Biuteria, kosmetyki oraz suplementy diety.
Sklep Multistore24.pl

Kontakt

tel. 602395051
Warszawa

Popularne produkty

MEBLE, ZIOA, HERBATKI i SUPLEMENTY, WITAMINY, MIKROELEMENTY, ODZYWKI, WYDAWNICTWA ALBUMOWE, MALE AGD, MEBLE OGRODOWE, KSIKI, AKCESORIA, CHEMIA i nie tylko

Popularne marki

Milo, Domi, Levenhuk, Brak producenta, Cmcp, Kenayag, Marco polo, Riviera maison, Yango, Peli, Miloo home / meble na zamãâwienie, Pharmovit

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 0
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Multistore24.pl > Oferowane produkty > JONIZATORY i FILTRY WODY I POWIETRZA > Jonizatory Naczyniowe > Jonizator wody AQUATOR SILVER


Burbuliukas

 

Opis

AQUATOR SILVERplus Nowy model 2014 Co go wyróünia od poprzedniej wersji? à - Nowa konsola zintegrowana z pokrywÃÂ. à - Nowoczesna technologia. à - Ustala siàPH wody a nie czas pracy. àà - Lüejszy, zajmuje mniej miejsca. à - Dodatkowe zabezpieczenia przed wilgociÃÂ. à Jonizator wody AQUATOR SILVER plus urzÃÂdzenie domowe w którym za pomocàelektrolizy wody, wytwarzana jest woda zjonizowana i woda srebrna Co to jest jonizator wody i w jakim celu siàgo stosuje? Woda zjonizowana jest wytwarzana za pomocàjonizatorów wody. UrzÃÂdzenia te, w procesie elektrolizy, dzielàczÃÂsteczki wody H2O na dwie czÃÂÃÂci: alkalicznÃÂ, w której skupiajàsiàjony hydroksylowe OH-, i kwaÃÂnÃÂ, w której skupiajàsiàjony wodorowe H +. H2O âÂÂâ H+ + OHâ W oddzielnych naczyniach urzÃÂdzenia jest wytwarzana woda alkaliczna, w której skupiajàsiàujemne jony hydroksylowe OH-, i woda kwasowa, w której skupiajàsiàdodatnie jony wodorowe H +. Alkaliczne lub kwasowe otoczenie charakteryzuje siàwskaúnikiem pH, a uzyskany sÃÂaby ÃÂadunek â potencjaÃÂem utleniania-redukcji ORP. WartoÃÂci parametrów zaleüàod czasu pracy urzÃÂdzenia. à à WÃÂAÃÂCIWOÃÂCI WODY ZJONIZOWANEJ WÃÂaÃÂciwosci wody zjonizowanej charakteryzujàdwa parametry: ORP- potencjaàoksydacyjno redukcyjny i pH - wskaznik charakteryzujÃÂcy stÃÂüenie jonów wodorowych. ORP charakteryzuje sie ÃÂadunkiem dodatnim lub ujemnym (mV), który uzyskuje woda zjonizowana (WA -, WK +). Wartosci skali pH zawarte sàw przedziale od 0 do 14 jednostek. Woda pitna neutralna ma pH ok. 7,0. PH wody alkalicznej sporzÃÂdzonej przy pomocy jonizatora moüe wynosic od 8,0 do 11,0 (im wyüsza iczba, tym bardziej alkaliczna jest woda), a wody kwasowej - od 6 do 2,4 (im mniejsza jest liczba, tym woda jest bardziej kwaÃÂna). Woda alkaliczna (WA) - to miÃÂkka, bezwonna woda o smaku deszczówki. Jest to naturalny stymulator. Woda kwasowa (WK) - to woda o smaku kwaÃÂnym, z typowym zapachem kwasu i ze sÃÂabym zapachem chloru. Jest naturalnym ÃÂrodkiem bakteriobójczym. WÃÂASCIWOSCI WODY SREBRNEJ Woda srebrna zabija mikroorganizmy i bakterie. MaÃÂe dawki srebra (0,01 mg/l) majàpozytywny wpÃÂyw na organizm. OddziaÃÂywanie wody srebrnej zaleüy od stÃÂüenia jonów srebra - im stÃÂüenie wyüsze, tym mocniejsze i szybsze oddziaÃÂywanie. WÃÂasciwosci bakteriobójcze woda srebrna utrzymuje w ciagu kilku miesiecy. Do wytwarzania wody srebrnej najlepiej wykorzystywac wodàpitnÃÂ. Zaleca sie stosowanie filtrowanej wody zródlanej lub na kilka godzin zostawionej wody z wodociagu. W przypadku uüycia wody jonizowanej alkalicznej otrzymamy wodàalkalicznÃÂ-srebrnÃÂ. Woda srebrna sÃÂabej koncentracji - to przejrzysta woda bez smaku i zapachu. Najlepiej ja przechowywac w ciemnych pojemnikach. Podczas gotowania wody srebrnej, pojawia sie osad srebra i woda traci swoje wÃÂasciwosci. Jeüeli stale pijemy wode srebrna, steüenie nie powinno przekraczac 0, 01 mg/l (ONZ 48-1994). Steüenie takie uzyskiwane jest po wÃÂaczeniu urzadzenia na 2 sekundy Tabela 1 , Koncentracja wody srebrnej w zaleünoÃÂci od czasu jonizacji Czas pracy urzÃÂdzenia (sek.) Koncentracja wody srebrnej, mg/l Czas pracy urzÃÂdzenia (min.) Koncentracja wody srebrnej, mg/l 1 sek. 2 sek. 5 sek. 10 sek. 30 sek. 60 sek. 0,011 0,025 0,056 0,115 0,175 0,339 5 min. 10 min. 15 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min. 150 min. 180 min. 200 min. 0,51 1,17 1,95 4,50 9,52 14,90 20,90 26,30 31,30 35,00 à W dzisiejszych czasach coraz wiÃÂcej mÃÂodych ludzi choruje na dolegliwoÃÂci wieku podeszÃÂego, ludzie w róünym wieku cierpiàna róznego rodzaju schorzenia. WiÃÂkszoÃÂàz tych chorób majàwspólnàprzyczynÃÂ: naruszenie równowagi kwasowo-alkalicznej organizmu czÃÂowieka, czego skutkiem staje siàzakwaszenie organizmu. Zanieczyszczone ÃÂrodowisko, zÃÂe nawyki üywieniowe, üycie w stresie pogarszajàprzemianài przyswajenie materii. Organizm stara siàzneutralizowaài usunÃÂàkwasy nagromadzone w procesie przemiany materii, do tego celu musimy dostarczyàz jedzeniem i piciem niezbÃÂdnàiloÃÂàmineraÃÂów alkalicznych takich jak: potas, sód, wapno i magnez. Niedobór tych mineraÃÂów powoduje zakwaszanie organizmu i co za tym idzie szybsze starzenie siàorganizmu i problemy zdrowodtne m.in: -nadwaga bÃÂdÃÂca czÃÂsto wynikiem gormadzenia nieusuniÃÂtych pozostaÃÂoÃÂciààà kwasowych (utwardzone nieczystoÃÂci kwasowe- to cholesterol, kamienie nerkowe, siarczany, fosforany) - pozostaÃÂoÃÂci kwasowe w naczyniach krwionoÃÂnych powodujà"oblepianie ÃÂcianek tÃÂtnic, utrudniajÃÂc przepÃÂyw krwi, wywoÃÂujÃÂcà choroby serca, miaüdüycàJak zatrzymaàzakwaszanie organizmu? W celu zmiejszenia kumulacji nieczystoÃÂci kwasowych naleüy piàjonizowanàwodàalkaicznÃÂ, która uÃÂatwia skrablanie pozostaÃÂoÃÂci kwasowych i wydalanie poprzez nerki. Organizm ludzki skÃÂada siàw 90% z wody, z upÃÂywem lat wody w organizmie jest coraz mniej w nastÃÂpstwie czego czÃÂowiek siàstarzeje. Od tego ile i jakiej wody pijemy, bezpoÃÂrednio zaleüy nasze zdrowie! Wodaà zjonizowanaà staje siàpodobna do pÃÂynów ustrojowych, wytwarza ona siÃÂy witalne organizmu, oddziÃÂÃÂywuje zapobiegawczo, oraz pomaga zwalczaàróznego typu zachorowania. ZALETY WODY ALKALICZNEJ 1. Przeciwutleniacz naturalny NEGATYWNY ORP (-150 â¦- 250 mV) â oznacza, ze w wodzie alkalicznej sàwolne elektrony, tj. elektrony, które mogàbyàprzekazane. Ta wÃÂaÃÂciwoÃÂàjest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpÃÂywu wolnych rodników. Jak wiadomo, rodniki wolne â to czÃÂsteczki, którym brakuje jednego elektronu. Sàto nadtlenki, czÃÂsteczki tlenu bez jednego elektronu, etc. W organizmie wynikajàone naturalnie, w procesie reakcji metabolicznych. Pewna iloÃÂàwolnych rodników w organizmie jest niezbÃÂdna. Chroniàoni organizm od bakterii, wirusów, niszczy komórki zwyrodniaÃÂe. Problemy zaczynajàsiàwtedy, kiedy powstaje nadmiar wolnych rodników. Wolne rodniki, w celu uzyskania brakujÃÂcych elektronów, nieustannie atakujàzdrowe komórki organizmu, a tym samym naruszajànormalnàdziaÃÂalnoÃÂàposzczególnych komórek i naczyàoraz powoduje róüne choroby. MogàrozpoczÃÂàsiàniekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulujàrozwój patologicznego raka i innych chorób. PijÃÂc wodàalkalicznÃÂ, organizm otrzymuje dodatkowàiloÃÂàwolnych elektronów, które sàzabierane przez rodniki wolne. Ze wzglÃÂdu na wÃÂaÃÂciwoÃÂci antyoksydacyjne wody alkalicznej sàchronione komórki zdrowe, wzmacniany system odpornoÃÂciowy organizmu. 2. Alkalizuje organizm ALKALICZNE WARTOÃÂCI pH = 8,5 â 9,5 najbardziej odpowiada parametrom ÃÂrodowiska wewnÃÂtrznego organizmu. ÃÂrodowisko wewnÃÂtrzne organizmu i pÃÂyny wewnÃÂtrzne, z wyjÃÂtkiem kwasu üoÃÂÃÂdka, sàlekko alkaliczne. Najbardziej alkalicznymi sàorganizmy i krew noworodków (pH = 7,45). Niestety, w procesie roÃÂniÃÂcia i rozwoju organizmu, on kwaÃÂnieje. ZasadowoÃÂàkrwi zmniejsza siÃÂ, zgromadzenia pozostaÃÂoÃÂci kwasowych i zwiÃÂzane z tym ryzyko chorób, roÃÂnie. NiezbÃÂdne do zmniejszenia kwasowoÃÂci mineraÃÂy alkaliczne organizm moüe otrzymaàtylko razem z üywnoÃÂciài pÃÂynami. W wodzie alkalicznej, jak mówi sama jej nazwa, oprócz jonów hydroksylowych znajduje siàtaküe wymagane do neutralizacji pozostaÃÂoÃÂci kwasowych jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu, potasu, sodu), które organizm absorbuje najlepiej. W wodzie nie ma jonów rozpuszczonych soli kwaÃÂnych (chloru, siarki, fosforu, etc.), które pozostajàw wodzie kwaÃÂnej. Dlatego, codziennie pijÃÂc wodàalkalicznÃÂ, organizm otrzymuje wystarczajÃÂcàiloÃÂci mineraÃÂów alkalicznych, utrzymywane jest alkaliczne ÃÂrodowisko organizmu, zmniejsza siàzakwaszenie organizmu, a tym samym wzmacnia siàodpornoÃÂàorganizmu na choroby. à Tabela 1, gdy w naczyniu wyjmowanym jest ciemna elektroda Badanie Nr. Woda alkaliczna (pH) Woda alkaliczna (ORP) Woda kwasowa (pH) Woda kwasowa (ORP) 1 8,00 -133 6,92 690 2 8,20 -163 5,88 723 3 8,40 -194 4,84 757 4 8,60 -224 3,80 790 5 8,80 -281 2,82 842 6 9,00 -472 2,46 985 7 9,20 -788 2,02 1134 à Tabela 2, gdy w naczyniu wyjmowanym jest jasna elektroda Badanie Nr. Woda alkaliczna (pH) Woda alkaliczna (ORP) Woda kwasowa (pH) Woda kwasowa (ORP) 1 9,00 -445 7,00 20 2 9,20 -493 6,98 49 3 9,40 -537 6,95 74 4 9,60 -584 6,93 100 5 9,80 -628 6,91 126 6 10,00 -674 6,89 151 7 10,20 -725 6,87 180 8 10,40 -769 6,84 206 9 10,60 -815 6,82 232 10 10,80 -859 6,80 257 11 11,00 -889 6,75 300 12 11,20 -902 6,67 361 13 11,40 -915 6,34 604à à Zobacz raport z testów Jonizatora Aquator na Uniwersytecie Warszawskim w Wydziale Chemii 3. BezpoÃÂrednie absorbowanie MNIEJSZE FORMACJE MOLEKULARNE. CzÃÂsteczki wody alkalicznej sàpoÃÂÃÂczone w znacznie mniejsze formacje (5-6 czÃÂsteczek) niü zwykÃÂej wody pitnej (10-13 czÃÂsteczek). Dlatego, woda alkaliczna od razu przechodzi przez bÃÂony komórkowe i jest bezpoÃÂrednio zaangaüowana w procesy metaboliczne (organizm nie potrzebuje energii dodatkowej!). Woda z takimi wÃÂaÃÂciwoÃÂciami znacznie lepiej penetruje tkanki, usuwa z jelita nagromadzone toksyny, nasyca komórki wodÃÂ, rozpuszcza najtrudniej osiÃÂgalne toksyny. Woda alkaliczna bardzo skutecznie neutralizuje i skrapla zakumulowane pozostaÃÂoÃÂci kwasowe, które potem sàÃÂatwo usuwane poprzez nerki. 4. Bardziej ciekÃÂa MNIEJSZE NAPIÃÂCIE POWIERZCHNIOWE. NapiÃÂcie powierzchniowe wody alkalicznej jest prawie dwa razy niüsze niü wody z wodociÃÂgu. Oznacza to, üe alkaliczna woda jest bardziej ciekÃÂa, âÂÂmokraâÂÂ. PamiÃÂtajÃÂc to, üe krew â to nawet 90 % wody, ÃÂatwo zrozumieÃÂ, üe dostarczajÃÂc wystarczajÃÂcàiloÃÂàwody alkalicznej, krew staje siàbardziej ciekÃÂÃÂ. Jest to bardzo waüne, poniewaü organizmowi kwaÃÂniejÃÂc, krew zagÃÂszcza siÃÂ, zakÃÂóca siàkrÃÂüenie krwi, zwiÃÂksza siàzagroüenie powstania skrzepów krwi. PijÃÂc wodàalkalicznÃÂ, krew naturalnie staje siàbardziej ciekÃÂÃÂ. 5. WiÃÂcej tlenu ZWIÃÂKSZONA ZAWARTOÃÂàTLENU. W wodzie alkalicznej dominujànegatywne jony OH-, tj. w wodzie jest jedyny atom tlenu czÃÂsteczki wody. Dlatego, pijÃÂc wodàalkalicznàorganizm otrzymuje dodatkowàdawkàtlenu. A gdzie tlen, tam i üycie, energia. Proces przemiany materii w duüym stopniu zaleüy od rodzaju ÃÂrodowiska, w którym odbywa siàten proces. W przypadku braku tlenu, wÃÂglowodany rozkÃÂadajàsiàtylko czÃÂÃÂciowo, zaczyna siàproces fermentacji. To jest bardzo waüne wiedzÃÂc, ze rak rozwija siàw warunkach, w których proces przemiany materii odbywajàsiàw ÃÂrodowisku z niskàzawartoÃÂciàtlenu. Oferta jonizatorów uzupeÃÂniona jest broszurami opisujÃÂcymi zastosowanie wody alkalicznej, kwaÃÂnej i srebrnej w róünych sytuacjach zdrowotnych. Dane techniczne: PojemnoÃÂàzbiornika jonizatora:à 3 litry. Zasilanie: 220-230 V. Zuüycie energii w produkcji wody jonizowanej/srebrnej: 170W / 6W ÃÂredni czas elektrolizy przy wytwarzaniu wody jonizowanej 5 min. Sredni czas elektrolizy przy wytwarzaniu wody srebrnejà 2 sec. Masa elektrody srebrnej (próba 999,9)à g 9,7+/- 0,1 Dopuszczalna temperatura uüytkowania 5-40oC Dopuszczalna wilgotnoÃÂàwzglÃÂdna powietrzaà do 80% przy temp. 25oC stopieàochrony przed wodàIP54 Waga Jonizatora : ~ 1.2 kg. Gwarancja 24mcs. (Nasza firma zapewnia serwis pogwarancyjny !) Instrukcja w jÃÂzyku polskim Made in UE UWAGA. Uüywanie jonizatora wody niezgodne z instrukcja obsÃÂugi moüe byc niebezpieczne. àà Krótki filmik z udziaÃÂem dr Sibilskisa wyjaÃÂnia kiedy i w jakich okolicznoÃÂciach powstaÃÂa idea jonizacji wody oraz dlaczego tak waüne sàwszystkie elementy, z których skÃÂada siàjonizator a w szczególnoÃÂci elektrody. Woda jonizowana wskaúnik OPR, jak zatrzymaàzakwaszenie organizmu Opowiada chemik Telesforas LauceviÃÂius Kolejny film prezentuje wyniki badaàdr Aschbach, które potwierdzajàkorzystne dziaÃÂanie wody zjonizowanej. Po uüywaniu wody alkalicznej w ciÃÂgu 4-6 tygodni, koniecznoÃÂàwstrzykiwania insuliny zmniejszyÃÂa siàdo 70 %, a poziom glukozy we krwi zmniejszyàsiàdo 30%. Nawet po przestaniu uüywania wody alkalicznej, wskaúniki te obniüaÃÂy siàjeszcze przez 4-5 miesiÃÂcy. Dane te zostaÃÂy potwierdzone badaniami naukowców JapoÃÂskich.

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze [eCard i Sofortbanking]
  • Przelew bankowy [ty wybierasz - najdogodniejsza forma za]
  • Karta kredytowa [eCard i Sofortbanking]

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru [w przyadku albumw -lepiejzawsze zada]
  • ledzenie stanu zamwienia [przysyamy na maila]
  • Poczta Polska [paczki do wartoci 1000z]
  • Przesyka kurierska [Dpd, dhl i ups]
Zobacz wszystkie opinie klientw

Jonizator wody AQUATOR SILVER

Powiksz zdjcie

Cena: 1499,00 z

wysyka b/d

Sprzedawca

Glinka Agency
ul. Rosoa 13/1
02-796 Warszawa

Kontakt

Tel.: 602395051

Gadu-Gadu: 2927414

Adres www

data aktualizacji oferty: 04.12.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER