Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Wysławianie Maryi - św. Alfons Maria de Liguori


 

Opis

Opis - Wysławianie Maryi jest świadectwem maryjnej duchowości XVIII wieku. Jako wybitny duszpasterz św. Alfons sprzeciwił się silnym w tamtym czasie religijnym prądom myślowym, które utrudniały, a niekiedy wręcz zamykały prostym ludziom drogę do Boga. Jego mariologia była swego rodzaju protestem i odtrutką na to wszystko, co uważał za błędne i niebezpieczne dla wiary. Nieprzemijającą wartością książki jest pełna synowskiej miłości pobożność maryjna autora, który należy do najgorliwszych czcicieli Matki Bożej w historii Kościoła. Nazwa - Wysławianie Maryi Autor - św. Alfons Maria de Liguori Oprawa - Miękka Wydawca - Homo Dei Kod ISBN - 9788364451669 Kod EAN - 9788364451669 Rok wydania - 2016 Format - 14,5x20,5 cm Ilość stron - 186 Podatek VAT - 5%

Dane techniczne

OpisAneta Michalska-Warias doktor nauk prawnych
adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończyła z wyróżnieniem aplikację sądową, jest też stypendystką Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu. Autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii poświęconych szeroko rozumianej problematyce przestępczości zorganizowanej (Przestępczość zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdziałania, Lublin 2006
Zwalczanie zorganizowanych form przestępczości w prawie karnym obowiązującym na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Lublin 2008), oraz współautorka komentarzy do kodeksu karnego (pod red. M. Królikowskiego i R. Zawłockiego, Warszawa 2013, oraz pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2015) i do kodeksu wykroczeń (pod red. T. Bojarskiego, Warszawa 2015). Publikacja jest pierwszą na polskim rynku monografią odnoszącą się do problematyki zgwałcenia w małżeństwie jako istotnej patologii społecznej, prowadzącej do wielu negatywnych konsekwencji dla ofiar i ich rodzin. Przedstawiono w niej dotychczasowy stan wiedzy na temat tego zjawiska oraz omówiono regulacje prawne wielu państw dotyczące tych zagadnień, ze szczególnym uwzględnieniem krajów, w których rezygnacja z bezkarności zgwałcenia w małżeństwie nastąpiła stosunkowo późno i wywoływała liczne kontrowersje. W książce znajduje się szczegółowa analiza ustawowego typu przestępstwa zgwałcenia pod kątem specyfiki stosowania art. 197 k.k. do zgwałcenia w małżeństwie. Oprócz zagadnień prawnych autorka zebrała w niej obszerny materiał empiryczny, tj. wyniki badań aktowych ilustrujących specyfikę tego przestępstwa oraz praktykę jego ścigania oraz orzekania w takich sprawach przez sądy (badano akta spraw zarejestrowanych we wszystkich jednostkach prokuratury w latach 2006 2009). Monografia przeznaczona jest dla praktyków prawa (sędziów, prokuratorów i adwokatów), zainteresuje też przedstawicieli nauki prawa karnego, a także osoby zajmujące się szeroko rozumianą pomocą ofiarom przestępstw.
NazwaZgwałcenie w małżeństwie. Studium prawnokarne i kryminologiczne
AutorAneta Michalska-Warias
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921917
Kod EAN9788380921917
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326497056
Podatek VAT23%
OpisFilip Radoniewicz - doktor nauk prawnych, odbył aplikację radcowską zakończoną złożeniem egzaminu zawodowego
absolwent podyplomowych studiów prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, praw i wolności człowieka, współorganizowanych przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Helsińską Fundację Praw Człowieka, oraz administrowania sieciami komputerowymi na Politechnice Lubelskiej
autor lub współautor około trzydziestu publikacji, przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego, prawa nowych technologii oraz praw człowieka. Monografia, zważywszy na kompleksowe ujęcie omówionych problemów, stanowi pierwsze w polskiej nauce prawa karnego materialnego tak wyczerpujące opracowanie tematyki przestępstw przeciwko systemom informatycznym i danym komputerowym. Publikacja zawiera ? przydatną dla praktyki prezentację wyników badań empirycznych, obejmującą m.in. ocenę zapadłych w badanych postępowaniach decyzji procesowych i stosowanej kwalifikacji prawnej, ? analizę przepisów kodeksu karnego, regulacji międzynarodowych i unijnych oraz zagadnień prawnoporównawczych. Autor uzupełnia rozważania przystępnym wyjaśnieniem podstaw funkcjonowania współczesnych systemów informatycznych oraz technicznych zagadnień związanych z popełnianiem przestępstw komputerowych przeciwko bezpieczeństwu informacji (czyli szeroko rozumianego hackingu). Książka jest skierowana do przedstawicieli zawodów prawniczych, w szczególności prokuratorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, a także do pracowników organów ścigania. Będzie również przydatna dla osób zajmujących się teorią prawa oraz biorących udział w procesie jego tworzenia.
NazwaOdpowiedzialność karna za hacking i inne przestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym
AutorFilip Radoniewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380922129
Kod EAN9788380922129
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326494673
Podatek VAT23%
OpisAleksander Oleszko em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym. Radosław Pastuszko doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Publikacja zawiera najważniejsze i najczęściej stosowane w praktyce akty prawne regulujące problematykę notariatu, tj. ustawę Prawo o notariacie, Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza, ustawę o księgach wieczystych i hipotece, rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz projekt rozporządzenia w sprawie zakładania i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, przepisy postępowania wieczystoksięgowego, rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, rozporządzenie w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru. Wybrane dokumenty poprzedzono wprowadzeniem stanowiącym kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakresie łącznego stosowania poszczególnych aktów prawnych. Autorzy omawiają m.in. źródła prawa zmieniające ustawy objęte zbiorem aktów prawnych z uwzględnieniem przedmiotu regulacji oraz przepisów intertemporalnych, zmodyfikowane oraz nowe rodzaje czynności notarialnych, zmianę kompetencji notariusza jako wyraz wzmocnienia autonomii woli stron, systemy prowadzenia ksiąg wieczystych, rozszerzenie kognicji o wpis w księdze wieczystej w związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Zbiór ułatwi posługiwanie się regulacjami prawnymi odnoszącymi się do wszelkich nieruchomości, dla których są prowadzone bądź zostaną założone księgi wieczyste. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, a także aplikantów. Może stanowić również pomoc dla studentów prawa oraz pracowników naukowych.
NazwaPrawo o notariacie. Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Księgi wieczyste. Postępowanie wieczystoksięgowe
AutorRadosław Pastuszko, Aleksander Oleszko
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921535
Kod EAN9788380921535
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326498350
Podatek VAT23%
OpisKazimierz Postulski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie w stanie spoczynku, ostatnio wizytator do spraw wykonania orzeczeń karnych. Od ponad 30 lat specjalizuje się w prawie karnym wykonawczym
opublikował około 150 opracowań z tego zakresu, w tym 10 książek, których jest autorem lub współautorem (m.in. komentarze do kodeksu karnego wykonawczego publikowane od 1998 r.). W 1991 r. oraz w latach 2004-2006 i 2008-2013 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego
uczestnik innych gremiów zajmujących się zmianami w prawie karnym wykonawczym, autor wielu opinii prawnych z tej dziedziny, m.in. dla Senatu RP. W trzecim wydaniu komentarza omówiono kompleksowo najnowsze zmiany w kodeksie karnym i kodeksie karnym wykonawczym w zakresie wykonania orzeczeń karnych, a w szczególności te obowiązujące od dnia 1 lipca 2015 r., dotyczące m.in. - kar, środków karnych i środków zabezpieczających, których wykonanie łączy się z zastosowaniem dozoru elektronicznego, - wykonywania środków probacyjnych, - stosowania w postępowaniu wykonawczym i wykonywania środków zabezpieczających, - właściwości sądu. Nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego z 2015 r. jest najszersza spośród wszystkich, jakie miały miejsce od czasu jego uchwalenia. Powoduje to, że nowe wydanie komentarza jest jeszcze bardziej bogatsze tematycznie i obszerniejsze od poprzedniego. Jego opracowanie poprzedziły liczne rozmowy autora ze środowiskiem prawniczym, co pozwoliło na zajęcie stanowiska odnośnie do wszystkich problemów, które wywołują wątpliwości interpretacyjne i powodują lub mogą powodować rozbieżności w orzecznictwie. Publikacja jest przeznaczona głównie dla praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, kuratorów sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, pracowników Służby Więziennej, aplikantów. Z uwagi na liczne wątki o charakterze teoretycznym powinna zainteresować również pracowników naukowych oraz studentów prawa.
NazwaKodeks karny wykonawczy. Komentarz
AutorKazimierz Postulski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920910
Kod EAN9788380920910
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326494895
Podatek VAT23%
OpisWojciech Sztuba doktor nauk prawnych
doradca podatkowy, ekonomista
wykładow- ca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
partner zarządzający w międzynarodo- wej fi rmie doradczej, specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem podatkowym i tworzeniu efektywnych podatkowo rozwiązań inwestycyjnych i transakcyjnych
członek zarządu polskiego oddziału International Fiscal Association
autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Tematyka efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw jest jedną z istotniejszych w ob- szarze regulacji prawa podatkowego, szczególnie z uwagi na relacje pomiędzy obrotem gospodarczym a prawem podatkowym. Niniejsza monografi a jest bardzo dobrym przy- kładem analizy zagadnienia efektywności opodatkowania przedsiębiorstw, wymagającej równie mocnego zaangażowania zagadnień typowo prawnych z tymi, które stanowią nie- jako ich przełożenie w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a zatem jak choćby metod kalkulacji, którymi można posługiwać się w ekonometrii i statystyce . Dr hab. Paweł Borszowski, prof. nadzw. Uniwersytetu Wrocławskiego W książce zaprezentowano wyniki pionierskich badań efektywnej stawki opodatkowa- nia dochodu polskich przedsiębiorstw, która przeciętnie kształtowała się powyżej stawki nominalnej. Autor w wyczerpujący sposób omawia przyczyny tego zjawiska leżące po stronie zarówno prawa podatkowego, jak i bilansowego. Opracowanie zawiera omówienie m.in. takich tematów jak rola podatku odroczonego w sprawozdaniu fi nansowym, dane z rynku polskiego na temat efektywnych stawek CIT, trwałe i przejściowe różnice pomiędzy dochodem podatkowym i wynikiem fi nanso- wym brutto, znaczenie MSR 12 przy sporządzaniu sprawozdania fi nansowego na podstawie MSSF. Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa podatkowego i prawa bilansowego. Zainteresuje doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz pracowników intytucji państwowych odpowiedzialnych za politykę fiskalną i gospodarczą.
NazwaEfektywne opodatkowanie przedsiębiorstw
AutorWojciech Sztuba
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380924505
Kod EAN9788380924505
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326486302
Podatek VAT23%
OpisMarek Żylicz - doktor habilitowany nauk prawnych, wybitny specjalista z dziedziny międzynarodowego prawa lotniczego
przez wiele lat wspierał PLL LOT oraz administrację lotniczą w zagadnieniach z zakresu prawa lotniczego
prowadził działalność akademicką w zakresie prawa międzynarodowego i lotniczego na Uniwersytecie Warszawskim, w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa), na Uczelni Łazarskiego oraz na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu
jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA). Komentarz zawiera analizę przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze regulującej stosunki prawne z zakresu lotnictwa, przede wszystkim cywilnego, ale w pewnej części również państwowego. Na pojęcie lotnictwa, do którego odnoszą się stosunki prawne normowane przez prawo lotnicze, składają się takie jego podstawowe elementy, jak przestrzeń powietrzna, statki powietrzne, załogi statków powietrznych, właściciele i użytkownicy (operatorzy) statków powietrznych, podmioty wykonujące przewóz lub inne usługi lotnicze, podmioty obsługujące oraz zabezpieczające eksploatację i ruch statków powietrznych, infrastruktura naziemna lotnictwa i jej strefy ochronne. Autorzy - prawnicy, eksperci w zakresie międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego - wskazali również na inne krajowe przepisy, które muszą być uwzględnione przy stosowaniu prawa lotniczego (np. rozporządzenia wykonawcze), oraz na obowiązujące w danym zakresie przepisy międzynarodowe, w tym unijne, powołując się w miarę potrzeby na odpowiednie orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Komentarz przeznaczony jest dla prawników praktyków, w tym dla radców prawnych, adwokatów,sędziów i prokuratorów, a także dla pracowników linii lotniczych i lotnisk oraz instytucji związanych z lotnictwem, np. firm ubezpieczeniowych. Zainteresuje również przedstawicieli nauki prawa lotniczego.
NazwaPrawo lotnicze. Komentarz
AutorKatarzyna Myszona-Kostrzewa, Agnieszka Kunert-Diallo, Wanda Dzienkiewicz, Agata Kaczyńska, Adam Berezowski, Krystyna Marut, Piotr Kasprzyk, Marek Żylicz, Jan Walulik, Anna Konert, Ewa Jasiuk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326487064
Kod EAN9788326487064
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326497018
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 1.02.2010 r. Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi, w kontekście efektywności jego administrowania przez organy podatkowe państw członkowskich i zapobiegania coraz bardziej wyrafinowanym rodzajom przestępstw podatkowych, dokonywanych przy wykorzystaniu tego systemu. Szczegółowo zaprezentowane zostały także opracowane przez Komisję Europejską założenia ostatecznego systemu VAT oraz przyczyny, które spowodowały, że nie został on ustanowiony w planowanym terminie. Bariery wprowadzenia w Unii Europejskiej ostatecznego systemu VAT - mimo iż nadal uznawany jest on za długofalowy cel Unii - wydają się na tyle istotne, że jego implementacja jest bardzo mało prawdopodobna. Mając to na uwadze, Autor przedstawił alternatywną koncepcję wspólnego systemu VAT, opartą na podziale kompetencji i dochodów podatkowych między Unią Europejską a państwami członkowskimi, charakterystyczną dla państw federacyjnych i bazującą na idei federalizmu fiskalnego.
NazwaDocelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych
AutorRafał Lipniewicz
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418488
Kod EAN9788326418488
Rok wydania2010
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326401824
Podatek VAT23%
OpisW dniu 1 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, powszechnie nazywana Programem Rodzina 500 plus. Na mocy tej ustawy każda rodzina ma prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe - również na pierwsze dziecko w wieku do 18. roku życia. Ciężar zrealizowania założeń tej ustawy spoczywa na gminach. Zadanie to zostało nałożone na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który może upoważnić odpowiednie osoby do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. Niniejsza publikacja ma pomóc w sprawnym przeprowadzeniu tego postępowania. Zawiera komentarze praktyczne omawiające wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego, uchyleniu, zmianie oraz uznaniu za świadczenie nienależnie pobrane, a także wzory niezbędnych decyzji, w tym o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, o przyznaniu świadczenia wychowawczego na kolejne dziecko, o przyznaniu świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko, odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, dotyczącej odmowy świadczenia na pierwsze dziecko i przyznania świadczenia na kolejne dziecko, odmawiającej przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko, zmieniającej decyzję przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego. W poradniku zamieszczono również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące interpretacji nowych przepisów. Autorzy omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązywania problemowych sytuacji. Wszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych i pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.
NazwaProgram Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci
AutorMagdalena Januszewska, Żanetta Gawarkiewicz, Krystyna Gąsiorek, Dominik Kucharski, Anna Kawecka, Adam Błaszko, Anna Sabuda, Bożena Tyra
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326487125
Kod EAN9788326487125
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326487118
Podatek VAT23%
OpisUstawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona w zupełnie innych realiach ustrojowych i do dnia dzisiejszego nie doczekała się nowelizacji dostosowującej ją do współczesnego polskiego systemu prawnego. Po jej uchwaleniu podpisano i ratyfikowano Konkordat oraz uchwalono i przyjęto Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Sama ustawa znajduje coraz większe zastosowanie praktyczne, a liczne orzeczenia prowadzą do wniosku, że rośnie jej znaczenie w systemie prawa polskiego. Te okoliczności skłoniły autora do podjęcia rozważań, których uwieńczeniem jest proponowany komentarz. Wyjaśnia w nim istotę i znaczenie poszczególnych przepisów, omawia użyte przez prawodawcę pojęcia, a w przypadku gdy dane pojęcie nie funkcjonuje już w systemie prawnym, poprzez wykładnię celowościową pokazuje jego aktualne rozumienie. Ważną częścią komentarza są odwołania do systemu prawa kanonicznego i literatury z tego zakresu oraz do innych przepisów prawa polskiego. Adresaci Opracowanie adresowane jest przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Z pewnością będzie użyteczne również dla przedstawicieli nauki prawa wyznaniowego, cywilnego i administracyjnego oraz dla studentów. Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->
NazwaUstawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
AutorBartosz Rakoczy
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326424007
Kod EAN9788326424007
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788376010144
Podatek VAT23%
OpisMagdalena Barbara Rycak doktor nauk prawnych
radca prawna specjalizująca się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców. W latach 2002 2015 przeprowadziła około 100 szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in. Wymiar i rozkład czasu pracy (2007), Planowanie i rozliczanie czasu pracy (2009), Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz (2009). Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją pracodawcy zatrudniający kierowców. Autorka omawia tę kwestię ze szczególnym uwzględnieniem m.in. takich zagadnień jak podróże służbowe kierowców, planowanie przerw w czasie pracy i w czasie prowadzenia pojazdu, planowanie okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz planowanie okresów dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży transportowej, prawników zajmujących się czasem pracy kierowców, a także pracowników działów kadr rozliczających czas pracy kierowców. Problematyka czasu pracy kierowców jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, a do tej pory nie została w doktrynie opracowana. Kompleksowe, kompetentne i jednocześnie komunikatywne przedstawienie tej problematyki powinno być przydatne dla wielu przedsiębiorstw, które w charakterze działalności głównej lub ubocznej zatrudniają kierowców, do których przepisy te mają zastosowanie . Dr hab. Monika Latos-Miłkowska
NazwaCzas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne
AutorMagdalena Barbara Rycak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921993
Kod EAN9788380921993
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326498954
Podatek VAT23%
OpisKorekta kosztów i przychodów od lat sprawiała podatnikom wiele trudności. Dotyczyło to zarówno korekt wynikających z popełnionych błędów, jak i z okoliczności wynikłych po dokonanej transakcji. Od 1 stycznia 2016 r. w zakresie podatków dochodowych zaczną obowiązywać regulacje dotyczące korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów. Zostaną m.in. uchylone przepisy dotyczące obowiązkowej korekty kosztów dokonywanej w przypadku niezapłaconych zobowiązań lub znacznie wydłużonym okresie ich płatności. Z publikacji dowiesz się co zmieni się w zakresie korygowania kosztów i przychodów od 1 stycznia 2016 r., jakie mogą być powody korekty i jak należy ją udokumentować, jak ustalić prawidłową kwotę korekty, jakie mogą się pojawić praktyczne problemy w zakresie dokonywania korekt, jak dokonywać korekty w przypadku gwarancji i reklamacji, jakie konsekwencje będą miały dokonywane korekty kosztów i przychodów na złożone deklaracje, jak należy postępować w zakresie obowiązkowej korekty kosztów od niezapłaconych zobowiązań w okresie przejściowym.
NazwaKorekta kosztów i przychodów. Pytania i odpowiedzi
AutorPraca zbiorowa
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920804
Kod EAN9788380920804
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499241
Podatek VAT23%
OpisMałgorzata Manowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego
autorka wielu cenionych opracowań z zakresu procedury cywilnej, od lat kształci aplikantów sądowych, radcowskich i adwokackich. W publikacji kompleksowo omówiono problematykę związaną z apelacją jako środkiem zaskarżenia z uwzględnieniem zarówno apelacji zwykłej, jak i apelacji uproszczonej oraz z postępowaniem apelacyjnym. Szczególny nacisk położono na konstrukcję apelacji, jej wymagania formalne jako pisma procesowego oraz jako środka odwoławczego. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów art. 367 391 i 505 8 505 13 k.p.c., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania apelacyjnego uwzględniające m.in. występowanie w tym postępowaniu współuczestnictwa procesowego. W drugiej części - suplemencie umieszczono przykłady i kazusy wyjaśniające funkcjonowanie wielu instytucji z zakresu postępowania odwoławczego, przykłady konstruowania zarzutów i wniosków apelacji oraz wzory poszczególnych elementów apelacji, wzór prawidłowo napisanej apelacji opatrzony szczegółowym komentarzem. Trzecie wydanie książki uwzględnia aktualny stan prawny, zostało uzupełnione o orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych z ostatnich lat oraz nowe koncepcje rozwiązania niektórych problemów pojawiających się w praktyce. Opracowanie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego radcowskiego, adwokackiego i sędziowskiego. Książka może być również pomocna sędziom, adwokatom i radcom prawnym, a także tym wszystkim osobom, które w swojej pracy zawodowej sporządzają apelacje i biorą udział w postępowaniu apelacyjnym.
NazwaApelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz i orzecznictwo
AutorMałgorzata Manowska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921696
Kod EAN9788380921696
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326497148
Podatek VAT23%
OpisPrezentowany komentarz zawiera szczegółową analizę przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz przepisów ustaw odrębnych, odnoszących się do problematyki gospodarki komunalnej. W opracowaniu przywołane zostały liczne orzeczenia sądów polskich, dotyczące tytułowej problematyki, oraz przepisy prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa organów wspólnotowych. W opracowaniu autor stara się przybliżyć czytelnikowi istotne zagadnienia związane z wykonywaniem przez gminy zadań publicznych o charakterze gospodarczym. Ponieważ wiele przepisów ustawy budzi liczne wątpliwości oraz trudności w ich stosowaniu autor zaproponował stworzenie spójnego systemu prawa gospodarki komunalnej, który objąłby w sposób całościowy i uporządkowany aktywność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych. Komentarz przeznaczony jest dla urzędów gmin i jednostek gospodarki komunalnej. Jego praktyczny charakter sprawia, iż stanowi on cenną pomoc we właściwym rozumieniu oraz stosowaniu przepisów ustawy.Dr hab. Marek Szydło adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilku monografii, komentarza do ustawy oraz ponad 80 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach prawniczych, w tym obcojęzycznych. W latach 2003-2004 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zaś w 2007 r. został laureatem nagrody "Polityki" dla młodych naukowców. Zajmuje się również działalnością praktyczną pracuje w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, prowadzi szkolenia dla sędziów i notariuszy, a także sporządza opinie prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dla przedsiębiorców.
NazwaUstawa o gospodarce komunalnej. Komentarz
AutorMarek Szydło
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326423925
Kod EAN9788326423925
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375269185
Podatek VAT23%
OpisMirosław Kałużny radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w War- szawie
zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej samorządom gmin i województwa mazowieckiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie)
pracował w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie, Biurze Rzeczni- ka Praw Obywatelskich, Agencji Prywatyzacji, Ministerstwie Skarbu Państwa
świadczył pomoc prawną Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie i PKP PLK S.A.
autor publikacji z zakresu prawa wodnego, budowlanego oraz gospodarczego. Komentarz zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy Prawo wodne, a także aktów prawnych powiązanych z tą regulacją, w tym norm prawa unijnego i międzynarodowego. W drugim wydaniu autor zwraca szczególną uwagę na nowelizacje, które zostały uchwa- lone od czasu ostatniego wydania i przedstawia takie tematy jak własność i korzystanie z wód, budownictwo wodne, w tym melioracje wodne i regulacje rzek, procedura postępowania o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, spółki wodne, ochrona przed powodzią i suszą, w tym ochrona wałów przeciwpowodziowych. Ostatnią część opracowania poświęcono trwającym obecnie pracom legislacyjnym nad projektem ustawy Prawo wodne, który dokonuje zasadniczych zmian w gospodaro- waniu wodami. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników Zarządów Gospodarki Wodnej oraz jed- nostek samorządu terytorialnego, a także dla radców prawnych, adwokatów, sędziów i prokuratorów.
NazwaPrawo wodne. Komentarz
AutorMirosław Kałużny
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921658
Kod EAN9788380921658
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326495175
Podatek VAT23%
OpisKsiążka stanowi problemowe omówienie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, jak i znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego z uwzględnieniem poprzednio obowiązujących przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w odniesieniu do postępowań wszczętych albo zainicjowanych do dnia 31 grudnia 2015 r. Opracowanie systematyzuje poszczególne zagadnienia nowego prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, pozwala zapoznać się szczegółowo z nowym stanem prawnym oraz uporządkować wiedzę o poszczególnych instytucjach. W publikacji skomentowano zagadnienia dotyczące zarówno postępowań insolwencyjnych w związku z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, jak i postępowania depozytowego. Autorami publikacji są praktycy prawa, dlatego zawiera ona odniesienia do ich doświadczeń stosowania omawianych regulacji. Opracowanie uwzględnia też propozycje konkretnych rozwiązań tam, gdzie nie wykształciła się jeszcze praktyka stosowania nowych przepisów. Książka jest skierowana do sędziów wydziałów do spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych, gospodarczych - procesowych i rejestrowych, a także cywilnych. Zainteresuje ona również doradców restrukturyzacyjnych i kandydatów na doradców, adwokatów, radców prawnych zajmujących się obsługą podmiotów gospodarczych, a także aplikantów sądowych, radcowskich, adwokackich i notarialnych.
NazwaPrawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne
AutorAnetta Malmuk-Cieplak, Aleksandra Machowska, Anna Ludwiczyńska, Bartosz Groele, Maciej Geromin, Anna Gnys
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380925038
Kod EAN9788380925038
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326486357
Podatek VAT23%
OpisAneta Tyc doktor nauk prawnych
w latach 2012 2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań naukowych, w latach 2013 2014 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach w Barcelonie, w Grenoble, w Genewie, w Turynie oraz w Amsterdamie
autorka 48 publikacji naukowych, 25 referatów w tym 11 na konferencjach za granicą (m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie, Słowacji i Ukrainie). Monografia stanowi pionierskie ujęcie zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy, przy wykorzystaniu nauki materialnego i procesowego prawa pracy oraz postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, teorii i filozofii prawa, historii prawa, jak również szeroko pojętego prawa europejskiego. Celem książki jest próba uporządkowania tej problematyki nie tylko z perspektywy polskiej regulacji prawnej i orzecznictwa, ale także w aspekcie rozwiązań francuskich, belgijskich, holenderskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich oraz rozwiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy. W publikacji zaakcentowano kwestie budzące największe wątpliwości interpretacyjne, takie jak charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu, sposoby przerzucania ciężaru dowodu, rozkład oneris probandi w kontekście relacji klauzul generalnych zasad współżycia społecznego i wypowiedzenia nieuzasadnionego, ciężar dowodu w sprawach dotyczących wykorzystania zabezpieczeń wekslowych, odmienne ukształtowanie ciężaru dowodu w przypadku roszczeń o podobnej naturze, możliwość kwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników w świetle realizacji zasad równości i sprawiedliwości, ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników organów administracji publicznej. Będzie pomocnym źródłem dla pracodawców i pracowników działów kadr. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.
NazwaCiężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym
AutorAneta Tyc
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326489372
Kod EAN9788326489372
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380921672
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 1.12.2007 r. Książka to pierwsza polska monografia prezentująca licencjęna używanie znaku towarowego , instytucję prawacywilnego, która budzi szerokie zainteresowanie w nauceobcej, jak również odgrywa znaczącą rolę w praktyce, jakoże wiele zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami umówdotyczy upoważnienia do używania znaku towarowego. Opracowanie obejmuje analizę tego narzędzia prawnegow świetle teorii prawa cywilnego, zawiera jednocześnie liczne przykłady orzecznictwa i szerokie odniesienie doustawodawstw państw obcych . Szeroko powoływana jestw pracy również doktryna polska i obca. Wszystko to pozwalana ukazanie genezy, rozwoju oraz możliwych formzastosowania licencji. Praca stanowi interesującą pozycję zarówno dla praktyków,jak i teoretyków prawa. Rozważania teoretyczne podporządkowanezostały bowiem idei, według której teoria stanowi metodę rozwiązywania problemów praktycznych.
NazwaLicencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze
AutorMariusz Załucki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326418921
Kod EAN9788326418921
Rok wydania2008
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375268621
Podatek VAT23%
OpisOpracowanie zawiera wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości oraz wykaz kont dla jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. W obszernym komentarzu do każdego zespołu kont przedstawiono definicje, podstawowe pojęcia, zasady wyceny wraz z omówieniem różnic między MSSF/MSR a ustawą o rachunkowości. Publikacja zawiera wiele przykładów ilustrujących szczególnie trudne zagadnienia. Główne części publikacji to wykaz kont syntetycznych w zakresie, który pozwala ująć wszystkie zdarzenia w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdania finansowego w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, komentarz do każdego zespołu kont obejmujący część wprowadzającą oraz szczegółowe wyjaśnienia do poszczególnych kont, szczegółowe wyjaśnienia dla każdego konta syntetycznego z typowymi zapisami księgowymi i wskazaniami do rozwinięcia analitycznego zapewniającego spełnienie wymagań związanych ze sporządzeniem bilansu (w tym informacji dodatkowej), klasyfikacji GUS, rozrachunków z budżetem, procedury sporządzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat na podstawie zawartego w opracowaniu planu kont.
NazwaWzorcowy Plan Kont z komentarzem do ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
AutorGertruda Krystyna Świderska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380920828
Kod EAN9788380920828
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326497131
Podatek VAT23%
OpisStan prawny na 1.04.2009 r. W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia prawne wraz z aspektami społeczno-ekonomicznymi zwolnień grupowych. Głównym wątkiem opracowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy w obecnie obowiązującej regulacji dotyczącej zwolnień grupowych zachowana jest równowaga pomiędzy swobodą pracodawcy w kształtowaniu składu załogi a ochroną pracowników . Problematyka ta - ukazana w szerszej perspektywie regulacji wspólnotowych, orzecznictwa, praktyki, a także nowych trendów rozwoju prawa pracy w Unii Europejskiej ( flexicurity ) - dostarcza pogłębionej wiedzy o różnorodnych aspektach zwolnień grupowych. Adresaci Opracowanie skierowane jest do pracodawców, kadrowców, pracowników działów zajmujących się zasobami pracy, dyrektorów HR, pracowników administracji odpowiedzialnych za legislację, sędziów sądów pracy, studentów, a także wszystkich pragnących pogłębić wiedzę na ten temat.
NazwaRegulacja zwolnień grupowych pracowników
AutorLena Krysińska-Wnuk
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326420030
Kod EAN9788326420030
Rok wydania2009
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisPublikacja jest nowatorską próbą wypracowania teoretycznych podstaw koncepcji marki terytorialnej w polskiej literaturze przedmiotu, jak również praktycznym poradnikiem dla samorządów miejskich w zakresie ukazania podstaw strategii budowy pożądanego wizerunku miasta wokół zidentyfikowanych wyróżników jego tożsamości. W monografii autorka wyjaśnia prawidłowości dotyczące wyboru wyróżników tożsamości miejskiej wykorzystywanych przez samorządy terytorialne w procesie zarządzania marką podległych im jednostek terytorialnych, wskazuje też rekomendacje co do usprawnień i wprowadzania innowacji w tym zakresie funkcjonowania samorządów miast. Książka powinna zainteresować osoby zajmujące się tworzeniem koncepcji marketingu miasta, a w szczególności zarządzaniem marką miejską, którym pomoże w - opracowaniu teoretycznych podstaw strategii budowy wizerunku miasta wokół zidentyfikowanych wyróżników jego tożsamości, - wyborze metod i narzędzi identyfikacji wyróżników tożsamości danego miasta, które stanowią o przewadze konkurencyjnej w porównaniu do innych ośrodków, - identyfikacji uwarunkowań wyboru wyróżników tożsamości miasta wykorzystywanych w zarządzaniu wizerunkiem terytorialnym na poziomie lokalnym, - określeniu luk występujących między faktycznym kapitałem tożsamościowym miast a elementami tego kapitału wykorzystywanymi w obecnym zarządzaniu wizerunkiem miast przez władze samorządowe. Książka jest przeznaczona głównie dla burmistrzów, prezydentów miast i pracowników samorządów zajmujących się działalnością promocyjną samorządów. Powinna też zainteresować studentów w trakcie realizacji zajęć z marketingu miejsca lub przygotowywania prac dyplomowych z tego zakresu.
NazwaBudowanie marki miasta - koncepcje, warunki, modele
AutorEwa Glińska
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923300
Kod EAN9788380923300
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326494345
Podatek VAT23%
OpisWojciech Radecki profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych
kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa karnego
autor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o lasach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody
współautor komentarza do kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in. przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady, omówiono obowiązki gmin dotyczące np zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów. W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.
NazwaUtrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz
AutorWojciech Radecki, Radecki Wojciech
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921238
Kod EAN9788380921238
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326496820
Podatek VAT23%
OpisPublikacja poświęcona jest skomplikowanym technologiom informatycznym oraz zawiłym regulacjom prawnym uwierzytelniania dokumentów elektronicznych za pomocą podpisu elektronicznego. Temat pracy przedstawiono w trzech aspektach ogólnopoglądowym, techniczno-organizacyjnym i formalnoprawnym. Zasadniczą część książki poświęcono wyróżnieniu i omówieniu zwykłego, bezpiecznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego w świetle ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz w nawiązaniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 grudnia 1999 r. o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych.
NazwaPodpis elektroniczny w obrocie prawnym
AutorJacek Janowski
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326425066
Kod EAN9788326425066
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375261905
Podatek VAT23%
OpisPublikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczą sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia), zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego, wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych. Fachowe wyjaśnienia Specjalistów pomogą odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, m.in. W jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego? Czy dyrektor może hospitować zajęcia nauczyciela bez wcześniejszego poinformowania? W jakim terminie powinna być przeprowadzona rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem? Czy sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych powinno zawierać także treść zaleceń, jakie otrzymał dyrektor placówki po kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego? Czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego? Produkt skierowany jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także nauczycieli. Zawartość publikacji Komentarze Ekspertów Edytowalne wzory dokumentów Przykładowe plany nadzoru dla szkół i przedszkoli Akty prawne Odpowiedzi Specjalistów na najbardziej nurtujące pytania Procedury nadzoru pedagogicznego INFORMACJA O SERII Seria ABC Praktyki Prawa Oświatowego to publikacje szczegółowo omawiające wąskie zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz przedszkoli. Na każdy tytuł będą składały się następujące elementy podstawa prawna wraz z praktycznym komentarzem, wzory pism urzędowych, pytania i odpowiedzi, wzory regulaminów i procedur itp. Publikacje będą miały na celu ułatwienie prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także będą stanowiły klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych pojawiających się w każdej placówce oświatowej oraz w przedszkolu. W Serii ukaały się dotychczas następujące tomy Kontrola zarządczej w oświacie Rekrutacji do przedszkoli Rekrutacji do szkół Zatrudnianie i zwalnianie w szkołach i przedszkolach Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli Urlopów wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Odbiorcy - dyrektorzy szkół i przeszkoli, - nauczyciele i wychowawcy, - pracownicy kuratoriów.
NazwaNadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
AutorElżbieta Piotrowska-Albin, Lidia Marciniak
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380921160
Kod EAN9788380921160
Rok wydania2015
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499043
Podatek VAT23%
OpisZwiązki prania pieniędzy z finansowaniem terroryzmu należy uznać za udowodnione. Jednakże najwybitniejsi znawcy przedmiotu poszukują skutecznych metod rozpoznawania i przeciwdziałania tym zjawiskom. Monografia, będąca pierwszą tego typu pracą na naszym rynku, stanowi interdyscyplinarne, a szczególnie prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne studium analityczno-badawcze symptomów prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Autor wskazuje na istotne możliwości wykorzystania kryminologii i kryminalistyki nie tylko do rozpoznawania metod finansowania terroryzmu, lecz przede wszystkim do skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku.
NazwaPrzeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
AutorJerzy Wojciech Wójcik
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788326419973
Kod EAN9788326419973
Rok wydania2007
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788375261899
Podatek VAT23%
OpisAleksander Oleszko em. profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami, prawie o księgach wieczystych i hipotece, prawie o notariacie oraz prawie rolnym. Autor komentuje przepisy ustawy Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. W opracowaniu zostały omówione takie zagadnienia, jak strukturalne i modelowe instytucje prawne notariatu, status ustrojowy notariusza a charakter czynności notarialnej, organizacja samorządu terytorialnego, ustawowy wzorzec postępowania notarialnego, kompetencje zawodowe notariusza związane z wykonywaniem funkcji publicznej, konkurencja zawodowa notariusza jako osoby zaufania publicznego, nadzór oraz funkcje kontrolne sprawowane nad notariatem przez państwowe organy pozasądowe oraz sądowe. Komentarz przeznaczony jest dla praktyków notariuszy, sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.
NazwaPrawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu
AutorAleksander Oleszko
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923867
Kod EAN9788380923867
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788380920767
Podatek VAT23%
OpisKrzysztof Gruszecki przez wiele lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony środowiska
w latach 2004 2009 sędzia w WSA w Gdańsku, a później w Bydgoszczy
obecnie ponownie radca prawny
autor komentarzy do ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a ponadto monografii "Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów" oraz około 200 artykułów z zakresu prawa ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W czwartym wydaniu komentarza do ustawy Prawo ochrony środowiska świadczy autor uwzględnił m.in. najnowsze rozwiązania antysmogowe oraz orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach rozstrzyganych na podstawie komentowanej ustawy. Znaczenie tego opracowania w praktyce potwierdza fakt, że jest ono najczęściej powoływane w orzeczeniach sądów administracyjnych. W komentarzu zostały omówione zagadnienia związane z wydawaniem decyzji administracyjnych oraz tworzeniem prawa miejscowego z tego zakresu. Autor przybliża arkana spraw z zakresu ochrony środowiska z uwzględnieniem aspektów procesowych, które ustawodawca uregulował w sposób autonomiczny. Jednocześnie wskazuje relacje między rozwiązaniami stanowiącymi podstawę ochrony poszczególnych składników środowiska i sposobami ich stosowania w praktyce. Publikacja jest przeznaczona w szczególności dla pracowników organów administracji rozstrzygających sprawy z zakresu ochrony środowiska, sędziów sądów administracyjnych, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli pozostałych zawodów prawniczych oraz organizacji ekologicznych.
NazwaPrawo ochrony środowiska. Komentarz
AutorKrzysztof Gruszecki
WydawcaWolters Kluwer
Kod ISBN9788380923652
Kod EAN9788380923652
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikPDF
ISBN alternatywnego wydania9788326499173
Podatek VAT23%
OpisPierwsza powieść uznanej poetki, mającej w swoim bogatym dorobku artystycznym takie pozycje, jak "Sonety polskie", "Księgi Roztoczańskich krasnali", czy "Zmartwychwstanie". Autorka wierszy, reżyser filmowy i malarka, tym razem spisała prozą swoje doświadczenia z wyjazdu za chlebem, podczas którego zetknęła się ze światem ludzi starych, opuszczonych i samotnych. To powieść o przemijaniu, emigracji i cierpieniu. Ale jest w niej też odrobina autoironii, dystansu do otaczającej autorkę rzeczywistości i oczywiście - element bajkowy. Na pewno warto posłuchać tej historii, tym bardziej, że opowiedziana jest nie tylko piórem, ale i głosem Lusi Ogińskiej.
NazwaKsiężniczki z Montclair
Kod ISBN9788365193070
AutorLusia Ogińska
WydawcaOficyna Aurora
Kod EAN9788365193070
Rok wydania2016
Językpolski
LektorLusia Ogińska, Ryszard Filipski
NośnikMP3
Podatek VAT23%
OpisW świecie bestsellerowej serii Odessey One rozgrywają się nowe przygody. Po inwazji Drasinów Ziemia staje w obliczu kolejnego przerażającego wyzwania. Ludzie, dotychczas podzieleni na wrogie nacje, muszą współpracować, aby odbudować swój zniszczony świat i przygotować się na możliwy powrót dronów. Nie wiedzą jednak, że nowy, o wiele groźniejszy wróg, inny niż wszystko, z czym ludzkość miała dotychczas do czynienia, szykuje się już do wojny. Kapitan Morgan Passer, dowódca niszczyciela "Autolikosa", ma przeprowadzić międzygwiezdny zwiad, aby poszukać śladów Drasinów i ich baz oraz zebrać informacje przydatne do wzmocnienia obrony Ziemi. Jednak to, co znajduje ekspedycja, okazuje się bardzo niepokojącą zagadką - odkrycie podważy wiedzę ludzi o roli Ziemi w Galaktyce... i ujawni kolejne przerażające prawdy. Passer i jego załoga szukają odpowiedzi, które pomogą ocalić ludzkość. Przekonają się jednak, że chociaż inwazja się skończyła, niebezpieczeństwo dopiero nadciąga.
NazwaKról złodziei
Kod ISBN9788379274987
AutorEvan Currie
WydawcaHeraclon International Sp. z o.o.
Kod EAN9788379274987
Rok wydania2016
Językpolski
LektorRoch Siemianowski
NośnikMP3
Podatek VAT23%
OpisTo wszystko przez moje nazwisko! Gdybym nazywała się Gabrysia Grzeczniutka, to ludzie inaczej by mnie traktowali. Ale Gabrysi Bzik mogą się czepiać do woli. Dlatego ciągle ląduję na dywaniku u dyrektora. Któregoś razu wylądowałam tam z Nilsonem Makówką, kolegą z klasy. Od tego czasu trochę się kumplujemy, ale nie myślcie, że ze sobą chodzimy! Łączą nas sprawy... jak by to powiedzieć... przygodowe. Tym razem Nilson miał dość. Jego ojciec znowu odwołał wspólne wakacje! Jedyne, co pozostało Nilsonowi, to zażądać nagrody pocieszenia w postaci odjechanego prezentu. Niestety, nic nie poszło zgodnie z planem. Za to wpakowaliśmy się w grube kłopoty i utknęliśmy sami daleko od domu. Jak daleko? Jakieś 100 lat z kawałkiem...
NazwaBzik & Makówka przedstawiają Autograf za milion dolarów
Kod ISBN9788379275182
AutorRafał Witek
WydawcaHeraclon International Sp. z o.o.
Kod EAN9788379275182
Rok wydania2016
Językpolski
LektorJoanna Pach-Żbikowska
NośnikMP3
Podatek VAT23%
OpisMaj 2011 roku. W opuszczonym domu w pobliżu lotniska odnalezione zostają dwa ciała - splecione w uścisku, okryte całunem z kwiatów, wyposażone w sporą ilość gotówki. Jest to najprawdopodobniej para, która zaginęła siedem lat wcześniej - sprawę nagłośniły media, ale zagadki zniknięcia nigdy nie rozwiązano. Héctor Salgado i jego zespół rozpoczynają śledztwo, próbując poskładać elementy tej niezwykle skomplikowanej układanki. Tymczasem w całej Hiszpanii wybuchają antyrządowe zamieszki, ludzie zaczynają wychodzić na ulice...
NazwaKochankowie z Hiroszimy
AutorToni Hill
WydawcaAlbatros
Kod ISBN9788379853526
Kod EAN9788379853526
Rok wydania2016
Językpolski
TłumaczElżbieta Sosnowska
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
ISBN alternatywnego wydania9788379858835
Podatek VAT23%
OpisMaj 2011 roku. W opuszczonym domu w pobliżu lotniska odnalezione zostają dwa ciała - splecione w uścisku, okryte całunem z kwiatów, wyposażone w sporą ilość gotówki. Jest to najprawdopodobniej para, która zaginęła siedem lat wcześniej - sprawę nagłośniły media, ale zagadki zniknięcia nigdy nie rozwiązano. Héctor Salgado i jego zespół rozpoczynają śledztwo, próbując poskładać elementy tej niezwykle skomplikowanej układanki. Tymczasem w całej Hiszpanii wybuchają antyrządowe zamieszki, ludzie zaczynają wychodzić na ulice...
NazwaKochankowie z Hiroszimy
AutorToni Hill
WydawcaAlbatros
Kod ISBN9788379853526
Kod EAN9788379853526
Rok wydania2016
Językpolski
TłumaczElżbieta Sosnowska
Mechanizm DRMWatermark
NośnikMOBI
ISBN alternatywnego wydania9788379858835
Podatek VAT23%
OpisWschodni Bejrut, dom na wzgórzu Jetawi. Zeynab jest zgorzkniałą kobietą, która chciałaby pomagać biednym, ale w taki sposób, by nie musiała ich dotykać. Filipina to jej gosposia, pół-Filipinka, pół-Palestynka urodzona w Szatili, obozie dla uchodźców, podczas libańskiej wojny domowej. Pewnego dnia zakochuje się w niej Marwan, syryjski dozorca budynku. Jest tu też Deniz, turecka studentka, której wędrówka ku poznaniu samej siebie zaprowadziła ją z eleganckiego Oxfordu do Paryż i dalej na Wschód, dokładnie w to miejsce, skąd nieżyjący już ojciec Filipiny pisał do córki listy. To w tym miejscu można usłyszeć odgłosy dojrzewających bananów - o ile oczywiście ktokolwiek zechce słuchać. Odgłosy rosnących bananów to coś więcej niż miłosna historia to wiele historii splecionych w jedną opowieść. W swojej powieści Temelkuran pokazuje misterny splot łączący miłość i politykę i odsłania obraz Bejrutu, w którym mieszają się chaos i piękno Bliskiego Wschodu.
NazwaOdgłosy rosnących bananów
AutorEce Temelkuran
WydawcaKsiążkowe Klimaty
Kod ISBN9788364887857
Kod EAN9788364887857
Rok wydania2016
Językpolski
TłumaczAnna Mizrahi
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisW poradniku do gry The Technomancer znajdziesz szczegółowy opis przejścia dostępnych zadań głównych i pobocznych wraz z informacjami o nagrodach oraz uzyskiwanej reputacji dla danych frakcji. Zadania w grze często mają wiele opcji wyboru zakończenia - w tym poradniku zostały opisane skutki każdej z podejmowanych decyzji. Przygotowana została lista umiejętności i atrybutów wraz z poradami ich doboru , którymi posługujesz się podczas walki i dialogów. Poradnik zawiera także garść porad, m.in. odnośnie zdobywania Serum oraz doświadczenia . Przy okazji znajdziesz tu listę dostępnych towarzyszy z opisem ich umiejętności oraz cech, informacje o frakcjach i tworzeniu ulepszeń bez których gra na wyższych poziomach trudności jest niemal niemożliwa. Nie zabrakło również opisu klas i porad odnośnie stylu gry każdą z nich , które odmiennie do wielu gier tego typu można ze sobą mieszać. The Technomancer jest dynamiczną grą RPG w klimatach cyberpunku. Akcja gry toczy się na Marsie, gdzie Ziemianie zniewalają mieszkających tam od dawna ludzi. Gracz, jako jeden z Technomantów imieniem Zachariah, zostaje wplątany w spisek przeciw władzy i wygnany z miasta. Dostępne są cztery klasy postaci, które można swobodnie mieszać między sobą, bogaty system dialogowy pozwalający na wykonywanie wielu zadań na różne sposoby, frakcje, które oferują zadania poboczne i czasami wsparcie w problemach. Gra posiada także takie elementy, jak możliwość skradania i kradzieży, prosty system tworzenia ulepszeń oraz system czasowy o który opierają się niektóre zadania. Poradnik do The Technomancer zawiera opis całego wątku fabularnego, wszystkich misji głównych i pobocznych
zbiór przydatnych wskazówek i porad
wykaz umiejętności i atrybutów rozwoju postaci wraz z poradami odnośnie wyboru
listę dostępnych towarzyszy
opis klas postaci i porady do stylu walki każdej z nich, zestawienie dostępnych osiągnięć. Poradnik do gry The Technomancer został przygotowany w oparciu o grę wersji 1.0. W poradniku zastosowano oznaczenia kolorystyczne Pomarańczowy - nagrody związane z rozwojem postaci reputacja, karma oraz punkty doświadczenia
Zielony - przedmioty, które możesz zebrać, oraz te, które otrzymujesz jako nagrody
Niebieski - nazwy lokacji, miejsc
Brązowy - imiona/pseudonimy kluczowych postaci występujących w grze, z którymi nawiązujesz dialog
Pogrubienie - ważne elementy gry oraz nazwy zadań. Poradnik do gry The Technomancer zawiera dokładny opis przejścia wszystkich zadań głównych oraz pobocznych, informacje na temat klas postaci i ich rozwoju, a także objaśnienie podstawowych mechanik rozgrywki. The Technomancer - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Karawanseraj (Zadania poboczne) Pod rozkazami Kupieckiego Księcia (Rozdział 2) Szukając Ziemi (Rozdział 2) Szukając Ziemi (Rozdział 3) Walka o Pełnię (Rozdział 1) Upadek przy pracy (Rozdział 3) Giełda (Zadania poboczne) Slumsy (Zadania poboczne) Szukając Ziemi (Rozdział 1) Porady na początek (Podstawy)
NazwaThe Technomancer - poradnik do gry
AutorPatrick "Yxu" Homa
WydawcaGryOnline
Kod ISBN9788380604209
Kod EAN3512899116153
Rok wydania2016
Językpolski
Liczba urządzeń6 + 1/rok
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisW poradniku do gry The Technomancer znajdziesz szczegółowy opis przejścia dostępnych zadań głównych i pobocznych wraz z informacjami o nagrodach oraz uzyskiwanej reputacji dla danych frakcji. Zadania w grze często mają wiele opcji wyboru zakończenia - w tym poradniku zostały opisane skutki każdej z podejmowanych decyzji. Przygotowana została lista umiejętności i atrybutów wraz z poradami ich doboru , którymi posługujesz się podczas walki i dialogów. Poradnik zawiera także garść porad, m.in. odnośnie zdobywania Serum oraz doświadczenia . Przy okazji znajdziesz tu listę dostępnych towarzyszy z opisem ich umiejętności oraz cech, informacje o frakcjach i tworzeniu ulepszeń bez których gra na wyższych poziomach trudności jest niemal niemożliwa. Nie zabrakło również opisu klas i porad odnośnie stylu gry każdą z nich , które odmiennie do wielu gier tego typu można ze sobą mieszać. The Technomancer jest dynamiczną grą RPG w klimatach cyberpunku. Akcja gry toczy się na Marsie, gdzie Ziemianie zniewalają mieszkających tam od dawna ludzi. Gracz, jako jeden z Technomantów imieniem Zachariah, zostaje wplątany w spisek przeciw władzy i wygnany z miasta. Dostępne są cztery klasy postaci, które można swobodnie mieszać między sobą, bogaty system dialogowy pozwalający na wykonywanie wielu zadań na różne sposoby, frakcje, które oferują zadania poboczne i czasami wsparcie w problemach. Gra posiada także takie elementy, jak możliwość skradania i kradzieży, prosty system tworzenia ulepszeń oraz system czasowy o który opierają się niektóre zadania. Poradnik do The Technomancer zawiera opis całego wątku fabularnego, wszystkich misji głównych i pobocznych
zbiór przydatnych wskazówek i porad
wykaz umiejętności i atrybutów rozwoju postaci wraz z poradami odnośnie wyboru
listę dostępnych towarzyszy
opis klas postaci i porady do stylu walki każdej z nich, zestawienie dostępnych osiągnięć. Poradnik do gry The Technomancer został przygotowany w oparciu o grę wersji 1.0. W poradniku zastosowano oznaczenia kolorystyczne Pomarańczowy - nagrody związane z rozwojem postaci reputacja, karma oraz punkty doświadczenia
Zielony - przedmioty, które możesz zebrać, oraz te, które otrzymujesz jako nagrody
Niebieski - nazwy lokacji, miejsc
Brązowy - imiona/pseudonimy kluczowych postaci występujących w grze, z którymi nawiązujesz dialog
Pogrubienie - ważne elementy gry oraz nazwy zadań. Poradnik do gry The Technomancer zawiera dokładny opis przejścia wszystkich zadań głównych oraz pobocznych, informacje na temat klas postaci i ich rozwoju, a także objaśnienie podstawowych mechanik rozgrywki. The Technomancer - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Karawanseraj (Zadania poboczne) Pod rozkazami Kupieckiego Księcia (Rozdział 2) Szukając Ziemi (Rozdział 2) Szukając Ziemi (Rozdział 3) Walka o Pełnię (Rozdział 1) Upadek przy pracy (Rozdział 3) Giełda (Zadania poboczne) Slumsy (Zadania poboczne) Szukając Ziemi (Rozdział 1) Porady na początek (Podstawy)
NazwaThe Technomancer - poradnik do gry
AutorPatrick "Yxu" Homa
WydawcaGryOnline
Kod ISBN9788380604216
Kod EAN3512899116153
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisNiniejszym poradnik do Monster Hunter Generations skierowany jest głównie do graczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą serią gier, lub do tych, którzy wracają do niej po latach. W pierwszych kilku krokach przedstawione zostały informacje dotyczące dosyć nietypowej dla tego rodzaju gier mechanice rozwoju postaci. Kolejne kroki przedstawiają zagadnienia związane z podstawami rozgrywki, takimi jak pozyskiwanie materiałów i uzbrojenia, zarządzaniem kocimi towarzyszami oraz wykonywaniem questów w trybie dla jednego gracza . Końcowa część poradnika skupia się na tym, co w Monster Hunterze najważniejsze, czyli polowaniu na potwory, rozgrywce wieloosobowej oraz na ogólnych poradach, obejmujących dobre praktyki, które łatwo przeoczyć będąc nowym graczem. Monster Hunter Generations jest najnowszą odsłoną serii, która święci triumfy na całym świecie już 12 lat. Spowodowane jest to niesamowitą immersją, jaką oferuje świat tej gry, praktycznie niekończącą się rozgrywką, genialnym trybem kooperacji oraz przede wszystkim bardzo satysfakcjonującą jak i bardzo wymagającą mechaniką walki. Świat Monster Huntera jest barwny, lekkostrawny i przyprawiony steampunkowymi elementami. Rozgrywka jest jednak bardzo techniczna i poziomem trudności może niejednokrotnie przypominać gry z serii Dark Souls, co czyni Monster Hunter Generations jedną z najbardziej wymagających gier akcji z elementami RPG. Poradnik do gry Monster Hunter Generation skupia się przede wszystkim na opisaniu wszystkich podstawowych elementów tego trudnego i skomplikowanego tytułu, takich jak klasy broni, style polowania, umiejętności łowieckie czy crafting. Monster Hunter Generations - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Tworzenie postaci (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Wybór klasy broni (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Wybór stylu polowania (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Dekoracje i umiejętności łowieckie (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Crafting - ulepszanie ekwipunku i pozyskiwanie materiałów (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Multiplayer Walka (Polowanie) Polowanie Wioski i questy Koci towarzysze - Palico
NazwaMonster Hunter Generations - poradnik do gry
AutorPiotr "MaxiM" Kulka
WydawcaGryOnline
Kod ISBN9788380604230
Kod EAN0045496473228
Rok wydania2016
Językpolski
Mechanizm DRMWatermark
NośnikEPUB
Podatek VAT23%
OpisNiniejszym poradnik do Monster Hunter Generations skierowany jest głównie do graczy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z tą serią gier, lub do tych, którzy wracają do niej po latach. W pierwszych kilku krokach przedstawione zostały informacje dotyczące dosyć nietypowej dla tego rodzaju gier mechanice rozwoju postaci. Kolejne kroki przedstawiają zagadnienia związane z podstawami rozgrywki, takimi jak pozyskiwanie materiałów i uzbrojenia, zarządzaniem kocimi towarzyszami oraz wykonywaniem questów w trybie dla jednego gracza . Końcowa część poradnika skupia się na tym, co w Monster Hunterze najważniejsze, czyli polowaniu na potwory, rozgrywce wieloosobowej oraz na ogólnych poradach, obejmujących dobre praktyki, które łatwo przeoczyć będąc nowym graczem. Monster Hunter Generations jest najnowszą odsłoną serii, która święci triumfy na całym świecie już 12 lat. Spowodowane jest to niesamowitą immersją, jaką oferuje świat tej gry, praktycznie niekończącą się rozgrywką, genialnym trybem kooperacji oraz przede wszystkim bardzo satysfakcjonującą jak i bardzo wymagającą mechaniką walki. Świat Monster Huntera jest barwny, lekkostrawny i przyprawiony steampunkowymi elementami. Rozgrywka jest jednak bardzo techniczna i poziomem trudności może niejednokrotnie przypominać gry z serii Dark Souls, co czyni Monster Hunter Generations jedną z najbardziej wymagających gier akcji z elementami RPG. Poradnik do gry Monster Hunter Generation skupia się przede wszystkim na opisaniu wszystkich podstawowych elementów tego trudnego i skomplikowanego tytułu, takich jak klasy broni, style polowania, umiejętności łowieckie czy crafting. Monster Hunter Generations - poradnik do gry zawiera poszukiwane przez graczy tematy i lokacje jak m.in. Tworzenie postaci (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Wybór klasy broni (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Wybór stylu polowania (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Dekoracje i umiejętności łowieckie (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Crafting - ulepszanie ekwipunku i pozyskiwanie materiałów (Monster Hunter Generations - poradnik do gry) Multiplayer Walka (Polowanie) Polowanie Wioski i questy Koci towarzysze - Palico
NazwaMonster Hunter Generations - poradnik do gry
AutorPiotr "MaxiM" Kulka
WydawcaGryOnline
Kod ISBN9788380604223
Kod EAN0045496473228
Rok wydania2016
Językpolski
Liczba urządzeń6 + 1/rok
NośnikPDF
Podatek VAT23%
OpisWysławianie Maryi jest świadectwem maryjnej duchowości XVIII wieku. Jako wybitny duszpasterz św. Alfons sprzeciwił się silnym w tamtym czasie religijnym prądom myślowym, które utrudniały, a niekiedy wręcz zamykały prostym ludziom drogę do Boga. Jego mariologia była swego rodzaju protestem i odtrutką na to wszystko, co uważał za błędne i niebezpieczne dla wiary. Nieprzemijającą wartością książki jest pełna synowskiej miłości pobożność maryjna autora, który należy do najgorliwszych czcicieli Matki Bożej w historii Kościoła.
NazwaWysławianie Maryi
Autorśw. Alfons Maria de Liguori
OprawaMiękka
WydawcaHomo Dei
Kod ISBN9788364451669
Kod EAN9788364451669
Rok wydania2016
Format14,5x20,5 cm
Ilość stron186
Podatek VAT5%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Wysławianie Maryi - św. Alfons Maria de Liguori

Powiększ zdjęcie

Cena: 21,19 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2024 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER