Podrczniki akademickie i naukowe.
Sklep Sportowo-Medyczna.pl

Kontakt

tel. 71 347 30 54
Dugoka

Popularne produkty

Medycyna, Poradniki i zdrowie, Pedagogika, Sport, Czasopisma, Pakiety promocyjne, Pozostae

Popularne marki

Wydawnictwo lekarskie pzwl, Edra urban & partner, Harmonia, Impuls, Pwn, Medipage, Vital, Difin, Medpharm polska, Galaktyka, Uniwersytet rzeszowski, Literat

Rekomendcja klientw

Monitorowana jako obsugi

  • opinie pozytywne: 1
  • opinie neutralne: 0
  • opinie negatywne: 0
Podsumowanie

Sportowo-Medyczna.pl > Oferowane produkty > Medycyna > Fizjoterapia i rehabilitacja > Masaż > Masaü Teoria i praktyka PodrÃÂcznik dla masaüystów i fizjoterapeutów


Edukacyjne

 

Opis

Masaü. Teoria i praktyka. PodrÃÂcznik dla masaüystów i fizjoterapeutów - opis wydawcy:Publikacja stanowi kompleksowe ujÃÂcie aktualnej wiedzy i umiejÃÂtnoÃÂci z zakresu wykonywania róünych rodzajów masaüu, z uwzglÃÂdnieniem zróünicowanych technik, jednostek chorobowych, wskazaài przeciwskazaÃÂ. PodrÃÂcznik zawiera 387 stron. Obejmuje masaü w medycynie, w sporcie oraz w kosmetyce i profilaktyce. Zawiera liczne ryciny i zdjÃÂcia ilustrujÃÂce techniki wykonywania masaüuUczniu/sÃÂuchaczu! Zamiast kilku podrÃÂczników z zakresu masaüu â wystarczy Ci tylko ten jeden â uwzglÃÂdnia wszystko, co jest Ci potrzebne do nauki zawodu technik masaüysta.Celem tego podrÃÂcznika jest przygotowanie masaüystów i fizjoterapeutów do profesjonalnego wykonywania zawodu. PodrÃÂcznik jest skierowany do uczniów i sÃÂuchaczy szkóàpolicealnych, ksztaÃÂcÃÂcych w zawodzie technik masaüysta â kwalifikacja Z.01 oraz nauczycieli realizujÃÂcych ksztaÃÂcenie zawodowe z zakresu ÃÂwiadczenia usÃÂug masaüu w tych szkoÃÂach.Recenzenci napisali m.in.:Leszek Magiera (specjalista masaüu leczniczego, fizjoterapii i odnowy biologicznej, autorlicznych publikacji z zakresu masaüu): âÂÂGratulujàWydawnictwu ESAN i Autorce Monice Gwardzik pomysÃÂu stworzenia podrÃÂcznika dla sÃÂuchaczy Policealnych SzkóàMedycznych na kierunku Technik Masaüysta, w którym zostaÃÂy przedstawione wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu masaüu obejmujÃÂce treÃÂci nauczania w tego typu szkoÃÂachâÂÂ.prof. dr. hab. n. med. Jerzy Kiwerski (specjalista II stopnia rehabilitacji medycznej, neurochirurg ortopeda, wykÃÂadowca WUM, AWF WSR, rektor Wyüszej SzkoÃÂy Rehabilitacji w Warszawie, autor kilkuset publikacji z zakresu rehabilitacji medycznej): âÂÂAutorka omawianego obszernego opracowania nie ograniczyÃÂa siàdo przedstawienia jedynie zaÃÂoüeài wskazaàdo stosowania zróünicowanych, dobrze zilustrowanych technik masaüu. NakreÃÂliÃÂa specyfikàzÃÂoüonych zagadnieÃÂdiagnostyki, ogólnego leczenia najczÃÂÃÂciej wystÃÂpujÃÂcych schorzeÃÂ, omówiÃÂa teü organizacjàgabinetu masaüu, pracy masaüysty, a taküe â problemy ergonomii pracy, warunków bezpieczeÃÂstwa i etyki zawodowej masaüysty (â¦) to obszerne, z kompleksowym ujÃÂciem tematu opracowanie oceniam wysoko..."Spis treÃÂci1 WPROWADZENIE 1.1 Rodzaje i podziaàmasaüu 1.2 Przepisy i regulacje prawne obowiqzujqce w zawodzie technik masaüysta. .. 1.3 Profesjonalny masaüysta - kompetencje psychofizyczne masaüysty 1.4 Zagadnienia etyki zawodu masaüysty 2 GABINET MASAûU 2.1 Wyposaüenie gabinetu 2.2 Konserwacja sprzÃÂtu 3 ORGANIZACJA PRACY MASAûYSTY 3.1 Dokumentacja medyczna w gabinecie masaüu 3.2 BezpieczeÃÂstwo i higiena pracy 3.3 Ergonomia pracy 4 MASAû W MEDYCYNIE 4.1 Masaü klasyczny 4.1.1 Anatomiczne uwarunkowania wykonywania masaüu klasycznego 4.1.2 Zasady wykonywania masaüu klasycznego 4.1.3 Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masaüu klasycznego. 4.1.4 Pozycje uÃÂoüeniowe i sposoby okrywania ciaÃÂa pacjenta 4.1.5 DziaÃÂanie masaüu klasycznego na organizm czÃÂowieka 4.1.6 Diagnostyka w masaüu klasycznym 4.1.7 Techniki masaüu klasycznego 4.1.8 Metodyka zabiegu 4.2 Masaü klasyczny leczniczy w wybranych jednostkach chorobowych 4.2.1 Masaü leczniczy w wadach postawy 4.2.1.1 Wady koÃÂczyn dolnych 4.2.1.2 Wady klatki piersiowej 4.2.1.3 Wady ustawienia gÃÂowy 4.2.1.4 Wady grzbietu 4.2.2 Masaü leczniczy w chorobach reumatycznych 4.2.3 Masaü leczniczy w chorobach narzÃÂdu ruchu 4.2.4 Masaü leczniczy w chorobach ukÃÂadu nerwowego 4.2.5 Masaü leczniczy w chorobach ukÃÂadu krÃÂüenia 4.2.6 Masaü leczniczy w chorobach ukÃÂadu oddechowego 4.2.7 Masaü leczniczy w chorobach ukÃÂadu pokarmowego 4.2.8 Masaü leczniczy podczas ciqüy i poÃÂogu 4.3 Masaü tensegracyjny 4.3.1 Anatomiczne uwarunkowania wykonywania masaüu tensegracyjnego. 4.3.2 Zasady wykonywania masaüu tensegracyjnego 4.3.3 DziaÃÂanie masaüu tensegracyjnego na organizm czÃÂowieka 4.3.4 Diagnostyka w masaüu tensegracyjnym 4.3.5 Metodyka zabiegu 4.4 Manualny drenaü limfatyczny 4.4.1 Anatomiczne uwarunkowania wykonywania drenaüu limfatycznego 4.4.2 Patofizjologia obrzÃÂku chÃÂonnego 4.4.3 Zasady wykonywania manualnego drenaüu limfatycznego 4.4.4 DziaÃÂanie drenaüu limfatycznego na organizm czÃÂowieka 4.4.5 Diagnostyka w drenaüu limfatycznym 4.4.6 Techniki drenaüu limfatycznego 4.4.7 Metodyka zabiegu 4.4.8 Kompleksowa terapia przeciwobrzÃÂkowa 4.5 Masaü izometryczny 4.5.1 Zasady wykonywania masaüu izometrycznego 4.5.2 DziaÃÂanie masaüu izometrycznego na organizm czÃÂowieka 4.5.3 Diagnostyka w masaüu izometrycznym 4.5.4 Metodyka zabiegu 4.6 Masaü stawowy centryfugalny 4.6.1 Zasady wykonywania masaüu stawowego centryfugalnego 4.6.2 DziaÃÂanie masaüu stawowego centryfugalnego na organizm czÃÂowieka. .. 4.6.3 Diagnostyka w masaüu centryfugalnym stawowym 4.6.4 Metodyka zabiegu 4.7 Masaü Shantala 4.7.1 Zasady wykonywania masaüu Shantala 4.7.2 DziaÃÂanie masaüu Shantala na organizm czÃÂowieka 4.7.3 Techniki masaüu Shantala 4.7.4 Metodyka zabiegu 4.8 Masaü konsensualny 4.8.1 Zasady wykonywania masaüu konsensualnego 4.8.2 DziaÃÂanie masaüu konsensualnego na organizm czÃÂowieka 4.8.3 Metodyka zabiegu 4.9 Masaü segmentarny 4.9.1 Anatomiczne uwarunkowania wykonywania masaüu segmentarnego 4.9.2 Zasady wykonywania masaüu segmentarnego 4.9.3 DziaÃÂanie masaüu segmentarnego na organizm czÃÂowieka 4.9.4 Diagnostyka w masaüu segmentarnym 4.9.5 Techniki masaüu segmentarnego 4.9.6 Metodyka zabiegu 4.10 Masaü ÃÂÃÂcznotkankowy 4.10.1 Zasady wykonywania masaüu tqcznotkankowego 4.10.2 DziaÃÂanie masaüu tqcznotkankowego na organizm czÃÂowieka 4.10.3 Diagnostyka w masaüu ÃÂÃÂcznotkankowym 4.10.4 Techniki masaüu tqcznotkankowego 4.11 Masaü okostnowy 4.11.1 Zasady wykonywania masaüu okostnowego 4.11.2 DziaÃÂanie masaüu okostnowego na organizm czÃÂowieka 4.11.3 Diagnostyka w masaüu okostnowym 4.11.4 Techniki masaüu okostnowego 4.12 Masaü punktowy (chiÃÂski) 4.12.1 Zasady wykonywania masaüu punktowego 4.12.2 DziaÃÂanie masaüu punktowego na organizm czÃÂowieka 4.12.3 Diagnostyka w masaüu punktowym 4.12.4 Techniki masaüu punktowego 4.13 Masaü stref refleksyjnych 4.13.1 Zasady wykonywania masaüu stref refleksyjnych 4.13.2 DziaÃÂanie masaüu stref refleksyjnych na organizm czÃÂowieka 4.13.3 Diagnostyka w masaüu stref refleksyjnych 4.13.4 Techniki masaüu stref refleksyjnych 4.14 Masaü przyrzÃÂdowy 4.14.1 Masaü wibracyjny 4.14.2 Masaü podciÃÂnieniowy 4.14.3 Masaü pneumatyczny 4.14.4 Masaü rolkowy 4.14.5 Masaü rolkowo-próüniowy 4.14.6 Masaü synkardialny. 4.14.7 Masaü kostkàlodu 4.15 Masaü w ÃÂrodowisku wodnym 4.15.1 Masaü wirowy 4.15.2 Masaü w kÃÂpieli pereÃÂkowej 4.15.3 Masaü podwodny 4.15.4 Masaü natryskowy 5 MASAû W SPORCIE 5.1 Zasady wykonywania masaüu sportowego 5.2 DziaÃÂanie masaüu sportowego na organizm czÃÂowieka 5.3 Rodzaje masaüu sportowego 5.3.1 Masaü treningowy 5.3.2 Masaü przed zawodami 5.3.3 Masaü startowy 5.3.4 Masaü powysiÃÂkowy 5.3.5 Masaü podtrzymujÃÂcy 5.4 Techniki masaüu sportowego 5.5 Metodyka zabiegu w wybranych dyscyplinach sportu 5.6 NajczÃÂstsze urazy w wybranych dyscyplinach sportu 5.7 Odnowa biologiczna 6 MASAû W KOSMETYCE I PROFILAKTYCE 6.1 Masaü kosmetyczny 6.1.1 Zasady wykonywania klasycznego masaüu kosmetycznego 6.1.2 DziaÃÂanie klasycznego masaüu kosmetycznego na organizm czÃÂowieka. 6.1.3 Diagnostyka w klasycznym masaüu kosmetycznym twarzy 6.1.4 Metodyka zabiegu klasycznego masaüu kosmetycznego 6.1.5 Inne masaüe stosowane w kosmetyce 6.2 Masaü relaksacyjny 6.2.1 Zasady wykonywania klasycznego masaüu relaksacyjnego 6.2.2 DziaÃÂanie klasycznego masaüu relaksacyjnego na organizm czÃÂowieka 6.2.3 Diagnostyka przed klasycznym masaüem relaksacyjnym 6.2.4 Techniki klasycznego masaüu relaksacyjnego 6.2.5 Inne masaüe stosowane w relaksacji 6.3 Masaü profilaktyczny. 6.3.1 Zasady wykonywania masaüu profilaktycznego 6.3.2 DziaÃÂanie masaüu profilaktycznego na organizm czÃÂowieka 6.3.3 Profilaktyka i promocja zdrowia 7 SPIS ILUSTRACJI 8 SPIS ZDJÃÂà9 SPIS TABEL 10 BIBLIOGRAFIA....

Sposoby patnoci

  • Patno przy odbiorze
  • Przelew bankowy
  • Karta kredytowa

Dostawa towaru

  • Wskanik dostpnoci towaru
  • ledzenie stanu zamwienia
  • Poczta Polska
  • Przesyka kurierska

Ostatnie opinie klientw sklepu

Robus rekomenduje Sportowo-Medyczna.pl opinia nr 4687 z 27.03.2007

Jestem zadowolony z zakupw w tym sklepie ...

zakupy: Prakseologia gier sportowych; 01.2007

plusy: Trafiona oferta

minusy: nie zauwayem

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientw

Masaü Teoria i praktyka PodrÃÂcznik dla...

Powiksz zdjcie

Cena: 56,00 z

wysyka do 3 dni

Sprzedawca

MWW Mirosaw Matoga
ul. Chabrowa 6
55-095 Dugoka

Kontakt

Tel.: 71 347 30 54

Adres www

data aktualizacji oferty: 21.09.2021 | zgo bd

Dla sprzedawcw

copyright © 2005-2021 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER