej do informacyjnej oraz przemiany cywilizacji naukowo-technicznej powodują konieczność poszukiwania nowego modelu zdobywania wiedzy i tworzenia know-how, łączącego wysoką specjalizację z kreatywnością, który przystosowany być powinien do perspektyw pracy i zatrudnienia. Badania współczesnego rynku pracy zasługują na uwagę szczególną, zwłaszcza obecnie, w okresie przyśpieszonych zmian funkcjonowania międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych rynków pracy. Zmiany te wywołane zostały przede wszystkim wspomnianymi wyżej procesami globalizacji i integracji gospodarczej, przyśpieszeniem postępu technicznego w obszarze technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych czy nowymi strategiami wielkich korporacji.
NazwaWspółczesny rynek pracy. Wybrane problemy
AutorDorota Kotlorz
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467140
Kod EAN9788372467140
Wydanie1
Rok wydania2011
Językangielski, polski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisWspółczesne organizacje, zarówno prywatne, jak i publiczne, napotykają na trudne problemy zarządzania, wynikające z praktycznie nieograniczonych dzisiaj możliwości tworzenia i gromadzenia danych w postaci cyfrowej. Ogrom nagromadzonych danych, którymi organizacja musi racjonalnie zarządzać, jest konsekwencją malejących kosztów przechowywania danych oraz nieustannego przypływu nowych danych. Są one generowane wewnątrz organizacji, ale także w jej otoczeniu przez społeczeństwo informacyjne, w tym także np. na portalach społecznościowych, które organizacja musi monitorować. Sytuacja ta tworzy zapotrzebowanie na wyniki badań zmierzające do opracowania nowych sposobów przetwarzania danych oraz doskonalszych narzędzi informatycznych służących analizie danych w organizacjach. Artykuły zawarte w Studiach wychodzą naprzeciw wspomnianym problemom organizacji, podejmując problematykę przetwarzania dużych zbiorów danych, z jakimi borykają się współczesne organizacje, oraz ich wykorzystania w procesach decyzyjnych. "Studia Ekonomiczne" nr 99 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaTechnologie wiedzy w zarządzaniu publicznym. SE 99
AutorJerzy Gołuchowski
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467720
Kod EAN9788372467720
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisRozważania dotyczące przyczyn, kierunków i tempa przemian struktur gospodarczych są podejmowane na wielu płaszczyznach. Szczególnie istotne w kontekście identyfikowanych sprzężeń zwrotnych między specyfiką struktury gospodarki a osiąganym poziomem rozwoju gospodarczego wydaje się zwrócenie bacznej uwagi na te elementy struktur lub występujących między nimi relacji, które mogą stanowić przeszkody hamujące bądź uniemożliwiające wzrost i rozwój. Problemy strukturalne i niedostateczne zmiany instytucjonalne stanowią także konkluzję analiz przyczyn relatywnie wolnego wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej - co skutkuje zaleceniami w ramach Strategii 2020, a także podnoszone jest w "Rocznej wizji wzrostu gospodarczego" w UE. W tym ostatnim dokumencie wśród najważniejszych zmian strukturalnych na poziomie unijnym wymienia się m.in. konsolidację finansów publicznych, reformy rynku pracy, restrukturalizację sektora bankowego, reformę systemów emerytalnych oraz wyważenie bezpieczeństwa i elastyczności na rynku pracy. Niniejsza publikacja to efekt podjętej przez ekonomistów z wielu ośrodków akademickich interdyscyplinarnej dyskusji nad stanem gospodarki i kierunkami jej rozwoju w kontekście identyfikacji strukturalnych barier rozwojowych na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym oraz działań ograniczających lub/i likwidujących rozpoznane bariery w perspektywie roku 2020. W związku ze złożonością podejmowanej problematyki autorzy podjęli się analizy szeregu zagadnień i zastosowali zróżnicowany wachlarz metod badawczych.
NazwaWybrane aspekty przemian strukturalnych
AutorJoanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467409
Kod EAN9788372467409
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza pozycja to kolejny tom prac naukowych związanych z optymalizacją decyzji, zatytułowanych Modelowanie Preferencji a Ryzyko. Monografia powstała na bazie prac zgłoszonych na konferencje naukową MPaR'12, która odbyła się w Ustroniu. Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany myśli na temat najnowszych osiągnięć dotyczących ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Artykuły pogrupowane zostały w cztery bloki tematyczne - analiza preferencji, - zarządzanie projektami, - ryzyko w ubezpieczeniach, - miscellanea. "Studia Ekonomiczne" nr 97 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaModelowanie preferencji a ryzyko '12. SE 97
AutorTadeusz Trzaskalik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467249
Kod EAN9788372467249
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisBadania problemu efektywności transportu w warunkach współczesnej, globalnej gospodarki podporządkowano weryfikacji następujących hipotez - Efektywność transportu w warunkach globalnych kształtowana jest pod wpływem różnorodnych uwarunkowań i czynników, których identyfikacja jest koniecznym warunkiem wystąpienia określonych zachowań na rynku usług transportowych, zarówno oferentów, jak również nabywców. - Czynniki kształtujące efektywność transportu w warunkach globalnych są ze sobą powiązane i mogą kształtować otoczenie, a poziom tych powiązań decyduje o stopniu oddziaływania. - Wdrażanie nowych rozwiązań informacyjnych jest czynnikiem efektywności o największej dynamice wzrostu, co wynika z coraz szybszego wzrostu dostępności technologii telematycznych oraz szczególnej podatności systemów transportowych na wdrażanie telematyki i tworzenie Inteligentnych Systemów Transportowych.
NazwaEfektywność transportu w warunkach gospodarki globalnej
AutorMaria Michałowska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467560
Kod EAN9788372467560
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisTematyka artykułów, zamieszczonych w tym numerze Studiów Ekonomicznych, koncentruje się wokół zmian strukturalnych oraz polityki strukturalnej. Zgodnie z obecnie szeroko akceptowanym poglądem, znaczenie czynników strukturalnych oraz instytucjonalnych dla wzrostu gospodarczego oraz stabilności makroekonomicznej uznawane jest za fundamentalne. Charakter tych relacji oraz zwłaszcza właściwe rozwiązania z zakresu polityki strukturalnej są jednak przedmiotem licznych badań oraz dyskusji. Problematyka zmian strukturalnych stała się niezwykle aktualna w związku z konsekwencjami Globalnego Kryzysu Finansowego, zarówno w sferze realnej gospodarki, jak i dla finansów publicznych. Problemy strukturalne i niedostateczne zmiany instytucjonalne stanowią także konkluzję analiz przyczyn relatywnie wolnego wzrostu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, co skutkuje zaleceniami w ramach Strategii 2020, a także podnoszone jest w "Rocznej wizji wzrostu gospodarczego" w UE. W tym ostatnim dokumencie, wśród najważniejszych zmian strukturalnych na poziomie unijnym, wymienia się między innymi konsolidację finansów publicznych, reformy rynku pracy, restrukturalizację sektora bankowego, reformę systemów emerytalnych oraz wyważenie bezpieczeństwa i elastyczności na rynku pracy "Studia Ekonomiczne" nr 80 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaTeoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. SE 80
AutorJacek Pietrucha
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372466945
Kod EAN9788372466945
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisGłównym celem publikacji jest zidentyfikowanie systemu instytucji mających znaczenie dla efektów funkcjonowania rynku pracy i stworzenie teoretycznej podbudowy dla oceny możliwości deregulacji rynku pracy w różnych systemach gospodarczych. Podstawowym celem poznawczym jest rozpoznanie na gruncie teoretycznym możliwych relacji zachodzących pomiędzy formalnymi i nieformalnymi instytucjami rynku pracy, a w szczególności określenie alternatywnych mechanizmów instytucjonalnych wspomagających formalne instytucje rynku pracy. Celem aplikacyjnym jest zbudowanie modelu umożliwiającego ocenę stopnia rozwoju instytucji rynku pracy, który pozwalałby na ustalenie możliwości pomyślnej deregulacji rynku pracy, dzięki którym można tworzyć rekomendacje odnoszące się do polityki regulacyjnej rynku pracy, z punktu widzenia stanu, w jakim się on znajduje. W pracy postawiono tezę, iż instytucjonalny ład rynku pracy, na który składają się formalne i nieformalne instytucje, warunkuje jego funkcjonowanie. Instytucje rynku pracy tworzą spójny system, dlatego zmiany w regulacjach rynku pracy powinny uwzględniać poziom rozwoju instytucji zarówno formalnych, jak i nieformalnych.
NazwaFormalne i nieformalne instytucje rynku pracy
AutorIzabela Ostoj
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467652
Kod EAN9788372467652
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisTematyka artykułów przedstawionych w niniejszej publikacji, koncentruje się szczególnie wokół takich problemów, jak ocena programów i projektów publicznych, przedsiębiorczość władz samorządowych, ocena efektywności ekonomicznej budowy i eksploatacji małych zbiorników retencyjnych, czyste technologie węglowe - bariery i kierunki rozwoju, jak również obejmuje zmiany w zachowaniach nabywczych polskich gospodarstw domowych, eksplanacyjne badania konsumenckiego ryzyka techniką IDI czy też polskiego e-konsumenta i jego zachowań nabywczych. W artykułach ujęto ponadto zagadnienia związane z transformacją gospodarki centrum miasta poprzemysłowego na przykładzie zmian zachodzących w aglomeracji górnośląskiej, atrakcyjnością województwa śląskiego jako miejsca lokaty kapitału zagranicznego na tle pozostałych polskich regionów, strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie, e-kartą jako instrumentem zarządzania transportem miejskim, kreatywnością kapitału ludzkiego jako podstawą działań transformujących organizację oraz edukacją etyczną w kontekście procesu gospodarowania. "Studia Ekonomiczne" nr 89 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaTransformacja gospodarki - konsumenci, przedsiębiorstwa, regiony. SE 89
AutorBarbara Kos
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467294
Kod EAN9788372467294
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana publikacja stanowi podsumowanie dyskusji naukowej prowadzonej w gronie specjalistów różnych dyscyplin naukowych na temat wpływu dynamicznie zmieniających się procesów demograficznych na coraz szersze dziedziny życia. Autorzy poszczególnych opracowań dostrzegli nie tylko zmieniające się w różnym tempie i z różną intensywnością, zależną od rozkładu terytorialnego, procesy czysto demograficzne, takie jak urodzenia czy zgony lub zmiana struktury wieku populacji, ale zwrócili również uwagę na coraz bardziej widoczne wpływy tych zmian na gospodarkę, rynek pracy czy zagospodarowanie przestrzenne różnych jednostek terytorialnych. Szerokie spektrum metod badawczych wykorzystane w poszczególnych analizach, poczynając od najprostszych metod opisu analitycznego, poprzez metody statystyczne wykorzystujące miary struktury, po bardzo finezyjne metody matematyczne, pozwalające na precyzyjne analizy i konstrukcje prognoz zmian poszczególnych procesów demograficznych lub procesów gospodarczych z nimi związanych. Analizy prowadzone są nie tylko w zawężeniu do Polski i jej problemów, ale rozszerzają się na inne jednostki terytorialne. Pozwala to na przeprowadzenie licznych porównań, co w przypadku szerokich analiz demograficznych jest jak najbardziej wskazane. Również określenie coraz szerszych związków procesów demograficznych i ich wpływu na inne dziedziny jest cennym elementem prezentowanych opracowań. "Studia Ekonomiczne" nr 95 - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaWspółczesne problemy demograficzne w dobie globalizacji - aspekty pozytywne i negatywne. SE 95
AutorMaria Balcerowicz-Szkutnik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467287
Kod EAN9788372467287
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisThe twenty first century is acknowledged as the century of information, innovation and generally functioning within the environment, which has been co-created by technological development and globalisation. Their impact on economy is crucial, and simultaneously they are forcing change with respect to organisations' resources. Increased significance of a human, his superior role to management processes, is one of reasons behind emergence of social logistics. Materialisation of this field of deliberations translates into transformation of view on some logistics' applications, requiring greater social sensitivity from decision makers. Such - albeit not all - changes in perception of market mechanisms caused theoreticians and practitioners of logistics to widen the scope of their interests - from regulation of fundamental activities or logistic, transport or technological processes, through management of supply chains or networks, to recognition of market mechanisms and logistics position is shaping them. The attention may also revolve around new unconventional applications of logistics, fitting mainly into domain of social logistics (e.g. issues of humanitarian aid or blood donation organisations). Finally, the support of educational processes, aimed at assuring reinforcement of logistics staffing with new generations of experts. All the aforementioned problematic areas were addressed in presented deliberations. Thus, such take on authors' interests have determined the structure of the present paper. The concept of dividing the content into areas of reflections, allows finding parallels between having a discussion and reasoning. Generally, one can state, that areas of interest are related to the type of higher education institution represented, needs of economic environment as well as scientific interests of scientific supervisors - professors. The presented thematic diversity of articles, gathered within a single publication, is in my opinion a benefit passed onto hands of Readers of the book, which might become an inspiration to undertake new research or serve as information as to which research centre could be called on with proposition of collaboration or with a factual query. Those are also the additional aims of the presented publication.
NazwaLogistics and Supply Chain Management in Polish, Russian and Ukrainian Research
AutorJacek Szołtysek
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467447
Kod EAN9788372467447
Rok wydania2011
Językangielski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisProcesy zachodzące we współczesnym świecie, takie jak internacjonalizacja, globalizacja czy regionalizacja, stawiają przed podmiotami gospodarczymi działającymi zwłaszcza na rynku międzynarodowym coraz to nowe wymagania. Wynikają one między innymi ze zwiększającej się wymiany międzynarodowej (towarowej, usługowej, kulturalnej itp.), rozwoju zakresu działalności, przyspieszenia tempa obrotu towarowego, przepływu informacji, znoszenia barier oraz rosnących współzależności między państwami. Niniejsza publikacja stanowi zbiór opracowań pracowników Wydziału Ekonomii oraz doktorantów. W szczególności tematyka artykułów koncentruje się wokół takich problemów jak Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jako element strategii biznesowej linii lotniczych, obowiązki przewoźników lotniczych w zakresie praw pasażerów, infrastruktura transportu kolejowego, jakość usług transportowych, pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego, public relations organów państwa jako element bezpieczeństwa narodowego, anglosaski model gospodarki wolnorynkowej, czynniki sukcesu organizacji sektora publicznego, rozwój telepracy, wpływ procesu integracji europejskiej na transformację krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Ukraina z perspektywy Unii Europejskiej i Polski oraz platformy edukacyjne.
NazwaWspółczesna gospodarka - wyzwania i oczekiwania
AutorBarbara Kos
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467379
Kod EAN9788372467379
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisThe aim of this book is to provide basic knowledge on international marketing in the European market. It is targeted at students of management, international business and international economic relations, but may also be appreciated by practitioners undertaking activities in the EU market. The handbook contains basic terms and concepts related to international marketing and explains the scope of their use. It presents the diversity of European countries, important from a marketing point of view, and major marketing strategies and tools used by contemporary companies in this market. The considerations are illustrated with mini-cases which help to understand how marketing activities may contribute to a company's success or failure in the European market. The study also includes a chapter on marketing research into the European markets and an Appendix where sources of data indispensable for such research can be found.
NazwaInternational Marketing in Europe
AutorMaja Szymura-Tyc
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467546
Kod EAN9788372467546
Rok wydania2012
Językangielski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisGłówny problem badawczy pracy został sformułowany następująco W jaki sposób dokonywać oceny ekonomicznej projektów strategicznych na etapie ich identyfikacji, opracowania koncepcji oraz szczegółowego definiowania, biorąc pod uwagę warunki wewnętrzne i zewnętrzne tworzone przez miasto poprzemysłowe na podstawie kryteriów efektywności i skuteczności realizacji projektu? Celem pracy jest stworzenie nowego, kompleksowego podejścia koncepcyjnego w zakresie metodologii ekonomicznej oceny projektów strategicznych planowanych w miastach poprzemysłowych - nadającej się do wykorzystania na etapach identyfikacji pomysłów na projekty, tworzenia ich koncepcji oraz szczegółowego definiowania - opierającej się na kryteriach efektywności i skuteczności. Przedmiotem pracy jest metodyka oceny projektów strategicznych planowanych w mieście poprzemysłowym. Przyjęty cel cele poznawcze, metodyczne i praktyczne determinują jej układ, który zawiera trzy zasadnicze części obejmujące analizę problemu, formułowanie rozwiązania problemu oraz jego weryfikację empiryczną.
NazwaProjekty strategiczne w mieście poprzemysłowym
AutorAdam Drobniak
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750215
Kod EAN9788378750215
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisUbezpieczenia brackie funkcjonujące na Górnym Śląsku były najstarszymi historycznie (pojawiły się już w XV wieku, a okrzepły w XIX wieku wraz z rozwojem górnictwa węgla kamiennego) i jedynymi w Polsce zawodowymi ubezpieczeniami robotników, które gwarantowały zabezpieczenie nie tylko dla górnika, ale także dla jego rodziny w razie wystąpienia niekorzystnego zdarzenia losowego. Prawidłowe funkcjonowanie ubezpieczenia brackiego było uzależnione od tempa rozwoju przemysłu węglowego (stanu koniunktury) i od systematycznego przyrostu liczby zatrudnionych robotników w tym przemyśle. Sytuacja finansowa ubezpieczenia brackiego zależała natomiast od bieżącego stanu koniunktury, który determinował dochody przedsiębiorców oraz robotników, dlatego też górnośląscy przedsiębiorcy byli zainteresowani utrzymaniem dobrej koniunktury, bo tylko wówczas relatywnie malały ich zobowiązania wobec ubezpieczenia brackiego. Wraz z narodzinami niepodległego państwa polskiego pojawił się problem roli i miejsca ubezpieczenia brackiego w systemie ogólnych ubezpieczeń, a także stosunku górnośląskich górników oraz pracodawców do działań władz centralnych zmierzających do ujednolicenia ubezpieczeń społecznych. W pracy wyraźnie określono zakres badań i granice terytorialne Górny Śląsk oraz ramy chronologiczne 1918-1939. Pod nazwą Górny Śląsk rozumie się tę jego część, która po plebiscycie w marcu 1921 roku przypadła Polsce i weszła w skład województwa śląskiego. Z powyższej analizy wyłączono Śląsk Cieszyński, który wchodził także w skład województwa śląskiego, ale różnił się pod względem społeczno-gospodarczym i prawnym. Praca dotyczy okresu międzywojennego, czyli w przypadku Górnego Śląska od czerwca 1922 roku do września 1939 roku. Jednak poszukując genezy ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia brackiego, trzeba było cofnąć się do okresów wcześniejszych i zapoznać się z powstałymi wówczas teoriami oraz praktycznymi rozwiązaniami kwestii społecznych. Przyjęto następującą tezę badawczą rozwój ubezpieczeń społecznych w pierwszej połowie XX wieku jest powiązany z rozwojem gospodarki rynkowej i ze wzrostem ekonomicznych oraz prawnych kompetencji państwa.
NazwaSytuacja gospodarcza i społeczna na Górnym Śląsku w okresie międzywojennym i jej wpływ na ubezpieczenia brackie
AutorBarbara Danowska-Prokop
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750017
Kod EAN9788378750017
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana publikacja jest kolejną pracą w cyklu monografii poświęconych zagadnieniom teorii i praktyki public relations. Każdy tom ilustruje aktualne trendy praktyczne, jak i priorytety badawcze. Niniejszy wolumen koncentruje się na dwóch istotnych kierunkach badawczych public relations w przestrzeni publicznej oraz zagadnieniu społecznej odpowiedzialności. W monografii omówiono wiele istotnych problemów PR. Pierwsza część jest próbą wskazania nowych obszarów badań i praktyki. W drugiej części opracowania omówione są badania nad wykorzystaniem PR w sferze publicznej. Trzecia część publikacji zawiera zbiór opracowań, które rozprawiają o roli, funkcjach oraz znaczeniu społecznej odpowiedzialności zarówno w zarządzaniu organizacjami, jak i budowaniu reputacji. Jest to temat dzisiaj ważny, wymagający analizy, aby pogłębić zrozumienie CSR w praktyce biznesowej i działalności publicznej. Każde badania, które wyjaśniają fenomen społecznej odpowiedzialności pozwalają na rozwój tak praktyki, jak i teorii. Doskonalenie komunikowania, uwzględnianie nowych możliwości i sposobów budowania relacji oraz wymogi profesjonalnego PR to główne wyzwania dzisiejszego public relations. Autorzy monografii podejmują próbę zmierzenia się z tymi wyzwaniami poszukując nowych rozwiązań teoretycznych, budując modele i analizując funkcjonowanie praktyki public relations.
NazwaPublic Relations. Doskonalenie procesu komunikowania
AutorAnna Adamus-Matuszyńska, Renata Maćkowska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750185
Kod EAN9788378750185
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisZarządzanie w sektorze publicznym staje się, ze względu na szeroki krąg odbiorców jego działań i ogromne zasoby, którymi dysponuje, istotnym zagadnieniem teoretycznym i praktycznym metod i procedur zarządzania. W związku z tym następuje przeniesienie rozwiązań sprawdzonych w jednostkach biznesowych na grunt sektora publicznego, pojawiają się nowe obszary zainteresowań, takie jak ryzyko, następuje adaptacja różnych narzędzi zarządzania, w tym metod i procedur szeroko rozumianej kontroli. Kluczem do zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych powinien być sprawny system kontroli, szczególnie w ujęciu prospektywnym, umożliwia on bowiem identyfikację, analizę i neutralizację ryzyka. Audyt wewnętrzny jest częścią systemu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych. Prawidłowe sformułowanie istoty, zadań i zakresu audytu ma wpływ na zastosowanie odpowiednich metod i procedur pozwalających racjonalnie i skutecznie gospodarować środkami publicznymi. Prawidłowo zdefiniowane obszary badań audytowych pozwalają na dobór metod badawczych, przy czym podstawowym kryterium wyznaczającym zakres badań są zidentyfikowane rodzaje i zakresy ryzyka. Procedury i organizacja audytu wewnętrznego umożliwiają jednolite prowadzenie badań oraz ich komunikowanie odbiorcom w celu oceny działań i podejmowania prawidłowych decyzji.
NazwaMetody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
AutorAnna Kostur
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467751
Kod EAN9788372467751
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisCelem poznawczym pracy jest diagnoza transmisji i wzmacniania zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw. W rozważaniach podporządkowanych realizacji celu poznawczego przyjęto zasadę strukturalizmu metodologicznego. Głosi ona, że proces poznania należy rozpoczynać od identyfikacji struktury analizowanego obiektu, a więc zbioru określonych relacji zachodzących między elementami. W świetle prowadzonych studiów, analizowanym obiektem jest łańcuch dostaw, natomiast przepływ produktów, informacji oraz pieniędzy to efekt relacji nawiązywanych między jego ogniwami. Jest to podejście bardzo użyteczne z punktu wiedzenia celu pracy, pozwala bowiem na rozpoznanie złożonej i wieloaspektowej problematyki transmisji i wzmacniania zakłóceń wywołanej dwoma podstawowymi czynnikami współdziałania przedsiębiorstw - stopniem zorganizowania łańcucha dostaw oraz poziomem jego struktury.
NazwaZarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw
AutorArtur Świerczek
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750345
Kod EAN9788378750345
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisThis book aims to present the results of the research into the investment attractiveness of the Silesian Voivodship. The authors made an attempt to find the answers to the following questions what determines the current attractiveness of the Silesian Voivodship as an area of investment expansion and which factors are going to determine its attractiveness in the future? The objectives of the research were as follows - to identify the foreign investors who have invested in the Silesian Voivodship (the following criteria were accepted an investor's country of origin, profile of their business operations, industry, a company's size, an amount of capital invested), - to identify the objective and subjective criteria underlying the investment attractiveness and their reference to the Silesian Voivodship, - to find out the place of the Silesian Voivodship in the ranking of attractiveness, compared to other Polish voivodships, - to describe the strengths and weaknesses of the Silesian Voivodship, compared to the other voivodships, when it comes to attracting foreign investments, - to identify the opportunities and threats that foreign investors face when they want to start doing business in the Silesian Voivodship, - to identify the importance of the image projected by the Silesian Voivodship in managing the investment attractiveness of this region, - to identify the role of the Katowice Special Economic Zone in attracting foreign investments, - to describe the role of local government authorities in the voivodship, poviats, communes and other institutions when managing the investment attractiveness of the region in question. The methodical objectives included - review of the existing measures of investment attractiveness and creation of the authors' own base of measures for evaluating investment attractiveness of a given market, which can be used in direct research, critical review of the research methods and techniques, which can be used in direct research into the investment attractiveness of the Silesian Voivodship.
NazwaInvestment attractiveness of the Silesian voivodship
AutorAleksandra Nizielska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750505
Kod EAN9788378750505
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisNiniejszy publikacja jest kontynuacją badań nad systemami gospodarczymi, które zespół Zakładu Systemów Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizuje od wielu lat. Dotychczasowe badania i ich wyniki skłoniły autorów do podjęcia nowego tematu, który byłby ich syntezą, dlatego zajęto się systemem gospodarczym w ogóle. Rozłożony na kilka lat projekt badawczy nosi tytuł Systemy gospodarcze . Podtytuły kolejnych etapów bliżej precyzują zakres zainteresowań badawczych zespołu. Obecne opracowanie to wynik czwartego etapu badań, którego podtytuł brzmi Alternatywne rozwiązania . Przedmiotem rozważań są systemy społeczno-gospodarcze funkcjonujące w pewnych enklawach w krajach, w których dominującym systemem w skali makro jest - mniej lub bardziej rozwinięta - kapitalistyczna gospodarka rynkowa. Społeczności te żyją i gospodarują na innych zasadach w porównaniu ze współczesnym systemem kapitalistycznym. Systemy te posiadają także cechy funkcjonującego do niedawna na szeroką skalę, a obecnie w formie szczątkowej, systemu socjalistycznego, czy występującego wcześniej feudalizmu, a nawet wspólnoty pierwotnej. Niektóre z nich posiadają również zupełnie nowe cechy, nadające tym systemom odrębną specyfikę. Z tego względu traktowane są jako alternatywne rozwiązania dla dominującego w skali makro systemu kapitalistycznego. Ze względu na ich występowanie na małych i wydzielonych obszarach nazwano je również systemami gospodarczymi w skali mikro.
NazwaSystemy gospodarcze. Alternatywne rozwiązania?
AutorStanisław Swadźba
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750239
Kod EAN9788378750239
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPraca zawiera refleksje na temat konsumpcji miejskiej, będące autorską propozycją analizowania specyfiki spożywania produktów miasta. Jest jednocześnie próbą zaadaptowania wybranych rezultatów badań ekonomicznych, socjologicznych, geograficznych, historycznych oraz przynależnych do nauk o zarządzaniu (marketing terytorialny, planowanie strategiczne i operacyjne) do sformułowania uwarunkowań funkcjonowania współczesnych miast. W trakcie omawiania poszczególnych aspektów konsumpcji miejskiej uwzględniono sugestie dotyczące implikacji różnych jej cech w procesach gospodarowania zasobami miast. Ponieważ praca jest jednym z rezultatów badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. "Gospodarowanie zasobami przestrzennymi miast w świecie ponowoczesnym na przykładzie miast powiatowych województwa śląskiego", szczególny nacisk położono na zagadnienia przestrzenne. W poszczególnych jej częściach skoncentrowano się na teoretycznym ujęciu konsumpcji miejskiej, omawiając miasto jako przedmiot i miejsce konsumpcji, grupy oferentów i konsumentów miejskich oraz wybrane sposoby ustalania cech konsumpcji miejskiej, w tym planowanie wydatków miast i wyznaczanie kierunków rozwoju ze wskazaniem szczególnego znaczenia konsumpcji zbiorowej. Całość uzupełniają refleksje na temat znaczenia konsumpcjonizmu w procesie kształtowania przyszłości miast polskich.
NazwaKonsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem funkcji miejskich
AutorMałgorzata Czornik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750277
Kod EAN9788378750277
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisZe względu na kluczowe znaczenie wartości w życiu społecznym badania nad nimi należy zaliczyć do rangi podstawowych, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmiemy, jak w niniejszym opracowaniu, opisową, a nie - często stosowaną - normatywną wykładnię kategorii wartości (z wyjątkiem tych jego części, gdzie explicite promowane są określone rozstrzygnięcia aksjologiczne w imię postulowanych programów). Celem niniejszej monografii jest charakterystyka systemu wartości i jego pochodnych behawioralnych, określonych mianem "kultury młodości", na podstawie analizy teoretycznej oraz wyników badań empirycznych. Monografia składa się z trzech rozdziałów.
NazwaAksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu
AutorMichał Kapias, Aleksander Lipski, ks. Grzegorz Polok
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467881
Kod EAN9788372467881
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisCelem niniejszej pracy jest prezentacja znanych i własnych metod oraz wyników badania empirycznego różnic w umieralności i trwaniu życia w wybranych populacjach ludności Polski, określenie kierunków zmian w umieralności i trwaniu życia tej ludności oraz niektórych uwarunkowań omawianych różnic. Badanie prowadzono na poziomie kraju w przekroju czasowym (lata 1980-2008), wskazując na tendencje rozwojowe podstawowych mierników umieralności i trwania życia
przeprowadzono także analizę przekrojową opartą - dla ograniczenia zakresu wahań losowych - na wartościach średnich z lat 2006-2008. Wykorzystując podział kraju na województwa, uwzględniono także zróżnicowanie przestrzenne w umieralności i trwaniu życia, a poprzez wzięcie pod uwagę najczęstszych w badanym okresie przyczyn zgonów zwrócono uwagę na niektóre uwarunkowania różnic w umieralności i trwaniu życia ludności Polski występujące pomiędzy województwami. Przeprowadzono również badanie wpływu picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków na umieralność i trwanie życia (dla 2008 roku) oraz badanie sezonowości zgonów ogółem, z uwzględnieniem płci oraz podziału na miasto i wieś, a także zgonów niemowląt (w podziale na miasto i wieś), biorąc pod uwagę miesiące lat 2005-2008. W pracy zaprezentowano i wykorzystano w analizie empirycznej zarówno znane metody statystycznego opisu trwania życia, jak i zaproponowane przez autorkę mierniki charakteryzujące w sposób syntetyczny umieralność w populacji, w tym współczynniki nadumieralności mężczyzn i kobiet, sposób szacowania wskaźników sezonowości zgonów umożliwiający ich wielostronne porównywanie w różnych populacjach, metodę badania wpływu uzależnienia od alkoholu, narkotyków i tytoniu na trwanie życia z wykorzystaniem współczynników ryzyka względnego. Zastosowano także nowoczesne metody statystyki przestrzennej. Metody zaproponowane przez autorkę i mniej znane, jak dotąd, metody analizy przestrzennej opisano w sposób bardziej szczegółowy niż metody powszechnie stosowane.
NazwaNierówność trwania życia w Polsce. Analiza statystyczno-demograficzna
AutorZofia Mielecka-Kubień
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467638
Kod EAN9788372467638
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW pracy podjęto starania zmierzające do wskazania sposobu lokalizowania i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie i stosujących systemy zarządzania jakością. Jest to uzasadnione możliwościami czasowymi autora i respondentów na etapie prowadzenia badań empirycznych. Punktem odniesienia pracy będą jedynie te OWO, które mają SZJ zgodny ze standardem ISO serii 9000 oraz korzystają z zaleceń stosowania tego standardu w odniesieniu do OWO, które zostały ujęte w innych normach, np. ISO/IEC. Standard ISO serii 9000 jest łatwo rozpoznawalny na globalnym rynku. Łatwa rozpoznawalność ma związek z popularnością i powszechnością stosowania systemów zarządzanie jakością. Międzynarodowy charakter systemu zarządzania jakością i uzyskane certyfikaty ułatwią wymianę gospodarczą na globalnym rynku. Opisany główny problem badawczy można uszczegółowić poprzez podjęcie próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania 1. Czy można ustalić wzajemne relacje pomiędzy dwoma równoprawnymi i bardzo popularnymi koncepcjami zarządzania organizacjami, tj. zarządzaniem wiedzą i zarządzaniem jakością, które upoważniają do sformułowania bardzo ostrożnego przypuszczenia o wzajemnym przenikaniu się i przydatności? 2. Czy można zbudować model interpretacji wymagań zawartych w normie ISO serii 9000 oraz zaleceń ich stosowania (dalej zwany modelem) pomocny przy tworzeniu SZW w OWO? 3. Czy zaproponowany model pozwoli na zdefiniowanie hierarchii elementów wiedzy w OWO stosującej SZJ? 4. Jakie są możliwe kierunki analizy wiedzy w OWO po zbudowaniu SZW, dla którego nośnikiem jest SZJ?
NazwaSystemy zarządzania jakością w procesie lokalizacji i pozyskiwania wiedzy w organizacjach wytwarzających oprogramowanie
AutorKarol Chrabański
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467911
Kod EAN9788372467911
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana publikacja rozwija myślenie o przyszłości i wprowadza w programowanie rozwoju miast i aglomeracji miejskich w oparciu o sektor kreatywny zawiera propozycje autorskie pochodzące z różnych ośrodków akademickich. W pierwszej części publikacji znalazły się teksty, których myślą przewodnią jest pozycjonowanie kultury i gospodarki kreatywnej w funkcji dziedzin i nowych podstaw konkurencyjności miast i aglomeracji. Część druga zawiera teksty autorskie, w których w różnym stopniu przewija się wątek rywalizacji miast poprzez związanie ze sobą ich rozwoju kulturalnego i rozwoju gospodarczego. Warto podkreślić, że gospodarka kreatywna miast i aglomeracji staje się dynamicznym sektorem o coraz bardziej różnicującej się kompozycji branżowej. To zróżnicowanie ujawnia się w coraz częściej podejmowanych badaniach empirycznych odnoszących się do polskich miast. Można wyrazić przekonanie, że z jednej strony polska statystyka miast wzbogaci się i udostępni podstawowe dane i informacje o sektorze kultury i przemysłach kreatywnych, z drugiej samorządy terytorialne umocnią się w przekonaniu, że inwestowanie w kulturę opłaca się i wspieranie rozwoju gospodarki kreatywnej stanie się jednym z priorytetowych obszarów ich decyzji strategicznych.
NazwaKreatywna gospodarka w mieście i aglomeracji
AutorAndrzej Klasik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750178
Kod EAN9788378750178
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisZa podstawowy cel niniejszego opracowania przyjęto weryfikację oraz modyfikację modeli terminowej struktury stóp procentowych pod kątem specyfiki polskiego rynku i możliwości ich stosowania w polityce pieniężnej banku centralnego. Główną przesłanką skłaniającą do analizy krzywej dochodowości jest słabe zaakcentowanie w literaturze przedmiotu znaczenia, jakie ma wybór kryterium dopasowania krzywej do danych rzeczywistych w procesie konstrukcji krzywej. Specyfika rynków wschodzących skłania do bardziej wnikliwego spojrzenia na proces modelowania - tak, by był on dostosowany do istniejących w danym kraju realiów rynkowych. W efekcie sformułowanemu celowi głównemu zostały podporządkowane cele cząstkowe, obejmujące - weryfikację modeli szacowania krzywej dochodowości ze względu na zadane kryterium dopasowania krzywej do danych rzeczywistych, - opracowanie alternatywnych miar weryfikacji szacowanych krzywych ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w polityce pieniężnej, - pomiar i analizę związku pomiędzy implikowaną stopą forward wyznaczoną na podstawie oszacowanej krzywej dochodowości i polityką ustalania stopy referencyjnej, - weryfikację konstruowanych krzywych na podstawie premii stanowiącej jeden ze wskaźników przejrzystości polityki pieniężnej banku centralnego.
NazwaKrzywa dochodowości a polityka pieniężna. Modelowanie i kryteria doboru krzywej na polskim rynku
AutorEwa Dziwok
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788372467850
Kod EAN9788372467850
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisWykluczenie społeczne jest tematem bardzo szerokim. W ostatnich latach stało się przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin. Nie jest więc przypadkiem, że autorami prezentowanego zbioru są nie tylko ekonomiści-politycy społeczni, lecz również socjologowie, prawnicy, politolodzy. Problem wykluczenia społecznego i związanych z tym zagrożeń stanowi obecnie jedno z najpoważniejszych zagadnień, które nie tylko wpływają na obniżenie jakości życia, ale w skrajnych przypadkach mogą wywołać mniej lub bardziej groźne niepokoje społeczne znajdujące epilog w strajkach, niekiedy w aktach przemocy. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu jest procesem wymagającym wieloletnich i wieloaspektowych działań, których efekty nie zawsze są skuteczne, zależą bowiem od zachodzących przemian społeczno-gospodarczych, a także od postawy osób zagrożonych lub już objętych zagrożeniem społecznym. Postęp społeczny, ogólny rozwój społeczeństw, wysokie aspiracje powodują coraz większe dysproporcje między grupami ludzi zamożnych i ubogich, co przekłada się na wzrost liczby osób objętych wykluczeniem społecznym w ujęciu subiektywnym. Jak wynika z treści opracowań, pomiar wykluczenia społecznego jest trudny, wzbudza wiele wątpliwości, trudno jest znaleźć w pełni wiarygodne zobiektywizowane metody pomiaru. Stosowane wskaźniki odnoszą się najczęściej do makroskali (skala kraju), ewentualnie regionu, rzadko są dostępne informacje dla skali lokalnej. Nie ulega jednak wątpliwości, że skuteczne zapobieganie wykluczeniu społecznemu wymaga nie tylko dobrych diagnoz, monitoringu dokonujących się zmian, ale przede wszystkim działań podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie warunków sprzyjających spójności społecznej traktowanej jako środek zaradczy przeciw wykluczeniu społecznym. Nie dziwi zatem fakt, że szczególnie dużo uwagi poświęcono problemom bezrobocia i ubóstwa jako głównym "sprawcom" wykluczenia społecznego, problemom rodziny i opieki nad dziećmi oraz kształtowania kapitału, widząc w tym ostatnim szansę zapobiegania szeroko traktowanej marginalizacji.
NazwaWykluczenie społeczne
AutorLucyna Frąckiewicz
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN8372469296
Kod EAN8372469296
Wydanie1
Rok wydania2005
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW monografii zaprezentowano wpływ finansowania UE na stymulowanie współpracy pomiędzy biznesem i nauką. Przedstawiono także wyniki badań dotyczących wsparcia regionalnego transferu wiedzy w województwie opolski, oraz rozważania dotyczące wyzwań i zagrożeń dla współpracy nauki z samorządem lokalnym w Wielkopolsce. Zaprezentowano też podejście polegające na potraktowaniu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako projektu rekonwersji lokalnej tkanki gospodarczej oraz model wsparcia i koordynacji współpracy biznes - nauka zastosowany w Rudzie Śląskiej. Kolejne rozdziały dotyczą zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie międzynarodowym, aktualizacji strategii Tarnowskich Gór przy współpracy z sektorem nauki, przykładu PPP w Radzionkowie i projektu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych. ISBN 978-83-7875-152-6, s. 176, praca naukowa (ze Wstępu).
NazwaProjekty lokalne i regionalne - współpraca nauka - biznes - samorząd. Przykłady i studia przypadków
AutorHenryk Brandenburg, Przemysław Sekuła
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751526
Kod EAN9788378751526
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisOpracowanie dokumentuje działalność polskiej sekcji INFORMS. Sekcja ta zorganizowała kolejne spotkanie robocze, które odbyło się w marcu 2013 roku. Spotkanie to zaowocowało kilkoma interesującymi referatami, które po rozszerzeniu do wersji artykułowej stanowią kolejne rozdziały prezentowanej publikacji. Składa się ona z pięciu części. Pierwsza z nich to spojrzenie na proces podejmowania decyzji w komunikacji miejskiej. W drugiej zajęto się problematyką wielokryterialnego spojrzenia na problem bilansu energetycznego w budynkach. Trzecia część dotyczy praktycznych aspektów decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie. W czwarte zaprezentowano algorytmy pozwalające na usprawnienie funkcjonowania magazynu wysokiego składowania. Piąta część to propozycja procedury optymalizacyjnej, opartej na algorytmach genetycznych, zaimplementowanej w MRP. ISBN 978-83-7875-162-5, s. 138, praca naukowa.
NazwaDecyzje optymalne w wybranych obszarach praktyki gospodarczej
AutorTadeusz Trzaskalik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751625
Kod EAN9788378751625
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisMonografia jest zbiorem opracowań licznych autorów oferujących rozważania i propozycje z zakresu współczesnej organizacji przedsiębiorstwa, ich rodzajów, znaczenia, metod funkcjonowania i zarządzania oraz przejawów restrukturyzacji adresowanym ze strony nauki dla praktyki biznesowej. Zamieszczone treści w znacznym stopniu są oparte na wynikach badań empirycznych. Publikacja może być wykorzystywana również w celach naukowych oraz dydaktycznych.
NazwaNauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu
AutorAlojzy Czech, Andrzej Szplit
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750956
Kod EAN9788378750956
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW prezentowanej pracy kategoria ryzyka jest kategorią centralną. Monografia składa się z części anglojęzycznej i polskojęzycznej. Otwiera ją opracowanie Krzysztofa Jajugi wprowadzające czytelnika w świat procesów inwestycyjnych i z wiązanych z tym różnorakich rodzajów ryzyka. W pierwszej części zamieszczono opracowania związane z kwantyfikacją ryzyka oraz empirycznymi przykładami mierzenia ryzyka. W drugiej części zaprezentowano prace dotyczące kwantyfikacji ryzyka na rynku kapitałowym, zarządzania ryzykiem w inwestowaniu rzeczowym oraz innych problemów gospodarczych. ISBN 978-83-7875-126-7, ISBN 978-83-933950-2, s. 505, praca naukowa.
NazwaZastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej
AutorAndrzej Stanisław Barczak, Piotr Tworek
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788393395002
Kod EAN9788393395002
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW opracowaniu przedstawiono w sposób ogólny kompleksowe ujęcie podejmowanych przez przedsiębiorstwa komercyjne czynności niezbędnych do przygotowania projektu, jego fizycznego wdrożenia, eksploatacji, a także przeprowadzenia audytu ex post. Zaprezentowano zatem zespół czynności, począwszy od pomysłu inwestycyjnego, aż do postaudytu projektu inwestycyjnego (ze Wstępu).
NazwaInwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia
AutorKrzysztof Marcinek, Krystian Pera, Piotr Tworek, Dorota Adamek-Hyska, Marcin Tomecki
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750253
Kod EAN9788378750253
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPrzedstawiona Czytelnikowi publikacja to dyskusja na temat wybranych zagadnień dotyczących opisywanego zagadnienia. Po wprowadzeniu do zagadnienia (Henryk Brandenburg), przedstawiono model Triple-Helix i jego zastosowanie w Szwecji (Sigmund Barczyk, Artur Ochojski). Dalsze rozważania dotyczą zarządzania portfelem projektów i zastosowania wielokryterialnego wspomagania decyzji przy tym zarządzaniu (Maciej Nowak) oraz próby odpowiedzi na pytania dotyczące zarządzania specyficznym rodzajem projektów, jakim są projekty badawcze (Jan Beta). W dalszej części opisano przestrzenny wymiar współpracy samorządu lokalnego z otoczeniem gospodarczym (Mariusz Chudak) oraz rolę samorządów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia (Tomasz Holecki, Piotr Romaniuk, Joanna Woźniak-Holecka). Następnie dokonano prezentacji procesu i przeglądu technik zarządzania ryzykiem stosowanych w lokalnych projektach rozwojowych (Marek Magdoń). Część pierwsza kończy się omówieniem roli specjalnych stref ekonomicznych i polityki "kotwiczenia" z wykorzystaniem przykładu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Piotr Wojaczek, Mirosław Pachucki) oraz omówieniem oceny efektywności i skuteczności miejskich projektów strategicznych (Adam Drobniak).
NazwaProjekty lokalne i regionalne - współpraca nauka - biznes - samorząd
AutorHenryk Brandenburg
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750963
Kod EAN9788378750963
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPublikacja została wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesor Haliny Henzel, która jest wybitnym znawcą problematyki inwestycji i nieruchomości o bogatym oraz cenionym dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym. Autorami artykułów są pracownicy ośrodków naukowych z całej Polski.
NazwaInwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel
AutorKrzysztof Marcinek
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751366
Kod EAN9788378751366
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW niniejszej publikacji podjęto próbę ukazania korzyści ze stosowania narzędzi w zarządzaniu w instytucjach administracji publicznej. Znajdują się tu narzędzia o charakterze obligatoryjnym, takie m.in. jak kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny czy budżet zadaniowy. Ich treść jest często różnie interpretowana, a ich wdrażanie wyzwala emocje. Usprawiedliwieniem może być fakt, że nie ma jednego wypracowanego modelu kontroli zarządczej, bowiem ta wpisywana jest w różne modele doskonalenia organizacji publicznej. Sposób wykorzystania kontroli zarządczej jest istotny we współdziałaniu z audytem wewnętrznym oraz stosowanymi w organizacji znormalizowanymi systemami zarządzania. Ze Wstępu
NazwaZarządzanie w administracji publicznej. Narzędzia
AutorKrystyna Lisiecka, Tomasz Papaj
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750611
Kod EAN9788378750611
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisMultiple Criteria Decision Making (MCDM) journal was founded at the University of Economics in Katowice in 2011. It is a double-blinded-reviewed annual that explores the entire process or the selected elements of the multiple criteria decision making. It offers prescriptive as well as descriptive and normative viewpoints on the decision making. In addition to theoretical and empirical research, the journal presents real-world applications and case studies and the software developments that support MCDM problems.
NazwaMultiple Criteria Decision Making '12
AutorTadeusz Trzaskalik, Tomasz Wachowicz
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750420
Kod EAN9788378750420
Wydanie1
Rok wydania2012
Językangielski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza praca dotyczy zidentyfikowania potencjalnych możliwości konstruowania strategii podatkowej w ramach poszczególnych danin publicznych obciążających przedsiębiorstwo oraz oceny zakresu jej stosowania przez polskie przedsiębiorstwa. W pracy uwzględniono szanse i zagrożenia, jakie wiążą się ze stosowaniem strategii podatkowej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (ze Wstępu).
NazwaStrategie podatkowe przedsiębiorstw
AutorBożena Ciupek, Teresa Famulska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751656
Kod EAN9788378751656
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisKolejny numer "Studiów Ekonomicznych" przedstawia wyzwania, dylematy i perspektywy rozwoju gospodarki światowej, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej. "Studia Ekonomiczne" nr 93 - Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
NazwaWspółczesna gospodarka - wyzwania, dylematy, perspektywy rozwoju. SE 93
AutorJanina Harasim
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750659
Kod EAN9788378750659
Wydanie1
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisGłównym celem poznawczym opracowania jest identyfikacja struktury i podstawowych wymiarów dynamicznych kompetencji internacjonalizacyjnych determinujących odpowiednią konfiguracje zasobów, struktur, procedur oraz rutyn organizacyjnych. Cel utylitarny monografii sprowadza się do zaoferowania kadrze menedżerskiej niezbędnej wiedzy pozwalającej na szybką i elastyczną rekonfigurację zasobów przedsiębiorstwa do zmiennych uwarunkowań rynków międzynarodowych. Praca składa się z pięciu rozdziałów. ISBN 978-83-7875-153-3, s. 140, praca naukowa.
NazwaKompetencje internacjonalizacyjne przedsiębiorstwa
AutorKrystyna Jędralska, Marcin Komańda, Agnieszka Dziubińska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751533
Kod EAN9788378751533
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPraca ma charakter zarówno teoretyczno-poznawczy, jak i aplikacyjny. Stanowi nową propozycję rozwiązań w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem systemu controllingu procesów. Realizacja zadań controllingu procesów ma umożliwić uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji przez menedżerów i wpłynąć pozytywnie na finansowe i pozafinansowe wyniki organizacji. Celem teoriopoznawczym pracy jest zaprezentowanie controllingu procesów jako narzędzia badawczego w koncepcji łańcucha tworzenia wartości w organizacji oraz ocena wpływu controllingu procesów na finansowe i pozafinansowe wyniki organizacji naukowa (ze Wstępu).
NazwaControlling procesów narzędziem poprawy wyników organizacji
AutorEwa Czyż-Gwiazda
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751663
Kod EAN9788378751663
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisCelem badań zawartych w publikacji była analiza procesów kreowania wartości w heterarchicznych organizacjach sieciowych. W pierwszym rozdziale zidentyfikowano elementy, atrybuty i zadania sieciowego modelu biznesu. W drugim rozdziale scharakteryzowano procesy tworzenia relacji kompetencyjnych między partnerami sieciowymi. Trzeci rozdział zawiera analizę zasad pozyskiwania, utrzymywania i intensyfikowania relacji w ramach portfela klientów organizacji sieciowej. Czwarty rozdział identyfikuje wyznaczniki efektywności procesów tworzenia wartości przez organizacje sieciowe. Ostatni rozdział poświęcono wykorzystaniu właściwości organizacji sieciowej w kreowaniu wartości. ISBN 978-83-7875-124-3, s. 230, praca naukowa.
NazwaProcesy kreowania wartości w strukturach sieciowych
AutorWłodzimierz Rudny, Barbara Woźniak-Sobczak
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751243
Kod EAN9788378751243
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW organizacji, dla której procesy są osią działania, problem doskonalenia i usprawniania procesów oraz problem dopasowania biznes-ICT zawsze występują łącznie. Niniejsza praca jest zatem próbą spojrzenia na organizację procesową jednocześnie z dwóch perspektyw doskonalenia procesów i zarządzania nimi oraz dopasowania informatyki do potrzeb biznesowych. Z tej syntezy wyłania się teza główna pracy Sformalizowanie i połączenie wiedzy o doskonaleniu procesów, zawartej w modelach dojrzałości, z wiedzą o technologiach informacyjno-komunikacyjnych stanowi podstawę do metodycznego i wspólnego - przez menedżerów i informatyków - rozwiązywania problemów doskonalenia procesów i zarządzania nim oraz dopasowania biznes-ICT. Celem głównym pracy jest zatem rozwiązanie wybranych problemów komunikacji i wymiany wiedzy występujących na styku sfery ICT i sfery biznesu, poprzez opracowanie metodyki budowy i wykorzystania inteligentnego środowiska wspomagającego usprawnianie procesów biznesowych oraz dopasowanie do nich ICT, na podstawie modeli dojrzałości.
NazwaDoskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych
AutorKrzysztof Kania
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378750772
Kod EAN9788378750772
Wydanie1
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788378750772
Podatek VAT23%
OpisSektor kreatywny przyczynia się w regionie do przemiany stylu życia mieszkańców, grup społeczno-zawodowych i społeczności lokalnych. Wpływa na ocenę przez mieszkańców poziomu atrakcyjności oferty spędzania wolnego czasu i osiągania satysfakcjonującej jakości życia. Przyczynia się do edukacji kulturalnej, wzmacniania kapitału społecznego i budowania relacji społecznych. Planowanie i realizacja pakietów innowacyjnych projektów w sektorze kreatywnym znajduje z jednej strony swoje uzasadnienie w studiach foresightowych sektora kreatywnego, z drugiej prowadzi do sformułowania regionalnej strategii dla sektora kreatywnego, będącej efektem przekłucia zewnętrznych wyzwań nisz rynkowych tego sektora w nowe możliwości wzrostu gospodarczego i przemian strukturalnych w regionach.
NazwaSektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie
AutorAndrzej Klasik
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751878
Kod EAN9788378751878
Wydanie1
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788378751878
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza publikacja powinna zainteresować wszystkich aktorów lokalnego i regionalnego rozwoju praktyków - menedżerów, przedstawicieli władz samorządowych lokalnych i regionalnych, pracowników sektora nauki, odpowiedzialnych za planowanie oraz realizację lokalnych i regionalnych projektów rozwojowych. Ze względu na przedstawione w niej rozważania teoretyczne i studia przypadków może być również wykorzystana w procesie dydaktycznym zarówno studentów szkół ekonomicznych, jak i technicznych.
NazwaProjekty lokalne i regionalne - najlepsze praktyki
AutorHenryk Brandenburg, Przemysław Sekuła
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378751892
Kod EAN9788378751892
Wydanie1
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788378751892
Podatek VAT23%
OpisKsiążka jest wprowadzeniem w stan wiedzy inwestycji alternatywnych przez pryzmat produktów strukturyzowanych. Opisuje produkty strukturyzowane poprzez ich genezę, sposób ich konstrukcję oraz klasyfikację W szczególności zawiera szczegółową analizę przez produktów strukturyzowanych rozpoczętych a zarazem zakończonych w okresie 1.01.2000-31.12.2013 przez pryzmat uzyskanych stóp zwrotu.
NazwaInwestycje alternatywne w kontekście efektywności inwestycji kapitałowej na przykładzie produktów strukturyzowanych
AutorMonika Hadaś-Dyduch
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Kod ISBN9788378752172
Kod EAN9788378752172
Wydanie1
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788378752172
Podatek VAT23%
OpisBear Grylls, ekspert w dziedzinie sztuki przetrwania i niekwestionowana gwiazda Discovery Channel powraca do akcji - tym razem w towarzystwie &bdquo
,zwykłych śmiertelników",, którym będzie pomagał w pokonywaniu największych lęków! W każdym odcinku nieustraszony gospodarz spotka się z dwoma uczestnikami pragnącymi okiełznać dręczące ich fobie - zarówno te powszechne, jak lęk przed szczurami, pająkami czy insektami, jak i bardziej dziwaczne strach przed drzewami, wodą i wiatrem.
NazwaDISCOVERY - 48 GODZIN Z BEAREM GRYLLSEM (2DVD)
WydawcaGalapagos
Kod EAN7321997610793
Rok wydania2016
NośnikPłyta DVD
Ilość elementów2
Podatek VAT23%
Premiera2016-09-05

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

DISCOVERY - 48 GODZIN Z BEAREM GRYLLSEM (2DVD) (Płyta DVD)

Powiększ zdjęcie

Cena: 29,70 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER