materiały do budowy

- znaleziono 20338 produktów w 100 sklepach

Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe - 2619308847

25,00 zł

Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe Politechnika Gdańska

CHEMIA

Burzliwy rozwój chemii supramolekularnej w ostatnich latach jest ściśle związany z poszukiwaniem materałów mogących służyć do wytworzenia nowych, przede wszystkim miniaturowych narzędzi badawczych, sensorów analitycznych i urządzeń molekularnych. Bardzo liczną grupę związków wykorzystywanych w tak ukierunkowanych badaniach stanowią związki makrocykliczne, a wśród nich syntetyczne makrocykliczne polietery (koronandy), odkryte przez Pedersena w 1967 r. [1]. Z odkryciem tym wiąże się rozkwit chemii koordynacyjnej jonów metali, które są silnie i wybiórczo przez koronandy kompleksowane. Ogromne zainteresowanie w ostatnim czasie budzą również materiały fotoaktywne. Celem poszukiwań w tym zakresie jest wyselekcjonowanie związków m.in.: do konstruowania pamięci optycznych lub przełączników molekularnych, do kontrolowanego transportu jonów lub jako materiały optyki nieliniowej. Jednymi z intensywnie badanych substancji fotochromowych są pochodne azobenzenu, których fotoindukowana izomeryzacja E-7 generuje tak duże zmiany geometryczne, że zjawisko to mogło być wykorzystane do wymuszania zmian konformacyjnych m.in. koronandów, cyklodekstryn, polipeptydów, polimerów czy membran. Kombinacja azobenzenu ze związkami makrocyklicznymi zachowuje charakterystyczne dla azobenzenu właściwości wzbogacając je o zdolności kompleksujące. Znane są z literatury etery koronowe z wbudowaną w makropierścień resztą azobenzenu. Sposób i miejsce podstawicnia azobenzenu wywierają istotny wpływ na trwałość izomerów Z i B co stymuluje zróżnicowanie trwałości kompleksów kationów z azobenzokoronami. Mozliwość racjonalnego projektowania związków przydatnych do konstruowania narzędzi analitycznych i urządzeń molekularnych wymaga poznania zależności pomiędzy ich strukturą i właściwościami. Spis treści: Streszczenie  WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I UPROSZCZONYCH OZNACZEŃ  1. WSTĘP  2. ETERY KORONOWE  3. ZWIĄZKI AZOWE  4. ZWIĄZKI MAKROCYKLICZNE Z FRAGMENTEM AZOBENZENOWYM  5. MEMBRANOWE ELEKTRODY JONOSELEKTYWNE BAZUJĄCE NA ZWIĄZKACH MAKROCYKLICZNYCH  6. MAKROCYKLICZNE CHROMOJONOFORY Z GRUPĄ AZOWĄ  7. CEL I ZAKRES PRACY  8. SYNTEZA POCHODNYCH BENZOKORON  9. POCHODNE BENZOKORON JAKO JONOFORY W MEMBRANOWYCH ELEKTRODACH JONOSELEKTYWNYCH  10. SYNTEZA AZOBENZOKORON  11. WŁAŚCIWOŚCI I STRUKTURY IZOMERÓW GEOMETRYCZNYCH AZOBENZOKORON  12. STRUKTURY KOMPLEKSÓW AZOBENZOKORON I AZOKSYBENZOKORON Z SOLAMI LITOWCÓW  13. AZOBENZOKORONY JAKO JONOFORY W MEMBRANOWYCH ELEKTRODACH JONOSELEKTYWNYCH  14. WŁAŚCIWOŚCI CHROMOJONOFOROWE AZOBENZOKORON  15. AZOBENZOKORONY Z PERYFERYJNĄ GRUPĄ HYDROKSYLOWĄ. TAUTOMERIA AZOFENOLOWO - CHINONO-HYDRAZONOWA  16. MONOMOLEKULARNE WARSTWY AZOBENZOKORON  17. PODSUMOWANIE  BIBLIOGRAFIA  Streszczenie w języku angielskim

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Budowa pojazdów samochodowych - Zeszyt 1 - 2619308121

9,00 zł

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Budowa pojazdów samochodowych - Zeszyt 1 Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

MOTORYZACJA

Zeszyty ucznia do "Programu nauczania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych". Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 3 3 .MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 4 3.1.1. Rodzaje pojazdów samochodowych / 4 3.1.2. Zasadnicze zespoły pojazdu samochodowego / 6 3.1.3. Ogólny układ konstrukcyjny pojazdu samochodowego / 7 3.1.4. Techniczno-eksploatacyjna charakterystyka pojazdu samochodowego / 8 3.2 Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 9 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych - Zeszyt 8 - 2619308122

9,00 zł

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych. Demontaż i montaż układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS) Budowa i eksploatacja pojazdów... Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

MOTORYZACJA

Zeszyt ucznia stanowią połączenie wiedzy teorertycznej z praktyką, umożliwia realizację ćwiczeń (jednostek modułowych) według nowoczesnego programu nauczania zawodu Mechanika pojazdów samochodowych. Wydawane są w następujących blokach tematycznych: - Technika podstawy zawodu - Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych Spis treści: 1. WPROWADZENIE 2. PYTANIA PROWADZĄCE 2.1. Pytania dotyczące zrozumienia ćwiczenia / 2 2.2. Pytania dotyczące wykonania ćwiczenia / 4 3. MATERIAŁY POMOCNICZE 3.1. Wiadomości teoretyczne / 5 3.1.1. Budowa układu zasilania silników o zapłonie samoczynnym / 5 3.1.2. Zasada działania układu zasilania paliwem / 7 3.1.3. Budowa tłoczkowej pompy zasilającej / 7 3.1.4. Budowa i zasada działania rzędowej pompy wtryskowej / 8 3.1.5. Budowa i zasada działania rozdzielaczowej pompy wtryskowej / 10 3.1.6. Budowa wtryskiwacza / 12 3.1.7. Wymontowanie pompy wtryskowej / 14 3.1.8. Zamontowanie pompy wtryskowej / 14 3.1.9. Układy z pompowtrysltiwaczami i Common Rail / 15 3.2. Praktyczne wykonanie ćwiczenia / 17 4. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI TEORETYCZNYCH 5. SPRAWDZIAN UlV11EJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA - 2151450752

54,83 zł

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH Z BUDOWNICTWA DOLNOŚLĄSKIE

Główna > Główna/Podręczniki

Jest to podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów Wydziałów Budownictwa i Architektury, do przedmiotu Budownictwo Ogólne. Usystematyzowano w nim i uaktualniono wiedzę mieszczącą się w obszarze budownictwa ogólnego, a dotyczącą rysunku technicznego budowlanego i projektowania architektonicznego budynków murowanych wznoszonych tradycyjnie. Uwzględniono przy tym najnowsze Polskie Normy dotyczące rysunku technicznego budowlanego, a także obowiązujące przepisy prawne związane z projektowaniem budynków

Sklep: kup-ksiazke.pl

Nieorganiczne materiały nanoporowate - 2619309671

27,00 zł

Nieorganiczne materiały nanoporowate Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

FIZYKA

Nanoporowate materiały są podstawą rozwoju współczesnych i przyszłościowych technologii związanych między innymi z tworzeniem nowej generacji urządzeń, nowych źródeł energii oraz nowych technologii katalitycznych. Analizując cykl artykułów omawiających właściwości fizykochemiczne nanoporowatych materiałów, należy w pierwszym rzędzie przeprowadzić ich klasyfikację. Jest sprawą oczywistą, że np. w przypadku procesów adsorpcyjnych lub katalistycznych liczba zaadsorbowanych cząsteczek adsorbatu będzie zależała głównie od wielkości powierzchni właściwej adsorbentu lub katalizatora oraz od rozmiarów porów wytworzonych w badanym materiale. Gdy porównamy powierzchnię właściwą dwóch materiałów o jednakowej masie, oczywisty jest fakt, że większą powierzchnię ma ten, który ma pory o mniejszych rozmiarach, natomiast inny o większych porach ma powierzchnię mniejszą. Zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych - 2619308791

27,00 zł

Podstawy optyki. Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych Politechnika Białostocka

FIZYKA

Celem tego skryptu jest zapoznanie słuchaczy studiów inżynierskich i magisterskich Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej, kierunków elektronika i telekomunikacja - optoelektronika oraz elektrotechnika - technika świetlna z zagadnieniami dotyczącymi pojęć podstawowych, metod badawczych i technik pomiarowych z zakresu podstaw optyki technicznej, w tym pomiaru charakterystyk wybranych typów układów optycznych. Zarówno część pierwsza - przeznaczona do uzupełnienia wykładu z podstaw optyki oraz układów świetlnooptycznych w zakresie ćwiczeń rachunkowych, jak i część druga, zawierająca materiał do przeprowadzenia 15 ćwiczeń laboratoryjnych, w zamyśle autorów mają być pomocne w samodzielnym opanowaniu materiału i przygotowaniu do zajęć programowych.  Program ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje eksperymenty z zestawianiem podstawowych typów układów optycznych w zakresie optyki geometrycznej oraz falowej (interferometrii, dyfrakcji oraz przenoszenia informacji optycznej), pomiary wybranych parametrów materiałów, układów i elementów optycznych oraz podstawy eksploatacji wybranych przyrządów.  W skrypcie staramy się zwrócić uwagę na problemy przydatności opisywanych zjawisk w praktyce inżynierskiej.  Skrypt może być przydatny również dla osób pragnących zapoznać się z możliwościami wykorzystania metod optycznych w praktyce badawczej i pomiarowej. Spis treści: Przedmowa Część I. ĆWICZENIA RACHUNKOWE Z PODSTAW OPTYKI 1. GRAFICZNA KONSTRUKCJA OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM   1.1. Zadania 2. ANALITYCZNE ZNAJDOWANIE OBRAZU W UKŁADZIE OPTYCZNYM   2.1. Zadania 3. OGRANICZENIA PĘKÓW PROMIENI W UKŁADZIE OPTYCZNYM   3.1. Zadania 4. INTERFERENCJA ŚWIATŁA   4.1. Przykłady interferencji dwuwiązkowej  4.2 Zadania 5. DYFRAKCJA ŚWIATŁA   5.1. Zadania Część II. LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 1. PRZYRZĄDY POMOCNICZE W LABORATORIUM OPTYCZNYM   1.1. Lunetka pomocnicza i dioptryjna  1.2. Mikroskop pomocniczy  1.3. Kolimator  1.4. Lunetka autokolimacyjna  1.5. Okular mikrometryczny  1.6. Układy formowania wiązki lasera i kontrola kształtu wychodzącej fali świetlnej 2. BŁĘDY I RACHUNEK BŁĘDÓW 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ WSKAZANIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI PRZYRZĄDÓW OPTYCZNYCH W LABORATORIUM PODSTAW OPTYKI 4. ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z PODSTAW OPTYKI  4.1. Pomiar ogniskowych i czołowych soczewki (układu optycznego)  4.1.1. Wprowadzenie  4.1.2. Cel ćwiczenia  4.1.3. Metoda badań  4.1.3.1. Pomiar metodą pomiaru powiększenia poprzecznego  4.1.3.2. Pomiar metodą Hartmanna - Porro  4.1.3.3. Pomiar metodą Cornu  4.1.3.4. Źródła błędów pomiarowych  4.1.4. Sprawozdanie studenckie  4.2. Pomiar współczynnika załamania  4.2.1. Wprowadzenie  4.2.1.1. Definicja współczynnika załamania ośrodka Dyspersja ośrodka  4.2.1.2. Metody pomiaru współczynnika załamania wykorzystujące istnienie zjawiska kąta granicznego  4.2.1.3. Pomiary kątów metodami optycznymi  4.2.1.4. Pomiary współczynnika załamania metodami spektrometrycznymi  4.2.1.5. Pomiary kątów dwuściennych i współczynnika załamania pryzmatów metodami goniometrycznymi  4.2.2. Cel ćwiczenia  4.2.3. Metoda badań  4.2.4. Sprawozdanie studenckie  4.3. Pomiar prostoliniowości ławy optycznej  4.3.1. Wprowadzenie  4.3.1.1. Zasada powstawania obrazu autokolimacyjnego  4.3.1.2. Dokładność pomiarów. Czułość lunety autokolimacyjnej  4.3.1.3. Układ oświetlający  4.3.2. Cel ćwiczenia  4.3.3. Metoda badań  4.3.4. Sprawozdanie studenckie  4.4. Zestawienie układu optycznego mikroskopu  4.4.1. Wprowadzenie  4.4.1.1. Przeznaczenie i cechy charakterystyczne układu optycznego typu mikroskopowego  4.4.1.2. Budowa układu optycznego mikroskopu złożonego  4.4.1.3. Telecentryczny bieg promieni głównych w pomiarowych układach optycznych  4.4.1.4. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu. Definicje i wzory  4.4.2. Cel ćwiczenia  4.4.3. Metoda badań  4.4.3.1. Pomiar powiększenia poprzecznego obiektywu  4.4.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego  4.4.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej  4.4.3.4. Pomiar przedmiotowego pola widzenia  4.4.3.5. Zestawienie układu z telecentrycznym biegiem promieni w przestrzeni przedmiotowej  4.4.4. Sprawozdanie studenckie  4.5. Zestawienie układu optycznego lunety  4.5.1. Wprowadzenie  4.5.1.1. Ogólne cechy układu lunetowego  4.5.1.2. Wielkości charakterystyczne lunety. Definicje i wzory  4.5.1.3. Rola kolektywu w układzie lunetowym  4.5.1.4. Sposób zestawienia układu ijustowanie  4.5.2. Cel ćwiczenia  4.5.3. Metoda badań  4.5.3.1. Obliczenia wstępne  4.5.3.2. Pomiar powiększenia kątowego lunety  4.5.3.3. Pomiar wielkości i położenia źrenicy wyjściowej lunety  4.5.3.4. Pomiar pola widzenia lunety  4.5.4. Sprawozdanie studenckie  4.6. Zestawienie projekcyjnego układu optycznego  4.6.1. Wprowadzenie  4.6.2. Cel ćwiczenia  4.6.3. Metoda badań  4.6.3.1. Obliczenia gabarytowe  4.6.3.2. Pomiary  4.6.4. Sprawozdanie studenckie  4.7. Zestawienie układu optycznego przekaźnika fotoelektrycznego  4.7.1. Wprowadzenie  4.7.1.1. Ogólna charakterystyka przekaźnika fotoelektrycznego  4.7.1.2. Współpraca źródła światła z odbiornikiem  4.7.1.3. Układ optyczny fotoprzekaźnika  4.7.1.4. Obliczanie strumienia świetlnego przechodzącego przez układ  4.7.2. Cel ćwiczenia  4.7.3. Metoda badań  4.7.3.1. Zestawienie układu  4.7.3.2. Obliczenia i pomiary  4.7.4. Sprawozdanie studenckie  4.8. Badanie własności eksploatacyjnych mikroskopu biologicznego  4.8.1. Wprowadzenie  4.8.1.1. Budowa mikroskopu  4.8.1.2. Podstawowe wielkości charakterystyczne mikroskopu  4.8.2. Cel ćwiczenia  4.8.3. Metoda badań  4.8.3.1. Przygotowanie mikroskopu do pracy  4.8.3.2. Pomiar powiększenia wizualnego mikroskopu biologicznego  4.8.3.3. Pomiar powiększenia obiektywu mikroskopu  4.8.3.4. Pomiar wielkości liniowych  4.8.3.5. Pomiar apertury obiektywu mikroskopowego  4.8.4. Sprawozdanie studenckie  4.9. Badanie własności mikroskopu polaryzacyjno-interferencyjnego Biolar PI  4.9.1. Wprowadzenie  4.9.1.1. Informacje ogólne  4.9.1.2. Mikroskop interferencyjny  4.9.2. Cel ćwiczenia  4.9.3. Metoda badań  4.9.4. Sprawozdanie studenckie  4.10. Badanie własności mikroskopu z kontrastem fazowym  4.10.1. Wprowadzenie  4.10.1.1. Ogólna zasada kontrastu fazowego  4.10.1.2. Budowa typowego mikroskopu fazowo-kontrastowego  4.10.1.3. Standardowe urządzenie kontrastowo fazowe  4.10.1.4. Właściwości odwzorowania fazowo-kontrastowego  4.10.1.5. Halo i cieniowanie  4.10.1.6. Urządzenie fazowe KFZ  4.10.1.7. Preparaty do obserwacji fazowo-kontrastowej  4.10.2. Cel ćwiczenia  4.10.3. Metoda badań  4.10.4. Sprawozdanie studenckie  4.11. Badanie funkcji przenoszenia kontrastu obiektywów projekcyjnych  4.11.1. Wprowadzenie  4.11.1.1. Obraz przedmiotów złożonych w świetle niekoherentnym. Optyczna funkcja przenoszenia w świetle niekoherentnym  4.11.1.2. Przeznaczenie przyrządu oraz opis techniczny urządzenia  4.11.1.3. Regulacja układu  4.11.2. Cel ćwiczenia  4.11.3. Metoda badań  4.11.3.1. Zasady i rodzaje pomiarów  4.11.3.2. Przebieg ćwiczenia  4.11.3.3. Opracowanie wyników  4.11.4. Sprawozdanie studenckie  4.12. Badanie elementów dwójłomnych  4.12.1. Wprowadzenie  4.12.1.1. Dwójłomne płytki fazowe  4.12.1.2. Zależności analityczne  4.12.1.3. Spektroskop  4.12.2. Cel ćwiczenia  4.12.3. Metoda badań  4.12.4. Sprawozdanie studenckie  4.13. Zjawiska dyfrakcji i elementy dyfrakcyjne  4.13.1. Wprowadzenie  4.13.1.1. Zasada Huygensa - Fresnela  4.13.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym  4.13.1.3. Siatki dyfrakcyjne  4.13.1.4. Ogólna charakterystyka zagadnienia filtracji częstości przestrzennych w świetle koherentnym  4.13.2. Cel ćwiczenia  4.13.3. Metoda badań  4.13.3.1. Pomiar parametrów siatek dyfrakcyjnych  4.13.3.2. Filtracja częstości przestrzennych w świetle koherentnym  4.13.4. Sprawozdanie studenckie  4.14. Badanie zdolności rozdzielczej układów optycznych  4.14.1. Wprowadzenie  4.14.1.1. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie bezaberracyjnym  4.14.1.2. Obraz dyfrakcyjny punktu w układzie ze źrenicą kołową o małych aberracjach. Przypadek przeogniskowania  4.14.1.3. Obraz dwóch punktów. Zdolność rozdzielcza dwupunktowa  4.14.1.4. Obraz przedmiotów złożonych przy oświetleniu nie koherentnym  4.14.1.5. Metody badania zdolności rozdzielczej przyrządów optycznych  4.14.2. Cel ćwiczenia  4.14.3. Metoda badań  4.14.3.1. Pomiarprzeogniskowania granicznego  4.14.3.2. Pomiar zdolności rozdzielczej dwupunktowej w układzie  4.14.3.3. Filtracja częstości w świetle niekoherentnym  4.3.4. Sprawozdanie studenckie  4.15. Techniki interferometryczne  4.15.1. Wprowadzenie  4.15.1.1. Wiadomości ogólne  4.15.1.2. Kontrast (widzialność) prążków interferencyjnych  4.15.1.3. Szkolne interferometry laserowe: Twymana-Greena, Macha-Zehndera, Sagnaca  4.15.2. Cel ćwiczenia  4.15.3. Metoda badań  4.15.4. Sprawozdanie studenckie    LITERATURA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne - 2619308866

23,00 zł

Materiały budowlane. Tworzywa sztuczne Politechnika Warszawska

BUDOWNICTWO

Książka ma charakter podręcznika z zakresu wiedzy o jednej z bardziej istotnych i mocno zróżnicowanych grup materiałów budowlanych stosowanych we współczesnym budownictwie, jaką są wyroby z tworzyw sztucznych. Pierwsze rozdziały książki wprowadzają w problematykę tworzyw sztucznych i ich składników - podając ogólną klasyfikację i metody uzyskiwania polimerów, ich budowę fizyczną i podstawowe struktury, charakterystyczne właściwości oraz zasady przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przedstawione zostały ważniejsze polimery stosowane w budownictwie w aspekcie ich podstawowych charakterystyk technicznych i kierunków stosowania. W części bardziej szczegółowej omówiono poszczególne grupy materiałów budowlanych z tworzyw sztucznych w zależności od przeznaczenia w obiektach budowlanych - z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji wyrobów, zasad technologii produkcji, podstawowych właściwości technicznych, zakresu stosowania, z uwzględnieniem nowych norm PN-EN. Omówione w opracowaniu grupy wyrobów tworzyw sztucznych obejmują: wyroby podłogowe, wyroby ścienne do budowy przegród i wykończeniowe, pokrycia dachowe, wyroby do szklenia, materiały termoizolacyjne, hydroizolacyjne i chemoodporne, uszczelniające, wyroby do instalacji sanitarnych i przemysłowych, kleje i materiały malarskie. Na zakończenie umieszczono rozdział o aspektach zdrowotnych wyrobów z tworzyw sztucznych. Praca zawiera zestawienia tabelaryczne, fotografie barwne, rysunki. Spis treści: Przedmowa  Wykaz używanych symboli i nazw polimerów    1. WPROWADZENIE    2. TWORZYWA SZTUCZNE I ICH SKŁADNIKI   2.1. Polimery  2.2. Składniki dodatkowe tworzyw sztucznych    3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH    4. PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH    5. POLIMERY STOSOWANE W BUDOWNICTWIE   5.1. Polimery pochodzenia naturalnego  5.2. Polimery termoplastyczne  5.3. Polimery chemo- i termoutwardzalne    6. KIERUNKI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWNICTWIE   Wykaz wybranych norm  Literatura do rozdziałów 1-6    7. MATERIAŁY PODŁOGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH   7.1. Omówienie ogólne  7.2. Wykładziny podłogowe elastyczne  7.3. Wykładziny podłogowe dywanowe - włókiennicze pokrycia podłogowe  7.4. Bezspoinowe posadzki żywiczne  7.5. Płyty posadzkowe z konglomeratów żywicznych  7.6. Elementy wykończeniowe z tworzyw sztucznych  Wykaz wybranych norm    8. MATERIAŁY ŚCIENNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH   8.1. Omówienie ogólne  8.2. Materiały do budowy przegród ściennych  8.3. Materiały ścienne wykończeniowe  Wykaz wybranych norm    9. MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO POKRYĆ DACHOWYCH I ODWADNIANIA DACHÓW   9.1. Omówienie ogólne  9.2. Płyty dachowe z polichlorku winylu  9.3. Płyty dachowe z poliestrów zbrojonych włóknem szklanym (PWS)  9.4. Płyty dachowe z polimetakrylanu metylu (PMMA)  9.5. Płyty dachowe z poliwęglanów (PC)  9.6. Świetliki dachowe - kopułki  9.7. Pokrycia dachowe z pianki poliuretanowej  9.8. Folie i membrany dachowe  9.9. Rynny i kształtki rynnowe - systemy orynnowania  Wykaz wybranych norm    10. MATERIAŁY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DO SZKLENIA   10.1. Omówienie ogólne  10.2. Płyty z polimetakrylanu metylu  10.3. Płyty polistyrenowe  10.4. Płyty poliwęglanowe  Wykaz wybranych norm    11. MATERIAŁY TERMOIZOLACYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH   11.1. Omówienie ogólne  11.2. Materiały termoizolacyjne z polistyrenu  11.3. Materiały termoizolacyjne poliuretanowe  11.4. Materiały termoizolacyjne z polietylenu  11.5. Materiały termoizolacyjne z polichlorku winylu  11.6. Materiały piankowe mocznikowo-formaldehydowe  11.7. Materiały piankowe fenolowo-formaldehydowe  Wykaz wybranych norm    12. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE I CHEMOODPORNE   12.1. Omówienie ogólne  12.2. Folie, membrany  12.3. Wyroby hydroizolacyjne upłynnione  12.4. Geosyntetyki polimerowe    13. MATERIAŁY USZCZELNIAJĄCE - KITY I ELEMENTY PROFILOWE   13.1. Omówienie ogólne  13.2. Kity uszczelniające ogólnego stosowania  13.3. Kity chemoodporne  13.4. Wymagania dla kitów syntetycznych elastycznych i sztywnych  13.5. Wyroby polimerowe uszczelniające profilowe, taśmy, sznury  Wykaz wybranych norm do rozdziału 12 i 13    14. RURY I KSZTAŁTKI DO INSTALACJI SANITARNYCH I PRZEMYSŁOWYCH   14.1. Omówienie ogólne  14.2. Rury z polichlorku winylu nieplastyfikowanego  14.3. Rury z polietylenu  14.4. Rury z polipropylenu  14.5. Kształtki do rur  Wykaz wybranych norm    15. STOLARKA BUDOWLANA    16. KLEJE SYNTETYCZNE   16.1. Omówienie ogólne  16.2. Klasyfikacja, zakres stosowania, badania klejów  16.3. Ważniejsze kleje syntetyczne dla budownictwa  Wykaz wybranych norm    17. MATERIAŁY MALARSKIE (WYROBY LAKIEROWE)   17.1. Omówienie ogólne  17.2. Składniki syntetycznych wyrobów malarskich  17.3. Rodzaje, klasyfikacja, badania wyrobów malarskich  17.4. Materiały malarskie ogólnego stosowania  17.5. Materiały malarskie specjalne - przeciwrdzewne  17.6. Materiały malarskie specjalne - chemoodporne  Wykaz wybranych norm    18. ASPEKTY ZDROWOTNOŚCI STOSOWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH W BUDOWNICTWIE   Literatura z zakresu budowlanych tworzyw sztucznych do rozdziałów 7-18

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne - 2619309493

16,00 zł

Technologia preparatów enzymatycznych pochodzenia mikrobiologicznego. Materiały pomocnicze i ćwiczenia laboratoryjne Politechnika Gdańska

BIOTECHNOLOGIA

Skrypt przygotowano dla studentów kierunku Biotechnologia realizowanego w różnych szkołach wyższych. Absolwent takich studiów powinien zdobyć przydatną w przyszłej pracy zawodowej wiedzę w zakresie możliwości praktycznego stosowania rozpowszechnionych obecnie technologii enzymatycznych. Warunkiem ich racjonalnego wykorzystania jest dobra znajomość rodzajów, charakterystyki, sposobów wytwarzania oraz możliwych zastosowań dostępnych w handlu preparatów enzymatycznych. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie umożliwia lektura pierwszej części skryptu, użytecznej również dla pracowników firm wykorzystujących procesy enzymatyczne. Druga część zawiera natomiast przykłady ćwiczeń laboratoryjnych, niezbędnych dla zdobycia przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie posługiwania się enzymami. W niniejszym opracowaniu pominięto dostępne w wielu podręcznikach informacje dotyczące sposobu działania i budowy poszczególnych enzymów. Zrezygnowano też z cytowania artykułów źródłowych, zamieszczając jednak po każdym rozdziale zestaw literatury uzupełniającej, która umożliwi czytelnikom pogłębianie wiedzy w zakresie poszczególnych zagadnień. Zasady ogólne (Izabela Sinkiewicz) Bezpieczeństwo pracy w laboratorium (Katarzyna Grubiak) Zasady ogólne Postępowanie w nagłych wypadkach Bezpieczeństwo pracy z preparatami enzymatycznymi Znaczenie i przykłady technologii enzymatycznych (Józef Synowiecki) Charakterystyka enzymów i ich podział Budowa enzymów Inhibitory i ich działanie optymalne warunki działania enzymów Klasyfikacja enzymów Warunki i przykłady oznaczenia aktywności enzymów Źródła i kryteria wyboru enzymów Źródła enzymów Ulepszanie szczepów drobnoustrojowych Zalety i wady technologii enzymatycznych Preparaty enzymatyczne stosowane w przemyśle i analityce Rodzaje preparatów enzymatycznych Przykłady zastosowań Modyfikacje i hodowla drobnoustrojów wykorzystywanych do produkcji enzymów (Paweł Filipkowski) Surowce do przygotowania podłoży Skład i przygotowania podłoży Zalety i wady różnych sposobów hodowli Indukowanie syntezy enzymów Selekcja i doskonalenie drobnoustrojów Wytwarzanie enzymów rekombinowanych Izolowanie i oczyszczanie enzymów (Izabela Sinkiewicz, Katarzyna Grubiak) Wybór źródła enzymu Przechowywanie materiału wyjściowego Wyodrębnianie enzymów Dezintegracja komórek Ekstrakcja enzymu Przeciwdziałanie stratom aktywności enzymu podczas ekstrakcji Zagęszczanie ekstraktu Wstępne oczyszczanie przez precypitację Oczyszczanie techniką ekstrakcji dwufazowej Odsalanie i wymiana buforu Wybór sposobu chromatograficznego oczyszczania Chromatografia jonowymienna Chromatografia wykluczania Chromatografia oddziaływań hydrofobowych Chromatografia powinowactwa Otrzymywanie i zastosowania immobilizowanych enzymów (Józef Synowiecki) Rodzaje i charakterystyka preparatów Sposoby immobilizacji Stosowane nośniki Niektóre zastosowania Bioreaktory stosowane w procesach enzymatycznych (Paweł Filipkowski, Józef Synowiecki) Ogólna charakterystyka Rodzaje bioreaktorów Usuwanie produktów z przestrzeni reaktora Reaktory do katalizowania reakcji w apolarnym środowisku Ćwiczenie 1/2 Biosynteza, izolowanie i oznaczanie aktywności rekombinowanej

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe - 2619308718

20,00 zł

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe Politechnika Świętokrzyska

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Materiały polimerowe to podstawowa grupa materiałów inżynierskich o zróżnicowanych właściwościach, która znajduje coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach współczesnej techniki. Istotną ich cechą jest komplementarność w stosunku do pozostałych grup materiałów. Począwszy od wynalezienia gumy i celuloidu w pierwszej połowie XIX wieku, występuje stały dynamiczny rozwój tego działu techniki - aktualnie związany z rozwojem technologii polimerów elektroprzewodzących, termoodpornych, topologicznych oraz biomolekularnych. Podstawowymi zaletami materiałów polimerowych są: mała gęstość, duża wytrzymałość mechaniczną w stosunku do masy, trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne i środowiska aktywne, termostabilność, właściwości elektryczne, cieplne oraz duża zdolność kształtowania gotowych wyrobów w wyniku prowadzenia stosunkowo prostych procesów technologicznych. Natomiast do wad tej grupy materiałów zalicza się niską odporność na pełzanie oraz ograniczony zakres temperatur długotrwałego eksploatowania. Ta grupa materiałowa rozwija się poprzez wprowadzanie dodatków, modyfikację procesów wytwarzania oraz tworzenie nowych lub udoskonalanie stosowanych technologii przetwórstwa i wytwarzania gotowych wyrobów. Pomiędzy budową polimerów oraz ich właściwościami istnieje zależność przekładająca się na możliwość selekcjonowania i doboru materiałów polimerów oraz kompozytowych. Wiedza w tym zakresie jest niezbędna w procesie tworzenia i rozwoju współczesnej techniki oraz poszukiwania nowych materiałów o określonych właściwościach. Podstawowe informacje dotyczące znajomości budowy a własności chemicznych i fizycznych polimerów oraz wynikających z nich właściwości termicznych, mechanicznych, elektrycznych i innych, decydują o praktycznej przydatności polimerów oraz ich postaci zmodyfikowanej, materiałów kompozytowych.  praktyce materiały polimerowe, stanowią produkty o różnym stopniu modyfikacji, który jest realizowany zarówno na etapie jego wytwarzania, jak i podczas przetwarzania w procesie formowania wyrobów finalnych. Należy również podkreślić, że w dalszym ciągu wykorzystywane są polimery pochodzenia naturalnego, jak: kauczuki, celuloza, proteiny itp., a ich stosowanie wynika ze specyficznych własności, np. dobrych właściwości eksploatacyjnych oraz łatwej biodegradowalności. Zastosowanie materiałów polimerowych w praktyce inżynierskiej wynika z ich atrakcyjności związanej z kombinacją różnych właściwości, takich jak: duża wytrzymałość mechaniczna, przezroczystość, elastyczność oraz mała gęstość. Wdrażanie nowoczesnych technologii w zakresie syntezy, przetwarzania materiałów, modyfikacji warstwy wierzchniej, umożliwia formowanie tworzyw o żądanej strukturze w makro- ,mikro- i nanoskali w celu uzyskania coraz lepszych właściwości funkcjonalnych. Spis treści: 1. WPROWADZENIE    2. WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH    3. KLASYFIKACJA TWORZYW SZTUCZNYCH    4. WŁAŚCIWOŚCI NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH TWORZYW SZTUCZNYCH    5. POLIMERY POCHODZENIA NATURALNEGO    6. INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ:   6.1. Ćwiczenie 1: Identyfikacja związków wielocząsteczkowych  6.2. Ćwiczenie 2: Badanie właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych  6.3. Ćwiczenie 3: Badanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych  6.4. Ćwiczenie 4: Wytwarzanie tworzyw sztucznych  6.5. Ćwiczenie 5: Ocena właściwości tribologicznych tworzyw sztucznych    7. MATERIAŁY KOMPOZYTOWE    8. BIOMATERIAŁY POLIMEROWE    9. RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH    10. PRZEPISY PRZECIWPOŻAROWE I BHP

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń - 2619308175

19,00 zł

Sieci ciepłownicze. Materiały pomocnicze do ćwiczeń Politechnika Warszawska

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wielokrotne badania pozwoliły na sformułowanie dwóch warunków spełniających wymagania ochrony środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla: 1) energooszczędne budownictwo 2) budowa lokalnych systemów sieci ciepłowniczych zasilanych z ekologicznych źródeł ciepła. Każdy projekt sieci ciepłowniczej zawiera dane o warunkach hydrogeologicznych, dane dotyczące wiatrów oraz obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego. Spis treści: 1. WIADOMOŚCI OGÓLNE     1.1. Warunki hydrogeologiczne     1.2. Dane dotyczące wiatrów     1.3. Obliczeniowe temperatury powietrza zewnętrznego 2. OBLICZENIA CIEPLNE I HYDRAULICZNE     2.1. Wybór nośnika ciepła     2.2. Dane do bilansu mocy cieplnej     2.3. Obliczenia hydrauliczne     2.4. Wykresy rozkładu ciśnienia w sieciach ciepłowniczych wodnych 3. PROWADZENIE SIECI CIEPŁOWNICZYCH     3.1. Wybór trasy sieci ciepłowniczej     3.2. Sposoby układania sieci ciepłowniczych 4. SIEĆ CIEPŁOWNICZA KANAŁOWA     4.1. Przewody     4.2. Armatura odcinająca i osprzęt     4.3. Obudowa rurociągów sieci ciepłowniczej     4.4. Kompensacja wydłużeń cieplnych     4.5. Podpory stałe     4.6. Podpory ruchome     4.7. Odwodnienia wodnych sieci ciepłowniczych     4.8. Odpowietrzenia wodnych sieci ciepłowniczych     4.9. Komory ciepłownicze     4.10. Przejście sieci ciepłowniczej przez ściany zewnętrzne budynków     4.11.Odwodnienie kanałów i komór ciepłowniczych z wód przeciekowych     4.12. Wentylacja kanałów i komór ciepłowniczych 5. PREIZOLOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA (parametry wysokie)     5.1. Sposoby układania     5.2. Elementy rur preizolowanych     5.3. Wymiarowanie     5.4. System alarmowy 6. PREIZOLOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA (parametry niskie)     6.1. Zastosowanie, właściwości     6.2. Ukształtowanie sieci     6.3. Sposoby układania     6.4. Dobór średnic i obliczanie strat ciśnienia     6.5. Elementy sieci 7. IZOLACJA CIEPLNA     7.1. Właściwości izolacji cieplnej     7.2. Materiały stosowane do izolowania sieci ciepłowniczych     7.3. Obliczanie strat mocy cieplnej przewodów     7.4. Optymalna grubość izolacji     7.5. Przykładowe konstrukcje 8. PREIZOLOWANA SIEĆ CIEPŁOWNICZA (parametry wysokie - system rur giętkich)      8.1. Budowa rury Casaflex      8.2. Dobór średnic i jednostkowych strat ciśnienia      8.3. Układanie rur w wykopie      8.4. Straty mocy cieplnej 9. SIECI CIEPŁOWNICZE NADZIEMNE      9.1. Odcinki proste      9.2. Kompensacja wydłużeń      9.3. Elementy Literatura

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Systemy operacyjne. Materiały do przedmiotu Sieci i systemy operacyjne. Cz. I - 2619308717

17,00 zł

Systemy operacyjne. Materiały do przedmiotu Sieci i systemy operacyjne. Cz. I Politechnika Świętokrzyska

INFORMATYKA

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przedstawieniu problematyki systemów operacyjnych komputerów na przykładzie systemu Unix. Publikacja ta jest przeznaczona dla studentów Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej jako pomoc dydaktyczna do przedmiotu ?Sieci i systemy operacyjne". Zajęcia z tego przedmiotu prowadzone są przez dwa semestry; tu omówiono jedynie zagadnienia z pierwszego semestru, poświęcone w całości systemom operacyjnym. Zakres tematyczny jest zgodny z programem przedmiotu, jednak poszczególne tematy ujęto na ogół szerzej niż na wykładzie.    Spis treści: Wprowadzenie     1. Zadania i budowa systemów operacyjnych   1.1. Pliki  1.2. Procesy  1.3. Budowa systemu operacyjnego    2. Unix - podstawy systemu   2.1. Rozwój systemu Unix  2.2. Cechy systemu  2.3. Unix i praca w sieci  2.4. Powłoki  2.5. Pliki i katalogi  2.5.1. Nazwa pliku, wzorzec nazwy  2.5.2. Ścieżka dostępu  2.5.3. Typy plików  2.6. Zarządzanie prawami dostępu do plików  2.6.1. Właściciel pliku  2.6.2. Prawa do pliku  2.7. Polecenia    3. Linux - polecenia obsługi plików   3.1. Podstawowe polecenia operujące na plikach  3.1.1. Tworzenie katalogu  3.1.2. Tworzenie pliku  3.1.3. Usuwanie katalogów  3.1.4. Usuwanie plików  3.1.5. Wyświetlanie zawartości katalogów  3.1.6. Wyświetlanie plików  3.1.7. Kopiowanie plików  3.1.8. Zmiana nazwy lub przeniesienie plików  3.1.9. Polecenia wyświetlania i zmiany katalogu bieżącego  3.2. Obsługa praw dostępu  3.2.1. Zmiana praw dostępu  3.2.2. Wyświetlanie i zmiana maski praw  3.3. Wykorzystanie praw dostępu do ochrony plików  3.4. Rozszerzone prawa dostępu  3.4.1. Prawa Set-user-ID i Set-group-ID  3.4.2. Prawo bitu klejącego (sticky bit)  3.5. Dowiązania  3.5.1. Dowiązania twarde  3.5.2. Zakładanie katalogów a dowiązania  3.5.3. Dowiązania symboliczne  3.6. Struktura systemowa i-węzeł  3.7. Pliki specjalne urządzeń    4. Przełączanie strumieni i przetwarzanie potokowe   4.1. Przekierowania strumieni we/wy  4.1.1. Zmiana standardowego wyjścia  4.1.2. Zmiana standardowego wejścia  4.1.3. Deskryptory plików  4.1.4. Zmiana standardowego wyjścia diagnostycznego  4.1.5. Łączenie wejść / wyjść  4.2. Polecenia przetwarzania potokowego  4.2.1. Porządkowanie plików  4.2.1.1. Klucze sortowania  4.2.2. Kopiowanie strumienia wejściowego  4.2.3. Przeszukiwanie plików  4.2.4. Wycinanie kolumn lub pól z pliku  4.2.5. Zliczanie znaków / słów / linii    5. Wyposażenie powłoki   5.1. Skrypty Powłoki  5.2. Uruchamianie powłoki  5.3. Parametry i zmienne powłoki  5.3.1. Zmienne powłoki  5.3.2. Parametry pozycyjne i specjalne  5.4. Polecenia wewnętrzne powłoki  5.4.1., Wyświetlanie tekstu  5.4.2. Ustanawianie synonimów  5.4.3. Historia poleceń  5.5. Interpretacja zapisów w wierszu poleceń  5.5.1. Zmiana specjalnego znaczenia znaków  5.5.2. Kod zakończenia polecenia  5.5.3. Operacje na poleceniach  5.5.3.1. Grupowanie poleceń  5.6. Konfiguracyjne pliki startowe    6. Programowanie w języku Powłoki   6.1. Edycja skryptu  6.2. Uruchamianie skryptów powłoki  6.3. Przekazywanie parametrów do skryptu  6.3.1. Instrukcja shift  6.4. Instrukcje warunkowe  6.4.1. Instrukcja if  6.4.2. Instrukcja test  6.4.3. Instrukcja wyboru  6.5. Instrukcje pętli  6.5.1. Instrukcja for  6.5.2. Instrukcje while i until  6.5.3. Instrukcje skoku  6.6. Konwersacja z użytkownikiem  6.7. Funkcje    7. Zarządzanie procesami   7.1. Wyświetlanie informacji o procesach  7.2. Operacje klawiszowe ^C i ^Z  7.3. Zależności pomiędzy procesami  7.4. Inicjowanie procesów w tle  7.5. Operacje na procesach i zadaniach  7.6. Przesyłanie sygnałów do procesów  7.7. Wykonywanie zadań okresowych    8. Katalogi systemowe   8.1. Plik /etc/passwd  8.2. Plik /etc/group    Literatura

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń - 2619309679

15,00 zł

Stałe urządzenia techniczne dróg. Materiały do wykładów i ćwiczeń Politechnika Warszawska

BUDOWNICTWO

W skrypcie zawarto ogólne warunki, jakim powinny odpowiadać budowle stałych urządzeń wyposażenia dróg oraz zasady budowy, wymagania konstrukcyjne i właściwości funkcjonowania urządzeń technicznych stałych (takich jak: ekrany przeciwhałasowe, ekrany antywibracyjne, urządzenia nośne znaków i sygnalizacji drogowej, bariery ochronne itd.), instalowanych w pasie drogowym. Spis treści 1. Wstęp 2. Inżynieria miejsc obsługi podróżnych 2.1. Przegląd rodzajów i typów miejsc obsługi podróżnych 2.2. Moduły urządzeń miejsc obsługi podróżnych 2.3 Technologia budowy miejsc obsługi podróżnych 3. Ekrany ochrony akustycznej 3.1 Przegląd stosowanych ekranów 3.2. Stateczność konstrukcji ekranów 3.3. Bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne 3.4. Pochłanianie i izolacyjność dźwięku 3.5. Skuteczność funkcjonalna ekranów 4. Ekrany wibroizolacyjne 4.1. Techniki wibroizolacji dróg 4.2. Drgania podłoża gruntowego 4.3. Ekrany w podłożu gruntowym 5. Konstrukcje nośne sygnalizacji i oznakowań drogowych 5.1 Bierne bezpieczeństwo urządzeń wyposażenia technicznego dróg 5.2. Elementy oświetlenia dróg i węzłów drogowy 5.3. Mocowane znaki pionowe 6. Bariery drogowe 6.1. Osłony i bariery energochłonne 6.2. Bariery ochronne 6.3. Linowe bariery ochronne 7. Akcesoria urządzeń wyposażenia technicznego dróg

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Materiały polimerowe - Ehrenstein Gottfried W., Brocka-Krzemińska Żaneta - 2840743755

69,52 zł

Materiały polimerowe - Ehrenstein Gottfried W., Brocka-Krzemińska Żaneta

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Publikacja przedstawia strukturę, właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych w sposób zrozumiały, a zarazem odwołujący się do gruntownej wiedzy naukowo-technicznej. Jest skierowana przede wszystkim do inżynierów i techników, zatrudnionych zarówno w szkołach wyższych, jak i w przemyśle. Po krótkim zarysie aktualnych kierunków rozwojowych, książka wprowadza w budowę i strukturę tworzyw polimerowych - wiedzę konieczną do zrozumienia zachowania się tych materiałów pod obciążeniem mechanicznym, termicznym i chemicznym. Szczególny nacisk kładzie na ogólne właściwości mechaniczne, charakterystykę wytrzymałościowo-odkształceniową, zachowanie przy długotrwałym odkształcaniu, starzenie i degradację tworzyw, jak również naprężenia własne i orientację. Uwzględnia sposób działania środków wzmacniających, napełniaczy funkcjonalnych, modyfikatorów ciągliwości, zmiękczaczy i stabilizatorów. Publikacja prezentuje praktyczne spojrzenie na zastosowanie tworzyw polimerowych, z wyraźnym odniesieniem do nowych, innowacyjnych technik przetwórstwa. Nazwa - Materiały polimerowe Autor - Ehrenstein Gottfried W., Brocka-Krzemińska Żaneta Oprawa - Twarda Wydawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Kod ISBN - 9788301188467 Kod EAN - 9788301188467 Rok wydania - 2016 Język - polski Format - 17.0x24.0cm Ilość stron - 348 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Sztuka czytania ze zrozumieniem kl.2 materiały dodatkowe Edukacja wczesnoszkolna - Wójcicka Grażyna, Kubik Monika - 2845454263

13,82 zł

Sztuka czytania ze zrozumieniem kl.2 materiały dodatkowe Edukacja wczesnoszkolna - Wójcicka Grażyna, Kubik Monika

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Sztuka czytania ze zrozumieniem, klasa 2 Litery, słowa, zdania - warto poznać smak czytania! "Sztuka czytania ze zrozumieniem" to pierwszy z cyklu trzech zeszytów ćwiczeń umożliwiających uczniom klas 1-3 doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. O atrakcyjności zeszytów przesądzają ciekawe, wzięte z życia teksty oraz różnorodne typy ćwiczeń zachowujące zasadę stopniowania trudności. Dzieci korzystające z ćwiczeń nauczą się wyszukiwania, łączenia i interpretowania informacji, wyciągania wniosków oraz samodzielnego wzbogacania wiedzy. Są to umiejętności przydatne nie tylko w codziennym życiu, ale także podczas czekających uczniów w przyszłości egzaminów. Zeszyt 1 to ćwiczenia kształtujące umiejętność odczytywania symboli graficznych, sylab, wyrazów i krótkich tekstów, a także porządkowania historyjek obrazkowych, uzupełniania zdań i udzielania odpowiedzi na pytania do tekstu. Ćwiczenia uwzględniają kolejność wprowadzania liter w podręcznikach Nowej Ery do klasy 1. Zeszyt 2 wprowadza zabawy bazujące na różnych tekstach, takich jak list, opis, dialog. Uczeń wyszukuje informacje według podanych kryteriów, samodzielnie czyta polecenia do zadań i je wykonuje. Ćwiczenia w zeszycie doskonalą technikę i szybkość czytania oraz pomagają kontrolować i dyscyplinować pracę oka. Zeszyt 3 zawiera zadania wymagające formułowania wniosków, określania skutków i przyczyn, objaśniania znaczeń słów. Dziecko uczy się rozumieć proste przenośnie i porównania, a także odczytywać emocjonalne zabarwienie tekstów. Są też ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie treści i odczytywania danych z mapy, diagramu czy tabeli. Nazwa - Sztuka czytania ze zrozumieniem kl.2 materiały dodatkowe Edukacja wczesnoszkolna Autor - Wójcicka Grażyna, Kubik Monika Oprawa - Miękka Wydawca - Nowa Era Kod ISBN - 9788326713668 Kod EAN - 9788326713668 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 20.5x27.5cm Ilość stron - 48 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Podręcznik Przedmiot - Język polski Podatek VAT - 5% Premiera - 2013-07-19

Sklep: InBook.pl

Mam dziecko w 2 klasie Poradnik dla rodziców + Materiały dla dziecka - Jankowska Krystyna, Korona Elżbieta Katarzyna, Malepsza Teresa - 2854925403

26,93 zł

Mam dziecko w 2 klasie Poradnik dla rodziców + Materiały dla dziecka - Jankowska Krystyna, Korona Elżbieta Katarzyna, Malepsza Teresa

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka "Mam dziecko w drugiej klasie" jest przeznaczona dla rodziców, których dzieci uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej. Ma charakter poradnika, w którym przedstawiłyśmy wiele ciekawych informacji na temat rozwoju dziecka w tym okresie. W publikacji tej znajdują się wskazówki i praktyczne ćwiczenia dotyczące doskonalenia podstawowych umiejętności, jakimi są: mówienie, czytanie, pisanie, liczenie i rozwiązywanie zadań tekstowych. W ćwiczeniach rozwijających umiejętności mówienia zwróciłyśmy uwagę na poprawność budowy zdań, co ułatwi dziecku komunikowanie się z otoczeniem. W celu uporządkowania wypowiedzi proponujemy ćwiczenia związane z układaniem opowiadań. W zakresie czytania podkreślamy znaczenie rozumienia czytanego tekstu. Rozwijaniu umiejętności pisania służą ćwiczenia doskonalące stronę graficzną i ortograficzną pisma. W części dotyczącej matematyki zwróciłyśmy uwagę na poprawność liczenia w zakresie 100 oraz na rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych. Poradnik "Mam dziecko w drugiej klasie" składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej części przedstawiłyśmy najistotniejsze zagadnienia edukacyjne związane z nauczaniem w klasie drugiej. Część druga to zebrane w teczce materiały dla dziecka - karty z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami. Na tych kartach dziecko może ćwiczyć swoje umiejętności, a rodzice poprzez obserwację będą mogli zorientować się, jak sobie radzi ich drugoklasista. Autorki Nazwa - Mam dziecko w 2 klasie Poradnik dla rodziców + Materiały dla dziecka Autor - Jankowska Krystyna, Korona Elżbieta Katarzyna, Malepsza Teresa Oprawa - Twarda Wydawca - Adam Kod ISBN - 9788372329899 Kod EAN - 9788372329899 Rok wydania - 2011 Język - polski Format - 21.5x29.5cm Ilość stron - 136 Szkoła - Szkoła podstawowa Typ podręcznika - Inne Przedmiot - Nauczanie początkowe Podatek VAT - 23%

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo materiały do budowy

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

materiały do budowy

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep grene.pl

w rejestrze od 2009r.

tel. 801 000 174, Stare Miasto

Sieć sklepów rolniczo-technicznych z częściami do maszyn i ciągników rolniczych, artykułam...

kramp - gopart - unbranded - optibelt - non original - kongskilde - do...

opinie:10

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z materiały do budowy

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.654, t2=0, t3=0, t4=0.044, t=0.654

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER