bie

- znaleziono 2366 produktów w 100 sklepach

JOURNEY P357 20X10-9 34J 4PR E# - 2836012284

222,97 zł

JOURNEY P357 20X10-9 34J 4PR E# Journey opony do quadów i motocykli offroad

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 9"

Sklep: motovalide.pl

SUNF A-033 29x9-14 65J 8PR Premium Compound - 2832277581

595,85 zł

SUNF A-033 29x9-14 65J 8PR Premium Compound

OGUMIENIE>Opony do quadów>opony 14"

Sklep: motovalide.pl

DURO HF247 18x9.5-8 20F 2PR E# - 2837576964

223,65 zł

DURO HF247 18x9.5-8 20F 2PR E# Duro opony quadowe

OGUMIENIE>Opony do quadów

Sklep: motovalide.pl

DURO HF247 18x7-7 10F 2PR E# - 2834921489

183,44 zł

DURO HF247 18x7-7 10F 2PR E# Duro opony quadowe

OGUMIENIE>Opony do quadów

Sklep: motovalide.pl

JOURNEY P357 20X11-8 38J 4PR E# - 2838505109

230,65 zł

JOURNEY P357 20X11-8 38J 4PR E# Journey opony do quadów i motocykli offroad

OGUMIENIE>Opony do quadów

Sklep: motovalide.pl

JOURNEY P357 22x11-9 43J 4PR E# - 2836012274

255,98 zł

JOURNEY P357 22x11-9 43J 4PR E# Journey opony do quadów i motocykli offroad

OGUMIENIE>Opony do quadów

Sklep: motovalide.pl

JOURNEY P356 22x7-10 28J 4PR E# - 2836146197

164,34 zł

JOURNEY P356 22x7-10 28J 4PR E# Journey opony do quadów i motocykli offroad

OGUMIENIE>Opony do quadów

Sklep: motovalide.pl

Strumieniowanie energi klienta - Perechuda Kazimierz, Hołodnik Daria - 2840743617

44,81 zł

Strumieniowanie energi klienta - Perechuda Kazimierz, Hołodnik Daria

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Orgazm zakupowy" jest momentowy; możemy zdefiniować go jako incydentalne stopienie się energii sprzedawcy i klienta. W rzeczywistości, tak jak w trakcie rozkoszy seksualnej, mamy do czynienia z wyzerowaniem racjonalnej, chłodnej, przemyślanej i wielokrotnie przetestowanej energii sprzedającego oraz emocjonalnej, irracjonalnej energii klienta. Rozkosz tego typu nie jest miesiącem miodowym, jest tylko chwilowym spełnieniem kupującego, no i oczywiście, innego typu, sprzedającego. W nowoczesnym biznesie można rozróżnić cztery poziomy przepływów energii, fluktuujących z pola znaczeń firmy do pola znaczeń klienta i odwrotnie: poziom odziaływań duchowych (energia spirytualna), poziom odziaływań emocjonalnych (energia emocjonalna), poziom odziaływań mentalnych (energia mentalna), poziom odziaływań fizycznych (energia fizyczna). Strumieniowanie energii spirytualnej (duchowej, transcendentalnej) powinno być nadrzędną wartością, wizją i misją nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza ulokowanych w sektorze przemysłów kreatywnych. Można już odnotować pierwsze zwiastuny organizacji gospodarczych grających" na energii spirytualnej szczęścia, dobrostanu, radości, błogości etc. ogółu, a nie tylko poszczególnych, wybranych", sprytniejszych w grze rynkowej jednostek. Baw się strumieniowaniem energii biznesowej i rynkowej, ale nie traktuj ich materialnych (pałace, wille, jachty itp.), jak również niematerialnych (sława, bogactwo, tytuły, godności itp.), przejawów jako wartości ostatecznych - nie są nimi, bo przemijają. Modele i trajektorie strumieniowania energii w układzie sprzedający - kupujący, zawarte w książce, stanowią niekonwencjonalne narzędzia komponowania biznesu inteligentnego. Nazwa - Strumieniowanie energi klienta Autor - Perechuda Kazimierz, Hołodnik Daria Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375569117 Kod EAN - 9788375569117 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 168 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową - Marek Fidelman - 2848485190

45,73 zł

Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową - Marek Fidelman

Książki & Multimedia > Książki

Opis - SOCIALIZED! Mar­ka Fi­del­ma­na to książ­ka, któ­ra wpro­wa­dzi fir­my w świat me­diów spo­łecz­no­ścio­wych. Au­tor wy­ja­śnia, na czym po­le­ga sku­tecz­ność tej me­to­dy pro­mo­cji i po­ka­zu­je, w ja­ki spo­sób fir­my mo­gą ją wy­ko­rzy­sty­wać nie­za­leż­nie od te­go, jak du­ży­mi czy ma­ły­mi są podmio­ta­mi na ryn­ku. Pod­czas gdy wie­le or­ga­ni­za­cji za­trud­nia oso­by uży­wa­ją­ce na co dzień Twit­te­ra bądź Fa­ce­bo­oka, nie­wie­le z nich sko­rzy­sta­ło z do­świad­czeń swo­ich pra­cow­ni­ków, aby stwo­rzyć wszech­stron­ną kam­pa­nię spo­łecz­ną dla swo­ich firm. SOCIALIZED! jest po­rad­ni­kiem, któ­ry po­mo­że fir­mom zmie­nić się w pręż­nie dzia­ła­ją­ce struk­tu­ry spo­łecz­ne.Obec­nie więk­szość firm zda­je so­bie spra­wę z ko­niecz­no­ści do­cie­ra­nia do lu­dzi przez ta­kie tech­no­lo­gie spo­łecz­ne, jak Fa­ce­bo­ok, Twit­ter, Go­ogle++ czy Yo­uTu­be, ale naj­więk­sze wy­zwa­nie wciąż jest przed ni­mi. Pod­czas gdy or­ga­ni­za­cje do tej po­ry sku­pia­ły się na spo­so­bie, w ja­ki wy­ko­rzy­stać so­cial me­dia, stra­ci­ły z po­la wi­dze­nia po­trze­bę wy­kształ­ce­nia za­so­bów, któ­re by­ły­by w sta­nie za­rzą­dzać no­wy­mi ro­dza­ja­mi tech­no­lo­gii. Jak za­tem bu­do­wać pro­gra­my i ze­spo­ły, któ­re zaj­mą się sfe­rą so­cial me­dia? Au­tor książ­ki od­po­wia­da, że ko­niecz­ne jest prze­su­nię­cie na­ci­sku z ob­słu­gi kom­pu­te­rów na roz­wój umie­jęt­no­ści ko­rzy­sta­nia z no­wych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych. Książ­ka, któ­rą trzy­ma­cie Pań­stwo w rę­kach, peł­na jest przy­dat­nych stra­te­gii oraz praw­dzi­wych hi­sto­rii opo­wia­da­nych przez wi­zjo­ne­rów i pio­nie­rów zmian. Dzię­ki te­mu SOCIALIZED! mo­że wspo­móc li­de­rów za­rzą­dza­ją­cych w wy­kształ­ce­niu u nich sa­mych oraz ich pra­cow­ni­ków zmy­słu spo­łecz­ne­go mo­gą­ce­go za­pew­nić im suk­ces w star­ciu z kon­ku­ren­cją. Nazwa - Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową Autor - Marek Fidelman Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565997 Kod EAN - 9788375565997 Rok wydania - 2014 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 320 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRBL) - 2823480000

59,00 zł

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRBL) Biagi KIDZ

KIDZ by BIAGI

Bransoletka gumowa KIDZ . Dziecięca bransoletka BIAGI KIDZ (KZ-BRR) - Super bransoletka - element podstawowy - dla dzieci! Niech Twoja pociecha też ma swoją własną kolekcję BIAGI ! Zrobiona z gumy, bezpieczna, z zapięciem ze stali chirurgicznej (antyalergicznej) - nawleka się na nią koraliki z serii BIAGI KIDZ . Opis: gumowa o średnicy 2 mm. Długość całkowita - 20 cm. Sugerowana długość po zapięciu - 15 cm (najdłuższa), najkrótsza - bez limitu (zapięcie pozwala regulować długość), zapięcie ze stali chirurgicznej z napisem KIDZ . Dostępna w kilku kolorach - wybierz swój kolor! Ta bransoletka ma kolor granatowy.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRO) - 2823480001

59,00 zł

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRO) Biagi KIDZ

KIDZ by BIAGI

Bransoletka gumowa KIDZ . Dziecięca bransoletka BIAGI KIDZ (KZ-BRR) - Super bransoletka - element podstawowy - dla dzieci! Niech Twoja pociecha też ma swoją własną kolekcję BIAGI ! Zrobiona z gumy, bezpieczna, z zapięciem ze stali chirurgicznej (antyalergicznej) - nawleka się na nią koraliki z serii BIAGI KIDZ . Opis: gumowa o średnicy 2 mm. Długość całkowita - 20 cm. Sugerowana długość po zapięciu - 15 cm (najdłuższa), najkrótsza - bez limitu (zapięcie pozwala regulować długość), zapięcie ze stali chirurgicznej z napisem KIDZ . Dostępna w kilku kolorach - wybierz swój kolor! Ta bransoletka ma kolor pomarańczowy.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

Buchalter ułomny - Piotr Gasparski - 2836994916

36,51 zł

Buchalter ułomny - Piotr Gasparski

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Psy­cho­ra­chun­ko­wość, po­ję­cie wpro­wa­dzo­ne przez au­to­ra pu­bli­ka­cji, to sys­tem czyn­no­ści po­znaw­czych, dzię­ki któ­rym czło­wiek ra­dzi so­bie z fi­nan­sa­mi: księ­gu­je i prze­li­cza pie­nią­dze. Książ­ka przed­sta­wia za­sa­dy psy­cho­ra­chun­ko­wo­ści w spo­sób kom­plek­so­wy.Jej treść mo­że za­in­te­re­so­wać każ­de­go, kto chce wy­da­wać pie­nią­dze w spo­sób ra­cjo­nal­ny, jest jed­nak przede wszyst­kim skie­ro­wa­na do psy­cho­lo­gów zaj­mu­ją­cych się psy­cho­lo­gią eko­no­micz­ną, jak rów­nież do fi­nan­si­stów świa­do­mych te­go, że psy­cho­lo­gia uła­twia zro­zu­mie­nie fe­no­me­nów eko­no­micz­nych. Przy­da się też zwy­kłym lu­dziom, bo­ry­ka­ją­cym się z co­dzien­ny­mi kło­po­ta­mi bu­dże­to­wy­mi.Au­tor przed­sta­wia tu pod­sta­wo­we twier­dze­nia teo­rii per­spek­ty­wy i wy­pro­wa­dza z nich sze­reg kon­se­kwen­cji, któ­re na­zy­wa po­stu­la­ta­mi psy­cho­ra­chun­ko­wo­ści. Do­ty­czą one księ­go­wa­nia my­ślo­we­go - przy­pi­sa­nia kwot do od­po­wied­nich ru­bryk, ta­kich jak: bi­lans otwar­cia, ru­bry­ki zy­sków, ru­bry­ki strat - oraz spo­so­bów li­cze­nia pie­nię­dzy. Zwy­kły czło­wiek jest bu­chal­te­rem ułom­nym i prze­kształ­ca wiel­ko­ści kwot zgod­nie z prze­bie­giem spe­cy­ficz­nej funk­cji psy­cho­ra­chun­ko­wej.Wy­wód opie­ra się na bo­ga­tym ma­te­ria­le em­pi­rycz­nym. Jest ilu­stro­wa­ny sce­na­mi z ży­cia sym­pa­tycz­nej pa­ry - pań­stwa G. Dzię­ki te­mu książ­kę, któ­ra opo­wia­da o spra­wach trud­nych, czy­ta się lek­ko, jak zbiór aneg­dot, nie od­czu­wa­jąc tru­du wło­żo­ne­go w prze­pro­wa­dze­nie ba­dań.Książ­ka Pio­tra Ga­spar­skie­go sta­no­wi zna­ko­mi­te źró­dło in­spi­ra­cji ba­daw­czych dla psy­cho­lo­gów, kom­pen­dium wie­dzy o su­biek­tyw­nych re­gu­łach my­śle­nia eko­no­micz­ne­go dla fi­nan­si­stów i ze­staw prak­tycz­nych po­rad do­ty­czą­cych do­mo­we­go bu­dże­tu.Piotr Ga­spar­ski - dy­plom psy­cho­lo­ga i dok­to­rat uzy­skał w Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Ha­bi­li­ta­cję otrzy­mał w In­sty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, w któ­rym do dziś pra­cu­je na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go. Je­go za­in­te­re­so­wa­nia to: psy­cho­lo­gia po­znaw­cza, psy­cho­lo­gia za­cho­wań bez­piecz­nych i psy­cho­lo­gia fi­nan­so­wa. Au­tor ksią­żek ,,Czy świat jest ru­let­ką. Psy­cho­lo­gicz­ne za­sa­dy my­śle­nia ka­te­go­ria­mi ra­chun­ku praw­do­po­do­bień­stwa" i ,,Psy­cho­lo­gicz­ne wy­znac zni­ki go­to­wo­ści do za­cho­wań bez­piecz­ny­ch". Wy­kła­dał m.in. na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, w Sz­ko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej, w Wyż­szej Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia i Pra­wa im. He­le­ny Chod­kow­skiej. Nazwa - Buchalter ułomny Autor - Piotr Gasparski Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565942 Kod EAN - 9788375565942 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.0x23.0cm Ilość stron - 232 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRB) - 2823480016

59,00 zł

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRB) Biagi KIDZ

KIDZ by BIAGI

Bransoletka gumowa KIDZ . Dziecięca bransoletka BIAGI KIDZ (KZ-BRR) - Super bransoletka - element podstawowy - dla dzieci! Niech Twoja pociecha też ma swoją własną kolekcję BIAGI ! Zrobiona z gumy, bezpieczna, z zapięciem ze stali chirurgicznej (antyalergicznej) - nawleka się na nią koraliki z serii BIAGI KIDZ . Opis: gumowa o średnicy 2 mm. Długość całkowita - 20 cm. Sugerowana długość po zapięciu - 15 cm (najdłuższa), najkrótsza - bez limitu (zapięcie pozwala regulować długość), zapięcie ze stali chirurgicznej z napisem KIDZ . Dostępna w kilku kolorach - wybierz swój kolor! Ta bransoletka ma kolor czarny.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRLG) - 2823480017

59,00 zł

Bransoletka gumowa KIDZ (KZ-BRRLG) Biagi KIDZ

KIDZ by BIAGI

Bransoletka gumowa KIDZ . Dziecięca bransoletka BIAGI KIDZ (KZ-BRR) - Super bransoletka - element podstawowy - dla dzieci! Niech Twoja pociecha też ma swoją własną kolekcję BIAGI ! Zrobiona z gumy, bezpieczna, z zapięciem ze stali chirurgicznej (antyalergicznej) - nawleka się na nią koraliki z serii BIAGI KIDZ . Opis: gumowa o średnicy 2 mm. Długość całkowita - 20 cm. Sugerowana długość po zapięciu - 15 cm (najdłuższa), najkrótsza - bez limitu (zapięcie pozwala regulować długość), zapięcie ze stali chirurgicznej z napisem KIDZ . Dostępna w kilku kolorach - wybierz swój kolor! Ta bransoletka ma kolor jasno-zielony.

Sklep: Niebieski-koralik.pl

Od restrukturyzacji do modernizacji - Michał Kurtyka - 2858090943

47,58 zł

Od restrukturyzacji do modernizacji - Michał Kurtyka

Książki & Multimedia > Książki

Opis - ,,Książ­ka po­win­na być obo­wiąz­ko­wą lek­tu­rą dla po­li­ty­ków i me­ne­dże­rów in­te­re­su­ją­cych się ener­ge­ty­ką. Uka­zu­je po­zy­tyw­ną ro­lę pań­stwa w po­cząt­ko­wym okre­sie trans­for­ma­cji sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go. Dal­szy okres to two­rze­nie się , pu­blicz­ne­go wspie­ra­ne­go przez pań­stwo w ra­mach mo­no­kul­tu­ry wę­gla, pio­no­wo skon­so­li­do­wa­ne­go i pry­wat­ne­go wi­dzą­ce­go szan­sę w kon­ku­ren­cji, in­no­wa­cyj­no­ści i ryn­ku."Jan Pic, Czło­nek Za­rzą­du Dal­kia Po­znań ZEC i Dal­kia Po­znań,,Książ­ka jest pro­fe­sjo­nal­ną ge­ne­zą ener­ge­ty­ki, do­sko­na­le po­ka­zu­je zło­żo­ność bran­ży, jej hi­sto­rię, a tak­że ewa­lu­owa­nie po­my­słów, teo­rii i kie­run­ków zmian. Na tym tle mo­że­my so­bie do­sko­na­le uświa­do­mić, jak skom­pli­ko­wa­ne za­da­nie nas cze­ka w na­szej kra­jo­wej ener­ge­ty­ce, któ­ra w sto­so­wa­nych tech­no­lo­giach, jak i spo­so­bie za­rzą­dza­nia mu­si kon­ku­ro­wać z tą eu­ro­pej­ską czy świa­to­wą."Ry­szard Nie­dziół­ka, Pre­zes Za­rzą­du, Dy­rek­tor Ge­ne­ral­ny Ener­ga Elek­trow­nie Ostro­łę­ka,,Książ­ka Mi­cha­ła Kur­ty­ki jest pa­sjo­nu­ją­cą lek­tu­rą. Świet­nie łą­czy ba­da­nia nad zmia­na­mi trans­for­ma­cyj­ny­mi w pol­skiej ener­ge­ty­ce z głę­bo­ką zna­jo­mo­ścią ewo­lu­cji przed­się­biorstw i pra­wi­dło­wo­ści roz­wo­ju te­go sek­to­ra w świe­cie, zro­zu­mie­nie dla me­cha­ni­zmów ryn­ko­wych ze zro­zu­mie­niem nie­zbęd­nej ro­li pań­stwa, do­bry warsz­tat ba­daw­czy z przy­stęp­ną pre­zen­ta­cją wy­ni­ków ba­dań."Ur­szu­la Sz­tan­da­r-Sz­tan­der­ska, dr hab. prof. Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Nazwa - Od restrukturyzacji do modernizacji Autor - Michał Kurtyka Oprawa - Twarda Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375564976 Kod EAN - 9788375564976 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 17.0x24.5cm Ilość stron - 180 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo bie

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z bie

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.07, t2=0, t3=0, t4=0.026, t=0.07

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2024 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER