Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Wieszak do stojaka MPM J14.2963 A5 umożliwiający przymocowanie do ściany


 

Opis

Opis - Uchwyt mocujący do ściany Nazwa - Wieszak do stojaka MPM J14.2963 A5 umożliwiający przymocowanie do ściany Kod EAN - 8591212069609 Wydawca - MPM QUALITY Podatek VAT - 23%

Dane techniczne

OpisNerf Modulus Tri Strike to nowe możliwości zabawy! Wyrzutnia posiada trzy możliwości wystrzału. Możesz ją składać w różny sposób.
NazwaNerf Modulus Tri Strike
MarkaHasbro
Kod EAN5010994954802
WydawcaHASBRO
Kod producentaGXP-545534
Podatek VAT23%
Opistusz nowej generacji pigmentowy, wodoodporny, nieblaknący na słońcuwyposażone w okienko do kontroli ilości tuszukapilarny system podawania tuszugrubość linii pisma około 0,3 mm
NazwaPióro kulkowe Uni UBA-188 Air czerwone
Kod EAN4902778190524
WydawcaTRODAX
Podatek VAT23%
OpisJan Olszanowski doktor nauk prawnych
adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego oraz sądowego i administracyjnego postępowania egzekucyjnego. Wojciech Piątek doktor habilitowany nauk prawnych
adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
autor publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji, współautor publikacji Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz (2012) i Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych (2014). Autorzy podjęli próbę analizy i to bardzo udanej istoty, znaczenia oraz przebiegu wzajemnej pomocy pomiędzy państwami członkowskimi UE przy odzyskiwaniu wierzytelności publicznoprawnych poszczególnych państw, obejmując swoim zakresem przedmiotowym zróżnicowane należności pieniężne wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/24/UE, w tym na pierwszym miejscu wszystkie rodzaje podatków . Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie dotyczące problematyki odzyskiwania wierzytelności podatkowych w trybie i na zasadach określonych w dyrektywie. Oprócz samej analizy regulacji prawnej publikacja została wzbogacona o dane liczbowe obrazujące skalę współpracy dokonywanej pomiędzy państwami członkowskimi UE w badanym obszarze, jej intensywność oraz skuteczność. Monografia przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników organów administracji publicznej wierzycieli w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym oraz pracowników organów egzekucyjnych, np. pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, a także podmioty prywatne, np. zobowiązanych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym i ich pełnomocników.
NazwaWspółpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych
AutorJan Olszanowski, Wojciech Piątek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920415
Kod EAN9788380920415
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326493713
Podatek VAT23%
OpisMarcin Uliasz doktor nauk prawnych
sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
autor publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza. W opracowaniu wyjaśniono wiele praktycznych zagadnień związanych z dokonywaniem czynności przez uczestników tych postępowań oraz działania organów procesowych zarówno w fazie rozpoznawczej, jak i w fazie wykonawczej. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in. odpowiedzialności za długi spadkowe, wprowadzenia do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przepisów odnoszących się do instytucji wykazu inwentarza, procesu dochodzenia należności wobec spadkobierców dłużnika. Książka przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów.
NazwaPostępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza
AutorMarcin Uliasz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326489839
Kod EAN9788326489839
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380922334
Podatek VAT23%
OpisTomasz Nowak funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu
członek Stowa- rzyszenia Prawa Finansowego Aureus w Opolu
autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa celnego, podatkowego i administracyjnego. Piotr Stanisławiszyn doktor nauk prawnych
adiunkt na Wydziale Prawa i Admi- nistracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Fi- nansowego
sędzia sądu rejonowego
współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa Finansowego Aureus w Opolu
autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowe- go, podatkowego i fi nansów publicznych. W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne. Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów oraz podmiotów gospodarczych, w tym informatyzację postępowania podatkowego, ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo niele- galnego przemieszczania wyrobów akcyzowych, stosowanie wiążącej informacji akcyzowej. Wszystkie tematy zaprezentowane zostały w sposób zwięzły i zrozumiały, a przedstawio- ne stanowiska poparto orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny. W pracy znaleźć można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regula- cji celnych i podatku akcyzowego. Publikacja przeznaczona jest dla agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego z krajami spoza Unii Europejskiej, a także podatników podatku akcyzowego. Zainte- resuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.
NazwaPrawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
AutorPiotr Stanisławiszyn, Tomasz Nowak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326481031
Kod EAN9788326481031
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326481024
Podatek VAT23%
OpisAnna Fogel doktor nauk prawnych
radca prawny
kierownik Zespołu Prawnych Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Miesz- kalnictwa w Warszawie
specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego
autor- ka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska. Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobra- zowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzyma- nie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in. defi nicje reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwia- jąc radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
przewidziano także, jako zadanie własne sa- morządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego
w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funk- cjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, da- jąc sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowa- dzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej. Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na archi- tektoniczne oraz geografi czne aspekty ochrony krajobrazu. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych gmin, po- wiatów i województw oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych z działalnością reklamową.
NazwaUstawa krajobrazowa
AutorAnna Staniewska, Grzegorz Goleń, Anna Fogel
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922532
Kod EAN9788380922532
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499449
Podatek VAT23%
Opis W publikacji zaprezentowano zagadnienia związane z specyfiką pracy w korporacjach międzynarodowych. Autorzy opisują, jakie czynniki wpływają na powstawanie dobrych relacji zawodowych w zespołach zróżnicowanych kulturowo. Szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak - bariery i korzyści występujące w wielokulturowym środowisku pracy, - język korporacyjny i wielojęzyczność, - uczenie się i samorozwój, - kapitał psychologiczny a współpraca zawodowa z obcokrajowcami, - zarządzanie ekspatriantami. Przedstawiono również wyniki autorskiego projektu badawczego ukazującego współpracę zawodową w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych obecnych na polskim rynku. Książka jest przeznaczona dla menedżerów oraz specjalistów i pracowników działów HR w przedsiębiorstwach międzynarodowych. Zainteresuje także pracowników naukowych kierunków związanych z zarządzaniem.
NazwaWspółpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym
AutorMałgorzata Rozkwitalska, Beata A. Basińska, Michał Chmielecki, Łukasz Sułkowski, Sylwia Przytuła
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924383
Kod EAN9788380924383
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380923119
Podatek VAT23%
OpisPrezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat skomplikowanych, zarówno od strony przyjęcia właściwej kwalifikacji prawnej jak i od strony dowodowej, przestępstw bójki i pobicia. Ilustrowana jest dużą liczbą przykładów zaczerpniętych z badanych spraw , dobranych w taki sposób, by ukazać nie tylko przypadki typowe, lecz scharakteryzować bójki i pobicia w całej ich różnorodności. Autorka omawia czyny z art. 158 i 159 k.k. w sposób przekrojowy, uwzględniając rozważania prawnokarne i kryminologiczne, skupiając się na wskazaniach teorii wykrywania oraz zagadnieniach dowodowych. Wnioski zawarte w publikacji oparte zostały na badaniach empirycznych , odnoszących się zarówno do czynów popełnionych w środowisku cywilnym, jak i wojskowym. Tym samym praca ta ma szczególny wymiar poznawczy dla powszechnych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, które od 1 stycznia 2009 roku stanęły przed koniecznością rozpoznawania spraw o przestępstwa i wykroczenia popełnione przez żołnierzy, niemające związku ze służbą wojskową. Adresaci Książka adresowana jest do szerokiego spektrum Czytelników, zajmujących się prawem karnym, począwszy od praktyków, prowadzących postępowania karne zarówno na etapie przygotowawczym, jak i sądowym (funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów), jak również do biegłych oraz studentów.
NazwaBójka i pobicie. Aspekty wykrywcze i dowodowe
AutorKarolina Olszak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418396
Kod EAN9788326418396
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisTematem książki jest unormowanie granic lekarskiego obowiązku udzielenia pomocy w prawie polskim, zarówno w prawie powszechnym, jak i w deontologii zawodowej. Precyzyjne określenie warunków, w jakich ustawodawca nałożył na lekarza obowiązek udzielenia pomocy, którego niedopełnienie może stać się podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, jest dla bezpieczeństwa wykonywania tego zawodu kwestią fundamentalną. Podstawowym celem podjętych rozważań w niniejszej pracy była próba oceny przepisów obowiązujących w tej materii oraz praktyki ich stosowania. Autorka podjęła również próbę rozważenia typowych schematów sytuacji, w których pojawiają się wątpliwości, czy zachowanie lekarza, który odmawia udzielenia pomocy, jest zgodne z prawem, czy też nie. Analizie zostały poddane problemy związane z narażeniem życia i zdrowia lekarza w ramach wykonywania zawodu, kwestia zgodności działania z sumieniem lekarza, zagadnienie dopuszczalnej formy protestu lekarza jako pracownika, udzielenie pomocy w postaci świadczenia zdrowotnego po wyczerpaniu zakontraktowanego limitu oraz problem aktualizacji obowiązku udzielenia pomocy w razie braku zgody pacjenta.
NazwaLekarski obowiązek udzielenia pomocy
AutorElżbieta Zatyka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326409028
Kod EAN9788326409028
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326405969
Podatek VAT23%
OpisPiotr Dynowski, LL.M. radca prawny
specjalista w zakresie prawa handlu elektronicznego, reklamy, mediów, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony własności intelektualnej
wieloletni wykładowca akademicki
autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa reklamy. Izabela Kowalczuk-Pakuła radca prawny
doradza w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz własności intelektualnej, a także w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji
arbiter Sądu Polubownego ds. Konsumenckich przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Grzegorz Pacek doktor nauk prawnych, radca prawny
zajmuje się prawem własności intelektualnej
autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych. Poradnik prawny dla e-biznesu to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego. Książka omawia najistotniejsze zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną konsumentów, odpowiedzialnością administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony. Publikacja jest adresowana do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie e-biznesu, a także do osób dopiero zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju działalności, poszukujących przyjaznego poradnika, który pozwoli im łatwiej radzić sobie z wyzwaniami prawnymi. Będzie też pomocna dla prawników praktyków.
NazwaPoradnik prawny dla e-biznesu
AutorIzabela Kowalczuk-Pakuła, Piotr Dynowski, Grzegorz Pacek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921955
Kod EAN9788380921955
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326492464
Podatek VAT23%
OpisJednym z najciekawszych i budzących największe kontrowersje zagadnień politycznych i prawnych procesu integracji w ramach Unii Europejskiej jest obecnie sytuacja obywateli państw trzecich, przybywających do państw członkowskich Unii w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej lub poprawy warunków życiowych. Do najbardziej aktualnych problemów teoretycznych i praktycznych należą warunki przyjmowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych, zakres praw gwarantowanych obywatelom państw trzecich oraz zasady integracji przybyszów ze społeczeństwami przyjmującymi. Prawodawca wspólnotowy ma już pierwsze osiągnięcia na swym koncie w zakresie regulowania statusu obywateli państw trzecich w państwach członkowskich Unii Europejskiej, pozwalające mówić o istnieniu wspólnotowego prawa azylowego i imigracyjnego i zachęcające do pogłębionych badań. W niniejszej rozprawie poddano kompleksowej analizie dotychczasowy dorobek wspólnotowy pod kątem praw i obowiązków różnych kategorii obywateli państw trzecich.
NazwaStatus prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej
AutorIzabela Wróbel
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326420245
Kod EAN9788326420245
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375262124
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi monograficzne opracowanie instytucji immunitetu z punktu widzenia prawa karnego procesowego. Autorka rozpoczyna rozważania od przedstawienia zagadnień ogólnych, związanych zwłaszcza z konstrukcją teoretyczną immunitetów poszczególnych typów, następnie dokonuje charakterystyki immunitetów relewantnych z punktu widzenia prawa karnego, by ostatecznie skupić się na ich analizie w ujęciu dynamicznym na tle poszczególnych stadiów procesu karnego oraz w świetle wybranych instytucji karnoprawnych. Monografia ta jest pierwszą od prawie czterdziestu lat próbą syntetycznego przedstawienia instytucji immunitetu w procesie karnym. Poruszane w niej zagadnienia mają charakter interdyscyplinarny, zwłaszcza z uwagi na wykorzystanie dorobku doktryny prawa międzynarodowego publicznego oraz prawa konstytucyjnego, a także wybranych konstrukcji teoretycznoprawnych. Adresaci Pozycja adresowana jest do środowiska naukowego, praktyków wymiaru sprawiedliwości oraz osób pełniących funkcje publiczne.
NazwaImmunitety w polskim postępowaniu karnym
AutorBarbara Janusz-Pohl
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326425950
Kod EAN9788326425950
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376019895
Podatek VAT23%
Opis Niniejsza książka jest pierwszą polską publikacją prezentującą dorobek orzeczniczy Komitetu Praw Człowieka ONZ , organu czuwającego nad implementacją przez państwa postanowień Międzynarodowego Paktu Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych, którego stroną Polska jest od 1977 roku. Autorzy dokonali wyboru i tłumaczenia kilkudziesięciu najciekawszych decyzji tego organu wydanych na przestrzeni przeszło dwudziestu lat w trybie procedury rozpatrywania skarg indywidualnych. Publikacja ma na celu ukazanie znaczącego wkładu Komitetu Praw Człowieka w rozwój międzynarodowego standardu praw człowieka. Prezentowane orzeczenia podejmują interesujące kwestie związane z realizacją takich fundamentalnych praw i wolności jak m.in. prawo do życia, zakaz tortur, zakaz dyskryminacji, wolność słowa, prawo do sądu czy prawo do prywatności.
NazwaKomitet praw człowieka ONZ. Wybór orzecznictwa
AutorKatarzyna Sękowska-Kozłowska, Aleksandra Gliszczyńska, Roman Wieruszewski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418792
Kod EAN9788326418792
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376018669
Podatek VAT23%
Opis Stan prawny 10.07.2010 r. Komentowana ustawa należy do podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego - określa obowiązki informacyjne emitentów, w tym także obowiązek prospektowy, obowiązki związane z nabywaniem znacznych pakietów akcji oraz inne szczególne instytucje prawne dotyczące funkcjonowania w obrocie spółek publicznych. Komentarz będący częścią cyklu "Prawo rynku kapitałowego" (w przygotowaniu komentarz do ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym) prezentuje w sposób zwięzły, a zarazem kompleksowy podstawowe problemy interpretacyjne powstające na gruncie tej ustawy l przedstawia instytucje prawne w szerszym kontekście prawa europejskiego, które w dużej mierze zdeterminowało kształt większości unormowań wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Autorami publikacji są specjaliści z zakresu prawa rynku kapitałowego zajmujący się omawianą problematyką naukowo oraz w praktyce. Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 10 lipca 2010 r.
NazwaUstawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Komentarz
AutorAgata Wacławik-Wejman, Maciej Mataczyński, Andrzej Skoczylas, Robert Zawłocki, Tomasz Sójka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326435157
Kod EAN9788326435157
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326405723
Podatek VAT23%
Opis.. Celem ksiazki jest ukazanie zlozonosci dzialan decyzyjnych administracji publicznej oraz regul, które nimi rzadza. Przedstawiono w niej kluczowe problemy administracji publicznej jako systemu decyzyjnego. .. W monografi i omówiono takie kwestie jak proces decyzyjny, typy i modele decyzji czy tez problemy metodyczne podejmowania decyzji w administracji publicznej. W czesci szczególowej zaprezentowane zostaly planistyczne, wykonawcze, kontrolne i pomocnicze modele decyzji. .. Publikacja skierowana jest do studentów administracji, prawa, ekonomii, socjologii, a takze pracowników administracji publicznej zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
NazwaZarys teorii decyzji w nauce administracji
AutorErnest Knosala
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326426384
Kod EAN9788326426384
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326412011
Podatek VAT23%
OpisW prezentowanym komentarzu Autorka w sposób kompleksowy analizuje przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Omówione zostały zagadnienia związane z ustalaniem prawa, naliczaniem i dokumentowaniem prawa do zasiłków chorobowego, macierzyńskiego wyrównawczego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. Wiele uwagi poświęcono również przybliżeniu zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami, jak i osobom niezatrudnionym na podstawie stosunku pracy. W pubilkacji czytelnik znajdzie bogaty i usystematyzowany wybór orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych. Komentarz adresowany jest do pracowników jednostek ZUS, podmiotów wykonujących w imieniu pracodawcy czynności związane z ustalaniem prawa i wypłatą świadczeń oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką przedstawioną w komentarzu.
NazwaUstawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz
AutorAgnieszka Rzetecka-Gil
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326424021
Kod EAN9788326424021
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376016269
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 10.03.2008 r. Opracowanie zawiera omówienie cech, rodzajów oraz funkcji dolegliwości wymierzanych przez organy administracji publicznej. Autor definiuje pojęcie sankcji administracyjnej oraz przedstawia typologię sankcji, opierając się na prawie pozytywnym. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie zagadnień związanych z miarkowaniem sankcji administracyjnych oraz próby wskazania ich "funkcji podstawowych" - najważniejszych z punktu widzenia cech określonej grupy sankcji.
NazwaSankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania
AutorMirosław Wincenciak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326420115
Kod EAN9788326420115
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375269246
Podatek VAT23%
OpisPublikacja zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe dnia 2 kwietnia 1997 r. Artykuły Konstytucji zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono skorowidz rzeczowy pomocny w odnalezieniu poszczególnych zagadnień. Przepisy przeznaczone są przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji, a także dla aplikantów oraz praktyków prawa.
NazwaKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326490002
Kod EAN9788326490002
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326489778
Podatek VAT23%
OpisW książce przedstawiono rolę osobowych źródeł informacji (OZI) w realizacji ustawowych zadań Policji, wskazując przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa prawnego policjantów leżące w sferze ich kwalifikacji zawodowych i regulacji prawnych.
NazwaWspółpraca policjantów z osobowymi źródłami informacji
AutorKrzysztof Horosiewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326482984
Kod EAN9788326482984
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326479878
Podatek VAT23%
OpisAnaliza wyzwań stojących współcześnie przed bankami, regulatorami i innymi uczestnikami rynku finansowego wskazuje na konieczność ponownego przemyślenia roli banku i pozycji, jaką zajmuje on na rynku finansowym. Korzyści płynące z szerokiego zakresu oferowanych przez bank produktów i usług należy oceniać w szerszym kontekście - nie tylko pod względem efektywności operacyjnej banku, ale i efektywnego zarządzania ryzykiem i spójnego ładu korporacyjnego. Celem książki jest ukazanie transformacji pozycji i funkcji, jakie pełni współczesny bank na rynku finansowym, oraz analiza nowych źródeł efektywności i synergii w działalności bankowej. Takiej refleksji służyć ma kompleksowe omówienie zagadnień związanych z konkurencyjnością, stabilnością i regulacją rynku bankowego w świetle tendencji globalnych, kondycji polskich banków, zarówno bankowości komercyjnej, jak i spółdzielczej oraz specjalistycznej, zmian w systemach regulacyjnych i zarządzaniu ryzykiem przez współczesny bank, zwłaszcza w kontekście wymogów UE i umów globalnych, obszarów, na których działa współczesny bank, ewolucji produktów i usług bankowych, kwestii związanych z badaniem efektywności banków, zarówno od strony teoretyczne!, jak i badań empirycznych, zagadnień kreowania wartości dla akcjonariuszy, rynku fuzji i przejęć, kwestii własności banków i realizowanego przez nie modelu biznesowego. Publikacja jest wynikiem wspólnej pracy zespołu, który od dłuższego czasu zajmuje się rozwojem i efektywnością polskiego sektora bankowego, złożonego z pracowników naukowych Zakładu Bankowości Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także zaproszonych ekspertów z innych jednostek UEK i innych ośrodków naukowych.
NazwaBank na rynku finansowym. Problemy skali, efektywności i nadzoru
AutorEwa Miklaszewska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326408274
Kod EAN9788326408274
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326410529
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie problematyki praw pokrewnych do nadań programów radiowych i telewizyjnych. Radio i telewizja w ostatnich latach podlegają dynamicznym zmianom, z uwagi przede wszystkim na rozwój internetu i interaktywnych usług. Zastosowanie regulacji prawnych w warunkach ciągłych zmian w tej dziedzinie przysparza wielu trudności także dlatego, że brakowało dotąd szerszej analizy podstaw prawnej konstrukcji ochrony nadań programów. Książka stanowi zatem próbę odpowiedzi na powyższe problemy. W sposób wyczerpujący przedstawiono rozwiązania ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozważania dotyczące zabezpieczeń technicznych wzbogacono o omówienie problematyki dostępu warunkowego. Zagadnienia dotyczące praw nadawców przedstawiono w szerokim kontekście regulacji wspólnotowych oraz rozwiązań międzynarodowych, uwzględniając najnowsze kierunki zmian, na podstawie przygotowywanego traktatu WIPO o prawach organizacji nadawczych. W książce porusza się szeroki zakres zagadnień od analizy podstawowych zagadnień konstrukcyjnych praw do nadań programów, po aktualne problemy powstające na styku rozwiązań prawnych i postępu technologicznego w dziedzinie mediów.
NazwaPrawa do nadań programów radiowych i telewizyjnych w prawie autorskim
AutorKatarzyna Klafkowska-Waśniowska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326428869
Kod EAN9788326428869
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375268201
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 20.08.2007 r. Monografia jest poświęcona wpływowi zasadypomocniczości na jedną ze sfer składających się na prawny status jednostki w państwie, a mianowiciena jej administracyjnoprawną sytuację, to jest na sytuację wywołaną normami administracyjnegoprawa materialnego. Teoretyczne konstrukcjewespół z regulacjami prawnymi, widzianez perspektywy treści zasady pomocniczości, dają możliwość zweryfikowania i oceny stopnia ich zbieżności z tą zasadą. Ukazują też, w jakim stopniu obowiązujące regulacje prawne służą realizacjizasady pomocniczości.
NazwaAdministracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości
AutorTomasz Bąkowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418280
Kod EAN9788326418280
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375265033
Podatek VAT23%
OpisMonografia przedstawia kompleksową i wielopłaszczyznową analizę oraz ocenę dotychczasowego wpływu procesów globalizacyjnych na prawo karne, w tym polskie prawo karne. Zasadnicza część zagadnień zaprezentowanych w książce dotyczy procesu umiędzynarodowienia prawa karnego - w ujęciu teoretycznym i na przykładzie prawa polskiego. Szczegółowo omówiono zmiany polskiego kodeksu karnego od czasu jego wejścia w życie w perspektywie mieszania się systemów prawnych na świecie. Zawarte w opracowaniu rozważania odnoszące się do wpływu globalizacji na prawo karne oraz do teorii umiędzynarodowienia mają dużą wartość z punktu widzenia oceny prawa krajowego i krajowej polityki kryminalnej, zaś analiza procesu zmiany prawa krajowego stanowi ilustrację zjawisk składających się na globalny trend przeobrażeń systemów prawnych. Adresaci Publikacja przeznaczona jest zarówno dla praktyków prawa - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla przedstawicieli nauki.
NazwaWpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne
AutorCelina Nowak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326478383
Kod EAN9788326478383
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326434877
Podatek VAT23%
OpisSzymon Parulski doradca podatkowy specjalizujący się w zagadnieniach podatków pośrednich i ceł, ze szczególnym uwzględnieniem akcyzy. Przez ostatnie cztery lata był uznawany za najlepszego doradcę podatkowego w zakresie akcyzy w rankingu doradców podatkowych organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita . Od 2009 r. współtworzy i zarządza kancelarią spe- cjalizującą się w doradztwie podatkowym dla przemysłu. W trakcie kilkunastu lat pracy prowadził najbardziej precedensowe i złożone sprawy akcyzowe na poziomie organów podatkowych, sądów administracyjnych oraz Komisji Europejskiej. Komentarz zawiera kompleksową analizę ustawy o podatku akcyzowym i omówienie wszystkich istotnych zagadnień problemowych, jakie podatnicy akcyzy mogą napotkać w toku prowadzonej działalności. Autor przedstawia najlepsze praktyki stosowania przepisów akcyzowych, jak również obszary, w których mogą powstawać spory z organami podatkowymi. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakie wprowadza tzw. deregulacyjna ustawa akcyzowa z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące m.in. logistycznych składów podatkowych, wspólnego magazynowania wyrobów, uregulowania obrotu wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym przez pośredniczące podmioty tytoniowe. Autor rozpatruje także preferencje akcyzowe, jakie na ostatnim etapie prac nad ustawą zostały wprowadzone w odniesieniu do energii elektrycznej zużywanej przez branże energochłonne. Ustawa deregulacyjna wprowadziła również szereg kazuistycznych zmian istotnych dla poszczególnych branż czy nawet podatników. Publikacja przeznaczona jest dla podatników akcyz, funkcjonariuszy celnych stosujących na co dzień przepisy akcyzowe, doradców podatkowych, a także prawników, zwłaszcza sędziów sądów administracyjnych, którzy rozpatrują sprawy związane z akcyzą.
NazwaAkcyza. Komentarz
AutorSzymon Parulski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921306
Kod EAN9788380921306
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326481314
Podatek VAT23%
OpisZbigniew Góral profesor doktor habilitowany nauk prawnych
kierownik Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego
głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia dotyczące bezrobocia, prawa urzędniczego oraz zbiorowego prawa pracy
autor lub współautor ponad stu opracowań, w tym kilkunastu książek. Marcin A. Mielczarek doktor nauk prawnych
adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uni- wersytetu Łódzkiego
autor opracowań z pogranicza prawa pracy i prawa wyznaniowe- go, w tym w szczególności dotyczących czasu pracy, zakazu dyskryminacji, neutralności światopoglądowej państwa i równouprawnienia związków wyznaniowych. Publikacja zawiera zbiór referatów wygłoszonych w trakcie Piątego Seminarium Szuber- towskiego oraz opracowań zainspirowanych tym wydarzeniem, powstałych dla uczczenia 40. rocznicy obowiązywania ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W książce zawarto artykuły, które stanowią podsumowanie, ocenę, a także refl eksje na temat tego niezwykle ważnego dla polskiego prawa pracy aktu prawnego. W monografi i oprócz teoretycznych, ogólnych rozważań omówiono wiele praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem kodeksu pracy, w tym m.in. dotyczących takich za- gadnień jak uprawnienia rodzicielskie w zakresie urlopu macierzyńskiego, zatrudnienie pracownicze kadry kierowniczej, uzasadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony, kodeksowa szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników w wieku przed- emerytalnym, udział pracodawcy w ryzyku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, praca w godzinach nadliczbowych oraz praca w niedziele i święta. Autorzy przedstawili także wybrane regulacje kodeksu pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich, prawników praktyków, apli- kantów oraz doktorantów. Ze względu na praktyczny wymiar omawianych zagadnień zainteresuje również pracowników działów kadr, pracowników Państwowej Inspekcji Pracy oraz osoby związane z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.
Nazwa40 lat Kodeksu pracy
AutorAneta Giedrewicz-Niewińska, Magdalena Paluszkiewicz, Marcin A. Mielczarek, Krzysztof Stefański, Anna Reda-Ciszewska, Tatiana Wrocławska, Katarzyna Serafin, Barbara Muszyńska, Krzysztof Walczak, Arkadiusz Sobczyk, Michał Seweryński, Izabela Florczak, Walerian Sanetra, Katarzyna Bomba, Zbigniew Góral, Ewa Staszewska, Anna Piszczek, Dorota Habrat, Jakub Stelina, Ludwik Florek, Monika Nowak, Tomasz Duraj, Maria Bosak, Teresa Wyka
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920552
Kod EAN9788380920552
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326494239
Podatek VAT23%
OpisPodstawowym instrumentem umożliwiającym eksploatację praw autorskich do utworów chronionych, również w obrocie międzynarodowym, są umowy licencyjne. W przypadku tych umów istnieją dwa obszary, które wzajemnie na siebie oddziałują i muszą ze sobą współpracować obszar zagadnień autorskoprawnych i zobowiązaniowych. Jednakże na poziomie międzynarodowym brak jest takiej regulacji prawnej, która w sposób całościowy regulowałaby obydwie kwestie. Celem publikacji jest poszukiwanie prawa właściwego do oceny autorskoprawnej umowy licencyjnej. Z jednej strony bowiem istnieje wolność kontraktowa, która dzięki normom względnie obowiązującym może być szeroko wykorzystywana do odpowiedniego kreowania treści umowy i stosunków między stronami, z drugiej istnieje monopol autora, którego prawa są zabezpieczone przepisami bezwzględnie obowiązującymi. Stąd też swoboda kontraktowa w dziedzinie prawa autorskiego jest zależna od zakresu ochrony przyznanej prawom autorskim i od ograniczeń w ich wykonywaniu.
NazwaPrawo właściwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej
AutorKatarzyna Grzybczyk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326430206
Kod EAN9788326430206
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376019499
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 31.08.2007 r. Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem problematyki cywilnoprawnej dotyczącej prawa do integralności utworu. Autorka podejmuje zarówno rozważania teoretycznoprawne odnoszące się do zagadnienia integralności utworu, jak i omawia na przykładach z orzecznictwa wiele problemów pojawiających się często w praktyce w związku z tak istotnymi kwestiami, jak chociażby możliwość dysponowania prawem do integralności utworu czy też zagadnienie wieczności prawa do integralności. Monografia jest pracą prawnoporównawczą, w której zostały zaprezentowane i omówione rozwiązania stosowane w innych państwach europejskich oraz na świecie. Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->
NazwaPrawo do integralności utworu
AutorAnna Maria Niżankowska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326430060
Kod EAN9788326430060
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375264685
Podatek VAT23%
OpisKsiążka zawiera unikatowe i zgodne z najnowszym stanem wiedzy informacje dotyczące procesów starzenia się i starości. Będzie pomocna profesjonalistom zajmującym się tymi zagadnieniami od strony teoretycznej, osobom wspomagającym czy też opiekującym się ludźmi w wieku senioralnym, jak i samym seniorom. Na uwagę zasługuje podjęcie tematyki z zakresu prawa, co umożliwi osobom starszym przebrnięcie przez gąszcz obowiązujących uregulowań normatywnych istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania seniora.
NazwaPogoda na starość. Podręcznik skutecznego wspierania seniorów
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920842
Kod EAN9788380920842
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326482601
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 28.01.2010 r. Publikacja stanowi zestawienie podstawowych krajowych i międzynarodowych aktów normatywnych regulujących organizację, działanie i funkcjonowanie reprezentatywnych organów ochrony prawnej. Są one prezentowane według klasycznej systematyki (organy rozstrzygające, pojednawcze, kontroli legalności i pomocy prawnej). Opracowanie wzbogacono dodatkowo o odniesienia do aktów wykonawczych i licznych orzeczeń państwowych organów rozstrzygających. Całość poprzedza syntetyczne wprowadzenie poświęcone podstawowym instytucjom przedmiotowej dyscypliny. Niniejszy zbiór nawiązuje do systematyki Ustroju organów ochrony prawnej. Część szczegółowa. Repetytorium autorstwa J. Bodio, G. Borkowskiego, T. Demendeckiego, wyd. 2, Warszawa 2007.
NazwaUstrój organów ochrony prawnej. Wybór źródeł. Akty normatywne. Orzecznictwo
AutorTomasz Demendecki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326424069
Kod EAN9788326424069
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisKomentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów pierwszej księgi kodeksu cywilnego - regulacji o podstawowym znaczeniu dla całego systemu prawa. Prezentuje orzecznictwo i poglądy doktryny prawa dotyczące m.in. podmiotów prawa, ochrony dóbr osobistych, przedmiotu stosunku prawnego, czynności prawnych i dochodzenia roszczeń. Autorzy - pracownicy naukowi wykonujący jednocześnie różne zawody prawnicze - w poszukiwaniu właściwej interpretacji poszczególnych przepisów ukazują ewolucję regulacji ustawowej i towarzyszące jej zmiany zapatrywań, zachodzące zarówno w judykaturze, jak i nauce. Starają się znaleźć równowagę między potrzebami praktyki a założeniami teoretycznymi, które leżą u podstaw każdej instytucji. W konsekwencji, komentarz - o solidnej podbudowie naukowej - jest opracowaniem w pełni przydatnym dla prawników, czego dowodzi wielkie zainteresowanie towarzyszące ukazaniu się pierwszego wydania publikacji. Obecne, drugie wydanie uwzględnia rozwój orzecznictwa i nauki prawa cywilnego ostatnich lat. Przedstawione przez autorów poglądy będą użyteczne dla praktyki stosowania prawa. Adresaci Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy i aplikantów zawodów prawniczych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa cywilnego.
NazwaKodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna
AutorBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Ewa Michniewicz-Broda, Wojciech Robaczyński, Zbigniew Świderski, Małgorzata Serwach, Wojciech J. Katner, Urszula Promińska, Michał Wojewoda, Paweł Księżak, Beata Giesen, Tomasz Pajor, Rafał Majda
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326473876
Kod EAN9788326473876
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326432811
Podatek VAT23%
OpisMaciej Lubiszewski doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
jego zainteresowania badawcze koncentrują się na europejskim systemie ochrony praw człowieka, a w szczególności na problematyce funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w dobie przemian
autor kilkunastu opracowań poświęconych tej dziedzinie. Jakub Czepek - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
specjalizuje się w prawie międzynarodowym oraz prawie międzynarodowym praw człowieka. Głównym obszarem jego zainteresowań jest funkcjonowanie i orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
autor licznych publikacji dotyczących zobowiązań pozytywnych państwa, wymuszonych zaginięć, procedury pilotażowej oraz szeroko pojętych praw człowieka, łącznie z praktyką polską w tym zakresie. Monografia stanowi pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie w całości poświęcone problematyce procedury pilotażowej oraz innym reakcjom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na systemowe i strukturalne dysfunkcje krajowych porządków prawnych. Publikacja zawiera informacje o procedurze pilotażowej i quasi-pilotażowej oraz metodach implementacji wyroków pilotażowych. Ich ważnym źródłem były m.in. rozmowy przeprowadzone z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie tego mechanizmu sędziami ETPC, pracownikami Kancelarii Trybunału oraz przedstawicielami Komitetu Ministrów Rady Europy. Autorzy dokonali oceny procedury pilotażowej z perspektywy ogólnego prawa międzynarodowego, a także omówili źródła nieprawidłowości w działaniu krajowego porządku prawnego. Przedstawione wiadomości będą pomocne np. podczas przygotowywania skarg do ETPC czy rozstrzygania w sprawach dotyczących problemów o charakterze systemowym lub strukturalnym. Książka jest przeznaczona dla zarówno dla praktyków - sędziów, adwokatów oraz radców prawnych, jak i dla pracowników naukowych wydziałów prawa zajmujących się omawianą problematyką.
NazwaProcedura wyroku pilotażowego w praktyce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
AutorMaciej Lubiszewski, Jakub Czepek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920576
Kod EAN9788380920576
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326496066
Podatek VAT23%
OpisKomentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz wszystkich wydanych do niej aktów wykonawczych, przepisów wewnętrznych Policji i podmiotów zarządzających rozgrywkami, a także aktów prawa międzynarodowego związanych z problematyka imprez masowych. W publikacji uwzględniono istotne zmiany wprowadzone nowela z dnia 31 sierpnia 2011 r.,w tym dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych, funkcjonowania elektronicznych systemów identyfikacyjnych, nowych uprawnień kontrolnych wojewody, stosowania zakazu klubowego, nowych unormowań w zakresie przepisów karnych. Omówiono również regulacje prawne odnoszące się do zapewnienia bezpieczeństwa w związku z organizacja Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania kiedy i jak należy uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, jakie prawa i obowiązki ma organizator, a także inne podmioty, w tym organy kontrolne (wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz wojewoda) i Policja. Przybliżono również zasady gromadzenia i przetwarzania przez Policje informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zasady odpowiedzialności za szkody w związku z zabezpieczeniem imprezy masowej. Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze, organów samorządu terytorialnego, organizatorów imprez masowych (kluby sportowe, przedsiębiorcy), agencji ochrony osób i mienia, organów administracji rządowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i innych podmiotów oraz osób, które w praktyce zajmują się imprezami masowymi lub interesują się ta tematyka.
NazwaBezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz
AutorCezary Kąkol
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326446573
Kod EAN9788326446573
Rok wydania2012
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326407277
Podatek VAT23%
OpisZagadnienie świadczeń na rzecz pracowników rodzi w ostatnim czasie istotne wątpliwości. Nierzadko znajomość przepisów podatkowych może okazać się niewystarczająca - jedynie obserwacja aktualnej praktyki organów podatkowych pozwala zidentyfikować pułapki podatkowe. Stąd też w książce przedstawiono najważniejsze powstające w praktyce wątpliwości oraz sposób stosowania regulacji podatkowych przez administrację podatkową i sądy administracyjne. Dokonując analizy orzecznictwa sądów administracyjnych, jak również interpretacji organów podatkowych, autor przedstawił swe uwagi związane nie tylko z podatkowymi aspektami tychże świadczeń, ale również te ogólniejszej natury, odnoszące się do stosowania prawa podatkowego w Polsce. Opracowanie jest adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, szczególnie doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej.
NazwaŚwiadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe
AutorDariusz Strzelec
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326428371
Kod EAN9788326428371
Rok wydania2011
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326415302
Podatek VAT23%
OpisLudwik Florek profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych
kierownik Ka- tedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego
członek Europejskiej Akademii Prawa Porównawczego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pra- cy i Zabezpieczenia Społecznego, przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy (2002 2007), członek Rady Legislacyjnej (2007 2010)
autor ponad 350 prac z zakresu prawa pracy, międzynaro- dowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym pra- wem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrud- niejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, starając się udzielić odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Publikacja zawiera również wskazówki na temat kształtowania szczególnego prawa pracy de lege ferenda. W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy, czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu latającego, struktura wynagrodzenia w administracji publicznej, odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika administracji publicznej, świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę. Tematy przedstawione w monografi i zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Naj- wyższego oraz poglądy doktryny. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej, pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymia- rze sprawiedliwości. Ze względu na zawartą w pracy krytykę zróżnicowania przepisów szczególnych i ukazanie sposobów ograniczenia tego stanu rzeczy, książka może stano- wić cenną lekturę dla legislatorów, którzy zajmują się omawianą problematyką.
NazwaPowszechne a szczególne prawo pracy
AutorLudwik Florek
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326486203
Kod EAN9788326486203
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326498299
Podatek VAT23%
OpisW komentarzu w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawiono problematykę postępowania przed sądami administracyjnymi. W kolejnym, szóstym wydaniu autorzy - wybitni specjaliści, sędziowie sądów administracyjnych - położyli nacisk na przybliżenie uregulowań nowych, a także tych, które wywołują wątpliwości w dotychczasowej praktyce. Publikacja zawiera obszerną analizę ostatnich zmian wprowadzonych do ustawy, a zwłaszcza objętych nowelą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658), obejmujących w szczególności zagadnienia zakresu przedmiotowego spraw, doręczania pism pomiędzy profesjonalnymi pełnomocnikami, skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, orzekania reformatoryjnego przez sądy administracyjne obu instancji, autokontroli dokonywanej przez wojewódzkie sądy administracyjne oraz skargi kasacyjnej.
NazwaPrawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
AutorMałgorzata Niezgódka-Medek, Bogusław Dauter, Andrzej Kabat
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924284
Kod EAN9788380924284
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380923195
Podatek VAT23%
OpisPolityka wynagradzania kierownictwa banków jest jednym z najważniejszych mechanizmów ładu korporacyjnego, wpływającym na wyniki instytucji finansowej, a w konsekwencji na cały sektor bankowy. W publikacji przedstawiono uwarunkowania instytucjonalne projektowania, prowadzenia i egzekwowania tej polityki w Polsce oraz opisano, jak prowadzona jest ona w innych krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Szczegółowo omówiono m.in. wielkość i strukturę wynagrodzeń członków zarządu, transparentność i jakość procesów związanych z polityką wynagradzania, funkcjonowanie komitetu ds. wynagrodzeń, powoływanego w ramach rady nadzorczej do opracowywania i monitorowania polityki wynagradzania, długoterminowe programy motywacyjne w bankach. Opisano, jak banki stosują się do przepisów prawnych i dobrych praktyk w dziedzinie wynagrodzeń, oraz wskazano obszary problematyczne, wymagające działań naprawczych. Publikacja przeznaczona jest dla członków rad nadzorczych oraz zarządów banków i spółek publicznych, pracowników agend rządowych zajmujących się rynkiem kapitałowym, firm doradczych, kancelarii prawnych, pracowników działów HR, a także studentów finansów, bankowości i prawa. Publikacja zawiera pełną dokumentację literatury przedmiotu, a także, co ważniejsze, aktualne dane statystyczne na temat wynagrodzeń w polskich bankach. Dużą zaletą książki jest ukazanie często niespodziewanych zależności wynagrodzeń menedżerów od wielu cech banków i składu ich rad nadzorczych. Książkę gorąco polecam wszystkim zainteresowanym tematem, a członkom rad nadzorczych wręcz jako lekturę obowiązkową. Dr Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes i współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obecnie członek rad nadzorczych spółek publicznych Książka dr Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej jest rzetelnym przeglądem i opisem zarówno historycznych, jak i bieżących regulacji oraz towarzyszących im dylematów w perspektywie międzynarodowej i krajowej. Stanowi ona pierwszy tak kompleksowy opis skomplikowanych zagadnień, jakie wiążą się z pogodzeniem perspektywy licznych interesariuszy sprawnego, przyjaznego klientom, efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania banków. Cezary Stypułkowski, prezes Zarządu mBank SA Agnieszka Słomka-Gołębiowska doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
członek Rady Nadzorczej mBanku
od 2006 roku zasiada w radach nadzorczych spółek kapitałowych.
NazwaPolityka wynagradzania kierownictwa banków. Regulacje i praktyka
AutorAgnieszka Słomka-Gołębiowska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924895
Kod EAN9788380924895
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326486166
Podatek VAT23%
OpisOpracowanie jest komentarzem do Wspólnotowego Kodeksu Celnego, krajowego Prawa celnego i Ordynacji podatkowej. Przybliżone zostały w nim poszczególne instytucje prawa celnego oraz zasady stosowania procedur administracyjnych. Zwrócono też szczególną uwagę na sytuacje, które mają lub mogą mieć wymiar fi nansowy dla osób realizujących te normy w praktyce. Publikacja kierowana jest do doradców podatkowych publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wynikające z ustawy o doradztwie podatkowym, poszerzające kompetencje doradców podatkowych w sprawach celnych funkcjonariuszy Służby Celnej i Straży Granicznej pracowników urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej pracowników wymiaru sprawiedliwości osób kierujących i zarządzających przedsiębiorstwami agentów celnych, adwokatów, radców prawnych, księgowych studentów prawa administracyjnego i ekonomii
NazwaPostępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem
AutorKrzysztof Chuderski, Jerzy Chuderski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326419485
Kod EAN9788326419485
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326401558
Podatek VAT23%
OpisUstawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. stworzyła możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od urzędnika, który wykonując zadania publiczne, czynił to z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa powinno nastąpić w jednym z trybów wskazanych w ustawie. W publikacji dokonano analizy tych trybów, co w istocie rzeczy pozwala na ustalenie katalogu zachowań funkcjonariusza, za które może ponosić on odpowiedzialność majątkową, a tym samym na wyznaczenie zakresu tej odpowiedzialności. Opracowanie stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, czy określona w ustawie odpowiedzialność regresowa funkcjonariusza publicznego została zharmonizowana z odpowiedzialnością odszkodowawczą władzy publicznej ponoszoną za wadliwe działania.
NazwaRażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego
AutorAndrzej Matan
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326478185
Kod EAN9788326478185
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326434143
Podatek VAT23%
OpisKsiążka jest pierwszą w polskiej literaturze monografią poświęconą problematyce lęku przed przestępczością, uwzględniającą najnowsze ustalenia teoretyczne polskiej i zagranicznej literatury , pełny przegląd metod badań tego zagadnienia oraz unikalne wyniki zaawansowanych analiz statystycznych. Celem pracy jest kompleksowa charakterystyka oraz wyjaśnienie zjawiska lęku przed przestępczością, czyli częściowo racjonalnej, a częściowo nieracjonalnej obawy wywołanej przez przekonanie, że jednostka może stać się ofiarą przestępstwa. Autor porusza m.in. takie tematy, jak lęk, strach i poczucie bezpieczeństwa w wybranych koncepcjach psychologicznych i socjologicznych, reakcje na przestępstwo i przestępczość, metodologia badań kryminologicznych, rozmiary i uwarunkowania lęku przed przestępczością w Polsce. Adresaci Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców policji, pracowników rządowych, samorządowych i pozarządowych jednostek zajmujących się bezpieczeństwem publicznym, przedstawicieli kadry akademickiej oraz studentów wydziałów prawa, psychologii, socjologii i resocjalizacji, a także dla wszystkich osób zainteresowanych omawianą problematyką.
NazwaLęk przed przestępczością
AutorPaweł Ostaszewski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326470936
Kod EAN9788326470936
Rok wydania2014
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326432842
Podatek VAT23%
OpisKsiążka jest kolejnym tomem opracowywanych przez Autora od 18 lat obszernych omówień wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Przez bardzo staranny, fachowy wybór, obejmujący 71 najbardziej reprezentatywnych orzeczeń wydanych w 2008 r., Autor pokazuje dorobek orzecznictwa, odpowiedzi Trybunału na problemy z dziedziny praw człowieka stawiane przez pokrzywdzonych z rozmaitych krajów Europy. Europejska Konwencja Praw Człowieka jest częścią krajowych systemów prawnych wszystkich państw należących do Rady Europy, musi więc być skrupulatnie przestrzegana i stosowana. To z kolei oznacza obowiązek znajomości tej konwencji i orzecznictwa Trybunału w Strasburgu przez wszystkich, od których zależy przestrzeganie podstawowych praw człowieka w Polsce. Pomóc ma w tym między innymi niniejsza, kolejna tego rodzaju, publikacja.
NazwaEuropejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór Orzeczeń 2008
AutorMarek Antoni Nowicki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418587
Kod EAN9788326418587
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376016566
Podatek VAT23%
OpisPlastelina jest przeznaczona dla dzieci do zabawy i nauki modelowania w szkołach i przedszkolach, jak również w pracowniach plastycznych. Jest łatwa w modelowaniu, nie klei się do rąk oraz nadaje się do wielokrotnego użytku. Produkowana jest z zastosowaniem doskonałych, bezpiecznych składników. Nadaje się do wykonywania wielu prac, m.in. modeli małych i dużych, odciskania wzorów, wykrawania foremkami, tworzenia obrazów poprzez rozcieranie palcami, a także do ćwiczeń terapeutycznych. Plastelina dostępna jest w 10 kolorach.
NazwaPlastelina 10 kolorów
WydawcaKOHINOR
Kod ISBN8593539259886
Kod EAN8593539259886
Podatek VAT23%
OpisGra "Prehistoria i dinozaury" polecana jest zarówno tym, którzy od dawna są zafascynowani dinozaurami oraz naszymi praprzodkami i dużo o nich wiedzą, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z najdawniejszymi dziejami życia na naszej planecie. Zawiera 150 ciekawych pytań o różnym stopniu trudności dotyczących prehistorii, przodków człowieka i dinozaurów. Trzy warianty rozgrywki gwarantują całej rodzinie doskonałą zabawę połączoną z nauką. Gra "Prehistoria i dinozaury" świetnie sprawdzi się w domu, szkole i podróży. Zawiera 55 kart z pytaniami, 4 pionki, żetony, wkładkę z tarczą losującą, instrukcję. Wiek graczy 7+ Liczba graczy 2-4 Czas rozgrywki 20-30 minut
NazwaMały Odkrywca idzie do szkoły - Prehistoria i dinozaury
WydawcaTrefl
Kod EAN5900511013627
Podatek VAT23%
OpisUchwyt mocujący do ściany
NazwaWieszak do stojaka MPM J14.2963 A5 umożliwiający przymocowanie do ściany
Kod EAN8591212069609
WydawcaMPM QUALITY
Podatek VAT23%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Wieszak do stojaka MPM J14.2963 A5 umożliwiający przymocowanie do ściany

Powiększ zdjęcie

Cena: 2,63 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER