ksi

- znaleziono 1515 produktów w 64 sklepach

Beta-karoten - 2867146347

183,45 zł

Beta-karoten Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Książki / Literatura obcojęzyczna

Beta-karoten to intryguj ca moleku a, istotna w wiecie fauny i flory. Badania karotenoidów s fascynuj ce, co najtrafniej oddaj s owa laureata nagrody Nobla Paula Karrer a The carotenoids are the most interesting class of compounds with which I have worked, and they have given me a great deal of pleasure . Wyniki bada beta-karotenu s bardzo istotne w takich dziedzinach nauki, jak: fotosynteza, fotonika, farmacja, medycyna i kosmetologia. Elektronowa konfiguracja karotenoidów determinuje ich funkcje: strukturaln , fotoos aniania i przekazywanie energii. Nowe, optycznie zabronione stany elektronowe beta-karotenu, odkryto z istotnym udzia em autorki tej ksi ki, z zastosowaniem rozdzielnej w czasie aparatury femtosekundowej i cieczy jonowej. Badania karotenoidów s bardzo pracoch onne z uwagi na ich termo- i fotoizomeryzacje, oraz wymagaj wielu technik badawczych, co wymaga cierpliwo ci i czasu. Dzi kuj c za ten czas i inspiracj , ksi k t dedykuj kochanemu m owi i synowi Tomaszowi.

Sklep: Libristo.pl

Ludwik Mackiewicz (1928-2007) - 2877504198

252,63 zł

Ludwik Mackiewicz (1928-2007) Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Książki / Literatura obcojęzyczna

Istniej twórcy nieznani powszechnie lecz godni zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców. Takim artyst by Ludwik Mackiewicz. W dost pnej literaturze z zakresu architektury rzadko pojawia si nazwisko Ludwik Mackiewicz, wi cej informacji mo emy uzyska o jego ojcu malarzu - Konstantym Mackiewiczu, który, nale y wspomnie , w istotny sposób wp yn na ycie i twórczo syna. "Ludwik Mackiewicz (1928-2007) ycie i twórczo " to ksi ka, w której poznajemy tego wybitnego architekta pocz wszy od jego dzieci stwa, poprzez nauk i prac . Dowiadujemy si , jaki wp yw na jego ycie i twórczo mia a rodzina i rodowisko. W pracy zaprezentowano dorobek twórczy Mackiewicza: projekty budowlane osiedli mieszkaniowych, budynków u yteczno ci publicznej, obiekty sakralne, pomniki. Na kilku stronach wspomniano równie o udziale architekta w konkursach architektonicznych. Praca opatrzona zosta a wieloma zdj ciami, stanowi cymi zarówno warto ilustratorska, jak równie dokumentacyjn projektów architektonicznych Mackiewicza. Ksi ka skierowana jest do czytelników zainteresowanych sztuk i architektur . Szczególnie przydatna mo e by dla odbiorców, chc cych bli ej pozna rodowisko i dokonania architektów ódzkich.

Sklep: Libristo.pl

Teatroterapia - 2870499059

149,21 zł

Teatroterapia Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Książki / Literatura obcojęzyczna

Teatroterapia to magiczna metoda, która stwarza mo liwo do wiadczania, prze ywania i przepracowania ró norodnych emocji w bezpiecznej atmosferze teatralnej. W niniejszej ksi ce mo emy odnale teoretyczny opis form pracy w terapii przez teatr oraz przyk adowych grup, które mog by ni obj te (grup wykluczonych lub nara onych na wykluczenie spo eczne). W dalszej cz ci skoncentrowa am si na opisie w asnych do wiadcze zawodowych. W publikacji znajduj si scenariusze zaj oraz analiza modelu prowadzenia Teatru Terapeutycznego, którego aktorami s osoby z niepe nosprawno ci oraz Teatru Forum, którego uczestnikami s osoby reprezentuj ce mniejszo seksualn . Ksi ka jest skierowana do wszystkich, którzy s zainteresowani teatroterapi , a przede wszystkim do osób, które pracuj z drugim cz owiekiem, czyli pedagogów, terapeutów, psychologów, studentów, teatrologów oraz rodziców zainteresowanych wzbogacaniem wiata swojego dziecka przez sztuk .

Sklep: Libristo.pl

Elementy rytualu wisznuickiego w Bhagawata-puranie - 2877871175

282,24 zł

Elementy rytualu wisznuickiego w Bhagawata-puranie Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy

Książki / Literatura obcojęzyczna

Ksi ka po wi cona jest kategoryzacji i analizie rytua ów wisznuickich w tek cie Bhagawata-purany. Omawiane dzie o obok Mahabharaty i Ramajany jest jednym z najwa niejszych hinduistycznych tekstów epickich. Mimo e nale y do gatunku puranicznego, to reprezentuje kult jednej grupy religijnej bhagawatów. Wzmianki o wspólnocie pojawiaj si w pierwszych wiekach p.n.e., a omawiany tekst jest ich dojrza ym dzie em teologicznym, egzegez wcze niejszej my li brami skiej. Z lektury wy ania si szczególny kult deprecjonuj cy sformalizowan rytualn sfer religijno ci. G ówne praktyki to spotkania, którym towarzyszy s uchanie i wy piewywanie religijnych opowie ci; wizualizacje bóstwa oraz przygotowywanie si do mierci. Ich celem jest rozbudzenie emocjonalno ci nakierowanej na bóstwo, której zewn trznym rezultatem s zy, dr enie, a ostatecznie religijne ob kanie. Niniejsza praca rekonstruuje struktur obrz dowo ci bhagawatów kategoryzuj c rytua y w trzy grupy: g ówne, zalecane, towarzysz ce. Ksi ka skierowana do religioznawców, teologów i orientalistów przybli a redniowieczne formy indyjskiego nurtu nabo nego oddania (bhakti) i amie stereotyp postrzegania rytualistyki subkontynentu.

Sklep: Libristo.pl

Czy można żyć 150 lat. - Michał Tombak - 2845851128

25,12 zł

Czy można żyć 150 lat. - Michał Tombak

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Czy można żyć 150 lat? OdpowiedĽ na to pytanie i sposób na zachowanie młodo

Sklep: InBook.pl

Inteligencja Stosunków Międzyludzkich - Stefan F. Gross - 2842307233

31,00 zł

Inteligencja Stosunków Międzyludzkich - Stefan F. Gross

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Inteligencja stosunków międzyludzkich jest umiejętnością, która decyduje o sukcesie i jakości życia! Podstawą życia zawodowego są st osunki międzyludzkie i od tego, jak je sobie ułożysz, zależy twój sukces ekonomiczny, osobisty i satysfakcja z wykonywanej pracy.Ksi ążka wyjaśnia, co oznacza inteligencja stosunków międzyludzkich i jak osiągnąć jej najwyższy stopień. Przedstawia strategię i środki pozwalające osiągnąć większy sukces zawodowy i osobisty, a potem go utrzymać. Motywuje i umożliwia natychmiastowe zastosowanie zdob ytej wiedzy.Opisuje bardzo konkretnie :- co oznacza "indywidualny sukces w życiu zawodowym" i jakie czynniki mają największy wpływ n a sukces i jakość życia- jak możesz stać się bezkonkurencyjny w komunikacji i współpracy- jak sprawić, by partnerzy sami szukali z t obą kontaktu i chcieli stale z tobą współpracować- jak uniknąć błędów, które mogłyby zniszczyć kontakty. Nazwa - Inteligencja Stosunków Międzyludzkich Autor - Stefan F. Gross Oprawa - Miękka Wydawca - Placet Kod ISBN - 8385428453 Kod EAN - 9788385428459 Rok wydania - 1999 Tłumacz - Schauz Ewa Seria wydawnicza - Bibl.Biznesmena Format - 15x24 cm Ilość stron - 288 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Z procą na olbrzyma - 2874271902

38,00 zł

Z procą na olbrzyma RTCK

Religia

POKONAJ

Sklep: Bystrzak Sklep

SEKRET TUDORÓW - 1168566975

39,90 zł

SEKRET TUDORÓW C.W. GORTNER

Literatura piękna>Obyczajowe

Czasy Tudorow by.y epok. intryg, spiskow i... szpiegow. Lato 1553 roku. Brendan Prescott, sierota, wychowuje si. w domu pot..nej rodziny Dudleyow. Prescott zostaje wys.any na dwor krolewski, gdzie przychodzi mu wype.ni. tajn. misj. w s.u.bie tajemniczej siostry krola . ksi..niczki El.biety. Wkrotce zostaje podwojnym agentem, wst.puj.c do s.u.by protektora El.biety, Williama Cecila, ktory w zamian przyrzeka wyjawi. tajemnic. pochodzenia Prescotta. Woko. El.biety, ktora stara si. ujawni. prawd. na temat z.owrogiego znikni.cia jej ci..ko chorego brata, krola Edwarda VI, rozgrywa si. mroczna intryga. Maj.c u boku tylko odwa.nego ch.opca stajennego i zuchwa.. dam. dworu, Brendan rzuca si. w wir gry, ktor. rz.dz. po.prawdy, k.amstwa i zbrodnia.

Sklep: Planetaksiazki.pl

Mela i sport - 2857432526

10,15 zł

Mela i sport KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA

Literatura dziecięca i młodzieżowa, lektury / Literatura dziecięca

Malusińkich spotkać chcesz? Wytęż wzrok, rozejrzyj się. Bo nie więksi są od szyszki, tyciusieńcy, wzrostu myszki. Czy żar z nieba, czy ulewa, ich piosenki wiatr rozsiewa. Między liśćmi się chowają, od nas, ludzi, uciekają! Poznaj Malusińskich: Melę, Basię, Rocha i Maksa. Mieszkają w lesie, są nie więksi od szyszki. Są przyjacielscy, radośni i co rusz dowiadują się o sobie i o świecie czegoś nowego. Przeczytaj historię Meli, która zrozumiała, że sporcie ważne są nie tylko siła i szybkość. Przydają się również inteligencja i praca zespołowa. O autorach: Aleix Cabrera jest dziennikarzem telewizyjnym i autorem wielu książek dla dzieci. Nim zaczął pisać, ukończył studia z komunikacji audiowizualnej oraz farmację. Kiedy nie pracuje, gra na saksofonie lub fortepianie.

Sklep: Literacka.pl

Roch i zdrowie - 2857432525

9,88 zł

Roch i zdrowie KSIĘGARNIA ŚW. WOJCIECHA

Literatura dziecięca i młodzieżowa, lektury / Literatura dziecięca

Malusińkich spotkać chcesz? Wytęż wzrok, rozejrzyj się. Bo nie więksi są od szyszki, tyciusieńcy, wzrostu myszki. Czy żar z nieba, czy ulewa, ich piosenki wiatr rozsiewa. Między liśćmi się chowają, od nas, ludzi, uciekają! Poznaj Malusińskich: Melę, Basię, Rocha i Maksa. Mieszkają w lesie, są nie więksi od szyszki. Są przyjacielscy, radośni i co rusz dowiadują się o sobie i o świecie czegoś nowego. Przeczytaj tę historię, a dowiesz się, jak dzięki Rochowi i jego skrzyni pełnej różnych znalezisk Malusińscy zadbali o zdrowie swoich przyjaciół z lasu. O autorach: Aleix Cabrera jest dziennikarzem telewizyjnym i autorem wielu książek dla dzieci. Nim zaczął pisać, ukończył studia z komunikacji audiowizualnej oraz farmację. Kiedy nie pracuje, gra na saksofonie lub fortepianie.

Sklep: Literacka.pl

Finland 360 - 2862624105

130,99 zł

Finland 360 Karttakeskus

Książki / Literatura obcojęzyczna

esittelee kauniin koti - maamme upeilla valokuvilla ja lyhyill

Sklep: Libristo.pl

 - 2862624181

248,54 zł

Finn Lectura

Książki / Literatura obcojęzyczna

K

Sklep: Libristo.pl

Potęga państw 2017 - 2858359030

32,47 zł

Potęga państw 2017 ASPRA-JR

Prawo / Nauki polityczne

Raport „POTĘGA PAŃSTW 2017” to dzieło niezwykłe – pierwsze tego typu w Polsce i niemające dokładnego odpowiednika w świecie. Zawiera on zwięzłą ilościową analizę przemian w międzynarodowym układzie sił po zimnej wojnie. Analizie poddano aż 158 państw. Dzięki wynikom, uzyskanym na podstawie oryginalnej metodologii, dowiemy się, jaka jest siła poszczególnych państw, kim są najwięksi wygrani i najwięksi przegrani, które państwa zasługują na miano supermocarstwa, mocarstwa światowego czy wielkiego mocarstwa, czy mamy jeszcze system jednobiegunowy, czy może już dwubiegunowy lub wielobiegunowy. Dowiemy się też, które państwa są najbardziej i najmniej zmilitaryzowane, najlepiej i najsłabiej zorganizowane oraz jakie mają ambicje polityczno-militarne. Raport zawiera też część prognostyczną, sięgającą roku 2050. Przyswojenie zawartych treści ułatwia szeroko ujęta teoria i metodologia oraz dołączony słowniczek terminów.

Sklep: Literacka.pl

Nocny Książę T.2. Drugie kuszenie płomienia - 2844677619

28,53 zł

Nocny Książę T.2. Drugie kuszenie płomienia Papierowy Księżyc

Literatura / Fantastyka, fantasy

Drugie kuszenie pomienia to dugo wyczekiwany drugi tom serii

Sklep: Booksnet.pl

Tor City Toxic Creatures  - 2865782020

96,00 zł

Tor City Toxic Creatures Hot Wheels

empty

Pot

Sklep: Dziecka-Czar

szukaj w Kangoo ksi

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z ksi

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.043, t2=0, t3=0, t4=0.015, t=0.043

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2024 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER