Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Muzyka > Przez Sen - Krol (Płyta winylowa)


 

Opis

Nazwa - Przez Sen Autor - Krol Wydawca - Warner Music Group Kod EAN - 5907678818560 Rok wydania - 2016 Nośnik - Płyta winylowa Ilość elementów - 1 Podatek VAT - 23% Premiera - 2016-09-16

Dane techniczne

Opis"Dzieło profesor Krystyny Duraj-Nowakowej odznacza się erudycyjną rozległością wielością i różnorodnością idei, wątków, skojarzeń, zagadnień, zasad i sugestii z zakresu naukoznawstwa, twórczości naukowej i artystycznej oraz wielu innych zagadnień szczegółowych związanych z teorią i praktyką pisania prac naukowych. Dzieło jest ogromne. Ta charakterystyka odnosi się nie tylko do jego objętości paginacyjnej, ale także do rzeczowego zakresu opracowania. Na czoło zalet wysuwa się temat pracy, który został bogato sproblematyzowany, co dobrze świadczy o poczuciu ładu oraz dyscyplinie redakcyjnej Autorki i zarazem stanowi przykład dobrej roboty, o której właściwie ta książka traktuje (...) Opracowanie profesor Kystyny Duraj-Nowakowej różni się od innych publikacji zaliczanych do metodologii nauk pedagogicznych (np. M. Łobocki, J. Pieter, W. Zaczyński) położeniem akcentu na pracę naukową jako twórczość podmiotową, jako na autorskie przeżywanie odkrywania naukowego, kiedy autor nie tylko coś z konieczności kompiluje lub powtarza za innymi, ale całą swoją osobowością jednoczy się z poznawanym i przeżywanym obiektem (...) Ogrom wysiłku włożonego przez Autorkę w przestudiowanie źródeł, w "skodyfikowanie" i przekazanie Jej własnych doświadczeń pisarskich oraz staranne graficzne przygotowanie pracy do druku budzi podziw. Odczytuję tę pracę jako zbiór osobistych i serdecznych porad osoby doświadczonej w pisaniu prac naukowych, kierowanych do młodszych adeptów badań naukowych (...) Pod względem struktury opracowanie nie wywołuje zastrzeżeń, a nawet wzbudza podziw, że Autorce udało się nadać przejrzysty i merytorycznie uzasadniony kształt temu mnóstwu zagadnień, jakie omawia. W dziele widać chwalebną tendencję do utrzymywania objętości rozdziałów tekstu w poprawnych wzajemnych proporcjach, do maksymalnego porządkowania zagadnień, do wyliczania i numerowania procedur badawczych (...) Pracę czyta się z zainteresowaniem i to nie tylko ze względu na jej bardzo ważny w nauce temat i mnóstwo podejmowanych zagadnień szczegółowych, ale także z uwagi na to, że została napisana potoczyście, poprawną polszczyzną, bogatym słownictwem (...) Ta praca przychodzi z pomocą także promotorom. Uważam, że będzie dobrze służyć środowiskom akademickim. Taka tematyka może być przydatna nie tylko dla magistrantów i doktorantów, ale także dla szerszego kręgu osób zainteresowanych twórczością naukową". Z recenzji wydawniczej Prof. zw. dr. hab. Antoniego Smołalskiego
NazwaPisarstwo naukowe. Między rzemiosłem a sztuką
AutorKrystyna Duraj-Nowakowa
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788826
Kod EAN9788364788826
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788079
Podatek VAT23%
OpisW niniejszej publikacji punktem wyjścia i osią tematyczną stała się kategoria, przywołana m.in. przez Edwina Bendyka w znakomitym, wciąż bardzo aktualnym tomie "Antymatrix" - homo irretitus. O ile łaciński termin irretio oznacza chwytać siecią, usidlać, o tyle współcześnie irretitus interpretować można jako człowieka "usieciowionego", zyskującego w Internecie nowe tożsamości i nowe przestrzenie działania, pracy i nauki, samorealizacji, kontaktów i więzi, ale także uwiązanego siecią zdeterminowanego, uzależnionego, manipulowanego. Wobec tak szeroko zarysowanej tematyki tomu, nie jest ambicją autorów poŹszczególnych jego części znalezienie gotowych, zamkniętych odpowiedzi na postawione w nim złożone i wielopłaszczyznowe pytania. Kwestie oscylujące wokół społecznych aspektów funkcjonowania sieci, aktywności w Internecie, działań z zakresu marketingu społecznego powinny zostać otwarte. Intencją autorów jest wskazanie na poszczególne, bardzo ważne aspekty, wskazanie ich zawiłości oraz wielopłaszczyznowe perspektywy, a często postawienie nowych, otwartych pytań. Należna rola w niniejszym zestawieniu należy się analizom nowych zachowań komunikacyjnych związanych z funkcjonowaniem serwisów społecznościowych, a zwłaszcza najbardziej popularnego pośród nich serwisu - trzeciej społeczności świata, jaką jest FaŹcebook5. Nie sposób też rozdzielać przestrzeni działań medialnych (wirtualnych) od ich bezpośredniego, społecznego kontekstu. Obie przestrzenie aktywności medialnych oraz społecznych wielopłaszczyznowo interferują. Z jednej strony bowiem marketing społeczny i reklama społeczna - którym także poświęcono w tomie sporo należnej uwagi - zyskują coraz to nowe ziemie nośniki w postaci serwisów i kanałów wirtualnych. Z drugiej strony okazuje się, że "broń" ta jest obusieczna serwisy sieciowe, narzędzia komunikacji i wymiany informacji stają się szeroko eksploatowaną przestrzenią manipulowania i wywierania wpływu komunikacji perswazyjnej, "usidlania".
NazwaHomo Irretitus. W sieci serwisów społecznościowych, reklamy i marketingu społecznego
AutorKatarzyna Walotek-Ściańska, Michał Szyszka
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788819
Kod EAN9788364788819
Wydanie1
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788000
Podatek VAT23%
OpisDrogi Czytelniku, oddawana Ci do rąk publikacja pod naukową redakcją Pani doktor Anny Kalisz stanowi pokłosie konferencji naukowej pt. "Prawa człowieka - współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia", zorganizowanej w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w dniu 25 kwietnia 2014 roku. Ważne jest, że obok Władz Uczelni swoje organizacyjne i merytoryczne wsparcie inicjatywie tej okazali Sekretarz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk dr Bolesław Ćwiertniak oraz Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach dr Aleksandra Wentkowska. (...) Warto podkreślić jednak, że publikacja nie stanowi po prostu "materiałów pokonferencyjnych", lecz gromadzi rozważania różnych Autorów zajmujących się tytułową tematyką. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich prac są prawa człowieka i ich ochrona, niemniej prace te są charakterem zróżnicowane. Wśród nich odnajdujemy prace traktujące o prawach człowieka w różnych aspektach, a to o prawach człowieka w ujęciu generacyjnym - klasycznym, o prawach człowieka na gruncie prawa międzynarodowego, prawa publicznego, prawa prywatnego oraz na gruncie prawa pracy. Konferencyjne wystąpienia oraz niniejsza publikacja skłoniły nas między innymi do powrotu do podstawowego pytania czy prawa człowieka stanowią odrębną dziedzinę prawa, czy może tak jednak nie jest? Z jednej strony pojęcie praw człowieka funkcjonuje w świadomości społecznej, czasem napotykamy pojęcie "prawo praw człowieka", istnieje i rozwija się doktryna praw człowieka, na niektórych wydziałach prawa uniwersytetów funkcjonują katedry praw człowieka. Z drugiej strony, o ile prawa człowieka mogą stanowić i stanowią odrębny przedmiot nauczania, to jednak wydaje się, że nie stanowią one odrębnej dyscypliny prawa. Zagadnienia praw człowieka bardziej przenikają różne dyscypliny prawa i zarówno treść książki, jak i jej systematyka wydają się tę tezę potwierdzać. Tak więc prawa człowieka mają swój wymiar międzynarodowy i ponadnarodowy, mają swój wymiar konstytucyjny - zasadniczo horyzontalny, do ich naruszeń dochodzi w obszarze zarówno stanowienia, jak i stosowania norm prawa administracyjnego, karnego, cywilnego, jak i norm składających się na inne dyscypliny prawa. Ponadto prawa człowieka cechuje dynamika przejawiająca się we wkraczaniu przez nie na obszary, na których ich wcześniej nie stwierdzano, na przykład prawa człowieka postępują za rozwojem stosunków społecznych, rozwojem techniki czy technologii. Ponieważ prawa człowieka wymagają ochrony, to za ich rozwojem postępuje rozwój instytucji, procedur i całych mechanizmów ich ochrony, często wysoce wyspecjalizowanych, zarówno w wymiarze prawa międzynarodowego, jak i w wymiarze prawa wewnętrznego. (...) Andrzej Bisztyga (frag. Słowa wstępnego)
NazwaPrawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom I
AutorAnna Kalisz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788833
Kod EAN9788364788833
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788031
Podatek VAT23%
OpisNiniejszy tom, będąc w sensie chronologicznym kontynuacją publikacji Prawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia, stanowi w sensie merytorycznym jednak osobną i zamkniętą całość. Wyraźnego podkreślenia wymaga jednak fakt, iż publikacja powstała na kanwie konferencji o tym samym tytule, nie stanowi jednak "wydruku materiałów konferencyjnych", lecz jest rezultatem nie tylko referatów zaprezentowanych podczas obrad, a następnie rozbudowanych i opracowanych do rozmiarów rozdziału monografii, ale także opracowań innych Autorów, niebędących prelegentami i nieuczestniczących w konferencji. Niemniej jednak to właśnie wspomniana konferencja stała się miejscem spotkania różnych przedstawicieli nauki i zaprezentowania ich zainteresowań oraz zalążkiem niniejszej publikacji. Niniejszy, drugi tom publikacji, jest nieco krótszy od poprzedniego i składa się z dwóch części numerowanych w sposób podkreślający ich związek z tomem pierwszym. Część czwartą zatytułowano "Prawa człowieka w prawie prywatnym", i stanowi ona najobszerniejszą część opracowania. (...) Ostatnia, piąta część dwutomowej publikacji, nosi tytuł "Prawa człowieka w ujęciu prawa pracy".
NazwaPrawa człowieka. Współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia Tom II
AutorAnna Kalisz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788840
Kod EAN9788364788840
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788048
Podatek VAT23%
OpisKomunikowanie polityczne w Unii Europejskiej jest zagadnieniem niezwykle istotnym. W dobie kryzysu gospodarczego oraz politycznego - deficytu legitymizacji władzy, wciąż spadającego zaufania do instytucji publicznych, a także niskiego poziomu zaangażowania obywateli - podejmowane są próby wzmocnienia dialogu społecznego i obywatelskiego. Tworzone są strategie informacyjne i komunikacyjne. Promowane jest uczestnictwo obywateli w życiu Unii Europejskiej. Także prowadzone w ostatnich latach debaty nad europejską sferą publiczną partycypacją obywatelską wskazują na dużą wagę omawianych kwestii. Dialog instytucji unijnych i obywateli UE, który w pracy analizowany był na przykładzie Komisji Europejskiej, jest ważną częścią procesu komunikowania politycznego w UE. Rozważania nad komunikowaniem i obywatelstwem europejskim są szczególnie ważne w kontekście doświadczeń Europejskiego Roku Obywatelstwa 2013 i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego (maj 2014). Komunikowanie w UE jest problemem złożonym, dlatego też nieodzownym dla tego typu studium wydaje się podejście interdyscyplinarne. W pracy zostały zawarte refleksje z zakresu nauk politycznych i stosunków międzynarodowych, wiedzy o komunikowaniu i mediach, studiów europejskich, socjologii oraz nauk prawnych. Przedmiotem badań był proces komunikowania instytucji Unii Europejskiej i obywateli. Komunikowanie w UE zmieniało się wraz z kolejnymi etapami integracji.(...) Przedmiotem analizy były także różne formy aktywności obywatelskiej w kontekście komunikowania politycznego - zaangażowanie obywateli UE w programy i projekty unijne. Rozważano kwestie partycypacji obywatelskiej w perspektywie porównawczej, szukając odpowiedzi na pytanie o różnice pomiędzy postawami obywatelskimi w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W pracy podjęto problematykę jawności i przejrzystości w UE, biurokratyzacji europejskich struktur oraz legitymizacji władzy w UE. Ponadto zbadano również zagadnienia związane z unijnymi strategiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. W analizie etapów komunikowania szczególna uwaga została skierowana na kontekst sytuacyjny, uwarunkowania polityczno-społeczne oraz tradycje i doświadczenia z przeszłości, które wpływają na konkretne wydarzenia czy zjawiska. Zbadano zależności, wynikające z podjętych wcześniej decyzji. Przeanalizowano, jak wybrane wydarzenia wpływają na kierunek i kształt dalszych działań. Punkt ciężkości analiz został położony na proces tworzenia polityki (elity vs. obywatele, polityka uprawiana za zamkniętymi drzwiami vs. otwartość, przejrzystość i partycypacja). Istotna była tutaj rola mediów jako ram dla działań aktorów komunikowania politycznego, ograniczających lub umożliwiających pewne posunięcia. Każde medium w inny sposób przetwarza to, co polityczne. Proces ten zależy od wielu czynników związanych z danym środkiem komunikowania - od jego struktury, organizacji, profilu, zadań, uczestników, otoczenia czy też konkretnej sytuacji. Ważne jest to, co da się przedstawić w danym medium. Aktorzy komunikowania politycznego przed podjęciem decyzji rozważają, jak poruszana kwestia może być zaprezentowana w mediach.(...) Ze względu na interdyscyplinarny charakter pracy wykorzystano rozmaite źródła akty prawne i dokumenty administracyjne instytucji Unii Europejskiej oraz oficjalne stanowiska, deklaracje i przemówienia najważniejszych przedstawicieli UE. Korzystano również z wyników sondaży opinii publicznej, zestawień statystycznych, sprawozdań, raportów i opracowań instytucji badawczych. Główną techniką badawczą była analiza zawartości stron internetowych portalu Europa, ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego forum dyskusyjnego Debate Europe (analizie poddano ponad tysiąc czterysta wypowiedzi). W badaniach dotyczących projektów i programów unijnych zastosowano analizę porównawczą w odniesieniu do państw członkowskich Unii Europejskiej. Badanie dopełniły swobodne wywiady z ekspertami pracownikami instytucji unijnej - Komisji Europejskiej, w tym z byłym pracownikiem Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, polskim dziennikarzem zajmującym się tematyką unijną pracującym na stałe w Brukseli, a także przedstawicielami organizacji pozarządowych (fundacji i instytutu naukowo-badawczego).(...) Małgorzata Winiarska-Brodowska (frag. Wprowadzenia)
NazwaEuropa obywateli? Proces komunikowania politycznego w Unii Europejskiej
AutorMałgorzata Winiarska-Brodowska
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788864
Kod EAN9788364788864
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991717
Podatek VAT23%
OpisZarówno dla każdego społeczeństwa, jak i dla funkcjonowania struktur europejskich jedną z kwestii budzących największe zainteresowanie jest bezpieczeństwo. Największe dziś zagrożenia dla Europy związane są z przestępczością - przestępczość zorganizowana, przemyt narkotyków, cyberprzestępczość, handel ludźmi, przestępczość gospodarcza i korupcja, nielegalny handel bronią, przestępczość transgraniczna - to wszystko nie tylko zagrożenia wyraźnie zauważalne, ale jeszcze niesłychanie szybko ewoluujące w ślad za postępem naukowym i technicznym. Najważniejszym pytaniem, na które odpowiedź powinna znaleźć się u podstaw jakichkolwiek dyskusji na temat bezpieczeństwa, jest tym samym zrozumienie istoty tych zagrożeń. Wydaje się więc, że wszelkie działania skierowane na ich wyjaśnienie oraz pogłębianie wiedzy w tych dziedzinach są warte odnotowania. Autorzy starali się w niniejszej publikacji uwzględnić powyższe spostrzeżenia, w tym problemy powstające przy stosowaniu prawa wspólnotowego w polskim porządku prawnym i tym samym rozpocząć studia nad tym zagadnieniem w Wyższej Szkole Humanitas. Starali się przy tym nie ograniczać tylko do jednego punktu widzenia - tak z uwagi na przedmiot nauki, jak i kraje reprezentowane przez autorów. Stąd obok rozważań ściśle prawnych są także odwołania do praktycznych problemów związanych z jego stosowaniem i materiały nie tylko z Polski, ale również z Serbii. Jak wiadomo, bezpieczeństwo jest nauką na tyle rozległą, jeśli chodzi o przedmiot zainteresowań, że nie jest to chyba wadą, a raczej zaletą proponowanej publikacji. Chcielibyśmy zresztą móc w przyszłości szerzej rozwijać wszystkie poruszone wątki, nie uciekając przy tym od dyskusji natury prawnej, która będzie nadal wyznaczać główny kierunek i podstawę rozważań. W trakcie prac badawczych pracownicy wykorzystali rozległe kontakty z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, a także z innymi instytucjami. Wyniki badań prezentowane są nie tylko w odrębnych publikacjach, ale i podczas wykładów uniwersyteckich oraz seminariów adresowanych zarówno do teoretyków, jak i praktyków zainteresowanych prawnymi aspektami bezpieczeństwa. Opublikowane prace stanowić mogą źródło wiedzy nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale również dla pracowników zespołów reagowania kryzysowego wszystkich szczebli - Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, ABW, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz pracowników władz samorządowych i pozostałych funkcjonariuszy służb publicznych oraz administracji państwowej. Zapraszając wszystkich zainteresowanych do współtworzenia kolejnych publikacji, mamy nadzieję, że staną się one forum wymiany wiedzy i poglądów zarówno dla międzynarodowej społeczności akademickiej, jak i szerokiego grona praktyków. Tomasz Miłkowski Aleksandra Wentkowska (Od Autorów)
NazwaBezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? Aspekty prawne i prawnoustrojowe
AutorTomasz Miłkowski, Aleksandra Wentkowska
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788857
Kod EAN9788364788857
Rok wydania2014
Językangielski, polski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788024
Podatek VAT23%
Opis(...) Przedstawione w niniejszym dziele teksty są rezultatem twórczego wysiłku wynikającego z przyjęcia ogólnych założeń akademickiego dyskursu nad węzłowymi problemami edukacji jutra, toczącego się od wielu lat w trakcie Tatrzańskich Seminariów Naukowych. Różnorodność corocznie proponowanego ich uczestnikom zestawu zagadnień wynika z właściwości edukacji jako żywotnego składnika każdej formy indywidualnej i społecznej aktywności człowieka, a także z cech edukacji jako odrębnej formy aktywności. (...) Redaktorzy tomu, kierując się dominującą w poszczególnych jego częściach i rozdziałach treścią, zaproponowali Czytelnikowi przejrzysty układ zagadnień. Skupiając uwagę na problematyce edukacji jutra, wskazali na kierunek obranej drogi - od tradycji do nowoczesności - podkreślając przy tym konstytutywny charakter wartości i rolę refleksji aksjologicznej. Wybrane zagadnienia rozwoju i funkcji nauki, w tym rozwoju nauk pedagogicznych, omówione zostały w części I, IV i V w kontekście wyzwań edukacji
kwestie przemian i nowych sposobów postrzegania wartości w edukacji ujęte zostały w części II, III, IV, V i VI. Ważny obszar problematyki edukacji jutra - kwestie podmiotowości i życia rodzinnego - przedstawiono w części VII, VIII i IX. Ogólne i szczegółowe zagadnienia z zakresu edukacji jutra omawiane są w kolejnych rozdziałach, a ich treść skłania do namysłu nad pytaniami ujawniającymi także inne walory czytanych tekstów. Wojciech Kojs (frag. Wstępu)
NazwaEdukacja Jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra
AutorKazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788949
Kod EAN9788364788949
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991793
Podatek VAT23%
Opis"XX lat edukacji jutra u stóp Giewontu" to czterdziesta pierwsza indywidualna pozycja zwarta autorstwa prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka, który od 1 września 20175 roku do 11 listopada 2004 roku kierował Zakładem Dydaktyki Ogólnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po przejściu na emeryturę pracuje w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu i - w niepełnym wymiarze godzin w Almae Matris Posnaniesis. Zainteresowania naukowe prof. zw. dr. hab. Dr. h. c. Kazimierza Denka obejmują szerokie spektrum problemów z zakresu dydaktyki (ogólnej, szkoły wyższej i zawodowej), w tym zwłaszcza przemian edukacji i uniwersytetu w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej w kontekście społeczeństwa wiedzy
aksjologii i teleologii w edukacji i naukach o niej
języka komunikacji uczestników procesu kształcenia
docymologii
ontodydaktyki
czasu wolnego
nauczania blokowego, programowanego, wielostronnego i zintegrowanego
Ojczyzny, jej języka, tożsamości, etosu i dziedzictwa narodowego
patriotyzmu
ekonomiki i technologii kształcenia
krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży szkolnej i studentów
regionalizmu
pedeutologii
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. "Oryginalne opracowanie pióra Pana prof. zw. dr. hab. Kazimierza Denka okazuje się ze wszech miar niebanalne, tyleż osobiste, co i społeczno-pedagogiczne oraz kulturowo-partiotyczne i historyczno-wychowawcze, a nawet biograficzne i pamiętnikarskie oraz - zarazem - pamiątkowe [...] Opisane językiem stosownym - już to naukowym, już ro potoczyście publicystycznym - w zależności od treści i ich funkcji w danej części kompozycji całości tekstu opracowania. Porusza nas w tej robocie pisarskiej stosowne powiązanie stylów, dobieranych do słodko-gorzkiego przekazu i opisu faktów, wspomnień, komentarzy i interpretacji [...]. A wszystko przesycone ideą/nicią przewodnią, osnową tego tekstu - serdecznymi podziękowaniami dla partnerskich osób i instytucji, dzięki którym Tatrzańskie Seminaria Naukowe mogły się odbywać [...]. Autorowi monografii udało się skutecznie zadbać w swoich pracach - także tych po tatrzańskich Sympozjach - o Arystotelesową trój jednię - o uspójnienie uniwersyteckich wartości naczelnych prawdy naukowej, dobra ludzkiego oraz humanistycznej urody/piękna ludzi, środowiska/krajobrazu i wytworów człowieczych myśli i rąk" Z recenzji wydawniczej Prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowej
NazwaXX lat Edukacji Jutra. U stóp Giewontu
AutorKazimierz Denek
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788956
Kod EAN9788364788956
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991755
Podatek VAT23%
OpisProblematyka edukacji osób dorosłych znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu opracowaniach naukowych i metodycznych. Niniejsza książka jest kolejną pozycją wydawniczą o dorosłym człowieku funkcjonującym w warunkach społeczeństwa wiedzy, przed którym współczesna rzeczywistość edukacyjna i społeczna wyznacza wciąż nowe wyzwania, zadania i społeczno-zawodowe role. Cokolwiek by nie pisać o założonych i rzeczywistych rolach każdego człowieka dorosłego wyznaczonych przez współczesne uwarunkowania edukacji uniwersyteckiej, nie można pominąć kategorialnie traktowanych kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela akademickiego. W strukturze treści niniejszej książki wyróżnione zostały sekwencje problemowe w obszarze edukacji osób dorosłych w kontekście edukacji jutra od uniwersytetu do starości. Są to węzłowe zagadnienia stanowiące nie tyle o istocie, a o doniosłości i zadaniach edukacji dorosłych, a w tym także nauczycieli i nauczycieli akademickich. Jest to szczególnie wymowne podejście do problematyki przygotowania współczesnego absolwenta szkoły wyższej ku temu, aby z dyplomem ukończenia tej szkoły dalej "iść w życie" i nie ustawać w pomnażaniu kompetencji nabytych w toku studiów. Funkcjonowanie dorosłego człowieka, a zwłaszcza nauczycieli i nauczycieli akademickich, nieustannie i nieuchronnie podlega społecznemu wartościowaniu i ocenie. W okresie dokonującej się transformacji w Europie i poza nią dość często, a może nawet zbyt często, spotykamy się z przejawami anomii w edukacji i w innych dziedzinach funkcjonowania społeczeństw. Potęguje się niepokojące zjawisko spadku poczucia wartości edukacji (i wartości norm stanowiących o wartości autorytetu jednostki oraz grup społecznych), a z innej strony narasta niepokojące zjawisko wypalania zawodowego ludzi pracy w wielu zawodach i specjalnościach. Te i inne mechanizmy, towarzyszące oddziaływaniom edukacyjnym każdej współczesnej szkoły i uczelni, nie mogą pozostawać obojętne nikomu, a tym bardziej w zakresie szeroko traktowanej edukacji jutra. (...) Jan Grzesiak (frag. Wstępu)
NazwaEdukacja Jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych
AutorKazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788918
Kod EAN9788364788918
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991915
Podatek VAT23%
Opis(...) Nadeszły czasy, w których kompetencje oraz wykształcenie stały się wartością konieczną, a ich niepełny wymiar wzmaga potrzebę dokształcania się, doskonalenia i samokształcenia. Według K. Denka czasy, w których przyszło nam żyć, pracować, rozwijać się w szczególny sposób podkreślają wartość wykształcenia, posiadanych kompetencji i wzmagają samorealizację3. W świetle tych rozważań nie dziwi nas obecność nowych technologii w kształceniu dzieci i młodzieży, obecność podręczników elektronicznych w rękach uczniów, nieustanna troska nauczycieli o poprawę jakości kształcenia technicznego czy stosowanie mobilnej edukacji jako elementu wspomagająceŹgo kształcenie przedmiotów szkolnych. Urządzenia te w rękach nauczycieli i uczniów w aspektach Edukacji jutra, a także dla naszych i przyszłych czasów stały się faktem. Nauczanie typu e-lerning, e-podręczniki, platformy e-learningowe, gry symulacyjne stały się narzędziami wspomagającymi złożone procesy nauczania. Edukacja jutra widzi w przyjętych innowacyjnych kierunkach działań wiele pozytywów, ale i zagrożeń. Współczesny nauczyciel cechy nowych technologii musi dobrze poznać, by móc nimi operować, posługiwać się i poprzez nie unowocześniać kształcenie. Przypuszcza się, że perspektywicznie obecność cyfrowych środków w kształceniu dzieci i młodzieży na trwale zagości w edukacji. W wielu ośrodkach szkolnych i akademickich dostęp uczących się do nowych form kształcenia jest jeszcze dość ograniczony, dysponują nimi nieliczne placówki, ale w niedalekiej przyszłości będą już powszechne. Wielość informacji, szybkie tempo życia otaczające współczesne dziecko niosą ze sobą coraz to nowe potrzeby. Jak podkreśla S. Juszczyk " Zauważalna akceleracja rozwoju dziecka i szybkie stawanie się 'dorosłym' wyznacza edukacji nowe pytania, cele, zadania i wyzwania. Wielość potrzeb dziecięcych i różnych zainteresowań światem kreśli kierunek działania mądrego nauczyciela i szkoły"4. Rozwój techniki i nowych technologii w nauczaniu wymusza u nauczyciela większą troskę nad sposobem i treścią przekazywanej wiedzy oraz jej odbiorcą. Dostarczanie różnych form ruchu, troska o kulturę fizyczną równolegle z kulturą umysłową, wiedza na temat zdrowego trybu życia, świadome przeciwdziałanie patologiom muszą być realizowane współmiernie z nauczaniem przedmiotowym i wychowaniem kulturalnym. Urządzenia techniczne zniewalają ucznia przez wiele godzin dziennie, zmuszają go do pozostania w jednej pozycji, w jednym miejscu i środowisku. Słusznym kierunkiem działań Edukacji jutra jest lansowanie konieczności preferowania wychowania fizycznego, różnych form ruchu, świadomego wychowania prozdrowotnego w każdej szkole, rodzinie i środowisku lokalnym. Zdrowie ludzkie jest wartością najważniejszą każdego człowieka. Działań sportowych i ruchu w środowisku życia dziecka dostarczają prawidłowo zorganizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne5, jak wycieczki, biwaki, obozy wędrowne, zawody sportowe, kółka zainteresowań, zajęcia artystyczne, taneczne, muzyczne, teatralne, które oprócz sfery fizycznej ubogacają go w nową wiedzę, umiejętności, uspołeczniają i pozwalają poznać piękno kraju ojczystego, uczą odpowiedzialności za drugiego człowieka. Ważną rolę w tym względzie spełniają stowarzyszenia sportowe, kluby i organizacje młodzieżowe, jak Związek Harcerstwa Polskiego, koła turystyczno-krajoznawcze, Ochotnicze Straże Pożarne, stowarzyszenia śpiewacze i inne. Kultura, sport i rekreacja są niezastąpionymi elementami wychowania młodego człowieka, regenerują wysiłek umysłowy, uspołeczniają, kształtują zdrowy styl życia, uczą świadomej organizacji czasu. Umiejętność zagospodarowania czasu wolnego jest skutecznym działaniem przeciw nudzie i wszelkim zachowaniom negatywnym. Ważne zadanie w tym względzie pełni nie tylko szkoła i władze samorządowe, ale w pierwszej kolejności rodzina, która kształtuje u dziecka nawyki i poczucie własnej odpowiedzialności za popełnione czyny. (...) Jadwiga Uchyła-Zroski (frag. Wstępu)
NazwaEdukacja Jutra. Aspekty edukacji szkolnej
AutorKazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788925
Kod EAN9788364788925
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991878
Podatek VAT23%
OpisDo rąk Czytelników kierujemy monografię "Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce". Jest to kolejna książka, jaka powstała w ramach cyklicznych spotkań tatrzańskich "Edukacja jutra", zawierająca zbiór tekstów zakwalifikowanych do druku. Spotkań niemających odpowiednika w polskiej rzeczywistości naukowej, spotkań nie tylko pożytecznych, wartościowych, inspirujących, ale także integrujących różne specjalności pedagogiczne. Spotkania te od wielu lat są platformą kontaktów pedagogów z wielu ośrodków akademickich w Polsce, okazją wymiany doświadczeń, myśli i poglądów pedagogów, nauczycieli pracujących w różnych placówkach i na różnych poziomach edukacji, teoretyków i praktyków. (...) nikt nikogo nigdy nie pytał o sympatie i poglądy polityczne, nie pytał o stopŹnie naukowe, pełnione stanowiska, nie ograniczano tematów wystąpień. Oczekiwano natomiast podejmowania tematów oryginalnych, aktualnych, a także istotnych dla pedagogiki i praktyki edukacyjnej, które mieściły się w formule "edukacji jutra". Ta otwarta formuła uczestnictwa stwarzała zawsze klimat do nieskrępowanej dyskusji nad szeroko zakrojonymi przemianami dokonującymi się w polskiej edukacji (od przedszkola do szkoły wyższej), jej sukcesami i niedomaganiami, dla wszystkich, którym losy polskiej oświaty i nauki nie były i nie są obojętne. Prace powstałe w związku z kolejnymi seminariami były reakcją na zmiany zachodzące w polskim szkolnictwie i polskiej nauce, powiązane z prowadzonym badaniami. Seminaria spełniały rolę monitoringu w polskiej pedagogice. Dla badacza dziejów polskiej edukacji na przełomie XX i XXI wieku są kapitalnym źródłem badawczym, w którym jak w lustrze można odnaleźć informacje i refleksje nad zachodzącymi zmianaŹmi okresu transformacji. Cechuje je wysoki racjonalizm i krycytyzm, świadomość potrzeby wdrażania innowacji oraz uwzględniania uwarunkowań funkcjonowania systemu i możliwości jego reformowania. (...) Zenon Jasiński (frag. Wstępu)
NazwaEdukacja Jutra. Systemowe aspekty organizacji szkolnictwa w Polsce
AutorKazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788932
Kod EAN9788364788932
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991830
Podatek VAT23%
OpisContemporary post-modren family as the "family of risk" The contemporary family is a post-modern one. Unfortunately, it is frequently a dysfunctional family which fulfils its basic roles (bio-psychical, economic, socio-determining, socio-psychological) with great difficulty or in a "distorted" way. Such a family, called by D. Elkind the "permeable" family,lacks clarity and stability as to the number and "quality" of parents, the formal type of their relationship, as well as the division of e.g. economic or socio-psychological functions. The modern family is a family implicating differences in the quality of childŹhood. On one hand, modern families are sometimes affected with unemployŹment, often connected with social and economic poverty, which in turn frequently involves deviant or pathological behavior (e.g. alcohol abuse). Children from such families tend to be "low quality" children (homeless children, poor children, children of the streets). On the other hand, the modern family is characterized by permanent time shortage
overworked family members are oriented towards success, career, self-realization. In success-minded families children are also brought up to achieve success
they are under pressure to "win" and are put on the path of excessive ambition. "It is such parents who pack their children's timetables with ballet and fencing classes, football and Spanish, regardless of whether the child actually likes it all or not, because it looks good in the CV which is to secure them a place in the best schools and a job in the best corporations." Children from such families are called the "high quality" children or "consumer children" who function according to their parents' plan. They are often provided excessively with materialistic values that sometimes distort their lifestyles. The modern family is also more and more plagued with divorce, conflict, Euro-orphanhood. It is characterized by the constant necessity to adapt to changing conŹditions and to undertake new, often burdening and stressful tasks and duties. As a result, the modern family is predominantly threatened by &bull
relationship crisis evoking the category of "de-anchoring process", i.e. the breakdown of emotional bonds between parents and children and the remaining family members
&bull
family disintegration resulting from divorce, conflict, or economic migration of one parent or both parents and their living abroad
&bull
child neglect stemming from various reasons (poverty, unemployment, parents' job-related mobility)
&bull
loneliness of children (caused by parents' divorce, Euro-orphanhood, poverty, parents' preoccupation with professional careers in well-off families)
&bull
pathologies of family life (alcohol abuse, drug abuse, etc.)
&bull
eroding the authority of parents, sense of being lost, confusion of both children and adults in relation to the system of values
&bull
depriving children of their natural need of security and the resulting distortions in shaping their personalities. In the contemporary post-modern family, especially the one that functions in the hectic rhythm of everyday modern life, self-reliance is often imposed on children
"children are treated as competent in coping with life challenges, as not needing support." The picture of the modern family sketched above, giving rise to many unsettling reflections, should be complemented with the characteristics of "supermodern child" in a modern society as given by the German sociologist U. Beck. These are &bull
the necessity for the child to adjust to a new form of family life, without one parent or both parents
&bull
the child's considerable self-reliance - his or her reflectiveness through particiŹpation in domestic duties
&bull
the child's ability to co-ordinate - independently of the parents - various types of activity, arrange timetables for his or her leisure time and find his/her own time rhythm separate from the family rhythm
&bull
development of own spectrum of activities by the child, especially during parents' absence
&bull
life on "island (island areas)" and arranging own complex social relations by the child (friendship or group relations)
&bull
increasing independence in shaping the child's own biography (course of education, course of life), developing and integrating one's life history in a reflexive manner
&bull
lack of choice of e.g. the child's family situation
this necessitates the development of self-agency adequate for the situation
&bull
aspiration to meet the expectations of adults. This considerable self-reliance accentuated in the above-presented features of the "supermodern child" has got its advantages but also involves certain threats, such as degeneration of family bonds, loss of traditional authorities, the child's loneliŹness, confusion in the criteria used for determining values and in the rules of social intercourse, non-fulfilment of the child's needs connected with health, psychology and intellectual development, sometimes also material needs. The blocking of such needs also happens for the previously mentioned reasons, such as parents' unemployment, poverty, divorce, prolonged absence from home due to professional mobility, or loosening of family bonds in both wealthy and poor families. Deprivation of the above-mentioned needs brings in the states of frustration and stress, whose consequence is the occurrence of strong emotions in children fear, anxiety, anger, and also physiological changes, somatic distress, troubles with concentration, apathy or aggression, most often displayed towards peers. It should also be mentioned that aggressiveness and initiating interpersonal conflicts by children may be a symptom of their abuse in the family. There is a proven connection between the phenomenon of child abuse and the functioning of a family in certain social conditions. Unfortunately, post-modern reality often "opens the door wide" to physical and psychical harm and neglect and other forms of violence towards children. The generally recognized perspective of understanding child abuse in the family indicates that such phenomena and social problems as unemployment, poverty, difficult socio-economic conditions, early parenthood, problems with addictions, excessive expectations weaken the quality of parenting and increase life stress considered to be the primary risk factor for the child abuse problem in the family. In the context of the outlined characteristic of the post-modern family it seems right to call it - after S. Kawula, J. Brągiel and A. Janke - the "family of risk" or "dangerous family." Realizing the difficulties that the modern family must cope with we should ask ourselves the question what should be done to transform it into the "vital family," i.e. the one fulfilling the needs of all its members, activatŹing their abilities and offering chances of self-realization. Małgorzata Cywińska
NazwaEducation of Tomorrow. Since education in family to system aspects of education
AutorKazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788901
Kod EAN9788364788901
Rok wydania2014
Językangielski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788361991953
Podatek VAT23%
OpisW ostatnich miesiącach pojęcie zagrożenie bezpieczeństwa Polski odmieniane jest na wiele sposobów, a ocena samego zjawiska jest znacząco inna niż przez wiele wcześniejszych lat. W tym kontekście publikacja "Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa" wpisuje się niewątpliwie bezpośrednio w tę dyskusję i to w jej główny nurt. Istnieje wiele sposobów na ujęcie tak rozległej przedmiotowo problematyki. Rozległej, ponieważ ma ona wiele wymiarów prawny, czy wręcz ustrojowo-prawny, organizacyjny, społeczny, militarny itd. W praktyce niewiele się jednak pisze na temat szczegółowych rozwiązań dotyczących stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej. Częściej znaleźć możemy rozważania o kwestiach zasadniczych czy też implikacjach międzynarodowych związanych z materią ochrony praw jednostki. Wynika to z dwóch głównych przyczyn. Po pierwsze, są to regulacje przewidziane wprawdzie w Konstytucji RP z 1997 r., nigdy jednak dotychczas nie zastosowane. Po drugie zaś, ich analiza i diagnoza wymagają również znajomości regulacji dotyczących zarządzania kryzysowego, i to nie tylko tego, które wynika wprost z ustawy o takim tytule, ale również klasycznie rozumianych przygotowania, zapobiegania lub likwidacji zagrożeń o dużej intensywności. Dlatego też wybór zagadnień jest w takim wypadku zawsze sprawą otwartą, przy czym autorzy wybrali ściśle prawne spojrzenie na tak postawiony problem badawczy. Anna Rogacka-Łukasik zajęła się problematyką odszkodowania jako rekompensaty za stratę majątkową poniesioną w czasie stanu nadzwyczajnego, podnosząc problem powstania strat w kontekście możliwości i podstaw ubiegania się o zadośćuczynienie z tego tytułu. Aleksandra Wentkowska podjęła problem spraw rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście naruszeń praw i wolności jednostki w ramach zarządzania kryzysowego na tle stosowania różnorodnych procedur przez formacje porządku i bezpieczeństwa publicznego. Grzegorz Krawiec zajął się tematem wybranych aspektów działania organów administracji publicznej w czasie stanów nadzwyczajnych, także w ramach systemu zarządzania kryzysowego, w szczególności w kontekście uprawnień tychże organów. Wreszcie Tomasz Miłkowski starał się przybliżyć dwie kwestie różnicy pomiędzy sytuacją kryzysową a stanem nadzwyczajnym w odniesieniu do nadrzędności konstytucji w krajowym porządku prawnym, a następŹnie funkcjonowania służb policyjnych w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowić istotny wkład w dyskusję na temat możliwości, roli, zadań i skutków wprowadzania w życie mechanizmów działania państwa i jego organów, tak w stanach nadzwyczajnych, jak i w ramach zarządzania kryzysowego, będącego swoistym "stanem przejściowym" pomiędzy tymi pierwszymi a stanem pełnej stabilizacji i normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Tomasz Miłkowski ( Wstęp)
NazwaBezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 2, Stany nadzwyczajne a szczególne zagrożenia państwa
AutorTomasz Miłkowski
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788871
Kod EAN9788364788871
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788338
Podatek VAT23%
OpisBezpieczeństwo oraz prawa i wolności jednostki wydają się być czasem w pewnym "konflikcie" wobec siebie. Jest tak w pierwszym rzędzie z uwagi na nierzadko różny punkt widzenia na znaczenie tych pojęć w praktyce. Wybór któregoś z nich jako "ważniejszeŹgo" implikuje bowiem ingerencję w rolę i znaczenie drugiego. Zapewnienie bezpieczeństwa, w dzisiejszych realiach w szczególności, wiąże się chociażby ze stosowaniem metod wkraczających w swobody jednostki (np. monitorowanie otwartych przestrzeni, kontrola korespondencji, limitowanie możliwości wejścia do niektórych budynków itd.). Uznanie natomiast, że to prymat wolności i praw jest nadrzędny, powoduje, że staje się to również pierwszoplanową dyrektywą dla organów państwa. Dyrektywą nakazującą chociażby odstąpić od części metod i środków gwarantujących wprawdzie wyższy poziom bezpieczeństwa (nigdy jednak niedający pełni gwarancji, co jest po prostu niemożliwe), umniejszających jednakże przy tym (nawet li tylko potencjalnie) poziom intymności jednostki (rozumianej jako brak możliwości postrzegania bez jej woli przez innych tego, co robi) w jej codziennym funkcjonowaniu. Ten właśnie problem stał u podstaw rozważań, których zwieńczeniem są artykuły zaŹmieszczone w niniejszej publikacji. Otwierają ją opracowania C. Maklesa i Z. Woźniczki odnoszące się do aspektów teoretycznych i historycznych, związanych z pojęciem bezpieczeństwa. T. Miłkowski zajął się z kolei Strategią Bezpieczeństwa Narodowego i dokumentami jej towarzyszącymi, w kontekście wyznaczenia w niej nowego kierunku patrzenia na zagadnienie roli państwa w sferze bezpieczeństwa. Dokument ten podkreśla bowiem wieloaspektowość tego problemu, w której sfera militarna (wojskowa) jest tylko jednym z elementów systemu. W. Kubies opisuje m.in. typologię pojęcia "bezpieczeństwo" i kwestię odczuć społecznych z tym związanych. J. Falecki podjął natomiast próbę przeglądu aktów prawa polskiego pod kątem zobowiązania do współdziałania podmiotów wchodzących w skład systemu zarządzania kryzysowego. A. Wentkowska, zauważając rolę Policji w systemie bezpieczeństwa państwa, opisała jeden z mechanizmów kontrolnych nad tą formacją, będący w dyspozycji Rzecznika Praw Obywatelskich. W tym samym kontekście (a więc opisywanej powyżej formacji porządku i bezpieczeństwa) J. Domagała i I. Wajda dokonują analizy działania Policji z pozycji przestrzegania praw człowieka oraz etycznych aspektów wolności. Ten swoisty "blok" policyjŹny kończy M. Kolasa, wskazując na możliwe trudności w ocenie, czym w praktyce może być nieposzlakowana opinia. Publikację kończą dwa opracowania mające charakter polemiczny z konkretnymi orzeczeniami. J. Paśnik opisuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego K 23/11, dotyczący działań operacyjnych służb porządku i bezpieczeństwa (głównie kontroli operacyjnej i bilingów), a M. Ritter i A. Motylewska podejmują próbę oceny skutków ingerencji w prawa i wolności, wywołanych dekretem Rady Państwa PRL (1981 r.) o stanie wojennym. Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, mamy nadzieję, że będzie ona pozycją ciekawą i skłaniającą do dalszych rozważań. Tezy zawarte w artykułach w całości jednak należą do ich autorów. To oni też - indywidualnie - odpowiadają za ewentualne błędy lub twierdzenia, które zdawać się mogą dyskusyjne. W każdym jednak wypadku wynika to wyłącznie - o czym jestem przekonany - z wielorakich możliwości spojrzenia na zawartą w niniejszym tomie tematykę. Tomasz Miłkowski ( Wstęp)
NazwaBezpieczeństwo - powinność czy gwarancja? T. 3, Prawa i wolności a działania państwa
AutorTomasz Miłkowski
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788888
Kod EAN9788364788888
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788406
Podatek VAT23%
Opis"Dopóki na twoim elektrokardiogramie nie ma linii prostej, nie nadszedł jeszcze twój kres." Kres? A może to dopiero początek Twojego życia? Autor, amerykański kardiolog, walczył o życie swoich pacjentów w bogatych klinikach Stanów Zjednoczonych i zapuszczonych chatach Trzeciego Świata. Wysłuchał relacji osób, które wróciły "znad krawędzi", ale spotkał też tych, którzy znaleźli się już daleko poza krawędzią. Wskrzeszonych. Wielokrotnie był świadkiem, kiedy dusza przechodzi z naszego świata do następnego. Książka nie jest kolejnym tomem bestsellera "Życie po życiu". Autor nie przygląda się zjawiskom oczami beznamiętnego naukowca. Uczestnictwo w misterium przejścia do nowego świata, zmieniło go do głębi i wzbogaciło wewnętrznie. Opatrzność doświadczyła go mocno - stracił ukochanego syna. Do lekarskiej pomocy pacjentom zaczął dokładać posługę duchową, pomagając wrócić tym, którym pozwolono i przejść na drugą stronę tym, których wezwano. Lekarska praktyka dostarcza mu stale dowodów na istnienie Królestwa Niebieskiego. Autor namawia nas do walki o życie - jeszcze za życia.
NazwaŚmierć nie istnieje
AutorChauncey Crandall
WydawcaFronda
Kod ISBN9788380790681
Kod EAN9788380790681
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788380790377
Podatek VAT23%
Opis"Dopóki na twoim elektrokardiogramie nie ma linii prostej, nie nadszedł jeszcze twój kres." Kres? A może to dopiero początek Twojego życia? Autor, amerykański kardiolog, walczył o życie swoich pacjentów w bogatych klinikach Stanów Zjednoczonych i zapuszczonych chatach Trzeciego Świata. Wysłuchał relacji osób, które wróciły "znad krawędzi", ale spotkał też tych, którzy znaleźli się już daleko poza krawędzią. Wskrzeszonych. Wielokrotnie był świadkiem, kiedy dusza przechodzi z naszego świata do następnego. Książka nie jest kolejnym tomem bestsellera "Życie po życiu". Autor nie przygląda się zjawiskom oczami beznamiętnego naukowca. Uczestnictwo w misterium przejścia do nowego świata, zmieniło go do głębi i wzbogaciło wewnętrznie. Opatrzność doświadczyła go mocno - stracił ukochanego syna. Do lekarskiej pomocy pacjentom zaczął dokładać posługę duchową, pomagając wrócić tym, którym pozwolono i przejść na drugą stronę tym, których wezwano. Lekarska praktyka dostarcza mu stale dowodów na istnienie Królestwa Niebieskiego. Autor namawia nas do walki o życie - jeszcze za życia.
NazwaŚmierć nie istnieje
AutorChauncey Crandall
WydawcaFronda
Kod ISBN9788380790681
Kod EAN9788380790681
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380790377
Podatek VAT23%
Opis"Autorzy recenzowanej publikacji potrafili dostrzec walor łączenia perspektyw poznawczych, gromadzenia i analizy danych badawczych, wypracowania w ten sposób własnych poglądów na efektywność rozwiązań prawnych. Książkę czyta się z dużą satysfakcją, gdyż autorzy potrafili przedstawić swoje poglądy nie tylko profesjonalnie, ale i interesująco. Podstawowym walorem pracy jest podjęcie trudnego, stawiającego duże wymagania tematu i dokonanie udanej próby zajęcia jednolitego stanowiska wobec złożonych problemów, dotyczących procesu ustawodawczego. Ogólnie biorąc, recenzowana publikacja stanowi dzieło bardzo wartościowe". z recenzji prof. dr. hab. Pawła Chmielnickiego "Interdyscyplinarne ujęcie zagadnienia postępowania ustawodawczego po części zostało wyrażone już w tytule książki. Podkreślenie, że analiza obejmuje nie tylko przepisy prawa, ale także zwyczaje i praktykę, ma ściśle określony cel. Nie chodzi przy tym o to, by rozdzielać te trzy kwestie, "prawo" rezerwując prawnikom, a "zwyczaje" i "praktykę" przypisując politologom. Oznaczałoby to, że pierwsi nie odwołują się do praktycznego wymiaru funkcjonowania prawa, a drudzy są obojętni wobec prawnych ram zjawisk i procesów politycznych. Wydaje się, że założeniem badań, których efektem jest recenzowana monografia, było to, aby ukazując specyfikę postępowania ustawodawczego, nie przejść zupełnie obojętnie wobec wpływu rywalizacji politycznej na jego przebieg (...)". z recenzji prof. dr. hab. Bogumiła Szmulika
NazwaPostępowanie ustawodawcze w Polsce - prawo, zwyczaje i praktyka
AutorMaciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788758
Kod EAN9788364788758
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788307
Podatek VAT23%
OpisRecenzowana praca o charakterze monograficznym jest pierwszą pozycją naukową o takim zakresie w polskiej literaturze psychologicznej. Pisana jest językiem ścisłym, jasnym, a zarazem naukowym. Jest bardzo dobrze udokumentowana źródłami naukowymi o charakterze konstytutywnym i to nie tylko z zakresu psychologii, ale także pedagogiki, socjologii, filozofii, medycyny itp. Tytuł pracy, jako że nowy, jest dobrze uzasadniony. Wielką zaletą opracowania jest centralistyczne, a nie peryferyjne podejście, zawiera zarazem wielotorowe wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących omawianej problematyki. Definiowanie i syntetyczny opis opierają się na bardzo precyzyjnym języku, a także na solidnej dokumentacji bibliograficznej, bez często stosowanego we współczesnych opracowaniach bełkotu naukowego. Fragm. recenzji prof. zw. dr. hab. Stanisława Popka
NazwaPsychologia zmian rozwojowych człowieka
AutorKazimierz M. Czarnecki
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788895
Kod EAN9788364788895
Wydanie2
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788390
Podatek VAT23%
Opis(...) Aby zrozumieć funkcjonowanie współczesnych mediów i logikę działania innych aktorów konstytuujących rynek środków masowego przekazu, trzeba sięgnąć do genezy zjawisk medialnych i prześledzić rozwój prasy w ujęciu historycznym, także z uwzględnieniem społecznych aspektów tej historii, zgodnie z założeniami sformułowanymi chociażby w znakomitej pracy Petera Burke'a i Asa Briggsa Społeczna historia mediów1. Ewolucja poszczególnych typów mediów oraz momenty przełomowe w ich historii, wpływ mediów na kształtowanie się sfery publicznej, rozwój przemysłu medialnego, zmiana i kontynuacja w progresie mediów masowych, technologia jako czynnik zmiany w sferze medialnej, wpływ wydarzeń politycznych oraz wykreowanych pod ich wpływem instytucji państwa i społeczeństwa na komunikowanie się - oto tylko wybrane zagadnienia, problemy i wyzwania badawcze, których podjęcie ułatwi prasoznawcy opisanie i wyjaśnienie faktów, zjawisk oraz procesów tworzących obecnie sferę komunikowania masowego i wyznaczających reguły jej nieustannego, dynamicznego rozwoju. Mają wszak rację Daniel C. Hallin i Paolo Mancini, pisząc "Systemy medialne, w nie mniejszym stopniu niż często ściśle powiązane z nimi systemy partyjne, zostały ukształtowane przez te same konflikty społeczne oraz powstałe pod ich wpływem instytucje i wzorce kulturowe. Nie oznacza to, że teraźniejszość została całkowicie ukształtowana przez przeszłość lub że systemy te nie podlegają żadnym zmianom. Istnieje jednak silny związek pomiędzy wzorcami rozwoju historycznego od początków nowożytności oraz dzisiejszymi modelami systemów medialnych". Relacje pomiędzy rozwojem mediów a kontekstem polityczno-społecznym stanowią ważny, obszerny i wciąż atrakcyjny dla nauki obszar badań medioznawczych. Badania te podejmują prasoznawcy, historycy, kulturoznawcy, socjolodzy, politolodzy, językoznawcy z większości największych ośrodków akademickich w Polsce. Wielu z nich zechciało podzielić się wynikami swoich eksploracji naukowych z Czytelnikami niniejszej publikacji, ogłaszając w niej swoje szkice i rozprawy. Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanowić będzie wartościowy element popularyzacji wiedzy z tej dziedziny, stając się cenną pozycją bibliograficzną dla studentów, medioznawców, dziennikarzy oraz wszystkich pasjonatów dziejów prasy, poszukujących wiadomości o historii mediów masowych i jej społecznych determinantach. Redaktorzy
NazwaSpołeczne i historyczne konteksty funkcjonowania mediów
AutorMichał Kaczmarczyk, Dariusz Rott, Magdalena Boczkowska, Małgorzata Koszembar-Wiklik
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788642
Kod EAN9788364788642
Rok wydania2015
Językangielski, polski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788116
Podatek VAT23%
OpisPrzedstawiony do recenzji zbiór rozpraw mieści się w bardzo szerokim kręgu problematyki, obejmując zagadnienia historycznoprasowe, ale także mediów posługujących się słowem mówionym oraz obrazem. Książka łączy zatem treści rozpatrywane z punktu widzenia historyka prasy, medioznawcy, często również teoretyka kultury, a nawet lingwisty. [...] Tom zawiera artykuły zróżnicowane pod względem merytorycznym, metodologicznym oraz językowo-stylistycznym. W opinii recenzentki są wśród nich teksty znakomite, które można uznać za wzorcowe pod względem maestrii wykładu badanej problematyki, w dużej liczbie są też artykuły prezentujące dobry warsztat naukowy, interesujące i przynoszące szereg szczegółowych dotąd mało znanych ustaleń. [...] Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że tom zbiorowy "Media i dziennikarstwo XX wieku. Studia i szkice" zasługuje na druk jako pozycja znacząca i wartościowa pod względem naukowym. Została ona przygotowana odpowiedzialnie i rzetelnie, stąd też ma czytelniczo atrakcyjną postać, co powinno się przełożyć na szeroki krąg odbiorców. Prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
NazwaMedia i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice
AutorMichał Kaczmarczyk, Magdalena Boczkowska
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788659
Kod EAN9788364788659
Rok wydania2015
Językangielski, polski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788123
Podatek VAT23%
Opis"Nie tylko w Polsce, ale we wszystkich postkomunistycznych krajach Europy Środkowej ostatnie 25 lat było okresem głębokich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych". [...] fundamentalna rola spoczęła na ustawodawcy w momencie kreowania każdego ze stopni samorządu terytorialnego. To od sformułowania odpowiednich przepisów ustaw ustrojowych zależało, jakie miejsce zajmie dany samorząd w strukturze ustrojowej państwa, a przede wszystkim jaka będzie jego ťmisjaŤ, czyli do czego zostanie on powołany i za co będzie odpowiedzialny". Z tekstu prof. dr. hab. M. Mączyńskiego "Zamiast wprowadzenia Ustrój a zadania i kompetencje samorządu terytorialnego". Tom niniejszy jest opracowaniem zbiorowym, ale nie wspólnym. Autorzy przedstawiają w nim własne analizy i oceny instytucji prawa samorządowego oraz wnioski, np. wnioski de lege ferenda. Wiodącą osią ich rozważań w ramach prezentowanego obecnie tomu są zadania i kompetencje organów samorządu terytorialnego w różnych, przewidzianych przez ustawodawstwo, sferach. Z "Przedmowy..." prof. WSH dr. B.M. Ćwiertniaka
NazwaSamorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom II
AutorBolesław M. Ćwiertniak
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788673
Kod EAN9788364788673
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788420
Podatek VAT23%
Opis"Prezentowana książka nie stanowi systematycznego wykładu instytucji samorządowego prawa pracy, lecz zbiór opracowań podejmujących szczególnie ważkie i aktualne problemy z tym zatrudnieniem związane". prof. dr Bolesław M. Ćwiertniak - "O problemach... (Zamiast wprowadzenia)" "[...] podejmowana problematyka należy do aktualnych spraw z zakresu samorządowego prawa zatrudnienia - takich zatem, które są przedmiotem obowiązującej regulacji i które wywołują liczne spory i dyskusje doktrynalne, także w kontekście europejskim i międzynarodowym. Zarazem Autorzy klarownie formułują pytania badawcze i podejmują śmiałe próby zdefiniowania problematycznych kwestii, przedstawienia dorobku doktryny i orzecznictwa oraz ustosunkowania się do przytoczonych opinii i poglądów. Zaprezentowane teksty w większości ocenić należy wysoko [...]". Z recenzji dr. hab. prof. UŁ Mirosława Włodarczyka "Tekst porusza bardzo interesujące teoretycznie, ale zarazem bardzo ważne dla organizacji życia społecznego zagadnienia". Z recenzji prof. zw. dr. hab. Arkadiusza Sobczyka (UJ)
NazwaSamorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom III
AutorBolesław M. Ćwiertniak
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788680
Kod EAN9788364788680
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788437
Podatek VAT23%
Opis"Monografia [...] zawiera opracowania autorstwa naukowców reprezentujących kilkanaście wyższych uczelni i kilka ośrodków akademickich Polski południowej. [...] Zamieszczone w tym tomie artykuły dotykają wielu bardzo istotnych dla samorządu terytorialnego zagadnień." Fragm. recenzji prof. dr. hab. Mirosława Steca, Uniwersytet Jagielloński "Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczną zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja artykułów świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej w kontekście przemian ustrojowo-politycznych. [...] Monografia pod redakcją B.M. Ćwiertniaka stanowi oryginalne osiągnięcie poznawcze..." Fragm. recenzji dr hab. Lidii Zacharko, Uniwersytet Śląski
NazwaSamorząd terytorialny (zagadnienia prawne) Tom I
AutorBolesław M. Ćwiertniak
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788666
Kod EAN9788364788666
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788413
Podatek VAT23%
OpisPo co żyjemy? Czym jest dobre życie? Człowiek nieustannie docieka sensu swojego istnienia, próbując odnaleźć jego przyczynę i cel. W prezentowanej monografii, wpisującej się w nurt psychologii pozytywnej, ukazano, jakich odpowiedzi na pytania o dobre życie udziela współczesna psychologia w trzech jego obszarach rodzinie, zdrowiu i pracy. Wystarczająco dobre życie (ang. good enough) oznacza odnalezienie swojego miejsca w świecie, stworzenie warunków odpowiednich dla rozwoju własnych możliwości w swoim środowisku lokalnym, kształtowanie kompetencji osobowych, zdobywanie równowagi psychicznej i satysfakcjonującej jakości życia. Życie pod presją pochłania ogromne zasoby energii, zmusza do nieustannej mobilizacji i czujności, do stałego podejmowania właściwych decyzji. To przyspieszenie staje się ryzykowne i zagraża dobrostanowi, zdrowiu psychicznemu i zadowoleniu z życia. Jak znaleźć równowagę? Jak optymalnie korzystać z własnych zasobów? Jak skutecznie radzić sobie w zmiennych kolejach losu, kryzysach, sytuacjach zaskakujących i nieoczekiwanych? "Pomysł napisania monografii, zawierającej wieloaspektowe podejście do problematyki jakości życia, szeroko określonej jako wystarczająco dobre życie, jest bardzo interesujący i poznawczo wartościowy. Określenie "wystarczająco dobre życie" jest pojemne i może zakresowo obejmować zasadniczo wiele możliwych aspektów zachowania i funkcjonowania człowieka w relacjach z innymi. Pomysł monografii wpisuje się w popularne obecnie badania w nurcie psychologii pozytywnej i jakości życia." dr hab., prof. UKSW Henryk Gasiul
NazwaWystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne
AutorMonika Kornaszewska-Polak
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788734
Kod EAN9788364788734
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788291
Podatek VAT23%
OpisMonografia przedstawia nowatorskie, interdyscyplinarne i kompleksowe ujecie niezwykle istotnej dla pomocy społecznej problematyki polubownego rozwiązywania konfliktów. Książka jako pierwsza na polskim rynku wydawniczym stanowi bezpośrednie merytoryczne wsparcie pracowników socjalnych, zainteresowanych nowa specjalizacja- mediatora socjalnego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Katowicach - patronat nad publikacja Tematyka i treść publikacji podejmuje ważne i złożone zagadnienia, istotne dla praktyki oraz teorii prawa administracyjnego.Twórczy charakter pracy wyróżnia się w ujęciu zagadnienia rozwiązywania konfliktów w pomocy społecznej oraz refleksji teoretycznej ukazującej wagę i złożoność problematyki.Fakt ten należy zapisać na dobro Autorów. Na pozytywną ocenę naukowo-merytoryczna zasługują przyjęte przez Autorów rozległe, ale wyraźnie określone pole analizy naukowej prowadzonej przy zastosowaniu dojrzałego warsztatu badawczego. Przyjęta przez Autorów treść i konstrukcja pracy świadczy o rozległej wiedzy i znajomości warstwy prawno-normatywnej, instytucjonalnej i funkcjonalnej. (...) analizowana problematyka ma ważne i doniosłe znaczenie. Należy podkreślić,iż podejście do zagadnień analizowanych w pracy jest oryginalne i wnosi do dyskusji nowe myśli i propozycje. Fragm. recenzji prof. dr hab. Lidii Zacharko
NazwaPolubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne
AutorAnna Kalisz, Adam Zienkiewicz
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788741
Kod EAN9788364788741
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788055
Podatek VAT23%
OpisW celu przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa, do których należy zaliczyć zagrożenia naturalne, cywilizacyjne, terrorystyczne oraz zagrożenia (niepokoje) społeczne, stworzono w Polsce system zarządzania kryzysowego jako podstawowy element systemu bezpieczeństwa narodowego. Jego głównym celem jest niedopuszczenie do powstania sytuacji kryzysowej, a w wypadku jej wystąpienia podejmowanie skutecznych działań pozwalających na uniknięcie lub zmniejszenie strat zarówno ludzkich, jak i materialnych, oraz doprowadzenie przynajmniej do stanu sprzed sytuacji kryzysowej lub korzystniejszego ze względu na uwzględnienie wniosków dotyczących przyczyn powstania i przebiegu sytuacji kryzysowej. System Zarządzania Kryzysowego w Polsce jest systemem wieloszczeblowym, powiązanym z systemem administracyjnym kraju i składa się z poziomów krajowego, resortowego, wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Elementy struktury organizacyjnej systemu są usytuowane hierarchicznie i połączone procedurami, zasadami działania oraz siecią wzajemnych relacji. W systemie zarządzania kryzysowego można wyróżnić dwa podsystemy podsystem kierowania oraz podporządkowany mu podsystem wykonawczy(...). frag. Wstępu
NazwaZarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Cz. 3 Relacje współdziałania, koordynacja działań
AutorJanusz Falecki
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788635
Kod EAN9788364788635
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788178
Podatek VAT23%
OpisRecenzowana monografia dotyczy istotnych zagadnień z obszaru bezpieczeństwa. Odnosi się do planowania cywilnego, charakteryzuje zagrożenia mogące powodować sytuacje kryzysowe oraz ukazuje istotę gier decyzyjnych w przygotowaniu administracji publicznej do reagowania w sytuacjach kryzysowych, w tym cele, etapy i przebieg gry decyzyjnej. Autor opracowania podjął się zbadania interesującego problemu, zarówno o znaczeniu poznawczym, jak i praktycznym. Zaprezentował koncepcję przygotowania i wykorzystania gry decyzyjnej w przygotowaniu podmiotów zarządzania kryzysowego w Polsce. Monografia wypełnia lukę w obszarze zarządzania kryzysowego w procesie przygotowania kadr do skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych. (...) Fragment recenzji dra hab. Mariusza Nepalskiego, prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
NazwaOrganizacja gier decyzyjnych w zarządzaniu kryzysowym
AutorJanusz Falecki
WydawcaWyższa Szkoła Humanitas
Kod ISBN9788364788628
Kod EAN9788364788628
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788364788482
Podatek VAT23%
OpisKsiążka Sieci współpracy i samokształcenia wpisuje się w nurt przemian, jakie zachodzą obecnie w systemie doskonalenia nauczycieli. Jest pierwszą pozycją na rynku, której lektura dostarcza jednocześnie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istotnego novum, jakim są sieci współpracy i samokształcenia. W publikacji Czytelnik znajdzie m.in. omówienie pojęcia sieci z trzech punktów widzenia jako fenomenu społecznego naszych czasów, nowego typu organizacji i społeczności uczącej się, relacje z badań na temat kapitału społecznego nauczycieli. wskazanie warunków organizacyjnych i edukacyjnych sprzyjających powoływaniu sieci, przykłady metod pracy sieci oraz narzędzi do ich ewaluacji. Autorzy wskazują korzyści dla nauczycieli i szkół wynikające z uczestnictwa w sieci, opisują funkcjonowanie tych organizacji w krajach, w których działają one z powodzeniem już od wielu lat oraz prezentują zarówno polskie, jak i zagraniczne przykłady dobrej praktyki. Praca zawiera bogatą bibliografię umożliwiającą osobom zainteresowanym poszerzenie wiedzy na prezentowany temat. Adresaci Książka jest adresowana do wszystkich nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych - w równej mierze kreatorów, jak i członków sieci współpracy i samokształcenia. Przede wszystkim jednak skierowana jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, liderów wewnątrz szkolnego doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Publikacja jest pracą zbiorową przygotowaną przez autorów polskich i zagranicznych pod redakcją dr Danuty Elsner - jednej z założycielek European Network for lmproving Research and Development in Educational Leadership and Management (ENIRDELM).
NazwaSieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka
AutorDanuta Elsner
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326463914
Kod EAN9788326463914
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326443527
Podatek VAT23%
OpisW książce szeroko omówiono zagadnienia kształtowania i doskonalenia potencjału absorpcyjnego placówek szkolnych, a więc zdolności do identyfikowania, przyjmowania oraz wykorzystywania wiedzy w zarządzaniu szkołą. Właściwe wykorzystanie zasobów wiedzy pomaga formułować cele rozwojowe szkoły i kontrolować ich realizację na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oświatowym. W publikacji zaprezentowano szereg cennych wskazówek i konkretnych rozwiązań dotyczących wykorzystania potencjału szkoły. Omówiono w niej także m.in. takie zagadnienia jak znaczenie wiedzy oraz jej właściwego wykorzystania w zarządzaniu szkołą, określenie potencjału absorpcyjnego placówki szkolnej, działania ukierunkowane na doskonalenie wykorzystania potencjału wiedzy. Adresaci Publikacja skierowana jest do dyrektorów szkół, pracowników organów prowadzących, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także studentów studiów pedagogicznych i ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Przydatne informacje znajdą w niej również osoby zainteresowane problematyką systemu oświaty w Polsce.
NazwaZarządzanie wiedzą w tworzeniu konkurencyjności szkoły
AutorRegina Lenart
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326476372
Kod EAN9788326476372
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326433146
Podatek VAT23%
OpisPRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Od roku szkolnego 2016/2017 nabór do publicznych szkół oraz publicznych placówek artystycznych odbywa się na nowych zasadach. Publikacja Rekrutacja do szkół 2016/2017 zawiera praktyczne wyjaśnienia i wskazówki specjalistów oraz procedury i wzory dokumentów, które ułatwią przeprowadzenie krok po kroku postępowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem wszystkich najważniejszych terminów, kompetencji organu prowadzącego i dyrektora oraz praw i obowiązków rodziców. Wersja on-line pozwoli na szybkie przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Dyrektorze, dowiesz się m.in. czy rady gmin muszą podjąć uchwały o przyjmowaniu kandydatów spoza obwodu do szkół podstawowych lub gimnazjów, czy organ prowadzący placówki specjalne ustala harmonogram czynności rekrutacyjnych, na jakiej podstawie i do której klasy przyjąć ucznia powracającego do Polski z innego kraju, czy po zmianie przepisów statut zespołu szkolno-przedszkolnego powinien zawierać zasady rekrutacji, w jaki sposób dyrektor powinien przeprowadzić rekrutację do nowo otwieranej od września 2016 r. klasy sportowej w publicznym gimnazjum. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół publicznych oraz organów je prowadzących. Może także zainteresować rodziców uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły.
NazwaRekrutacja do szkół 2016/2017 - 2 części
AutorLidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326486296
Kod EAN9788326486296
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788380922617
Podatek VAT23%
OpisPRAWO NIE MUSI BYĆ TRUDNE Publikacja Kontrola zarządcza w oświacie zawiera szerokie omówienie zagadnienia kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za jej wprowadzenie i realizację oraz kwestii zarządzania ryzykiem. W opracowaniu zostały przedstawione również najważniejsze zmiany w zakresie audytu i kontroli finansowej.
NazwaKontrola zarządcza w oświacie - 2 części
AutorLidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326483066
Kod EAN9788326483066
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326481970
Podatek VAT23%
OpisKsiążka odpowiada na ważne pytania związane ze współczesnym rynkiem edukacyjnym w Polsce W jaki sposób szkoły wyższe tworzą przewagę konkurencyjną? Jakie kluczowe czynniki sukcesu odgrywają w tym procesie główną rolę i w jakich strategicznych obszarach? Jakie siły decydują o rynkowych tendencjach i determinują kierunek zmian? Dzięki jakim czynnikom uczelnie planują budować przewagę konkurencyjną w najbliższych pięciu latach?
NazwaJak wykreować sukces uczelni
AutorTomasz Maliszewski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326484018
Kod EAN9788326484018
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326481345
Podatek VAT23%
OpisDo rozpoznania i oceny rzeczywistości, szczególnie kryzysowej, oraz prognozowania przyszłości konieczna jest nie tylko głębsza refleksja, ale i dystans czasowy . Ważną rolę w tym procesie pełnią filozofia i historia. Jednym z celów tej książki jest właśnie próba uchwycenia dystansu wobec współczesnego zarządzania, które wykazuje symptomy dezorientacji i zadyszki. Książka doskonale wpisuje się w dyskurs na temat natury współczesnego zarządzania, jego interdyscyplinarności, ewolucji, różnych koncepcji i rozterek. Jej autorzy, specjaliści z wielu dziedzin, podkreślają wagę filozofii w kształceniu przyszłych specjalistów zarządzania i menedżerów. Ponieważ jest to kształcenie masowe, obejmujące w skali kraju setki tysięcy osób rocznie, powinno być prowadzone w sposób dobry jakościowo, odpowiedzialny i społecznie użyteczny, aby wywierało pozytywny wpływ zarówno na stronę etyczną, jak i merytoryczną zarządzania. Filozofia kształtuje umiejętność abstrakcyjnego, twórczego i krytycznego myślenia, podejścia analitycznego i systemowego, uczy argumentacji, etycznego postępowania, rozpoznawania wartości i szacunku dla nich. Zdobyte dzięki niej umiejętności ułatwiają zarządzanie strategiczne, taktyczne, rozwiązywanie problemów, wspierają proces podejmowania decyzji, komunikację i negocjacje. Autorzy wyjaśniają znaczenie terminu filozofia zarządzania, opisują antynomie w zakresie filozofii zarządzania w przedsiębiorstwach, odnosząc się do kryzysu zarządzania strategicznego. Sporo miejsca poświęcają krytyce współczesnej nauki o zarządzaniu. Wypowiadają się na temat etosu i filozofii zarządzania klasycznych przedsiębiorców, specyfiki zarządzania zawodowych menedżerów oraz blasków i cieni filozofii menedżeryzmu. Dokonują przeglądu inspiracji religijnych, filozoficznych i etycznych związanych z kategoriami obowiązku i odpowiedzialności. Prowadzą rozważania na temat kultury jakości jako specyficznej i wyrazistej filozofii zarządzania. Książka zainteresuje zarówno pracowników naukowych dydaktyków z dziedzin zarządzania, filozofii, socjologii organizacji i zarządzania, psychologii zarządzania, jak i praktyków menedżerów i przedsiębiorców. Jest to publikacja oryginalna w swym pomyśle i realizacji, o interdyscyplinarnym podejściu do niezwykle ważnej we współczesnej kulturze, rozległej problematyki zarządzania. Bogata zawartość merytoryczna książki idzie w parze ze stylem zaciekawiającej narracji. Dr hab. Tadeusz Klimski, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Książka jest poświęcona zagadnieniom filozofii zarządzania widzianej przez pryzmat różnych nauk i podejść. Praca ma charakter interdyscyplinarny, wychodzi poza powszechne, wąskie spojrzenie na zarządzanie i jest ciekawą, godną upowszechnienia pozycją. Prof. zw. dr hab. Andrzej P. Wiatrak, Prodziekan ds. Nauki kierownik Zakładu Jakości Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
NazwaFilozofia a zarządzanie
AutorTadeusz Oleksyn
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326455636
Kod EAN9788326455636
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326439919
Podatek VAT23%
Opis.. Ksiazka porusza zagadnienia dotyczace aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiazan wobec pacjenta. .. Autorzy przyblizyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnetrznej budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji, po komunikacje z partnerami negocjacje, prowadzenie rozmów biznesowych, których celem jest uzyskanie mozliwie jak najlepszego rozwiazania dla defi niowanych problemów. Przedstawili takze bardzo rzadko omawiana problematyke komunikacji intrapersonalnej budowania samoswiadomosci wlasnych kompetencji, dialogu wewnetrznego koniecznego w rozwoju wlasnym, takze zawodowym, czyli budowania samoswiadomosci sciezki kariery. Poruszone zostaly równiez kwestie komunikacji w kontekscie zachodzacych zmian spoleczno-gospodarczych. .. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy prowadzacych samodzielnie podmioty lecznicze, jak i dla kadry zarzadzajacej. Moze stanowic cenna pomoc dla studentów zdrowia publicznego oraz zarzadzania, a takze dla wszystkich innych osób zainteresowanych problematyka komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujeciu prawnym i psychologicznym oraz zarzadzania podmiotami leczniczymi.
NazwaPrawo i psychologia w ochronie zdrowia
AutorEwa Mojs, Maria Danuta Głowacka
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326449505
Kod EAN9788326449505
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326438240
Podatek VAT23%
OpisJuż od 1 lipca 2016 r. podmioty mają obowiązek przekazywania informacji o ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Natomiast juz od 1 stycznia 2017 roku obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego obejmie również małych i średnich przedsiębiorców. Autor Marcin Brzezin z KPMG
NazwaRewolucyjne zmiany dotyczące kontroli podatników - od 1 lipca 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny
Kod ISBN9788326954962
AutorMarcin Brzezin
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod EAN9788326954962
Rok wydania2016
Językpolski
LektorMarcin Brzezin
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMP3
ISBN alternatywnego wydania9788326954962
Podatek VAT23%
OpisTo historia ludzkości uciekającej przed nędzą i śmiercią. Opowieść o tym, jak ludzie zdołali uczynić swoje życie lepszym - i o tym, jak pociągnęli za sobą innych. Tematem tej książki jest niekończący się taniec postępu i nierówności. Chcę pokazać, w jaki sposób postęp tworzy nowe nierówności, a także to, że nierówności mogą czasami być pomocne, bo wskazują drogę i motywują do działania - a czasami przeciwnie, przeszkadzać, kiedy ci, którzy zdołali uciec, chronią swoje pozycje uniemożliwiając ucieczkę innym. To historia, która była już opowiadana wielokrotnie, ale ja chcę ją opowiedzieć w nowy sposób. Łatwo jest założyć, że w ucieczce przed biedą chodzi tylko o pieniądze, o to, żeby mieć więcej i móc żyć bez tego dręczącego lęku o jutro (...). Pieniądze są bardzo ważnym elementem tej układanki, ale równie - a może nawet bardziej - ważne jest lepsze zdrowie i większe prawdopodobieństwo życia na tyle długo, aby osiągnąć powodzenie. Rodzice żyjący w ciągłym lęku o życie swoich dzieci, a często w realiach, w których to życie jest nieustannie zagrożone, matki rodzące po dziesięcioro dzieci po to, aby choć połowa z nich dożyła wieku dorosłego - tacy ludzie doświadczają niedostatku głębszego niż sam brak pieniędzy. Napisano wiele książek o bogactwie i o nierównościach, o tym, jak zdrowie i zamożność idą w parze... Ja staram się opowiedzieć te historie łącznie, mając nadzieję, że demografowie i historycy pozwolą ekonomiście zapuścić się na swój teren, ponieważ historia osiągania dobrobytu i dążenia do tego, co sprawia, że warto żyć, byłaby niekompletna, gdybyśmy skupili się tylko na części tego, co w tej sprawie istotne. Z Przedmowy Autora
NazwaWielka ucieczka
AutorAngus Deaton
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301187965
Kod EAN9788301187965
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788301187934
Podatek VAT23%
OpisTo historia ludzkości uciekającej przed nędzą i śmiercią. Opowieść o tym, jak ludzie zdołali uczynić swoje życie lepszym - i o tym, jak pociągnęli za sobą innych. Tematem tej książki jest niekończący się taniec postępu i nierówności. Chcę pokazać, w jaki sposób postęp tworzy nowe nierówności, a także to, że nierówności mogą czasami być pomocne, bo wskazują drogę i motywują do działania - a czasami przeciwnie, przeszkadzać, kiedy ci, którzy zdołali uciec, chronią swoje pozycje uniemożliwiając ucieczkę innym. To historia, która była już opowiadana wielokrotnie, ale ja chcę ją opowiedzieć w nowy sposób. Łatwo jest założyć, że w ucieczce przed biedą chodzi tylko o pieniądze, o to, żeby mieć więcej i móc żyć bez tego dręczącego lęku o jutro (...). Pieniądze są bardzo ważnym elementem tej układanki, ale równie - a może nawet bardziej - ważne jest lepsze zdrowie i większe prawdopodobieństwo życia na tyle długo, aby osiągnąć powodzenie. Rodzice żyjący w ciągłym lęku o życie swoich dzieci, a często w realiach, w których to życie jest nieustannie zagrożone, matki rodzące po dziesięcioro dzieci po to, aby choć połowa z nich dożyła wieku dorosłego - tacy ludzie doświadczają niedostatku głębszego niż sam brak pieniędzy. Napisano wiele książek o bogactwie i o nierównościach, o tym, jak zdrowie i zamożność idą w parze... Ja staram się opowiedzieć te historie łącznie, mając nadzieję, że demografowie i historycy pozwolą ekonomiście zapuścić się na swój teren, ponieważ historia osiągania dobrobytu i dążenia do tego, co sprawia, że warto żyć, byłaby niekompletna, gdybyśmy skupili się tylko na części tego, co w tej sprawie istotne. Z Przedmowy Autora
NazwaWielka ucieczka
AutorAngus Deaton
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301187965
Kod EAN9788301187965
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788301187934
Podatek VAT23%
OpisKsiążka prezentuje aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania placówek ochrony zdrowia i ich zespołów pielęgniarskich w odniesieniu do współczesnych problemów organizacji ochrony zdrowia. Wielopłaszczyznowe ujęcie tematu bazujące na doświadczeniach zawodowych autorów pozwala na zapoznanie się z konkretnymi przykładami rozwiązań organizacyjnych, wynikami ich zastosowania w praktyce oraz oceną ich skuteczności. Publikacja składa się z dwóch części, w których przedstawiono m.in. kształtowanie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy kadry pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych
różnice pomiędzy zatrudnieniem pracowniczym a niepracowniczym personelu pielęgniarskiego
specyfikę relacji pielęgniarka-pacjent oraz specyfikę działań zespołów lekarsko-pielęgniarskich
praktyczne aspekty pracy pielęgniarki w lecznictwie ambulatoryjnym w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
metody szacowania zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, doskonalenie i rozwój zawodowy pielęgniarek, organizowanie stanowisk pracy oraz organizowanie opieki nad pacjentem i dbanie o jej jakość w szpitalach
zagadnienia z zakresu pielęgniarstwa rehabilitacyjnego. Adresaci Książka adresowana jest do osób zarządzających szpitalami, menedżerskiej kadry pielęgniarskiej oraz pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych, w szczególności w szpitalach. Opracowanie może być również przydatne pielęgniarkom odbywającym studia pierwszego i drugiego stopnia na wydziałach pielęgniarstwa, a także w ramach kształcenia przed- i podyplomowego. "(...) utwór obejmujący kompleksowo i dość szeroko problematykę pracy pielęgniarek, aktualną i ważną, wypełnia lukę na rynku wydawniczym, stanowiąc swoiste kompendium wiedzy". Prof. zw. dr hab. n. med. Marian Sygit
NazwaZarządzanie personelem pielęgniarskim w podmiotach leczniczych. Zagadnienia wybrane
AutorBożena Pietrzak, Tomasz Adam Karkowski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326463969
Kod EAN9788326463969
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326443442
Podatek VAT23%
OpisThis book is the result of the international conference Tax Legislation Legal Standards, Trends, Challenges organized in October 2013 to celebrate the 15th anniversary of the Centre of Tax Documentation and Studies of the University of Łódź (Poland). The idea behind the conference and the book is to identify standards, trends and challenges in drafting, enacting and assessing tax legislation and to create a picture of the tax legislation in force in different countries. The contemporary legal research is focused mainly on the existing tax law and its application rather than on the legislative activities and their results (i.e. legislative instruments). Meanwhile, it is the course of the legislative process that directly influences the functioning of the tax system. The quality of tax legislation affects the entirety of tax relations from the position of taxpayers and their attitude towards taxation to the efficacy of tax administration and the scale of tax litigation.
NazwaTax Legislation. Standards, Trends and Challenges
AutorWłodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326495144
Kod EAN9788326495144
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326483622
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi kompleksowe omówienie problemów prawnych związanych z handlem równoległym produktami leczniczymi. Zjawisko to analizowane jest z punktu widzenia przepisów prawa farmaceutycznego, prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji. Celem publikacji jest ustalenie granic handlu równoległego na unijnym rynku farmaceutycznym, tak aby jednoznacznie określić, w jakich sytuacjach i pod jakimi warunkami producenci produktów leczniczych mają prawo zablokować handel równoległy swoimi produktami. Praca zawiera również opis ekonomicznych uwarunkowań handlu równoległego, wyjaśnia jego przyczyny i konsekwencje dla państw członkowskich. Umożliwia to właściwe zrozumienie istoty tego zjawiska, mechanizmów prawnych jego działania oraz jego ocenę. Książka zawiera kompletny przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz innych organów unijnych, dotyczącego zagadnienia handlu równoległego produktami leczniczymi. Adresaci Publikacja może być nieocenioną pomocą dla wszystkich osób zajmujących się omawianą problematyką, zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i od strony prawnej - w kancelariach prawnych czy też organach administracji państwowej. Dodatkowo, dzięki dokładnemu opisowi mechanizmów prawnych handlu równoległego produktami leczniczymi, może stanowić dla firm farmaceutycznych oraz dystrybutorów równoległych swego rodzaju podręcznik w zakresie traktowania tego zjawiska.
NazwaHandel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym
AutorMichał Roszak
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326476273
Kod EAN9788326476273
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326432590
Podatek VAT23%
OpisKsiążka jest piątym wydaniem klasycznej już pracy Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej na temat systemów ocen okresowych. Publikacja ta łączy solidne podstawy teoretyczne z przeglądem rozwiązań stosowanych w praktyce. Kompleksowo omówiono w niej zagadnienia, z którymi należy się zapoznać przed wprowadzeniem systemu ocen sprzyjającego otwartej polityce informacyjnej i wzmacniającego motywację pracowników, takie jak powiązanie sposobów oceny z typem działalności i celami strategicznymi organizacji, planowanie systemów oraz szkolenia osób oceniających, wybór odpowiednich metod oceny i ustalanie kryteriów, zasady prowadzenia rozmów oceniających, ocena oddolna jako uzupełnienie systemu, unikanie błędów oceniania, system ocen okresowych na tle głównych aspektów polityki personalnej organizacji. Autorka przytacza również liczne przykłady i studia przypadków oraz zamieszcza bardzo przydatny zestaw formularzy ocen pracowników. Publikacja jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli sektora przedsiębiorstw, ale także administracji publicznej. Zawarte tu metody i wskazówki znajdą zastosowanie zarówno w organizacjach biznesowych, jak i pozakomercyjnych. Stanowi cenne źródło wiedzy dla menedżerów wszystkich szczebli, dyrektorów i pracowników działów personalnych, a także osób zajmujących się naukowo problematyką zarządzania zasobami ludzkimi. Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje jako wykładowca na studiach MBA i podyplomowych, jest także konsultantem ds. personalnych. Prowadzi szkolenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w administracji publicznej. Autorka wielu książek, m.in. Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy, Zarządzanie personelem w małej firmie, Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Profesjonalny coaching, Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków (red. nauk.). Jest przewodniczącą jury ogólnopolskiego konkursu Top Menedżer HR.
NazwaKształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników
AutorMałgorzata Sidor-Rządkowska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788380921085
Kod EAN9788380921085
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326496936
Podatek VAT23%
OpisCoraz większa ilość pracodawców obok wypłaty wynagrodzenia z tytułu umów o pracę stosuje inne sposoby wynagradzania swoich pracowników. Część z tych form wynagradzania podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, część natomiast jest z podatku zwolniona - i tym chętniej używana jest jako narzędzie dodatkowej motywacji, tym bardziej, że dla pracodawcy stanowi koszt uzyskania przychodu. Niestety w ostatnim czasie urzędy skarbowe i sądy coraz częściej wykazują profiskalne stanowisko i wymagają opodatkowania świadczeń, do których jeszcze niedawno było stosowane zwolnienie. Jeśli chcesz zmotywować pracowników poprzez dodatkowe świadczenia, ale boisz się sporów z aparatem skarbowym zapoznaj się z publikacją "Świadczenia na rzecz pracowników", z której dowiesz się jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń, jakie świadczenia może zaoferować pracownikom pracodawca jakie są ostatnie stanowiska urzędów skarbowych i sądów w zakresie nieodpłatnych świadczeń, czy wszyscy pracownicy zaproszeni na imprezę integracyjną muszą zapłacić podatek, czy wartość abonamentu medycznego trzeba wykazać w PIT-11, jak udokumentować wydatki na dokształcanie pracownika. Adresaci Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zatrudnione w księgowości i finansach, właściciele biur rachunkowych i doradcy podatkowi.
NazwaŚwiadczenia na rzecz pracowników
AutorPaweł Ziółkowski, Tomasz Krywan, Radosław Kowalski, Małgorzata Niedźwiedzka, Rafał Kłagisz
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458729
Kod EAN9788326458729
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisDodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. "trzynastka") jest świadczeniem ze stosunku pracy, które nie ma charakteru powszechnego, przysługuje ono wyłącznie pewnym grupom zatrudnionych. Jest to również specyficzna premia regulaminowa, mająca charakter składnika wynagrodzenia, premii uzupełniającej wynagrodzenie, czy też innego rodzaju świadczenie dodatkowe dla pracowników. "Trzynastki" w Polsce dotyczą ok. 1 mln zatrudnionych w szeroko pojętej administracji publicznej i stanowią stały element ich wynagrodzeń. Prawidłowy sposób ustalenia prawa do ich przyznania budzi wiele kontrowersji, chociażby w kontekście stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który uznał niektóre przepisy regulujące je, za niezgodne z Konstytucją.
Nazwa"Trzynastki" - po wyroku TK
AutorJarosław Marciniak, Michał Culepa, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk, Joanna Lesińska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458927
Kod EAN9788326458927
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisKsiążka zawiera kompleksowe omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z badaniem kompetencji zawodowych oraz sposobami ich rozwijania. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak - budowanie i wdrażanie systemu zarządzania kompetencjami, - kompetencyjne opisy stanowisk, - rekrutacja i selekcja pracowników pod kątem kompetencji, - szkolenia i rozwój potencjału zawodowego pracowników, - zarządzanie talentami oraz budowanie ścieżek kariery. Specjaliści i menedżerowie HR oraz HR Biznes Partnerzy znajdą tu informacje i wskazówki dotyczące tego, jak budować i wdrażać systemy zarządzania kompetencjami w firmie. Kadra menedżerska może skorzystać szczególnie z tych części, które pokazują, w jaki sposób rozwój kompetencji przyczynia się do wzrostu efektywności pracowników. Sami pracownicy natomiast mogą być zainteresowani zagadnieniami związanymi z rozwojem i karierą zawodową. Wszystkich powinno zaciekawić nowoczesne widzenie organizacji, w której paradygmat rozwoju i efektywności decyduje o niemal wszystkich aspektach funkcjonowania. W biznesie opartym na twardych realiach rynkowych najważniejszym czynnikiem pozwalającym firmie odnosić sukcesy jest efektywność organizacji. Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy dla organizacji, które dopiero poznają podstawy świadomego zarządzania przez kompetencje. Może być ona również inspiracją dla doświadczonych menedżerów, którzy szukają rozwiązań i podpowiedzi, jak skutecznie kształtować i wdrażać optymalną kulturę organizacyjną w firmie. Przedstawione w książce sytuacje są poparte przykładami oraz wzbogacone propozycjami i opisami sprawdzonych narzędzi . Marek Noster Prezes Alior Instytut Biznesu Na stronie internetowej www.zarzadzanie-kompetencjami-wyd-2.wolterskluwer.pl udostępniamy nabywcom publikacji testy do oceny poziomu kompetencji i przygotowania do pełnienia ról zawodowych handlowca, pracownika administracyjnego, menedżera zespołu, menedżera projektów oraz dyrektora, wraz z graficzną prezentacją i omówieniem wyników. Diagnoza potencjału kompetencyjnego jest dostępna bezpłatnie po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego każdy z testów można wypełnić 10-krotnie.
NazwaZarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista
AutorGrzegorz Filipowicz
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788380923720
Kod EAN9788380923720
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326498343
Podatek VAT23%
OpisW książce zaprezentowano metody skutecznego wdrażania controllingu zarządczego, wspierającego procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie. Autor publikacji dzieli się swoją wiedzą w dziedzinie adaptacji controllingu w przedsiębiorstwach. Przekazuje wnioski płynące z własnych badań ankietowych, konsultacji z członkami najwyższych szczebli zarządczych przedsiębiorstw, dyrektorami i kierownikami pionów operacyjnych, pracownikami działów ekonomicznych oraz controllerami zaangażowanymi w proces wdrażania controllingu. W publikacji zaprezentowano również projekt wdrożenia systemu informatycznego klasy Business Intelligence, który wspomaga controlling zarządczy i skutecznie optymalizuje przebieg procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie. Program ten wyróżnia się unikatowym, zrównoważonym podejściem do "twardych" (planowanie, analiza danych, modelowanie procesów biznesowych) oraz "miękkich" (ocena kompetencji pracowników, wymiana informacji między pracownikami) elementów controllingu. W książce szczegółowo omówiono definicje i systematykę controllingu, proces controllingu, jego istotę i uwarunkowania (m.in. modele amerykański i niemiecki, które stały się wzorcami stosowanymi w Europie), metody i techniki współczesnego zarządzania możliwe do wykorzystania w controllingu, zakres stosowania controllingu w przedsiębiorstwach działających w Polsce, wykorzystanie w praktyce autorskiej koncepcji controllingu zarządczego na przykładzie trzech przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Adresaci Publikacja pomoże kadrze menedżerskiej w świadomym i pozbawionym ryzyka procesie wdrożenia rozwiązań controllingowych. Stanowi też źródło wiedzy i inspiracji dla badaczy idei controllingu, przyczyniając się do lepszego jej rozumienia w środowiskach biznesowych i naukowych.
NazwaControlling zarządczy
AutorJanusz Nesterak
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487248
Kod EAN9788326487248
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434358
Podatek VAT23%
OpisMimo istnienia solidnej podbudowy teoretycznej, wciąż brakuje na rynku publikacji, które omawiałyby zagadnienia projektowe w prostej i przyjaznej dla czytelnika formie opisu konkretnych doświadczeń osób na co dzień zajmujących się projektami. Książka ma wyjść naprzeciw tym potrzebom, ukazując zbiór praktyk projektowych różnych przedsiębiorstw działających w Polsce i reprezentowanych przez nie branż. Publikacja została stworzona przez praktyków na bazie ich realnych doświadczeń - czasem dobrych, czasem złych, ale zawsze kształcących. Opisane przypadki dotyczą bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć, takich jak dostosowanie firmy do nowych regulacji prawnych, tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań, próba modernizacji linii produkcyjnej czy wdrożenie metodyki korporacyjnej. Książka posiada obszerną i wysokiej jakości zawartość merytoryczną. Stanowi istotny wkład poznawczy w rozwój wiedzy o praktycznej stronie zastosowania zarządzania projektami. dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
NazwaZarządzanie projektami - studia przypadków
AutorBartosz Grucza, Krzysztof Ćwik
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326463648
Kod EAN9788326463648
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326442575
Podatek VAT23%
OpisW dzisiejszym świecie biznesu, wciąż można zetknąć się z poglądem, jakoby dział personalny stanowił tylko koszt dla organizacji. Jednak sukces firm, które wprowadziły model HR business partnera (m.in. opisany w publikacji DHL Express) sprawia, że należy zweryfikować to podejście - dział personalny traktowany jako główny partner w biznesie powoduje wzrost efektywności oraz podnoszenia wartości rynkowej całej firmy. W jaki sposób zmiana kultury organizacyjnej oraz transformacja działów HR w strategiczne działy zarządzające buduje przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa? Zawarte w e-booku komentarze nie tylko stanowią inspirację, ale również podejmują temat efektywności działów HR na trzech poziomach strategicznym, operacyjnym i bieżącym. Adresaci Publikacja skierowana jest do pracowników działów personalnych, w szczególności do specjalistów oraz menedżerów HR. Publikacja polecana jest także osobom decyzyjnym w firmie, odpowiedzialnym za rozwój.
NazwaHr Business Partner
AutorJarosław Marciniak, Paweł Berłowski, Piotr Sierociński, Dagmara Olewińska, Paulina Łukaszuk, Mik Kuczkiewicz
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458668
Kod EAN9788326458668
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisGrzegorz W. Kołodko od ponad 50 lat, od czasów Oskara Langego i Michała Kaleckiego, jest pierwszym polskim ekonomistą, który wnosi twórczy wkład do światowej nauki ekonomii nie tylko w postaci przyczynkarskich artykułów, lecz przede wszystkim przez nowatorską, spójną i kompleksową koncepcję teoretyczną o wielkiej wadze, bo odnoszącą się do zasadniczych problemów ekonomicznych współczesności i przyszłości. Ponad 4000 cytowań jego prac naukowych opublikowanych w 26 językach i h-indeks na poziomie 30 to wynik zapewniający Kołodce miejsce w nauce nieosiągalne dla żadnego innego polskiego ekonomisty. Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko jest autorską koncepcją teoretyczną nowej ekonomii odrzucającą ujęcie ortodoksyjne. Co jest najważniejsze w te koncepcji? Jakie są zasadnicze idee nowego pragmatyzmu jako nowatorskiej, inspirującej próby stworzenia "ekonomii przyszłości"? Główną przesłanką stojącą za powstaniem książki było przeświadczenie, że koncepcję nowego pragmatyzmu, teorię jeszcze niegruntowaną, niezamkniętą, znajdującą się in statu nascendi, warto poddać wielostronnej, naukowej krytyce, a w konsekwencji rozwijać, wzbogacać i krzewić także przy udziale innych badaczy. Do współpracy przy realizacji tego unikatowego w historii polskiej myśli ekonomicznej zadania badawczego zaproszone zostało grono wybitnych ekonomistów z kraju i zagranicy (m.in. James Galbraith, Domenico M. Nuti, Laszlo Csaba, Aleksander Nekipelov, Satoshi Mizobata). Książka składa się z tekstów rozszerzających i pogłębiających wybrane elementy nowego pragmatyzmu lub poddających krytycznej, konstruktywnej analizie jego dotychczasowy dorobek. W sumie książka zawiera nie tylko spójny i niezwykle interesujący obraz wyzwań i dylematów stojących przed współczesną nauką ekonomii, ale wskazuje także wiele potencjalnych kierunków i sposobów ich rozwiązywania. (Ze wstępu prof. Macieja Bałtowskiego)
NazwaEkonomia przyszłości
AutorMaciej Bałtowski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301187262
Kod EAN9788301187262
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788301187255
Podatek VAT23%
OpisGrzegorz W. Kołodko od ponad 50 lat, od czasów Oskara Langego i Michała Kaleckiego, jest pierwszym polskim ekonomistą, który wnosi twórczy wkład do światowej nauki ekonomii nie tylko w postaci przyczynkarskich artykułów, lecz przede wszystkim przez nowatorską, spójną i kompleksową koncepcję teoretyczną o wielkiej wadze, bo odnoszącą się do zasadniczych problemów ekonomicznych współczesności i przyszłości. Ponad 4000 cytowań jego prac naukowych opublikowanych w 26 językach i h-indeks na poziomie 30 to wynik zapewniający Kołodce miejsce w nauce nieosiągalne dla żadnego innego polskiego ekonomisty. Nowy pragmatyzm Grzegorza W. Kołodko jest autorską koncepcją teoretyczną nowej ekonomii odrzucającą ujęcie ortodoksyjne. Co jest najważniejsze w te koncepcji? Jakie są zasadnicze idee nowego pragmatyzmu jako nowatorskiej, inspirującej próby stworzenia "ekonomii przyszłości"? Główną przesłanką stojącą za powstaniem książki było przeświadczenie, że koncepcję nowego pragmatyzmu, teorię jeszcze niegruntowaną, niezamkniętą, znajdującą się in statu nascendi, warto poddać wielostronnej, naukowej krytyce, a w konsekwencji rozwijać, wzbogacać i krzewić także przy udziale innych badaczy. Do współpracy przy realizacji tego unikatowego w historii polskiej myśli ekonomicznej zadania badawczego zaproszone zostało grono wybitnych ekonomistów z kraju i zagranicy (m.in. James Galbraith, Domenico M. Nuti, Laszlo Csaba, Aleksander Nekipelov, Satoshi Mizobata). Książka składa się z tekstów rozszerzających i pogłębiających wybrane elementy nowego pragmatyzmu lub poddających krytycznej, konstruktywnej analizie jego dotychczasowy dorobek. W sumie książka zawiera nie tylko spójny i niezwykle interesujący obraz wyzwań i dylematów stojących przed współczesną nauką ekonomii, ale wskazuje także wiele potencjalnych kierunków i sposobów ich rozwiązywania. (Ze wstępu prof. Macieja Bałtowskiego)
NazwaEkonomia przyszłości
AutorMaciej Bałtowski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301187262
Kod EAN9788301187262
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788301187255
Podatek VAT23%
OpisCelem książki jest pokazanie uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację błędów niemedycznych i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych. Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej. W poszczególnych rozdziałach opisano szczegółowo szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, który zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, scharakteryzowano procesy zachodzące w szpitalu od przyjęcia pacjenta do jego wypisu, omówiono procesy zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, które muszą zaistnieć, aby pacjent otrzymał odpowiednią usługę, pokazano katalog działań maksymalizujących bezpieczeństwo pacjenta - jego bezbłędną identyfikację, prawidłowe dostarczanie wyrobów medycznych i produktów leczniczych - prowadzących do dostarczenia świadczenia zdrowotnego o odpowiedniej jakości.
NazwaŚwiadczenia szpitalne w powiązaniu z procesami zaopatrzenia medycznego i niemedycznego
AutorTomasz Adam Karkowski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326492747
Kod EAN9788326492747
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482199
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej. W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do systemów ochrony zdrowia oraz w korporatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W pracy przedstawiono model zmiany organizacyjnej autorstwa Burke'a i Litwina, który może być zastosowany w procesie przekształceń spzoz. Opisano również podstawowe zasady kreowania szpitala XXI wieku, czyli organizacji zdolnej do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu. Adresaci Adresatami książki są kierujący samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz władze samorządowe powiatów i województw - podmioty, które maja za zadanie przekształcić zadłużone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. Publikacja będzie również pomocna studentom zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego, a także słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.
NazwaRestrukturyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania, procedury i narzędzia
AutorJacek Klich
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326459030
Kod EAN9788326459030
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326441776
Podatek VAT23%
OpisW książce zaprezentowano uwarunkowania prawne oraz aktualny stan wiedzy na temat nowoczesnego HR. Szczegółowo omówiono w niej m.in. specyfikę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej, pojecie służby cywilnej, system ocen okresowych w korpusie służby cywilnej, zagadnienia tworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego (IPRZ), metody wspierania rozwoju zawodowego, w tym szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, e-learning, coaching, mentoring, samodoskonalenie pracowników, problematykę zarządzania kompetencjami, standardy zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Ważną częścią książki są studia przypadków - przykłady dobrych praktyk pochodzące z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. "Jest to pierwsza na rynku pozycja monograficzna poświęcona tematyce ocen i rozwoju zawodowego w administracji publicznej. [...] Dzięki licznym doświadczeniom autorki związanym z ZZL w podmiotach biznesowych, zawiera ona wiele cennych wskazówek, które mogą być źródłem inspiracji dla urzędów administracji publicznej. Duża zaleta jest również fakt, ze oceny rozwiązań funkcjonujących w służbie cywilnej [...] bazują na solidnej argumentacji i są wolne od funkcjonujacych stereotypów. [...] Nie mam wątpliwości, ze ta pozycja stanie się istotna pomocą nie tylko dla pracowników kadr, ale także menedżerów w administracji publicznej, chcących zdobyć wiedze na temat nowoczesnego ZZL. [...] Wiele z zawartych w niej wskazówek praktycznych, pomimo istnienia odmiennych uwarunkowań prawnych, będzie użytecznych także dla pracowników administracji publicznej niewchodzącej w zakres służby cywilnej - np. samorządów oraz administracji państwowej". Wojciech Zielinski, zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM
NazwaZarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Ocena i rozwój członków korpusu służby cywilnej
AutorMałgorzata Sidor-Rządkowska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326474460
Kod EAN9788326474460
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326441264
Podatek VAT23%
Opis.. Komentarz w sposób kompleksowy przedstawia problematyke opodatkowania gruntów rolnych i lesnych. Zawiera rozwiazania najczesciej spotykanych w praktyce problemów dotyczacych omawianych ustaw. .. W opracowaniu omówiono miedzy innymi takie zagadnienia jak zasady ustalania podatku rolnego, zwolnienia od podatku rolnego i ulgi zwiazane z tym podatkiem, tryb oplacania podatku lesnego przez osoby fi zyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, zwolnienia ustawowe w podatku lesnym. .. Ksiazka przeznaczona jest dla wlascicieli, posiadaczy i uzytkowników wieczystych gruntów lub lasów, samorzadowych organów podatkowych, sedziów sadów administracyjnych oraz pracowników regionalnych izb obrachunkowych. W publikacji dokonano poglebionej analizy regulacji zawartych w ustawie o podatku rolnym. Docenic szczególnie nalezy fakt, iz przedstawione w ksiazce rozwazania maja duzy walor praktyczny. W zasadzie nie ma na rynku opracowan, które w tym aspekcie dorównalyby recenzowanemu komentarzowi. W konsekwencji powinien byc on przedmiotem zainteresowania zarówno podmiotów stanowiacych prawo (rady gmin podejmujace uchwaly podatkowe w zakresie podatku rolnego), jak i je stosujacych (podatnicy i ich pelnomocnicy, pracownicy organów podatkowych, sedziowie sadów administracyjnych) . Dr Rafal Dowgier
NazwaPodatek rolny. Podatek leśny. Komentarz
AutorLeonard Etel
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326455445
Kod EAN9788326455445
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326441196
Podatek VAT23%
OpisSpotkania, prezentacje projektów, własnych pomysłów czy wystąpienia publiczne - to codzienność zawodowa większości pracowników. Co jednak zrobić, aby kolejne spotkanie firmowe nie skończyło się z poczuciem straconego czasu? Czy istnieje sposób na to, aby nawet najmniej porywający temat przedstawić w sposób, który zainteresuje i przekona osoby decyzyjne? W jaki sposób zminimalizować stres przed wystąpieniem oraz jak przygotować trafne argumenty? Poniższa publikacja udziela odpowiedzi na te oraz inne pytania, związane ze spotkaniami, prezentacjami i wystąpieniami publicznymi. Zawarte wskazówki pomogą przygotować spójną i ciekawą prezentację, a techniki relaksacyjne zredukują stres związany z wystąpieniem. Z e-bookiem otrzymujesz także podpowiedzi, w jaki sposób dostosować przekaz do odbiorców oraz zorganizować efektywne zebranie. Adresaci E-book jest adresowany do osób, które w codziennej pracy tworzą prezentacje, organizują spotkania biznesowe, przeprowadzają zebrania i negocjacje. Publikacja jest skierowana również do osób zainteresowanych tematyką wystąpień publicznych.
NazwaPrezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań
AutorMałgorzata Sidor-Rządkowska, Monika Leśnikowska-Marciniak, Iwona Kucharewicz, Adrianna Filiks
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458705
Kod EAN9788326458705
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisW książce przedstawiono kompleksowy model marketingowej strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Autor wskazał, jakie decyzje marketingowe przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych prowadzą do pozytywnych efektów finansowych. Uwzględnił przy tym, opierając się na oryginalnych badaniach empirycznych, specyfikę polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Adresatami publikacji są zarówno menedżerowie podejmujący decyzje strategiczne w przedsiębiorstwie, kierownicy i specjaliści działów marketingu i sprzedaży, jak i pracownicy naukowi zajmujący się problematyką zarządzania strategicznego, biznesu międzynarodowego i marketingu oraz studenci uczelni ekonomicznych. "Opracowanie stanowi interesujące studium i może stać się wartościową publikacją użyteczną głównie w procesie akademickiego kształcenia zarówno na poziomie podstawowym, jak i podyplomowym. Holistyczne podejście do problematyki umiędzynarodowienia działań rynkowych oraz oryginalność modelu i analizy zależności stopnia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw i uzyskiwanych efektów finansowych stanowią bezsprzeczne atuty publikacji". dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
NazwaMarketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Podejście holistyczne
AutorGrzegorz Karasiewicz
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326461224
Kod EAN9788326461224
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326442841
Podatek VAT23%
OpisW wierszach z tomu "Prędka przędza" Tomasz Hrynacz bilansuje swoje życie, posługując się wielkimi figurami czasu przyszłość konfrontuje z przeszłością, a egzystencjalną nieprzewidywalność z fizjologicznym determinizmem. Kiedy zaś szuka praktycznych rozwiązań na użytek bieżącej codzienności, zauważa, iż pozostaje mu tylko wybór między koncepcją życia jako rozwoju a uznaniem go za chorobę, wobec której zastosować trzeba jakąś "terapię zajęciową" - wypełniającą czas czymkolwiek, dowolną czynnością skracającą jedynie oczekiwanie na nieuchronny kres. Dylematy egzystencjalne umieszcza tym samym w perspektywie Końca, w ramie śmierci, obezwładniającej każdy przedmiot obserwacji. Takie piętno nadaje zdarzeniom, pejzażom, portretom i aktom introspekcji, w których oznakami śmierci okazują się paradoksalnie wszystkie przejawy życia oddech, rytm serca i pulsująca krew. Autor "Prędkiej przędzy" pokazuje przy tym, iż jest mistrzem misternie splecionego obrazu poetyckiego, z którego wyłania się uniwersalna wizja losu.
NazwaPrędka przędza
AutorTomasz Hrynacz, Katarzyna Hrynacz, Paweł Nowakowski
WydawcaForma
Kod ISBN9788364974915
Kod EAN9788364974915
Wydanie2
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788360881583
Podatek VAT23%
OpisPrawdopodobnie każdy, komu zdarzyło się przepędzić trochę czasu wieczorami albo nocami w krakowskich knajpach, spotkał tam pisarzy, opowiadających o powieściach, które piszą, reżyserów, mówiących o filmach, które kręcą
malarzy, dziennikarzy, fotografików, naukowców snujących wizje "projektów", w których właśnie biorą udział. Tyle tylko że w zdecydowanej większości przypadków te dzieła i "projekty" istnieją i istnieć będą jedynie w ich opowieściach. Knajpiane archipelagi Krakowa pełne są takich ludzi. Jedni wpadają tam na chwilę, drudzy na dłużej. Są też tacy, którzy zakotwiczają na zawsze. Oni właśnie są bohaterami opowiadań Wojciecha Klęczara - współcześni "ludzie bez właściwości", ludzie przejściowi. Wypisali się z wyścigu szczurów, nie stawiają przed sobą żadnych jasnych celów, a jeżeli nawet, to niespecjalnie zależy im na ich realizacji. Nie przez przypadek knajpa, w której pracuje narrator opowiadań, nazywa się Prokrastynacja. Klęczar pisze z dystansem, humorem, ale też z pewną dozą melancholijnej czułości. Ci, którzy takich ludzi dotąd nie spotkali, koniecznie powinni sięgnąć po tę książkę. Zresztą podobnie jak ci, którzy ludzi przejściowych znają, bo jeszcze nikt tak o nich nie pisał, jak Klęczar. Robert Ostaszewski
NazwaWielopole
AutorWojciech Klęczar, Joanna Borgieł
WydawcaForma
Kod ISBN9788364974274
Kod EAN9788364974274
Wydanie2
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788364974267
Podatek VAT23%
OpisPrawdopodobnie każdy, komu zdarzyło się przepędzić trochę czasu wieczorami albo nocami w krakowskich knajpach, spotkał tam pisarzy, opowiadających o powieściach, które piszą, reżyserów, mówiących o filmach, które kręcą
malarzy, dziennikarzy, fotografików, naukowców snujących wizje "projektów", w których właśnie biorą udział. Tyle tylko że w zdecydowanej większości przypadków te dzieła i "projekty" istnieją i istnieć będą jedynie w ich opowieściach. Knajpiane archipelagi Krakowa pełne są takich ludzi. Jedni wpadają tam na chwilę, drudzy na dłużej. Są też tacy, którzy zakotwiczają na zawsze. Oni właśnie są bohaterami opowiadań Wojciecha Klęczara - współcześni "ludzie bez właściwości", ludzie przejściowi. Wypisali się z wyścigu szczurów, nie stawiają przed sobą żadnych jasnych celów, a jeżeli nawet, to niespecjalnie zależy im na ich realizacji. Nie przez przypadek knajpa, w której pracuje narrator opowiadań, nazywa się Prokrastynacja. Klęczar pisze z dystansem, humorem, ale też z pewną dozą melancholijnej czułości. Ci, którzy takich ludzi dotąd nie spotkali, koniecznie powinni sięgnąć po tę książkę. Zresztą podobnie jak ci, którzy ludzi przejściowych znają, bo jeszcze nikt tak o nich nie pisał, jak Klęczar. Robert Ostaszewski
NazwaWielopole
AutorWojciech Klęczar, Joanna Borgieł
WydawcaForma
Kod ISBN9788364974274
Kod EAN9788364974274
Wydanie2
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788364974267
Podatek VAT23%
OpisBycie poetą dla Tomasza Hrynacza jest usytuowaniem się w wielkiej przepaści dzielącej wielokrotnie zantagonizowane części świata. Między pejzażem, snem a słowem. Między sensualizmem, logosferą a transcendencją. I oczywiście - między egzystencją a perspektywą śmierci. I jeszcze między dowodem a wiarą. Tylko ta ostatnia wymyka się krytyce, toteż okazuje się dla poezji jakimś azylem, a nawet wektorem. Jeśli te rozważania zestawimy z "kulinarnym" tytułem zauważymy, jak daleko znaleźliśmy się od pierwszych skojarzeń - na przykład z chińskim fast foodem i "kurczakiem w pięciu smakach". Można wprawdzie szukać jeszcze jakichś analogii w słowach jest raczej słono niż kwaśno i raczej gorzko niż słodko. Ale brakujący w tym wyliczeniu piąty smak na pewno odsyła już poza język. A może - jeszcze dalej. z posłowia Piotra Michałowskiego
NazwaPrzedmowa do 5 smaków
AutorTomasz Hrynacz, Katarzyna Hrynacz, Paweł Nowakowski
WydawcaForma
Kod ISBN9788363316488
Kod EAN9788363316488
Wydanie2
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788363316471
Podatek VAT23%
OpisGeochemia środowiska odgrywa istotną rolę w naukach o środowisku przyrodniczym. Jej korzenie sięgają geochemii prospekcyjnej, tej klasycznej dyscypliny nauk o Ziemi, ściśle związanej z poszukiwaniem złóż surowców mineralnych. Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi. Książka "Geochemia Środowiska" autorstwa Zdzisława M. Migaszewskiego i Agnieszki Gałuszki stanowi rozszerzoną wersję poprzedniego wydania "Podstawy geochemii środowiska" i jest przeznaczona dla specjalistów, doktorantów i studentów z zakresu nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych i medycznych. Powstała ona na podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych autorów oraz realizacji polskich i amerykańskich projektów badawczych z zakresu geochemii środowiska. Autorzy niniejszej książki prezentują "geologiczny" punkt widzenia, uwypuklając tym samym rolę elementów abiotycznych w interakcjach geochemicznych zachodzących w biosferze. Ten nieco odmienny od tradycyjnego w ochronie środowiska sposób przedstawienia przedmiotowego zagadnienia będzie z pewnością dla wielu czytelników impulsem do dalszych przemyśleń, studiów lub badań.
NazwaGeochemia środowiska
AutorZdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301188481
Kod EAN9788301188481
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788301186777
Podatek VAT23%
OpisGeochemia środowiska odgrywa istotną rolę w naukach o środowisku przyrodniczym. Jej korzenie sięgają geochemii prospekcyjnej, tej klasycznej dyscypliny nauk o Ziemi, ściśle związanej z poszukiwaniem złóż surowców mineralnych. Głównym celem geochemii środowiska jest badanie mechanizmów obiegu pierwiastków w zewnętrznych warstwach Ziemi, interakcji między elementami biotycznymi i abiotycznymi środowiska oraz wpływu stresu antropogenicznego na procesy zachodzące na powierzchni Ziemi. Książka "Geochemia Środowiska" autorstwa Zdzisława M. Migaszewskiego i Agnieszki Gałuszki stanowi rozszerzoną wersję poprzedniego wydania "Podstawy geochemii środowiska" i jest przeznaczona dla specjalistów, doktorantów i studentów z zakresu nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, nauk biologicznych, chemicznych, rolniczych i medycznych. Powstała ona na podstawie licznych publikacji i materiałów archiwalnych autorów oraz realizacji polskich i amerykańskich projektów badawczych z zakresu geochemii środowiska. Autorzy niniejszej książki prezentują "geologiczny" punkt widzenia, uwypuklając tym samym rolę elementów abiotycznych w interakcjach geochemicznych zachodzących w biosferze. Ten nieco odmienny od tradycyjnego w ochronie środowiska sposób przedstawienia przedmiotowego zagadnienia będzie z pewnością dla wielu czytelników impulsem do dalszych przemyśleń, studiów lub badań.
NazwaGeochemia środowiska
AutorZdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301188481
Kod EAN9788301188481
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788301186777
Podatek VAT23%
OpisNanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym, chcącym wykorzystać niezwykłe cechy nanocząstek do poprawy jakości całej gamy produktów. Publikacja przedstawia specyficzne właściwości nanocząstek, wynikające z ich rozmiarów, metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania. Skierowana jest do studentów kierunków ścisłych i technicznych &minus
fizyki, chemii, inżynierii materiałowej &minus
oraz wydziałów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. Będzie użyteczna również dla pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, wykorzystujących zaawansowane materiały.
NazwaŚwiat nanocząstek
AutorKrzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Witold Łojkowski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301188184
Kod EAN9788301188184
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788301187705
Podatek VAT23%
OpisNanocząstki występowały w przyrodzie od zawsze, jednak dopiero niedawno poznano wielkie możliwości ich zastosowania w wielu dziedzinach techniki. Stało się to za przyczyną ogromnego zainteresowania nanocząstkami, zarówno w środowisku naukowym, pragnącym zrozumieć i wyjaśnić zjawiska w nanoskali, jak i przemysłowym, chcącym wykorzystać niezwykłe cechy nanocząstek do poprawy jakości całej gamy produktów. Publikacja przedstawia specyficzne właściwości nanocząstek, wynikające z ich rozmiarów, metody ich charakteryzowania, wytwarzania oraz obszary zastosowania. Skierowana jest do studentów kierunków ścisłych i technicznych &minus
fizyki, chemii, inżynierii materiałowej &minus
oraz wydziałów mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. Będzie użyteczna również dla pracowników przedsiębiorstw działających w innowacyjnych sektorach gospodarki, wykorzystujących zaawansowane materiały.
NazwaŚwiat nanocząstek
AutorKrzysztof Kurzydłowski, Małgorzata Lewandowska, Witold Łojkowski
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
Kod ISBN9788301188184
Kod EAN9788301188184
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788301187705
Podatek VAT23%
OpisKuchnia polska dwudziestolecia międzywojennego była zróżnicowana i eklektyczna - łączyła w sobie polską tradycję wyrosłą na gruncie szlacheckim, elementy kuchni kresowej, francuską nutę i zapożyczenia z kuchni żydowskiej. Była wielosmakowa i różnobarwna - jak pejzaż społeczny niejednorodnej etnicznie Drugiej Rzeczypospolitej. Przechodziła też gwałtowne przeobrażenia wymuszone nowymi warunkami ekonomicznymi, w tym pracą zarobkową kobiet, oraz rozwojem cywilizacyjnym. Zwłaszcza w miastach polubiono nowoczesne, proste i szybkie potrawy, zgodne z zaleceniami dietetyków. Kuchnia ziemiańska zmieniała się wolniej. Tu nadal gotowano - tłusto, ciężko i pracochłonnie - choć zapewne bardzo smacznie. Książka zaprasza czytelników w podróż po bogactwie smaków i zwyczajów kulinarnych dwudziestolecia. Sięgając do ówczesnych książek kucharskich, wspomnień i pamiętników, rubryk kulinarnych w gazetach, autorka snuje opowieść o tym, co, jak i gdzie jadano w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Oprócz interesującej części historycznej, w książce znajdziemy 100 przepisów na najróżniejsze potrawy, proste i bardziej wyrafinowane, dobre na śniadania, obiady i kolacje, na co dzień i od święta - wszystkie możliwe do przygotowania przez współczesnego czytelnika. Wszystkim miłośnikom kuchni i dwudziestolecia międzywojennego życzymy smacznego!
NazwaKuchnia dwudziestolecia Co i jak jadano
AutorAgnieszka Jeż, Andrzej Kaflik, Irmina Wala-Pęgierska, Justyna Mrowiec, Michał Pęgierski, Grażyna Jędrzejec, Marcin Fabijański, shutterstock.inc
WydawcaRM
Kod ISBN9788377736395
Kod EAN9788377736395
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788377732946
Podatek VAT23%
OpisKuchnia polska dwudziestolecia międzywojennego była zróżnicowana i eklektyczna - łączyła w sobie polską tradycję wyrosłą na gruncie szlacheckim, elementy kuchni kresowej, francuską nutę i zapożyczenia z kuchni żydowskiej. Była wielosmakowa i różnobarwna - jak pejzaż społeczny niejednorodnej etnicznie Drugiej Rzeczypospolitej. Przechodziła też gwałtowne przeobrażenia wymuszone nowymi warunkami ekonomicznymi, w tym pracą zarobkową kobiet, oraz rozwojem cywilizacyjnym. Zwłaszcza w miastach polubiono nowoczesne, proste i szybkie potrawy, zgodne z zaleceniami dietetyków. Kuchnia ziemiańska zmieniała się wolniej. Tu nadal gotowano - tłusto, ciężko i pracochłonnie - choć zapewne bardzo smacznie. Książka zaprasza czytelników w podróż po bogactwie smaków i zwyczajów kulinarnych dwudziestolecia. Sięgając do ówczesnych książek kucharskich, wspomnień i pamiętników, rubryk kulinarnych w gazetach, autorka snuje opowieść o tym, co, jak i gdzie jadano w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Oprócz interesującej części historycznej, w książce znajdziemy 100 przepisów na najróżniejsze potrawy, proste i bardziej wyrafinowane, dobre na śniadania, obiady i kolacje, na co dzień i od święta - wszystkie możliwe do przygotowania przez współczesnego czytelnika. Wszystkim miłośnikom kuchni i dwudziestolecia międzywojennego życzymy smacznego!
NazwaKuchnia dwudziestolecia Co i jak jadano
AutorAgnieszka Jeż, Andrzej Kaflik, Irmina Wala-Pęgierska, Justyna Mrowiec, Michał Pęgierski, Grażyna Jędrzejec, Marcin Fabijański, shutterstock.inc
WydawcaRM
Kod ISBN9788377736395
Kod EAN9788377736395
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788377732946
Podatek VAT23%
OpisNiniejsza publikacja to zbiór tekstów wygłoszonych podczas konferencji pt. Literackie dyskursy na granicy epok. O literaturze polskiej lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej zorganizowanej na UKSW w maju 2015 roku. Autorzy prezentowanych szkiców przyjrzeli się różnym formom literackiego zapisu wojennych doświadczeń dyskursowi fikcjonalnemu (Przerwa-Tetmajer, Żeromski, Augustynowicz), dokumentalnemu (kronika klasztorna w Jazłowcu), autobiograficznemu (pamiętniki żołnierzy, dziennik hrabiny Ehrenburg) oraz eseistycznemu (m.in. Chlebowski, Mazanowski, Kleiner, Dąbrowski).
NazwaNa granicy epok. O literackich dyskursach lat 1914-1918 w stulecie wybuchu I wojny światowej
AutorDorota Kielak, Marta Makowska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kod ISBN9788380900721
Kod EAN9788380900721
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380900714
Podatek VAT23%
OpisPublikacja przedstawia zbiór zasad dotyczących sposobu wykonywania pracy mediatora w sprawach cywilnych, łącząc przy tym elementy teoretyczne oraz praktyczne. W książce omówiono genezę instytucji mediacji, ustawodawstwo prawne - z podaniem konkretnych przepisów prawa regulujących mediację, kodeksy etyki mediatora oraz standardy postępowania mediacyjnego i kształcenia przyszłych mediatorów. Zaprezentowano również naczelne zasady mediacji oraz jej rodzaje. Szczególnie dokładnie opisano cechy i zadania dobrego mediatora oraz fazy i etapy mediacji. Uzupełnieniem rozważań jest przedstawienie barier w mediacji i sposobów im przeciwdziałania. Całość pracy zamyka bogaty wykaz wzorów pism występujących w postępowaniu mediacyjnym tworzonych przez mediatorów w codziennej pracy. Autorami opracowania są stali mediatorzy, praktycy oraz teoretycy prawa zajmujący się zagadnieniami mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych oraz pracowniczych. Adresaci Publikacja może być zarówno praktycznym komentarzem dla osób przygotowujących się do zawodu mediatora, jak i przydatnym uzupełnieniem wiedzy dla mediatorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje także strony, które pragną rozwiązania swojego sporu w sposób polubowny.
NazwaZarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych
AutorAnna Kościółek, Jakub M. Łukasiewicz, Tobiasz Serafin, Jerzy Plis, Aneta Małgorzata Arkuszewska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326476327
Kod EAN9788326476327
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326432828
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi efekt pracy dziesięciorga autorów, wykonawców programu badawczego poświęconego wykładni konstytucji i realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2013. Przedmiotem publikacji są inspiracje dla teorii i praktyki interpretacji ustawy zasadniczej w Polsce. Obejmują one rzeczywiste korzenie współczesnych stanowisk teoretycznych i rozwiązań instytucjonalnych, a także idee tylko pośrednio stanowiące punkt odniesienia dla szczegółowych rozważań
bogaty i różnorodny zbiór prac teoretycznych rekonstruujących sposoby wykładni konstytucji w Polsce oraz ukazujących tzw. normatywne koncepcje wykładni ustawy zasadniczej. Są to stanowiska przedstawiane w obrębie szeroko rozumianej teorii prawa, a także te, które zostały sformułowane przez autorów reprezentujących naukę prawa konstytucyjnego
praktyka orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego analizowana pod kątem standardów (wzorców) stosowania przepisów konstytucji, a także uzasadniania orzeczeń sądu konstytucyjnego. Empiryczne badania praktyki, stanowiące kluczowy składnik książki, wskazują rodzaje argumentów wykorzystywanych w orzecznictwie TK, a także różnice między orzekaniem na podstawie ustawy zasadniczej a - z drugiej strony - przepisów ustaw zwykłych. Sposoby rozumowania sędziów Trybunału ujawnia też analiza sposobów użycia określonych słów i wyrażeń w uzasadnieniach orzeczeń.
NazwaWykładnia konstytucji. Inspiracje, teorie, argumenty
AutorTomasz Stawecki, Jan Winczorek
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487606
Kod EAN9788326487606
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434952
Podatek VAT23%
OpisPublikacja stanowi kompleksowe i najobszerniejsze w dotychczasowej literaturze opracowanie problematyki zarządu majątkiem wspólnym małżonków. Autor omawia zarówno samo pojęcie zarządu, jak i poszczególne przepisy regulujące sposób jego wykonywania. Wiele opisanych w książce zagadnień dotąd nie doczekało się wyczerpującej analizy w literaturze, np. zasada samodzielnego zarządu częścią majątku wspólnego służącą do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej (art. 36 3 k.r.o.), czy zagadnienie skuteczności samodzielnie dokonanej przez małżonka czynności zarządu wobec drugiego małżonka. Adresaci Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników, którzy zawodowo zajmują się stosowaniem przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym do sędziów i notariuszy. Zainteresuje również teoretyków prawa, tym bardziej, że zaproponowana wykładnia pojęcia "zarząd majątkiem wspólnym" jest całkowicie odmienna od dotychczas dominującej.
NazwaZarząd majątkiem wspólnym małżonków
AutorKrzysztof Gołębiowski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326449352
Kod EAN9788326449352
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326439018
Podatek VAT23%
OpisPublikacja prezentuje rozwiązania w zakresie tworzenia i wprowadzania w życie systemu oraz polityki zarządzania ryzykiem jednostki samorządu terytorialnego. W książce zawarto m.in. wskazówki dla jednostek w zakresie kształtowania własnych, zindywidualizowanych procedur zarządzania ryzykiem w oparciu o najnowszy standard zarządzania ryzykiem ISO 31000, w tym w zakresie definiowania ryzyka i znaczenia zagrożeń w ich działalności, nowe rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem (struktura ramowa i etapy przebiegu procesu) ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego, wyniki badań ankietowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich postaw wobec ryzyka i ubezpieczeń oraz dokonanej przez nie analizy zagrożeń, wytyczne związane z budowaniem programu ubezpieczeniowego dla gmin, przy uwzględnieniu zakupu ubezpieczeń w procedurze zamówień publicznych, problematykę funkcjonowania ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek samorządu terytorialnego. Adresaci Opracowanie przeznaczone jest dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, audytorów wewnętrznych oraz pracowników samorządowych zaangażowanych w proces zarządzania ryzykiem w poszczególnych jednostkach. Będzie także pomocne pracownikom zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikom ubezpieczeniowym.
NazwaZarządzanie ryzykiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka katastroficznego
AutorMaria Jastrzębska, Krzysztof Łyskawa, Marietta Janowicz-Lomott
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326479243
Kod EAN9788326479243
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326433535
Podatek VAT23%
Opis"...ukazanie się książki Profesora Arkadiusza Sobczyka stanowić będzie z pewnością wydarzenie w środowisku przedstawicieli nauki prawa pracy (i nie tylko), budzić spory i prowokować do polemik, rodzić pytania i wskazywać nowe wyzwania badawcze". Prof. dr hab. Zbigniew Góral "Krytyka dominującej w nauce prawa pracy koncepcji umowy o pracę i wolności pracy jest przeprowadzana z perspektywy nieliberalnej, w tym zwłaszcza komunitarystycznej. Porzucenie narracji liberalnej na rzecz narracji wspólnotowej prowadzi Autora do niezwykle interesujących i poddających się naukowej weryfi kacji tez i uogólnień. (...) Narracja komunitarystyczna służy jednak nie tyle krytyce podejścia liberalnego w prawie pracy (...), lecz jest postawą badawczą, która umożliwia wydobycie z materiału normatywnego całkowicie nowych treści i tendencji, niedostrzeganych lub pomijanych w dotychczasowych opracowaniach naukowych z zakresu prawa pracy. (...) Opublikowanie recenzowanej monografi i uważam nie tylko za uzasadnione, ale i konieczne". Prof. dr hab. Andrzej Wróbel "Pracę (...) Wolność pracy i władza uważam za bardzo wartościową. Oby było więcej tego typu opracowań. Wyróżnia się ona zdecydowanie na tle obecnych publikacji naukowych. Pokazuje samodzielność myślenia Autora, śmiałość formułowania tez, ale co ważne - uargumentowanych, pokazujących myślenie Autora, jego wątpliwości, nieunikającego rewizji swoich poprzednio wyrażanych poglądów. Zawiera duży potencjał myśli, i zapewne przyczyni się do ożywienia dyskusji naukowej w prawie pracy, ale jak przypuszczam, nie tylko w nim. I o to właśnie chodzi w uprawianiu nauki prawa". Prof. dr hab. Mirosław Granat "Z pewnością ukazanie się recenzowanej monografii należeć będzie do wydarzeń o dużej randze dla środowiska nauki prawa pracy
niezbyt często zdarzają się przecież prace, w których dokonuje się tak zasadniczych przewartościowań fundamentów danej dziedziny (...). Spodziewać się należy dużego fermentu i zainicjowania głębokiej debaty na temat stanu prawa pracy, tym bardziej, że Autor nie unikał ani kontrowersyjnych tematów, ani odważnych tez". Dr hab. Jakub Stelina, prof. UG
NazwaWolność pracy i władza
AutorArkadiusz Sobczyk
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326493225
Kod EAN9788326493225
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482243
Podatek VAT23%
OpisW książce omówiono najważniejsze instrumenty prawne niezbędne do realizacji rozwoju regionalnego, a także zagadnienia dotyczące m.in. zasad nowego paradygmatu polityki regionalnej, zakresu samodzielności samorządu województwa w procesie programowania i realizacji rozwoju regionalnego oraz instrumentów realizacji tego zadania, zasad partnerstwa, umowy partnerstwa, regionalnego programu operacyjnego, strategii rozwoju i partnerstwa publiczno-prywatnego, kontraktu terytorialnego, węzłowych zagadnień obejmujących regionalne planowanie przestrzenne. W publikacji przedstawiono zagadnienia prezentowane i dyskutowane w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 20 listopada 2014 r. w Krakowie przez Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorami poszczególnych artykułów są osoby specjalizujące się w tematyce rozwoju regionalnego zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym, a także wybitni specjaliści z zakresu prawa samorządu terytorialnego.
NazwaRozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa
AutorMirosław Stec, Kazimierz Bandarzewski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326492785
Kod EAN9788326492785
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482465
Podatek VAT23%
OpisTom VII Systemu Prawa Pracy prezentuje zagadnienie niepracowniczych stosunków zatrudnienia. W publikacji szczegółowo omówiono zarówno przypadki dopuszczalności stosowania tych form zatrudnienia, jak i warunki w jakich praca na ich podstawie może być świadczona. Autorzy analizują przedmiotową problematykę nie tylko z punktu widzenia dziedzin prawa, z których wywodzą się poszczególne typy zatrudnienia niepracowniczego, ale przede wszystkim przedstawiają ich związek z przepisami prawa pracy. W opracowaniu opisano wszystkie najważniejsze formy wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy, m.in. cywilnoprawne zatrudnienie niepracownicze, zatrudnienia niepracownicze w organizacjach spółdzielczych, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą, zatrudnienie niepracownicze na podstawie umowy o praktykę oraz staż absolwencki, niepracownicze zatrudnienie dzieci, zatrudnienie niepracownicze wolontariuszy, zatrudnienie niepracownicze w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, zatrudnienie sportowców profesjonalnych, naukowoprawne zatrudnienie niepracownicze, administracyjnoprawne zatrudnienie niepracownicze, ustrojowoprawne zatrudnienie niepracownicze, penalnoprawne zatrudnienie niepracownicze, pracę nierejestrowaną.
NazwaSystem prawa pracy. TOM VII. Zatrudnienie niepracownicze
AutorTadeusz Kuczyński, Alina Wypych-Żywicka, Andrzej Patulski, Krzysztof Walczak, Jerzy Oniszczuk, Anna Kosut, Michał Skąpski, Tomasz Duraj, Kamil Antonów, Zdzisław Kubot, Zbigniew Góral, Eliza Mazurczak-Jasińska, Andrzej Marian Świątkowski, Krzysztof Wojciech Baran, Jacek Męcina, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326495656
Kod EAN9788326495656
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482250
Podatek VAT23%
OpisMonografia porusza istotny z punktu widzenia sporów sądowych temat, tj. zagadnienia ciężaru dowodu, jego rozkładu oraz konstrukcji prawnych modyfikujących reguły wyjściowe w tym zakresie. W opracowaniu omówiono mechanizmy stosowania podstawowej reguły repartycji ciężaru dowodu oraz poruszono liczne zagadnienia materialnoprawne, takie jak domniemania prawne, domniemania faktyczne, czy konstrukcję dowodu prima facie. Wiele kwestii analizowanych w książce nawiązuje nie tylko do polskich uregulowań prawnych, lecz także wskazuje na rozwiązania przyjęte za granicą, w porządkach prawnych systemów zaliczanych do civil law i common law oraz w tzw. modelowych aktach prawnych, które w ostatnim czasie stanowią inspirację dla ustawodawców krajowych.
NazwaCiężar dowodu w prawie i procesie cywilnym
AutorIzabela Adrych-Brzezińska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487491
Kod EAN9788326487491
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326479656
Podatek VAT23%
OpisW programie Płatnik 10.01.001 informacja o osiągnięciu przez ubezpieczonego trzydziestokrotności pojawia się nam na etapie weryfikacji pozycji imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA za danego ubezpieczonego. W przypadku gdy opłacamy składki wyłącznie za siebie, ta informacja pojawia się na etapie weryfikacji deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Tej informacji nie ma już ani w kartotece ubezpieczonego, ani w "Szczegółowym raporcie z pobrania danych z ZUS", jak to miało miejsce w programie Płatnik w wersjach 9.
NazwaPrzekroczenie trzydziestokrotności w Płatniku 10.01.001
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953637
Kod EAN9788326953637
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953637
Podatek VAT23%
OpisSeria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia po- Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach mocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis Prawo i Zdrowie prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od korzystających z publikacji dyrektorów i kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów doświadczonych prawników i pracowników administracji ochrony zdrowia, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogiam działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym albo rozwiązać je od razu. Polecamy! Małgorzata Brzozowska-Kruczek radca prawny, członek Zespołu Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej, specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie ochrony zdrowia
od kilku lat współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie. Publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące wykonywania poszczególnych zawodów medycznych. Poruszono w niej m.in. kwestie zdobywania kwalifi kacji do wykonywania konkretnego zawodu medycznego, uprawnień i obowiązków osoby wykonującej dany zawód medyczny, zasad i warunków wykonywania zawodu, form, w jakich zawód może być wykonywany, kształcenia podyplomowego. Zagadnienia zamieszczone w książce dotyczą rzeczywistych wątpliwości i problemów, jakie pojawiają się podczas wykonywania zawodów medycznych niniejsza publikacja została bowiem przygotowana przede wszystkim na podstawie pytań zgłoszonych przez użytkowników Serwisu Prawo i Zdrowie oraz udzielonych na nie odpowiedzi. Materiał został podzielony na sześć rozdziałów, z których pięć poświęcono konkretnym zawodom (lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego, ratownika medycznego), a ostatni zawodom medycznym, w odniesieniu do których brak szczegółowych uregulowań prawnych. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla osób wykonujących zawody medyczne, a także dla kierowników podmiotów leczniczych oraz prawników zajmujących się problematyką związaną z wykonywaniem zawodów medycznych. Może być ona także przydatna dla studentów, uczniów i wykładowców szkół prowadzących kształcenie w poszczególnych zawodach medycznych.
NazwaZawody medyczne. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
AutorMałgorzata Brzozowska-Kruczek
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458965
Kod EAN9788326458965
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326441226
Podatek VAT23%
OpisOpracowanie stanowi kompleksową analizę sędziowskiego kierownictwa postępowaniem cywilnym, podniesionego do rangi naczelnej zasady postępowania cywilnego. Sędziowskie kierownictwo postępowaniem należy bowiem do podstawowych obowiązków sądu, jest konieczne do tego, aby proces się rozpoczął, toczył i zakończył. Sąd jest współgospodarzem i zarazem gwarantem rzetelnego procesu. Obowiązkiem sądu jest ukierunkowanie aktywności stron, a sędziowskie kierownictwo postępowaniem ma nie tylko formalny charakter, ale także rozciąga się na sferę instrukcyjnego kierownictwa materialnego w kwestiach faktycznych, dowodowych i prawnomaterialnych. Nie znaczy to jednak, że sędziowskie kierownictwo postępowaniem podważa zasady dyspozycyjności i kontradyktoryjności. Autorka wskazuje na konieczność i sposób prowadzenia dialogu pomiędzy sądem i pełnomocnikami stron. Adresaci Publikacja jest przeznaczona dla prawników praktyków - sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także dla studentów prawa, którzy w przyszłości mają zamiar wykonywać zawód prawnika.
NazwaSędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji
AutorAneta Łazarska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326463426
Kod EAN9788326463426
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326443572
Podatek VAT23%
OpisW przypadku gdy pracownikowi przysługują składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż miesiąc - np. premie roczne czy kwartalne - i nie zachowuje on do nich prawa za czas pobierania zasiłków, uwzględniamy je w podstawie wymiaru zasiłków. Co ważne, kwot tych składników nie doliczamy do wynagrodzenia za miesiąc, w którym je wypłaciliśmy.
NazwaPremie roczne, półroczne i kwartalne w podstawie wymiaru zasiłków
AutorPraca Zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953644
Kod EAN9788326953644
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953644
Podatek VAT23%
OpisPierwsza, główna część opracowania, przygotowana przez pracowników Biura Rozwoju Gdańska, zawiera przyczynek do porównań prowadzonych polityk przestrzennych w Gdańsku i Glasgow. W dalszych częściach przedstawione zostały wybrane zagadnienia w ujęciu modelowym, opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Glasgow School of Art oraz praktyków - planistów i urbanistów z Glasgow. Książka przedstawia pragmatyczne spojrzenie gdańskich urbanistów na politykę przestrzenną, stosowane w Glasgow mechanizmy planistyczne oraz wskazuje praktyczne zastosowania inteligentnych rozwiązań. Omawia zjawiska i strategie widziane oczami polskich pracowników samorządowych, którzy po zapoznaniu się z prowadzoną polityką w innym mieście europejskim rekomendują wybrane z nich jako godne naśladowania. Opisują działania, które z punktu widzenia swoich doświadczeń zawodowych i praktyki samorządowej uważają za wskazane, zalecane albo nierealne w polskich warunkach.
NazwaPoszukiwanie modelu inteligentnego miasta. Przykład Gdańska i Glasgow
AutorJoanna Bach-Głowińska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326495205
Kod EAN9788326495205
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326481161
Podatek VAT23%
OpisPrzedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe komputerowo będą mieli nowe obowiązki, które są związane z przekazywaniem elektronicznych danych urzędom skarbowym. Od 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która nakłada na przedsiębiorców obowiązek udostępniania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź na informatycznych nośnikach danych.
Nazwa15 problemów związanych z przekazywaniem jednolitego pliku kontrolnego
AutorBogdan Świąder
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326950216
Kod EAN9788326950216
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326950216
Podatek VAT23%
OpisKomentarz stanowi najbardziej aktualne opracowanie ustawy o ewidencji ludności - po jej nowelizacji dokonanej w grudniu 2012 r. Zawarto w nim kompleksowe omówienie zagadnień związanych z ewidencją ludności, począwszy od aspektów ogólnych i wprowadzających (istota ewidencji ludności, istota rejestrów publicznych, pojęcie obowiązku meldunkowego oraz jego zakres), a skończywszy na problematyce gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach i cudzoziemcach przez państwo. Przepisy ustawy zostały omówione na tle poglądów przedstawicieli polskiej doktryny prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępowania administracyjnego, jak również stanowiska organów orzeczniczych, zwłaszcza wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adresaci Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz studentów wydziałów prawa i administracji.
NazwaUstawa o ewidencji ludności. Komentarz
AutorPaweł Mierzejewski, Diana Trzcińska, Krzysztof Biernat, Magdalena Dobek-Rak
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458606
Kod EAN9788326458606
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326440540
Podatek VAT23%
OpisOgólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zrewolucjonizuje system ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Akt ten wprowadzi wiele nowych rozwiązań, nieznanych dotąd w polskim porządku prawnym. Jednym z nich jest koncepcja współadministratorów danych osobowych. Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać różni administratorzy danych, wykorzystujący dane z jednego zbioru, np. w grupach kapitałowych, przy organizacji szkoleń czy seminariów. Jednak, żeby móc skorzystać z tego rozwiązania, trzeba będzie spełnić określone warunki m.in. w odpowiedni sposób podzielić obowiązki. Czytelnik dowie się z publikacji, kto będzie mógł skorzystać z koncepcji współadministratorów danych osobowych i jakie warunki będzie musiał w tym celu spełnić.
NazwaWspóładministratorzy danych - nowość w rozporządzeniu UE. Kto i kiedy będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania
AutorKatarzyna Witkowska
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953323
Kod EAN9788326953323
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953323
Podatek VAT23%
OpisCelem opracowania jest przedstawienie nowatorskiego w polskiej literaturze prawa konkurencji horyzontalnego spojrzenia na rynki oligopolistyczne, uwzględniającego wszystkie dostępne w prawie konkurencji narzędzia. Monografia zawiera analizę możliwości kontroli rynków oligopolistycznych w unijnym oraz polskim prawie konkurencji, w tym praktycznej użyteczności kryteriów służących ocenie tego typu rynków. Może więc stanowić swoisty przewodnik po stosowaniu prawa konkurencji wobec oligopoli i postępowania oligopolistów.
NazwaKontrola rynków oligopolistycznych w prawie konkurencji
AutorJan Szczodrowski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326493249
Kod EAN9788326493249
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482618
Podatek VAT23%
OpisMonografia zawiera kompleksowe opracowanie funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa zarówno z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak i obowiązków tych spółek. Pomimo dużej doniosłości jurydycznej i praktycznej zagadnienia te nie były dotychczas przedmiotem obszerniejszego zainteresowania w nauce prawa. Publikacja zawiera opis szeregu problemów jakie wiążą się z funkcjonowaniem spółek z udziałem Skarbu Państwa i może stanowić dla czytelników cenną wskazówkę przy stosowaniu przepisów związanych z działalnością tych spółek. W książce zawarto omówienie relacji między organami spółek z udziałem Skarbu Państwa a Skarbem Państwa, podstawowych różnic pomiędzy spółkami z udziałem Skarbu Państwa a innymi przedsiębiorcami, zasad występowania spółek z udziałem Skarbu Państwa w obrocie gospodarczym, zasad dysponowania mieniem Skarbu Państwa.
NazwaSpółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa
AutorAndrzej Kidyba
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487781
Kod EAN9788326487781
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434327
Podatek VAT23%
OpisKsiążka zawiera rzetelną analizę dotychczasowych osiągnięć instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej i istniejących wciąż wyzwań związanych z jej funkcjonowaniem od ponad 20 lat. Poszczególne rozdziały napisali eksperci z różnych dziedzin i specjalizacji przedstawiciele środowiska naukowego, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dzięki temu powstało opracowanie obejmujące wiele aspektów obywatelstwa Unii Europejskiej, m.in. demokratyczną legitymizację UE, prawa obywateli Unii, deficyt regulacji polskich i europejskich, czy związki między obywatelstwem krajowym i obywatelstwem europejskim. Autorzy przedstawili również postulaty zmian prawnych, które pozwoliłyby w większym stopniu urzeczywistnić ideę obywatelstwa Unii Europejskiej w krajowym porządku prawnym.
NazwaOchrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość
AutorAdam Bodnar, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Grażyna Baranowska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487361
Kod EAN9788326487361
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434938
Podatek VAT23%
OpisTo już 6. wydanie vademecum dla każdego, kto chce poznać prawo autorskie w praktyce. Czytelnik znajdzie tu szczegółowe omówienie podstawowych zasad prawa autorskiego, obejmujące kwestie zarówno ochrony i przeniesienia praw autorskich, jak i ich naruszenia oraz odpowiedzialności wynikającej z tego tytułu. Dodatkowo tekst został wzbogacony o szereg praktycznych porad dotyczących stosunków wydawcy z autorem. Zaprezentowano również bogate orzecznictwo sądów w sprawach z zakresu prawa autorskiego. W obszernym aneksie zamieszczone zostały wzory umów niezbędnych w pracy każdego wydawcy i autora m.in. umowy wydawniczej z autorem, umowy z tłumaczem, umowy z wydawcą zagranicznym czy umowy z grafikiem obowiązujące w prawie polskim oraz w zagranicznych systemach prawnych. Andrzej Karpowicz adwokat specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej i dóbr osobistych
od wielu lat prowadzi własną kancelarię
autor licznych publikacji z zakresu prawa autorskiego, napisał m.in. Podręcznik prawa autorskiego dla studentów uczelni artystycznych, Prawo autorskie i prasowe dla dziennikarzy, Jak reklamować się zgodnie z prawem, Poradnik prawny dla ludzi twórczych. andrzej.karpowicz@juris.pl
NazwaAutor - Wydawca. Poradnik prawa autorskiego
AutorAndrzej Karpowicz
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326455438
Kod EAN9788326455438
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326440519
Podatek VAT23%
OpisSeria książek Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach powstała z chęci niesienia pomocy wszystkim, którzy w konkretnych sytuacjach życiowych napotykają trudności w rozumieniu i prawidłowym stosowaniu przepisów dotyczących sfery ochrony zdrowia. Źródłem wiedzy o rozwiązywaniu problemów w tym przypadku jest Serwis Prawo i Zdrowie prowadzony przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Zgromadzone w nim ogromne zasoby pytań od korzystających z publikacji dyrektorów i kadry menedżerskiej podmiotów leczniczych, a przede wszystkim odpowiedzi udzielane przez specjalistów - doświadczonych prawników i pracowników administracji ochrony zdrowia, stanowią bogate źródło praktycznej wiedzy prawnej, pozwalającej per analogiam działać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Skorzystajcie Państwo z doświadczeń innych, aby zapobiec własnym problemom zawodowym albo rozwiązać je od razu. Książka stanowi kompendium wiedzy prawniczej o zasadach działania sektora farmaceutycznego, ujęte w formę tematycznie zgrupowanych pytań i odpowiedzi. Autorzy wyjaśniają wątpliwości najczęściej nurtujące uczestników rynku nie tylko omawiają istniejące regulacje prawne, ale też opierają się na licznych przykładach praktycznych, z których wiele pochodzi z prowadzonych przez nich postępowań administracyjnych i sądowych. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział książki poświęcony refundacji i regulującym ją normom prawa, które wzbudzają liczne kontrowersje. Odpowiedzi udzielone w tej części opracowania w dużym stopniu oparte są na codziennej praktyce, niejednokrotnie odbiegającej od literalnego brzmienia przepisów prawa. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla osób, których praca wiąże się z sektorem farmaceutycznym pracowników firm farmaceutycznych i organów administracji, a także dla prawników oraz studentów prawa i kierunków medycznych.
NazwaPrawo farmaceutyczne i refundacja leków. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach
AutorBartosz Michalski, Łukasz Sławatyniec, Katarzyna Kęska, Monika Duszyńska
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458453
Kod EAN9788326458453
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326441646
Podatek VAT23%
OpisPracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej kolejnych 14 dni kalendarzowych. W przeciwieństwie do dopłat z funduszu ustawa o ZFŚS wprowadza minimalny okres wypoczynku uprawniający do świadczenia urlopowego. Trzeba zauważyć, że jest tu mowa o dniach kalendarzowych, a nie dniach roboczych. Oznacza to, że w okresie tym uwzględniamy także dni wolne od pracy przypadające w czasie urlopu, jak również bezpośrednio przed jego rozpoczęciem albo bezpośrednio po jego zakończeniu.
NazwaŚwiadczenie urlopowe - forma dofinansowania wypoczynku pracowników
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953620
Kod EAN9788326953620
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953620
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi kompleksowe opracowanie podejmujące zagadnienie wolności wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych, czasami wysoce specyficznych, zawodów prawniczych. Autorzy publikacji przedstawiają rozważania m.in. na temat
NazwaGranice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych
AutorArtur Biłgorajski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326483493
Kod EAN9788326483493
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326481062
Podatek VAT23%
OpisKodeks pracy przewiduje, że w pewnych okolicznościach pracownika trzeba przenieść na inne stanowisko pracy w celu odsunięcia go od szkodliwych lub niebezpiecznych czynników pracy. Jeśli przeniesienie wiązałoby się z pogorszeniem warunków płacowych pracownikowi przysługuje dodatek wyrównawczy.
NazwaJak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953651
Kod EAN9788326953651
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953651
Podatek VAT23%
OpisWolność zrzeszania się w związkach zawodowych stanowi jedno z podstawowych praw człowieka o charakterze wolnościowym. Książka zawiera szczegółowe omówienie problematyki wolności zrzeszania się w związkach zawodowych, począwszy od określenia jej charakteru prawnego, poprzez wyczerpującą analizę funkcjonowania tejże wolności w wymiarze międzynarodowym, jak i w ramach krajowego porządku prawnego. Rzeczywisty zakres tej wolności wyznaczony jest postanowieniami statutów związków zawodowych, stąd istotnym elementem opracowania jest wnikliwa interpretacja ich zapisów w kontekście podstaw funkcjonowania wolności w praktyce. Autorka przedstawia zagadnienie wolności zrzeszania się w związkach zawodowych na tle sytuacji osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach stosunku cywilnoprawnego oraz administracyjnoprawnego. Stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, zagwarantowana na gruncie prawa krajowego, nie realizuje zobowiązań podjętych na arenie prawa międzynarodowego.
NazwaWolność zrzeszania się w związkach zawodowych
AutorŻaneta Grygiel-Kaleta
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326483073
Kod EAN9788326483073
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326481178
Podatek VAT23%
OpisPrzystępny, zwięzły komentarz do przepisów księgi czwartej Kodeksu cywilnego - prawo spadkowe, w którym omówiono wszystkie instytucje prawne regulujące skutki prawne śmierci osoby fizycznej w sferze cywilnoprawnych stosunków majątkowych. W komentarzu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania Jak w prawidłowy sposób interpretować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące prawa spadkowego? Jakie są prawnie dopuszczalne formy dysponowania majątkiem na wypadek śmierci? Jak ograniczyć odpowiedzialność następców prawnych za zaciągnięte przez zmarłego długi spadkowe, tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza? Czym jest wykaz inwentarza i jak prawidłowo go sporządzić? Czym różni się zapis zwykły od zapisu windykacyjnego? Jak przeprowadzić dział spadku?
NazwaKodeks cywilny. Komentarz. Spadki. TOM IV
AutorAndrzej Kidyba, Elżbieta Niezbecka
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326494314
Kod EAN9788326494314
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482809
Podatek VAT23%
OpisPrezentowany poradnik to kompleksowe opracowanie dotyczące procesu udzielania zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy. Autorzy analizują wszystkie ustawowe tryby udzielania zamówień publicznych, wiele miejsca poświęcają również takim zagadnieniom, jak partnerstwo publiczno-prywatne czy zawieranie umów koncesji na roboty budowlane lub usługi. .. Walorem tej książki jest praktyczne ujęcie prezentowanych tematów, związane z codziennymi doświadczeniami zawodowymi autorów. Lektura pozwoli zamawiającym uniknąć błędów w procesie udzielania zamówień publicznych, dokonać prawidłowej oceny ofert składanych w postępowaniach oraz właściwie skonstruować umowę o udzielenie zamówienia publicznego
wykonawcom zaś pomoże w prawidłowym przygotowaniu oferty oraz obronie ich interesów w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. .. Opracowanie zostało wzbogacone o wnikliwą analizę orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. .. Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiedzialnych za przygotowanie postępowań, a także dla przedstawicieli wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego. Przydatna będzie również studentom uczelni wyższych na kierunkach prawo, administracja i ekonomia oraz pracownikom dydaktycznym i prawnikom zainteresowanym systemem zamówień publicznych.
NazwaPrawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców
AutorMarta Lamch-Rejowska, Łukasz Laszczyński
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326455230
Kod EAN9788326455230
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326439766
Podatek VAT23%
OpisZ ebooka "Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń" dowiesz się mi.n. na czym polegają zmienione zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, jak ustalić okres, o który będzie wydłużony urlop rodzicielski w związku z wykonywaniem pracy w czasie urlopu.
NazwaZmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń
AutorAgnieszka Ślązak
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326949524
Kod EAN9788326949524
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326949524
Podatek VAT23%
OpisW monografii przeanalizowano funkcjonowanie rynku wewnętrznego w dziedzinie usług w świetle polskiego i unijnego porządku prawnego. Książka umożliwia Czytelnikom zapoznanie się z unijnym prawem pierwotnym i wtórnym (m.in. z dyrektywą usługową, dyrektywą o uznawaniu kwalifikacji i sektorowymi aktami prawnymi) oraz orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o swobodach przedsiębiorczości i świadczeniu usług, polskimi aktami prawnymi (m.in. z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i ustawą o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz orzecznictwem sądów polskich o prowadzeniu gospodarczej działalności usługowej i tymczasowym świadczeniu usług.
NazwaGospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobód przedsiębiorczości i świadczenia usług
AutorInga Kawka
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326489211
Kod EAN9788326489211
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326480508
Podatek VAT23%
OpisKomentarz zawiera przystępne i kompleksowe omówienie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem tych regulacji, które wywołują najwięcej problemów w zakresie wykładni. Autorami książki są zarówno pracownicy naukowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jak i prawnicy praktycy specjalizujący się w prezentowanej tematyce. W opracowaniu przedstawiono m.in. praktyczne objaśnienie takich zagadnień jak zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ustalanie składek i podstaw ich wymiaru, rozliczanie i opłacanie składek, kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy.
NazwaUstawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz
AutorWojciech Morawski, Jerzy Lachowski, Mirosław Łabanowski, Jacek Wantoch-Rekowski, Tomasz Brzezicki, Andrzej Radzisław, Małgorzata Bartoszewska, Agnieszka Laskowska-Hulisz, Lucyna Ramlo
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487309
Kod EAN9788326487309
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326434389
Podatek VAT23%
OpisUchwały o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015 zostały już podjęte. Warto więc się zastanowić, w jaki sposób skutki decyzji właścicieli zaprezentować w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok.Decyzje dotyczące rozliczenia wyniku finansowego muszą być odzwierciedlone zarówno w bilansie, jak i zestawieniu zmian w kapitale własnym. Jeśli jednostka sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1, a nie ma obowiązku poddania go badaniu przez biegłego rewidenta, to zmiany w kapitałach będące wynikiem rozliczenia wyniku finansowego z poprzednich lat muszą być objaśnione w informacji dodatkowej.
NazwaJak zaprezentujesz podział wypłaconego zysku w sprawozdaniu za 2016 rok?
AutorKatarzyna Trzpioła
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326954016
Kod EAN9788326954016
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326954016
Podatek VAT23%
OpisMonografia, jako jedyna w dotychczasowej literaturze prawniczej, jest zbiorowym opracowaniem zagadnienia prawnych i faktycznych uwarunkowań ustrojowej pozycji sędziów, analizowanej zarówno z perspektywy zasad konstytucyjnych, jak i z punktu widzenia praktyki funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzone w ostatnich latach liczne nowelizacje ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych były przedmiotem wielu kontrowersji w parlamencie, dyskusji publicznej oraz orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Książka ułatwia zrozumienie stanowiska środowisk prawniczych w kluczowej dla sporów o kształt wymiaru sprawiedliwości kwestii zagwarantowania rzetelności i sprawności w jego funkcjonowaniu. Jest zbiorem rozważań, autorstwa przede wszystkim doświadczonych sędziów, które koncentrują się wokół zasad niezależności sądów i niezawisłości sędziów, mających podstawowe znaczenie dla urzeczywistnienia prawa do sądu - jednego z fundamentów demokratycznego państwa prawnego.
NazwaPozycja ustrojowa sędziego
AutorRyszard Piotrowski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326487965
Kod EAN9788326487965
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326410659
Podatek VAT23%
OpisPublikacja opisuje zasady rozliczenia w VAT sprzedaży środków trwałych, gdyż ta transakcja nie pozostaje bez wpływu na rozliczenie VAT. Obecnie w większości przypadków taka sprzedaż podlega opodatkowaniu stawką 23%. Dokonując takiej sprzedaży podatnik w niektórych przypadkach może odzyskać część nieodliczonego VAT przy jego zakupie. Rozliczeniu VAT będzie podlegać również sprzedaż środka trwałego na złom, czy przekazanie go na cele osobiste.
NazwaJak rozliczyć w VAT sprzedaż środków trwałych
AutorMarcin Jasiński
WydawcaInfor PL
Kod ISBN9788374408431
Kod EAN9788374408431
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisKomentarz jako jedyny na rynku zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę wszystkich przepisów ustawy, w tym również tych uchylonych w poszczególnych latach. Umożliwia to ocenę działań ustawodawcy w procesie dostosowywania polskiego prawa bankowego do standardów unijnych, których celem jest podniesienie poziomu świadczenia usług bankowych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Autor z jednakową uwagą omawia zagadnienia publicznego oraz prywatnego prawa bankowego, przywołuje najważniejsze postanowienia innych ustaw dotyczących funkcjonowania sektora bankowego (np. ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających czy ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych). W książce omówiono m.in. problematykę tworzenia banków, działalność banków w tzw. otoczeniu (np. powierzanie niektórych usług podmiotom zewnętrznym lub w ramach holdingu), specyfikę wykonywania czynności bankowych, zakres nadzoru sprawowanego nad bankami. Praca zawiera przegląd aktualnego dorobku judykatury odnoszącego się do poszczególnych obszarów działalności bankowej oraz głównych nurtów doktryny prawa bankowego. Jest to wieloaspektowa i wyczerpująca analiza niezbędna do zrozumienia złożonej struktury przedsiębiorstw bankowych i cech ich działalności, której towarzyszy ryzyko rynkowe. Adresaci Komentarz przeznaczony jest zarówno dla pracowników banków, jak i prawników specjalizujących się w prawie bankowym oraz w prawnej obsłudze przedsiębiorstw bankowych.
NazwaPrawo bankowe. Komentarz
AutorZbigniew Ofiarski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458804
Kod EAN9788326458804
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326438493
Podatek VAT23%
OpisPrzyczyny uzasadniające przerwanie urlopu muszą być ważne. Tylko pracodawca, przełożony wie, kto i za co jest odpowiedzialny na danym stanowisku. Sytuacje, w których właśnie urlopowany pracownik jest niezastąpiony to np. nagła choroba innego pracownika, awaria specjalistycznego sprzętu, kontrola jakiegoś urzędu, organu, wymagająca asysty pracownika zajmującego się badaną dziedziną. Te zdarzenia mogą zmusić pracodawcę do skrócenia wypoczynku. Decyzja o odwołaniu pracownika z urlopu powinna być potwierdzona na piśmie. Co prawda Kodeks pracy nie wymaga takiej formy, ale dla celów dowodowych należy ją praktykować.
NazwaOdwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953675
Kod EAN9788326953675
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953675
Podatek VAT23%
OpisŚwiadczenie urlopowe dla pracowników niepełnosprawnych przysługuje w wysokości odpisu podstawowego, bez zwiększeń. Wysokość odpisu podstawowego zależy od tego, na jakiego pracownika jest dokonywany. Co prawda na pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25%, ale świadczenie jest ograniczone do wysokości odpisu podstawowego, a nie zwiększonego. Oczywiście pracodawca może wypłacić świadczenie w podwyższonej wysokości, jednak nie będzie to obojętne dla celów składkowych.
NazwaJak naliczyć wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika niepełnosprawnego
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326953668
Kod EAN9788326953668
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326953668
Podatek VAT23%
OpisJedną z czynności podlegających opodatkowaniu VAT jest eksport towarów. Przypomnę, że eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz (tzw. eksport bezpośredni) albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz (tzw. eksport pośredni), jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Z kolei z importem mamy do czynienia, gdy nastąpi przywóz towarów z terytorium państwa pozaunijnego na terytorium Unii Europejskiej. Czy do zastosowania 0% stawki VAT w transporcie towarów niezbędna jest właściwa dokumentacja? Jak prawidłowo wystawiać faktury WD? Czy koszty związane bezpośrednio z transportem sprowadzanych towarów np. koszty załadunku, czy też opłaty portowe powiększają podstawę opodatkowania importu towarów? W jakiej pozycji deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D wykazuje się import towarów? Czy opłaty - prowizje pobrane przez PayPal należy rozliczyć jako import usług?
NazwaVAT w eksporcie i imporcie - 15 praktycznych wskazówek
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326954122
Kod EAN9788326954122
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326954122
Podatek VAT23%
OpisW dniu 1 lipca 2015 r. wprowadzono fundamentalne zmiany w części ogólnej kodeksu karnego i rewolucyjne zmiany w kodeksie postępowania karnego. Czas ten sprzyja prowadzeniu pogłębionego dyskursu na temat reformy szeroko rozumianego prawa karnego. W niniejszej pracy zbiorowej zamieszczono artykuły odnoszące sie zarówno do zmian normatywnych obowiązujących od 1 lipca 2015 r., ich aksjologicznego uzasadnienia, jak i do zmian proponowanych w toku prac nad reformą polskiego prawa karnego materialnego i procesowego, które ostatecznie, z różnych względów, nie stały się częścią obowiązującego porządku prawnego. Autorami poszczególnych opracowań są przedstawiciele nauk penalnych oraz praktycy - sędziowie Sądu Najwyższego oraz sędziowie sądów powszechnych. W konsekwencji uwagi prezentowane w artykułach czynione są z dwóch perspektyw dogmatycznej oraz praktycznej.
NazwaReforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015 roku. Wybrane zagadnienia
AutorDariusz Kala, Igor Zgoliński
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326493409
Kod EAN9788326493409
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326482793
Podatek VAT23%
OpisWydatkowanie środków finansowych budżetu Unii Europejskiej na cele wdrażania unijnej polityki spójności nakłada na administrację krajową wiele obowiązków. Praca przedstawia charakterystykę i systematykę tych obowiązków oraz opisuje skutki prawne wynikające z ich naruszenia. Administracja krajowa zobowiązana jest m.in. prowadzić postępowania mające na celu zapobieganie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych oraz postępowania zmierzające do odzyskania kwot wydatkowanych nieprawidłowo i do nakładania sankcji. Państwa członkowskie mają też obowiązek zapewnienia, że systemy zarządzania i kontroli programów operacyjnych, ustanawiane w celu wydatkowania unijnych funduszy, funkcjonują skutecznie. Naruszenie tych obowiązków może prowadzić do podjęcia przez Komisję Europejską działań o charakterze nadzorczym.
NazwaOchrona interesów finansowych Unii Europejskiej w dziedzinie polityki spójności
AutorJustyna Łacny
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326423598
Kod EAN9788326423598
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326402227
Podatek VAT23%
OpisW związku z zakończeniem roku obrotowego oraz decyzją zgromadzenia akcjonariuszy lub udziałowców o sposobie rozliczenia wyniku finansowego za ubiegły rok należy odpowiednio ująć te operacje w księgach rachunkowych. Wypłata dywidendy powoduje obowiązek opodatkowania, gdyż stanowi źródło przychodów dla otrzymujących dywidendy. Sprawdź szczegóły.
NazwaDywidenda w księgach rachunkowych
AutorGrzegorz Magdziarz
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326949050
Kod EAN9788326949050
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326949050
Podatek VAT23%
OpisW przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Podstawowy czas na zwrot wynosi 60 dni, ale jest możliwość i szybszego odzyskania pieniędzy. Skrócony okres do zwrotu wynosi 25 dni. Trzeba jednak dopilnować wszystkich formalności.
NazwaJak wystąpić o szybki zwrot VAT
AutorKatarzyna Trzpioła, Bogdan Świąder
WydawcaWiedza i Praktyka
Kod ISBN9788326954023
Kod EAN9788326954023
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326954023
Podatek VAT23%
OpisInterpretacje ogólne wskazują stanowisko organów podatkowych w sprawach, w których w praktyce dochodzi do niejednolitego stosowania przepisów. Podatnik, który zastosuje się do interpretacji ogólnej korzysta z ochrony wynikającej z tej interpretacji. Interpretacje ogólne mogą być wydawane z urzędu i na wniosek. W publikacji przedstawiamy procedurę składania wniosków o interpretację, skutki wydania interpretacji ogólnej oraz jej wpływ na sytuację prawnopodatkową podatników.
NazwaInterpretacje ogólne - składanie wniosków, zaskarżanie, prawa podatników
AutorJakub Rychlik
WydawcaInfor PL
Kod ISBN9788374408424
Kod EAN9788374408424
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPodstawą czy, też instrumentem wszelkiego rodzaju kontroli jest informacja. W przypadku kontroli pracowników kwestią najbardziej istotną jest określenie, jakie informacje należy uznać za uzasadnione, a jakie stanowią nieuzasadnione naruszenie prywatności czy też godności podwładnych. W tej chwili pracodawcy dysponują bardzo dużym wachlarzem form, środków i narzędzi kontroli. Ważne jest natomiast określenie ram, czy też granic ich zastosowania. Warto podkreślić, że nieumiejętność efektywnego zarządzania, a także błędy w kierowaniu pracą i pracownikami, prowadzą zazwyczaj do nadmiernej kontroli. Nierzadko kontrola ta jest bezprawna.
NazwaKontrola pracowników. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika
AutorMaciej Ambroziewicz, Jarosław Masłowski, Michał Szalak, Małgorzata Skibińska, Paulina Zawadzka-Filipczyk
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326458798
Kod EAN9788326458798
Rok wydania2013
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisMonografia przedstawia problematykę złożenia oraz weryfikacji podpisu na testamencie własnoręcznym. W publikacji w sposób całościowy i interdyscyplinarny zaprezentowano zagadnienie sygnowania rozrządzenia holograficznego podpisem testatora, zarówno pod kątem prawa cywilnego, jak i karnego, a także kryminalistyki. W książce omówiono m.in. charakterystyczne cechy testamentu jako czynności prawnej, zagadnienie daty i pisma ręcznego spadkodawcy, również w odniesieniu do przykładowych regulacji prawnych państw obcych, istotę i funkcje podpisu spadkodawcy, "tradycyjny" podpis spadkodawcy a jego pseudonim, parafa, samo imię czy oznaczenie jego stosunku rodzinnego względem spadkobiercy, sądową analizę rygorów formalnych testamentu własnoręcznego. W opracowaniu wykorzystano dorobek powojennej literatury, orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i administracyjnych. W monografii ukazano mniej lub bardziej nowatorskie rozwiązania wybranych systemów prawnych państw europejskich i amerykańskich. Wielokrotnie odwołano się do orzecznictwa zagranicznego oraz do ugruntowanych judoków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz przedstawicieli nauki prawa. Zainteresuje także każdego potencjalnego spadkodawcę.
NazwaPodpis spadkodawcy na testamencie własnoręcznym
AutorMaciej Rzewuski
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326472596
Kod EAN9788326472596
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326431982
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi aktualną prezentację problematyki ochrony programów komputerowych w ramach prawa własności intelektualnej w Unii Europejskiej. Autorka omawia i ocenia formy tej ochrony w ramach prawa autorskiego wyrażonego w dyrektywie 2009/24/WE, prawa patentowego na podstawie konwencji monachijskiej oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji jako tajemnicy nieujawnionej, której ochrona przewidziana została w porozumieniu TRIPS. Przedstawiona analiza zmierza do ustalenia, jaki model ochrony programów komputerowych skutecznie zabezpiecza twórców programowania, z uwzględnieniem konieczności zachowania równowagi w ochronie interesów prywatnych oraz publicznych w postaci dostępu do dóbr chronionych prawem własności intelektualnej. W książce zaprezentowane zostały także zasadnicze wnioski płynące z aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego.
NazwaOchrona programów komputerowych w prawie własności intelektualnej w Unii Europejskiej
AutorKarolina Sztobryn
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
Kod ISBN9788326488108
Kod EAN9788326488108
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788326480256
Podatek VAT23%
OpisW monografii zaprezentowano efekty badań teoretycznych oraz praktycznych związanych z ważniejszymi problemami dotyczącymi szybko rozwijającej się dziedziny zarządzania - zarządzania projektami i ewaluacji (Projekt Management and Evaluation).
NazwaChallenges of New Technology Applications in Project Management and Evaluation
AutorTadeusz Grzeszczyk
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Kod ISBN9788378145783
Kod EAN9788378145783
Wydanie1
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788378145288
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów. Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Domek. Niech Ci Pan błogosławi
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160812
Kod EAN5902574160812
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów. Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Góry cudowne są dzieła Twoje
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160836
Kod EAN5902574160836
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów. Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Kot. Cokolwiek czynicie
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160799
Kod EAN5902574160799
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów.Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Ptaszki. Bóg cię kocha
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160829
Kod EAN5902574160829
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów. Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Sowy. Modlitwa Jabesa
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160805
Kod EAN5902574160805
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisPuzzle dla najmłodszych składające się z 24 elementów. Puzzle w kartoniku oraz dodatkowo z folii. Pełnym wymiar po złożeniu 24x16 centymetrów. Doskonały produkt na prezent dla każdego dziecka. Barwne obrazki uzupełnione przez treść Bożego Słowa, która buduje czynią te puzzle jedyne w swoim rodzaju. Twoje dziecko zechce mieć je wszystkie!!
NazwaPuzzle. Wiatra Pan jest Pasterzem moim
WydawcaSZARON
Kod ISBN5902574160843
Kod EAN5902574160843
Rok wydania2016
Podatek VAT23%
OpisMój dziennik - Jest to specjlnie skrojony zeszyt, który zawiera werset biblijny na każdej stronie. Jeśli jesteś osobą, która zapisuje myśli, modlitwy bądź słowa Boga, które do ciebie przemówiły, jest to idealny produkt dla ciebie.
NazwaMój dziennik Brąz Obyś skutecznie mi błogosławił
Autorbrak
OprawaMiękka
WydawcaSzaron
Kod ISBN5902574160744
Kod EAN5902574160744
Rok wydania2016
Format145x210
Ilość stron96
Podatek VAT23%
OpisMój dziennik - Jest to specjlnie skrojony zeszyt, który zawiera werset biblijny na każdej stronie. Jeśli jesteś osobą, która zapisuje myśli, modlitwy bądź słowa Boga, które do ciebie przemówiły, jest to idealny produkt dla ciebie.
NazwaMój dziennik Kropki o nic się już nie martwcie
Autorbrak
OprawaMiękka
WydawcaSzaron
Kod ISBN5902574160690
Kod EAN5902574160690
Rok wydania2016
Format145x210
Ilość stron96
Podatek VAT23%
OpisMój dziennik - Jest to specjlnie skrojony zeszyt, który zawiera werset biblijny na każdej stronie. Jeśli jesteś osobą, która zapisuje myśli, modlitwy bądź słowa Boga, które do ciebie przemówiły, jest to idealny produkt dla ciebie.
NazwaMój dziennik Serca Błogosławieństwo
Autorbrak
OprawaMiękka
WydawcaSzaron
Kod ISBN5902574160706
Kod EAN5902574160706
Rok wydania2016
Format145x210
Ilość stron96
Podatek VAT23%
OpisMój dziennik - Jest to specjlnie skrojony zeszyt, który zawiera werset biblijny na każdej stronie. Jeśli jesteś osobą, która zapisuje myśli, modlitwy bądź słowa Boga, które do ciebie przemówiły, jest to idealny produkt dla ciebie.
NazwaMój dziennik Sowy Hymn o miłości
Autorbrak
OprawaMiękka
WydawcaSzaron
Kod ISBN5902574160713
Kod EAN5902574160713
Rok wydania2016
Format145x210
Ilość stron96
Podatek VAT23%
OpisMój dziennik - Jest to specjlnie skrojony zeszyt, który zawiera werset biblijny na każdej stronie. Jeśli jesteś osobą, która zapisuje myśli, modlitwy bądź słowa Boga, które do ciebie przemówiły, jest to idealny produkt dla ciebie.
NazwaMój dziennik Turkus o nic się już nie martwcie
Autorbrak
OprawaMiękka
WydawcaSzaron
Kod ISBN5902574160720
Kod EAN5902574160720
Rok wydania2016
Format145x210
Ilość stron96
Podatek VAT23%
NazwaPrzez Sen
AutorKrol
WydawcaWarner Music Group
Kod EAN5907678818560
Rok wydania2016
NośnikPłyta winylowa
Ilość elementów1
Podatek VAT23%
Premiera2016-09-16

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Przez Sen - Krol (Płyta winylowa)

Powiększ zdjęcie

Cena: 108,36 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER