bie

- znaleziono 2445 produktów w 100 sklepach

Od restrukturyzacji do modernizacji - Michał Kurtyka - 2858090943

47,58 zł

Od restrukturyzacji do modernizacji - Michał Kurtyka

Książki & Multimedia > Książki

Opis - ,,Książ­ka po­win­na być obo­wiąz­ko­wą lek­tu­rą dla po­li­ty­ków i me­ne­dże­rów in­te­re­su­ją­cych się ener­ge­ty­ką. Uka­zu­je po­zy­tyw­ną ro­lę pań­stwa w po­cząt­ko­wym okre­sie trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go. Dal­szy okres to two­rze­nie się , pu­blicz­ne­go wspie­ra­ne­go przez pań­stwo w ra­mach mo­no­kul­tu­ry wę­gla, pio­no­wo skon­so­li­do­wa­ne­go i pry­wat­ne­go wi­dzą­ce­go szan­sę w kon­ku­ren­cji, in­no­wa­cyj­no­ści i ryn­ku."Jan Pic, Czło­nek Za­rzą­du Dal­kia Po­znań ZEC i Dal­kia Po­znań,,Książ­ka jest pro­fe­sjo­nal­ną ge­ne­zą ener­ge­ty­ki, do­sko­na­le po­ka­zu­je zło­żo­ność bran­ży, jej hi­sto­rię, a tak­że ewa­lu­owa­nie po­my­słów, teo­rii i kie­run­ków zmian. Na tym tle mo­że­my so­bie do­sko­na­le uświa­do­mić, jak skom­pli­ko­wa­ne za­da­nie nas cze­ka w na­szej kra­jo­wej ener­ge­ty­ce, któ­ra w sto­so­wa­nych tech­no­lo­giach, jak i spo­so­bie za­rzą­dza­nia mu­si kon­ku­ro­wać z tą eu­ro­pej­ską czy świa­to­wą."Ry­szard Nie­dziół­ka, Pre­zes Za­rzą­du, Dy­rek­tor Ge­ne­ral­ny Ener­ga Elek­trow­nie Ostro­łę­ka,,Książ­ka Mi­cha­ła Kur­ty­ki jest pa­sjo­nu­ją­cą lek­tu­rą. Świet­nie łą­czy ba­da­nia nad zmia­na­mi trans­for­ma­cyj­ny­mi w pol­skiej ener­ge­ty­ce z głę­bo­ką zna­jo­mo­ścią ewo­lu­cji przed­się­biorstw i pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­ju te­go sek­to­ra w świe­cie, zro­zu­mie­nie dla me­cha­ni­zmów ryn­ko­wych ze zro­zu­mie­niem nie­zbęd­nej ro­li pań­stwa, do­bry warsz­tat ba­daw­czy z przy­stęp­ną pre­zen­ta­cją wy­ni­ków ba­dań."Ur­szu­la Sz­tan­da­r-Sz­tan­der­ska, dr hab. prof. Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Nazwa - Od restrukturyzacji do modernizacji Autor - Michał Kurtyka Oprawa - Twarda Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375564976 Kod EAN - 9788375564976 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 180 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

KENDA K711F 120/70-13 53P E# - 2832279488

134,33 zł

KENDA K711F 120/70-13 53P E#

OGUMIENIE>Opony do skuterów>Opony 13"

Sklep: motovalide.pl

KENDA K711 140/70-12 65P E# - 2832279476

175,43 zł

KENDA K711 140/70-12 65P E#

OGUMIENIE>Opony do skuterów>Opony 12"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-043 25x8R12 57N 6PR E# - 2832277588

354,22 zł

SUNF A-043 25x8R12 57N 6PR E#

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 12"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-033 27x9-12 65J 6PR E# - 2832278363

431,06 zł

SUNF A-033 27x9-12 65J 6PR E#

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 12"

Sklep: motovalide.pl

MAXXIS M6001 80/100-21 51M NHS - 2832277549

132,64 zł

MAXXIS M6001 80/100-21 51M NHS Maxxis opony motocyklowe i skuterowe

OGUMIENIE>Opony do motocykli>opony 21"

Sklep: motovalide.pl

DURO DM1157F 100/80-16 50P E# - 2832276800

138,49 zł

DURO DM1157F 100/80-16 50P E# Duro opony motocyklowe i skuterowe

OGUMIENIE>Opony do motocykli>opony 16"

Sklep: motovalide.pl

FEDERAL 245/45ZR17 FORMOZA AZ01 95W E/B/71 98DK7AFE - 2832279229

305,21 zł

FEDERAL 245/45ZR17 FORMOZA AZ01 95W E/B/71 98DK7AFE

OGUMIENIE SAMOCHODY>Opony do samochodów osobowych letnie-17"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-033 25x8-12 65J 6PR E# - 2832277589

289,00 zł

SUNF A-033 25x8-12 65J 6PR E#

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 12"

Sklep: motovalide.pl

DURO Go-kart DI4012 11x6.00-5 4PR - 2832278343

103,97 zł

DURO Go-kart DI4012 11x6.00-5 4PR Duro opony gokart

OGUMIENIE>Opony do gokartów

Sklep: motovalide.pl

MAXXIS M6118 Presa Supermotard 120/70R17 58S E# - 2832276740

357,49 zł

MAXXIS M6118 Presa Supermotard 120/70R17 58S E# Maxxis opony motocyklowe i skuterowe

OGUMIENIE>Opony do motocykli>opony 17"

Sklep: motovalide.pl

MAXXIS M6119 Presa Supermotard 160/60R17 69S E# - 2832276741

400,49 zł

MAXXIS M6119 Presa Supermotard 160/60R17 69S E# Maxxis opony motocyklowe i skuterowe

OGUMIENIE>Opony do motocykli>opony 17"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-033 27x9-14 65J 6PR E# - 2832278359

429,41 zł

SUNF A-033 27x9-14 65J 6PR E#

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 14"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-033 27x12-12 70J 6PR E# - 2838505127

523,78 zł

SUNF A-033 27x12-12 70J 6PR E#

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 12"

Sklep: motovalide.pl

MAXXIS M7314 Maxxcross EN 140/80-18 70R E# FIM - 2832277550

274,67 zł

MAXXIS M7314 Maxxcross EN 140/80-18 70R E# FIM Maxxis opony motocyklowe i skuterowe

OGUMIENIE>Opony do motocykli>opony 18"

Sklep: motovalide.pl

szukaj w Kangoo bie

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z bie

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.034, t2=0, t3=0, t4=0.011, t=0.034

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2023 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER