bie

- znaleziono 1650 produkty w 68 sklepach

Kołdra 200 x 200 Exclusive Materacowa Prestige Bie - 2822754169

1514,00 zł

Kołdra 200 x 200 Exclusive Materacowa Prestige Bie Mówisz i Masz

>Główna>Kołdry i Poduszki

MATERACOWA PRESTIGE - kolekcja dla osób lubi±cych luksusowe i wyj±tkowo ciepłe kołdry oraz wysokie poduszki.Produkty z linii MATERACOWA PRESTIGE pokryte s± szlachetnym batystem - 100% bawełna o gramaturze 90g/m2. Jest to tkanina super jako¶ci, wyj±tkowo miękka, delikatna. Kołdry i poduszki wypełnione s± puchem gęsim 100% klasy ekstra, który poddany jest procesowi EEC.

Sklep: Mówisz i Masz

Millermatic ATF DCT - DSG 1l olej do dwusprzęgłowych skrzyni bie - 2829291641

68,00 zł

Millermatic ATF DCT - DSG 1l olej do dwusprzęgłowych skrzyni bie Millers Oils

Produkty/Olej Millers Oils/Olej Millers Premium/OLEJE DO SKRZYNI AUTOMATYCZNYCH

Najwyższej jako¶ci, w pełni syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów.STOSOWANIE:Do użytku w dwusprzęgłowych skrzyniach biegów, z mokrym sprzęgłem, DSG oraz DCT.KORZY¦CI:

Sklep: Rpmotorsport.pl

Logistyka usług - RED. GRZEGORZ BIESOK - 2847264599

27,38 zł

Logistyka usług - RED. GRZEGORZ BIESOK

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - Fi­la­rem roz­wi­nię­tych go­spo­da­rek ¶wia­ta jest sek­tor usług. Wy­twa­rza on naj­więk­sz± czę¶ć PKB i za­trud­nia naj­wię­cej pra­cow­ni­ków. Zwi±­za­ne jest to ze wzro­stem za­moż­no­¶ci spo­łe­czeństw, ro­sn±­cym po­zio­mem wy­kształ­ce­nia oraz zwięk­sza­j±­cym się wraz z nim po­zio­mem aspi­ra­cji i ocze­ki­wań, a przez to ro­sn±­cym po­py­tem na do­bra - a zwłasz­cza usłu­gi - za­spo­ka­ja­j±­ce po­trze­by wyż­sze. Do­mi­na­cja usług wpły­wa w ol­brzy­mim stop­niu na funk­cjo­no­wa­nie tych go­spo­da­rek, po­wo­du­je spa­dek zna­cze­nia prze­my­słu, sil­ne prze­ni­ka­nie się czyn­no­¶ci pro­duk­cyj­nych i usłu­go­wych w no­wo­cze­snych ga­łę­ziach go­spo­dar­ki, klu­czo­we zna­cze­nie in­for­ma­cji i wie­dzy ja­ko pod­sta­wo­wych czyn­ni­ków pro­duk­cji.Pu­bli­ka­cja ,,Lo­gi­sty­ka usług" do­star­cza Czy­tel­ni­ko­wi w spo­sób prze­kro­jo­wy i syn­te­tycz­ny wie­dzy nie tyl­ko z za­kre­su usług, ja­ko­¶ci usług, ale tak­że zwra­ca uwa­gę na lo­gi­stycz­n± stro­nę ich funk­cjo­no­wa­nia i po­ka­zu­je po­szcze­gól­ne ele­men­ty pro­ce­sów lo­gi­stycz­nych w kon­kret­nych bran­żach usłu­go­wych. Nazwa - Logistyka usług Autor - RED. GRZEGORZ BIESOK Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565270 Kod EAN - 9788375565270 Rok wydania - 2012 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilo¶ć stron - 168 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Modele satysfakcji klienta - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta - 2836934022

42,03 zł

Modele satysfakcji klienta - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta

Ksi±żki & Multimedia > Ksi±żki

Opis - W publikacji autorzy przybliżyli metodologię konstruowania, weryfikowania i oceny modeli satysfakcji na podstawie konkretnych przykładów literatury ¶wiatowej, a także własnych do¶wiadczeń. Modele takie umożliwiaj± empiryczn± weryfikację zakładanych przez badaczy teorii dotycz±cych zarówno powstawania, jak i konsekwencji satysfakcji klienta. Dla przedstawienia podej¶ć stosowanych w różnych pracach naukowych autorzy zebrali ponad 500 publikacji z zakresu badań i modelowania satysfakcji klienta. Dało to obraz prowadzonych badań w różnych krajach oraz różnych branżach. Choć publikacja opisuje czy dotyka metod statystycznych, to nie jest podręcznikiem statystyki, nie pokazuje metod i algorytmów estymacji współczynników, wzorów na obliczenie konkretnych wielko¶ci i wskaĽników, procedur testów itd. W założeniu autorów te zagadnienia wykraczaj± poza ramy celu, jaki sobie przyjęli. Współczesne metody modelowania to skomplikowane, niejednokrotnie iteracyjne czy optymalizacyjne obliczenia, które s± w domenie programów komputerowych. Większo¶ci badaczy nie jest potrzebne pojęcie o dokładnych matematycznych mechanizmach konstruowanych modeli. St±d też wzory i aparat matematyczny został w publikacji ograniczony do niezbędnego minimum, a dociekliwych Czytelników zachęcamy do studiowania literatury. Publikacja za to zwraca uwagę na metodologię i interpretację, pokazuje zastosowania oraz wybrane przykłady, spo¶ród nieograniczonego ich zasobu występuj±cego w literaturze ¶wiatowej. Adresatem publikacji s± przede wszystkim naukowcy i badacze zgłębiaj±cy zagadnienia satysfakcji klienta, ale także kadra zarz±dzaj±ca, specjali¶ci marketingu i jako¶ci poszukuj±cy metodologicznego wsparcia w procesach badania i analizy satysfakcji swoich nabywców. Publikacja może być także polecana jako literatura podstawowa dla studentów kierunków ekonomicznych i społecznych. Nazwa - Modele satysfakcji klienta Autor - Biesok Grzegorz, Wyród-Wróbel Jolanta Oprawa - Miękka Wydawca - Difin Kod ISBN - 9788380850101 Kod EAN - 9788380850101 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilo¶ć stron - 210 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-01-21

Sklep: InBook.pl

Gołębie rozmowy - 2859959585

10,16 zł

Gołębie rozmowy MAMIKO

Turystyka i sport / Podróże

Wiersze wchodzące w skład Gołębich rozmów zostały zauważone i wyróżnione przez jury w V OKP i VI OKP im. K.Ratonia.

Sklep: Literacka.pl

Magazin Fur Bie Fiteratur DS Auslandes - 2862300668

169,64 zł

Magazin Fur Bie Fiteratur DS Auslandes Palala Press

Ksi±żki / Literatura obcojęzyczna

Sklep: Libristo.pl

Drewniane scrapki 5 szt - biedronki - BIE - 2857413657

1,86 zł

Drewniane scrapki 5 szt - biedronki - BIE Eko Deco

Hobby i zwierzęta - Rękodzieło - Scrapbooking - Dodatki i ozdoby

Drewniane scrapki 5 szt. do scrapbookingu - różne wzory

Sklep: CreativeHobby.pl

Ł±cznik BIAGI jedna linia (B-CBSS02) - 2823479956

19,50 zł

Ł±cznik BIAGI jedna linia (B-CBSS02) BIAGI

CHARMSy Carlo BIAGI / Ł±czniki BIAGI

Srebrny ł±cznik BIAGI (srebro próby 925). Wymiary około 10x5 mm. W ¶rodku dziurka do nawleczenia na bransoletkę. Ł±cznik to element, który pozwala na zawieszenie charmsów Carlo BIAGI na każdej bransoletce BIAGI . Dzięki niemu kolekcja zawieszek do bransoletek BIAGI jest jeszcze większa! Możesz teraz mieć te same zawieszki na różnych bransoletkach.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

Divergent Channels - Jing Bie - 2854187001

136,39 zł

Divergent Channels - Jing Bie Singing Dragon

Ksi±żki / Literatura obcojęzyczna

Rooted in the Su Wen and Ling Shu, Dr. Twicken integrates Chinese and Taoist medical philosophy, theories, and principles to clearly demonstrate that the Divergent Channels are an essential aspect of the clinical practice of acupuncture. He takes a step-by-step approach to assist practitioners in 'working out' the channels, and shows how this versatile channel system can be used in any acupuncture treatment. Twicken also includes instruction on Five Shen Nei Dan inner meditation to help practitioners gain a more profound emotional and spiritual understanding. With case studies and reference to the classic texts throughout, this book provides a complete resource that will help clinicians understand and use the Divergent Channels in clinical practice. An accessible and comprehensive account of the Divergent Channel system, this book will be a valuable addition to the shelves of students and practitioners of acupuncture and Chinese medicine; taiji and qigong practitioners; and anyone with an interest in Taoist practice.

Sklep: Libristo.pl

Drewniane zawieszka na kolczyki - biedronki 2 szt - BIE - 2857413640

1,97 zł

Drewniane zawieszka na kolczyki - biedronki 2 szt - BIE Eko Deco

Hobby i zwierzęta - Rękodzieło - Akcesoria do wyrobu biżuterii - Koraliki - Pozostałe koraliki

Drewniana zawieszka na kolczyki 2 szt. - różne wzory

Sklep: CreativeHobby.pl

Wtyk MCS-MIDI Classic 10-bie. szary raster 5mm 231-610 - 2874661824

15,02 zł

Wtyk MCS-MIDI Classic 10-bie. szary raster 5mm 231-610 wago

Gniazda i ł±czniki>Zł±cza wtykowe wielopinowe>Wtyczki i gniazda przemysłowe

...

Sklep: Elektro24

Gdy zniknęły gołębie - 2843590781

24,88 zł

Gdy zniknęły gołębie CZARNE

Publicystyka, eseistyka / Publicystyka

Gdy zniknęły gołębie to wielowątkowa opowieść o dwóch kuzynach dokonujących wyborów życiowych i moralnych w brutalnych warunkach zawieruchy wojennej, okupacji niemieckiej i sowieckiego terroru, ukazująca pasjonujący obraz Estonii lat czterdziestych i sześćdziesiątych. Przemarsze wojsk radzieckich i niemieckich, bombardowania, walki, rzeczywistość okupowanego kraju, pomysł stworzenia rezerwatu dla Żydów z Europy Wschodniej i paraliżujący strach przed pokazowymi procesami i zsyłką na Syberię. Edgar Parts jest politycznym kameleonem, chętnie i bez skrupułów zmieniającym poglądy i próbującym za wszelką cenę osiągnąć materialne korzyści. Kolaboruje z Niemcami, by następnie po dziesięcioletnim pobycie w łagrze stać się towarzyszem Partsem, ochoczo służącym komunistom i donoszącym na rodaków. Z kolei Roland najpierw ofiarnie walczy z Niemcami, później przeciwko znienawidzonym bolszewikom, a podczas wojny pomaga rodakom w ucieczce. Losy kuzynów wielokrotnie się splatają, przynosząc w końcu nieoczekiwane, zaskakujące rozwiązanie. Gdy zniknęły gołębie to opowieść o różnych strategiach przetrwania i adaptacji do warunków życia w kraju najpierw bezlitośnie wyzyskiwanym przez Niemców, a potem totalnie niszczonym przez Sowietów. Gołębie, które zdążą uciec przed pancernymi wozami, ocaleją, a te, które wpadną w pułapkę zastawioną przez najeźdźców, zostaną zjedzone..

Sklep: Literacka.pl

Lniany naszyjnik bie z br±zem - 2832811099

39,00 zł

Lniany naszyjnik bie z br±zem Natalia Wszołek

Biżuteria artystyczna / korale,naszyjniki

Krótki naszyjnik wykonany z pęku przędzy lnianej w kolorze białym z dodatkiem sznurków w kolorze br±zowym. Koraliki drewniane malowane i lakierowane. Zapięcie typu karabińczyk zamocowane na metalowych tulejach. Wszystkie elementy metalowe w kolorze jasnego srebra bez niklu i ołowiu. Bransoletka do kompletu w innej mojej ofercie. Zapraszam

Sklep: Haloart.pl

Plan Miasta . Jastrzębie Zdrój br - 2848559385

6,14 zł

Plan Miasta . Jastrzębie Zdrój br DAUNPOL

Turystyka i sport / Mapy

Skala 1:20 000 GPS Zawiera również: turystyczną mapę okolic 1:250 000 centrum Jastrzębia-Zdr. 1:10 000

Sklep: Literacka.pl

Altdamm DÄ bie na starych widokĂłwkach - 2843540218

24,80 zł

Altdamm DÄ bie na starych widokĂłwkach WALKOWSKA

Poradniki, albumy, atlasy, leksykony / Albumy

Okrągłe rocznice stwarzają specjalne okazje dla wielu działań. W tym roku minęło 750 lat od czasu, kiedy autonomiczne niegdyś miasto Dąbie otrzymało przywilej potwierdzający nadanie prawodawstwa miejskiego. Zdarzenie to miało miejsce 15 stycznie 1260 roku. Współcześnie mieszkańcy rok 2010 uważają za czas rocznicowy i upamiętniają minione zdarzenia, mimo, że miasto aktualnie wchodzi w skład Wielkiego Szczecina jako dzielnica Prawobrzeże. Przetrwała jednak ogromna fascynacja dawną historią i kulturą. Znalazła ona oddźwięk w wielu dziedzinach życia, również w kolekcjonerstwie. Na potrzeby tej książki wspaniali wspaniali Pomorscy Kolekcjonerzy użyczyli swoich zbiorów, wyrażając zgodę na opublikowanie zaczerpniętych od nich przekazów ikonograficznych.

Sklep: Literacka.pl

szukaj w Kangoo bie

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, ŁódĽ, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z bie

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.644, t2=0, t3=0, t4=0.031, t=0.645

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER