matlab

- znaleziono 739 produktów w 27 sklepach

Programming for Computations - Matlab/Octave: A Gentle Introduction to Numerical Simulations with Matlab/Octave - 2879445362

233,58 zł

Programming for Computations - Matlab/Octave: A Gentle Introduction to Numerical Simulations with Matlab/Octave

Książki

Sklep: KrainaKsiazek.pl

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB - 2619309176

26,00 zł

Dynamika budowli z przykładami w środowisku MATLAB Politechnika Gdańska

BUDOWNICTWO

Drgania budowli i innych konstrukcji inżynierskich są nieodłącznym elementem ich użytkowania. Podstawowa wiedza z zakresu dynamiki konstrukcji jest niezbędna dla każdego studenta Budownictwa i kierunków pokrewnych (takich jak Transport czy Inżynieria Środowiska) oraz wymagana w pracy zawodowej inżyniera. Celem tego podręcznika jest przedstawienie najważniejszych zagadnień dynamiki budowli w formie zadań i przykładowych rozwiązań w środowisku MATLAB. Książka ma dostarczyć materiał wspomagający pozyskiwanie i utrwalanie wiedzy z zakresu dynamiki. Szczególnie istotne, dla Autorów, było wprowadzenie w tekście przykładów zaczerpniętych z prac nad rzeczywistym obiektami lub badaniami doświadczalnymi i dołączenie do książki rozwiązań przykładowych problemów dynamicznych w środowisku MATLAB. Wybrane fragmenty zapisów programów umieszczono w tekście, a wszystkie programy i procedury dostępne są pod adresem: http://www.dim.pg.gda.pl/dynbud.htm Pragniemy bardzo serdecznie podziękować licznemu gronu osób, które pomogły przy powstawaniu tego podręcznika. W szczególności dziękujemy prof. Zbigniewowi Zembatemu za rzeczową i wnikliwą recenzję. Dziękujemy także prof. Czesławowi Branickiemu (Uniwersytet w Botswanie) za inspirację na wczesnych etapach pracy nad książką. Podziękowania kierujemy do dr, inż. Marka Skowronka i mgr. inż. Michała Hirsza za udostępnienie ciekawych zadań i procedur numerycznych. Dziękujemy studentom: T. Miłaszewskiemu, T. Romaszkiewiczowi, M. Obszańskiej, M. Jankowskiej, M. Rybickiemu, J. Florczukowi, K. Żerdzickiemu, N. Górskiemu i P. Wężowi za pomoc przy przygotowaniu procedur numerycznych oraz przy edycji skryptu. Ciepłe myśli wdzięczności przesyłamy swoim rodzinom, które z wyrozumiałością i wsparciem przyglądały się zmaganiom przy pisaniu i edytowaniu tekstu. Wszystkim Czytelnikom będziemy wdzięczni za krytyczne uwagi i sugestie dotyczące niniejszej książki. Spis treści: OD AUTORÓW 1. WSTĘP 1.1. Definicje dynamiki budowli 1.2. Modelowanie konstrukcji inżynierskich 1.2.1. Modelowanie więzi sprężystych 1.2.2. Modelowanie tłumienia 1.2.3. Modelowanie sił bezwładności 1.3. Wyprowadzenie równań ruchu 1.3.1. Zastosowanie zasady Hamiltona 1.3.2. Równania ruchu wyprowadzane równaniami Lagrange'a 1.3.3. Zastosowanie zasady d'Alemberta 2. DRGANIA UKŁADÓW O JEDNYM STOPNIU SWOBODY 2.1. Drgania swobodne nietłumione 2.2. Drgania swobodne tłumione 2.3. Drgania harmoniczne nietłumione 2.4. Drgania harmoniczne tłumione 2.5. Dowolne wymuszenie okresowe 2.6. Drgania wywołane obciążeniem impulsowym 2.6.1. Działanie impulsu jednostkowego 2.6.2. Działanie siły wymuszającej o stałej wartości 2.6.3. Działanie impulsu prostokątnego 2.6.4. Działanie impulsu sinusoidalnego 2.6.5. Przybliżona odpowiedź układu o jednym stopniu swobody dla ?krótkiego impulsu" 2.7. Drgania wywołane dowolnym obciążeniem wymuszającym 2.7.1. Całka Duhamela 2.7.2. Równanie ruchu w przestrzeni stanów 2.7.3. Metody numeryczne 2.7.3.1. Metoda różnic centralnych 2.7.3.2. Metoda Newmarka 2.8. Projektowanie konstrukcji o jednym stopniu swobody obciążonych dynamicznie 3. DRGANIA UKŁADÓW DYSKRETNYCH O N STOPNIACH SWOBODY 3.1. Równanie ruchu 3.2. Drgania swobodne nietłumione 3.2.1. Częstości i postacie drgań własnych 3.2.2. Ortogonalność i normalizacja postaci drgań 3.2.3. Rozkład modalny wektora przemieszczeń 3.3. Drgania swobodne tłumione1 3.3.1. Rozkład modalny wektora przemieszczeń 3.3.2. Wyznaczanie macierzy tłumienia proporcjonalnego 3.3.3. Rozwiązanie problemu własnego z uwzględnieniem tłumienia 3.4. Drgania wymuszone siłą harmoniczną 3.5. Drgania wywołane dowolnym obciążeniem wymuszającym 3.5.1. Równanie ruchu w przestrzeni stanów 3.5.2. Metody numeryczne 4. DRGANIA CIĄGŁYCH UKŁADÓW PRĘTOWYCH 4.1. Równanie ruchu drgań poprzecznych nietłumionych pręta 4.2. Drgania własne 4.2.1. Belka swobodnie podparta 4.2.2. Belka wspornikowa 5. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA 5.1. Wstęp 5.2. Funkcja odpowiedzi częstotliwościowej dla układów o jednym stopniu swobody 5.3. Funkcja odpowiedzi częstotliwościowej dla układów o nd stopniach swobody ZAŁĄCZNIK A Techniki Fouriera ZAŁĄCZNIK B Analiza czasowo-częstotliwościowa ZAŁĄCZNIK C Transformata Laplace' a ZAŁĄCZNIK D Wybrane wzory MES dla płaskich układów prętowych ZAŁĄCZNIK E Tablica całkowania graficznego ZAŁĄCZNIK F Wyjściowe siły przywęzłowe ZAŁĄCZNIK G Lista używanych funkcji LITERATURA

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB - 2619310227

21,00 zł

Metody numeryczne w mechanice konstrukcji z przykładami w programie MATLAB Politechnika Gdańska

MECHANIKA

Opis: Obliczenia konstrukcji inżynierskich coraz częściej odbywają się z użyciem komputerów. Najpowszchniej wykorzystywaną melodąanalizy statycznej i dynamicznej jest metoda elementów skończonych. Służą do tego wyspecjalizowane programy komercyjne. Użytkownik przygotowuje do nich swój układ danych i potem analizuje otrzymane wyniki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że algorytm metody elementów skończonych wykorzystuje wiele typowych numerycznych metod rozwiązywania poszczególnych zagadnień analizy matematycznej. W ramach niniejszej pracy omówiono: metody rozwiązywania układów równań liniowych, metody rozwiązania problemu własnego, metody rozwiązania równań nieliniowych, zagadnienia interpolacji i aproksymacji funkcji jednej zmiennej, metody obliczania całek oznaczonych i metody rozwiązywania równań różniczkowych pierwszego i drugiego rzędu. Celem niniejszego skryptu jest omówienie tych podstawowych algorytmów numerycznych w kontekście wykorzystania ich do rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Każdy schemat numeryczny jest skrótowo omówiony (dokładniejsze omówienie poszczególnych metod można znaleźć w pracach [3, 8, 12]), podane są warianty rozwiązań i wzory stosowane w obliczeniach. Następnie pojawiają się algorytmy zakodowane w języku systemu MATLAB. W każdym rozdziale zamieszczone są przykładowe rozwiązania danego problemu numerycznego dla wybranych zestawów danych. Podręcznik przewidziany jest, ze względu na dobór niektórych przykładów, dla studentów budownictwa, ale może też być wykorzystywany przez uczących się w ramach innych specjalności. Do prawidłowego zrozumienia i opanowania materiału przedstawionego w niniejszym skrypcie należy znać podstawy analizy matematycznej, mechaniki budowli i posiadać umiejętność posługiwania się programem MATLAB. Spis treści: 1. Wstęp 2. Układy równań liniowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Podział numerycznych metod rozwiązania i ich ogólne cechy 2.3. Metody eliminacyjne 2.3.1. Metoda eliminacji Gaussa 2.3.2. Metoda Jordana 2.4 Metody dekompozycyjne 2.4.1. Wprowadzenie 2.4.2. Metoda Gaussa-Doolittle

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Metody optymalizacji z MATLAB. Ćwiczenia laboratoryjne - 2619310110

39,00 zł

Metody optymalizacji z MATLAB. Ćwiczenia laboratoryjne Nakom

INFORMATYKA

Celem niniejszej książki jest pokazanie szerokich możliwości wykorzystania programu MATLAB do rozwiązania zagadnień praktycznej optymalizacji. W książce omówiono ćwiczenia laboratoryjne do dwunastu tematów obejmujących zarówno tradycyjne zagadnienia, jak i nowoczesne problemy optymalizacji. Każdy z tych tematów zawiera elementy teorii oraz zestaw zadań laboratoryjnych wraz z komentarzami. W skład ćwiczeń laboratoryjnych wchodzi rozwiązywanie zadań z użyciem uniwersalnego języka programowania wysokiego poziomu MATLAB. Książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej czy dydaktycznej, potrzebują łatwego narzędzia do obliczeń optymalizacyjnych i do efektywnej prezentacji wyników. Adresuje się ją również do studentów różnych wydziałów wyższych szkół technicznych i ekonomicznych, inżynierów oraz pracowników naukowych, którzy w swojej praktyce spotykają się z zagadnieniami optymalizacji. Niniejsza książka różni się od innych tego rodzaju opracowań tym, że położono w niej nacisk na komputerową implementację metod i algorytmów optymalizacji. Niektóre publikacje obejmują węższy zakres metod i algorytmów optymalizacji, i nieraz, z uwagi na rok ich wydania oraz opracowanie za granicą, nie są dostępne i znane szerszemu gronu czytelników w Polsce. Książka zatem wypełnia lukę w literaturze naukowo-technicznej i dydaktycznej, bardzo ważną z punktu widzenia praktycznych zastosowań nowoczesnych metod optymalizacji z MATLAB. Spis treści Środowisko Matlab i biblioteki procedur do rozwiązywania zadań optymalizacyjnych Poszukiwanie minimum funkcji jednej zmiennej Programowanie liniowe Zadania programowania całkowitoliczbowego Programowanie kwadratowe komputeks.pl Programowanie nieliniowe bez ograniczeń Programowanie nieliniowe z ograniczeniami Metody najmniejszych kwadratów  (MNK) Zadania minimaksowe i z parametryzowanymi ograniczeniami Optymalizacja wielokryterialna Optymalizacja z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych Poradnik użytkownika do realizacji algorytmów genetycznych Dodatki

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów - 2619308872

54,00 zł

MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów Wydawnictwo Naukowe PWN

INFORMATYKA

MATLAB to pakiet oprogramowania przeznaczony do prowadzenia wydajnych obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, jedyny z najszerzej dziś używanych narzędzi inżynierskich. Jego popularność związana jest z interakcyjnym środowiskiem pracy, które udostępnia użytkownikowi grafikę, animację i setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych. Ponadto MATLAB daje możliwości rozbudowy funkcji dzięki wbudowanemu językowi programowania wysokiego poziomu. Książka:   wzbogacona o przyjemne i przemawiające do wyobraźni ilustracje napisana jest lekkim stylem, który pokazuje użytkownikom jak czerpać przyjemność z wykorzystania programu MATLAB;   w kilku lekcjach wprowadza początkujących użytkowników do samodzielnej pracy z programem MATLAB;   omawia nowe możliwości i aplikacje dostępne w programie MATLAB 7;   opisuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne, omawia wiele nowych przykładów i problemów;   jest pozycją przydatną do każdego kursu MATLABa;   może stanowić samodzielny podręcznik i materiał źródłowy. Spis treści: Przedmowa  Podziękowania 1. Wprowadzenie   1.1. Czym jest MATLAB?  1.2. Czy MATLAB wykonuje obliczenia symboliczne? (MATLAB a Mathematica i Maple)  1.3. Czy MATLAB będzie działał na moim komputerze?  1.4. Gdzie mogę zdobyć program MATLAB?  1.5. W jaki sposób korzystać z tej książki?  1.6. Podstawy MATLAB-a  1.6.1. Okna MATLAB-a  1.6.2. Pomoc on-line  1.6.3. Wejście-wyjście  1.6.4. Typy plików  1.6.5. Zależności od platformy  1.6.6. Ogólne polecenia, które należy zapamiętać  1.7. Zajrzyj tu jeszcze 2. Lekcje i ćwiczenia   2.1. Lekcja 1: Krótka sesja MATLAB-a  2.2. Lekcja 2: Tworzenie i korzystanie z tablic liczb  2.3. Lekcja 3: Tworzenie i drukowanie prostych wykresów  2.4. Lekcja 4: Tworzenie, zachowywanie i uruchamianie plików skryptów  2.5. Lekcja 5: Tworzenie i uruchamianie plików funkcji  2.6. Lekcja 6: Posługiwanie się plikami i katalogami  2.7. Lekcja 7: Publikowanie raportów 3. Obliczenia interaktywne   3.1. Macierze i wektory  3.1.1. Dane wejściowe  3.1.2. Stosowanie indeksów  3.1.3. Działania na macierzach  3.1.4. Tworzenie wektorów  3.2. Działania na macierzach i tablicach  3.2.1. Działania arytmetyczne  3.2.2. Operatory relacji  3.2.3. Operatory logiczne  3.2.4. Elementarne funkcje matematyczne  3.2.5. Funkcje macierzowe  3.2.6. Łańcuchy znakowe  3.3. Dodatkowe uwagi na temat działań tablicowych  3.3.1. Wektoryzacja  3.4. Funkcje wiersza poleceń  3.4.1. Funkcje definiowane za pomocą inline  3.4.2. Funkcje anonimowe  3.5. Korzystanie z funkcji wbudowanych i systemu pomocy on-line  3.5.1. Przykład 1: Obliczanie wyznacznika macierzy  3.5.2. Przykład 2: Obliczanie wartości i wektorów własnych  3.6. Zapisywanie i wczytywanie danych  3.6.1. Zapisywanie i wczytywanie danych z Mat-plików  3.6.2. Importowanie plików danych  3.6.3. Zapisywanie sesji za pomocą polecenia diary  3.7. Rysowanie prostych wykresów 4. Programowanie w MATLAB: skrypty i funkcje   4.1. Pliki skryptów  4.2. Pliki funkcji  4.2.1. Uruchamianie funkcji  4.2.2. Więcej na temat funkcji  4.2.3. Podfunkcje  4.2.4. Funkcje kompilowane: p-kod  4.2.5. Profiler  4.3. Specyficzne cechy Języka  4.3.1. Tworzenie komentarzy dla systemu pomocy on-line  4.3.2. Kontynuacja  4.3.3. Zmienne globalne  4.3.4. Pętle, odgałęzienia i sterowanie przepływem  4.3.5. Interaktywne wprowadzanie danych  4.3.6. Rekurencja  4.3.7. Wejście/wyjście  4.4. Zaawansowane obiekty danych  4.4.1. Macierze wielowymiarowe  4.4.2. Struktury  4.4.3. Komórki  4.5. Publikowanie raportów 5. Aplikacje   5.1. Algebra liniowa  5.1.1. Rozwiązywanie liniowego układu równań  5.1.2. Eliminacja Gaussa  5.1.3. Obliczanie wartości i wektorów własnych  5.1.4. Faktoryzacja macierzy  5.1.5. Zagadnienia zaawansowane  5.2. Dopasowywanie krzywych i interpolacja  5.2.1. Aproksymacja krzywej wielomianowej w locie  5.2.2. Zrób to sam: Aproksymacja krzywych za pomocą funkcji wielomianowych  5.2.3. Dopasowywanie krzywej metodą najmniejszych kwadratów  5.2.4. Ogólne aproksymacje nieliniowe  5.2.5. Interpolacja  5.3. Analiza danych i statystyka  5.4. Całkowanie numeryczne (kwadratura)  5.4.1. Całkowanie podwójne  5.5. Równania różniczkowe zwyczajne (ODE)  5.5.1. Przykład 1: Liniowe ODE pierwszego rzędu  5.5.2. Przykład 2: Nieliniowe ODE drugiego rzędu  5.5.3. Porównanie ode23 i ode45  5.5.4. Określanie dokładności  5.5.5. Pakiet ODE  5.5.6. Lokalizacja zdarzenia  5.6. Nieliniowe równania algebraiczne  5.6.1. Pierwiastki wielomianów  5.7. Zagadnienia zaawansowane 6. Grafika   6.1. Proste wykresy dwuwymiarowe  6.1.1. Opcje styl  6.1.2. Etykiety, tytuły, legendy oraz inne obiekty tekstowe  6.1.3. Sterowanie osiami, powiększanie i pomniejszanie  6.1.4. Modyfikowanie wykresu za pomocą edytora wykresów  6.1.5. Wykresy nakładane  6.1.6. Specjalizowane wykresy dwuwymiarowe  6.2. Tworzenie wykresów równoległych przy użyciu subplot  6.3. Wykresy trójwymiarowe  6.3.1. Polecenie view  6.3.2. Obracanie widoku  6.3.3. Wykresy siatkowe i powierzchniowe  6.3.4. Pole wektorowe i wykresy objętościowe  6.3.5. Interpolowane wykresy powierzchniowe  6.4. Handle Graphics (grafika z uchwytami)  6.4.1. Hierarchia obiektów  6.4.2. Uchwyty obiektów  6.4.3. Właściwości obiektów  6.4.4. Modyfikowanie istniejącego wykresu  6.4.5. Pełna kontrola nad graficznym układem wykresu  6.5. Zapisywanie i drukowanie wykresów  6.5.1. Zapisywanie wykresów do ponownego użycia  6.6. Animacja 7. Błędy 8. Co my tu jeszcze mamy?   8.1. Symbolic Math Toolbox  8.1.1. Czy warto to kupić?  8.1.2. Dwa użyteczne narzędzia Symbolic Math Toolbox  8.1.3. Uzyskiwanie pomocy w Symbolic Math Toolbox  8.1.4. Posługiwanie się Symbolic Math Toolbox  8.1.5. Podsumowanie: niektóre polecenia Symbolic Math Toolbox  8.2. Narzędzia do debugowania  8.3. Interfejs zewnętrzny: Mex-pliki  8.4. Graficzny interfejs użytkownika Dodatek A. Elementy języka MATLAB   A.1. Znaki interpunkcyjne i inne symbole  A.2. Polecenia ogólne  A.3. Zmienne i stałe specjalne  A.4. Konstrukcje językowe i debugowanie  A.5. Wejście/wyjście plików  A.6. Operatory i funkcje logiczne  A.7. Funkcje matematyczne  A.8. Macierze: Tworzenie i wykonywanie działań  A.9. Funkcje łańcuchów znakowych  A.10. Funkcje graficzne  A.11. Funkcje związane z aplikacjami  A.11.1. Analiza danych i transformaty Fouriera  A.11.2. Wielomiany i interpolacja danych  A.11.3. Nieliniowe metody numeryczne Bibliografia  Skorowidz

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów - 2619308879

40,00 zł

MATLAB w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzaniu sygnałów Politechnika Warszawska

ELEKTRO

Jest to pierwsze na polskim rynku wydawniczym opracowanie łączące w sobie funkcje podręcznika programowania i użytkowania systemu Matlab/Simulink wraz ze szczegółowym przedstawieniem metod i algorytmów numerycznych. Podręcznik przedstawia szerokie spektrum zastosowań programu Matlab w obliczeniach obwodów elektrycznych i elektronicznych oraz w przetwarzaniu sygnałów.  W warstwie aplikacyjnej podręcznik koncentruje się na pięciu podstawowych grupach zagadnień: metodach numerycznych algebry liniowej, obliczanie obwodów elektrycznych w stanach ustalonych i nieustalonych, przetwarzaniu sygnałów dyskretnych, metodach optymalizacyjnych w zastosowaniu do analizy i projektowania obwodów liniowych i nieliniowych oraz algorytmach obliczeniowych sztucznych sieci neuronowych. Przedstawiono w szczególności programy użytkowe opracowane na bazie Matlaba służące do uczenia i testowania sieci perceptronowych MLP, sieci radialnych RBF oraz sieci typu Support Vector Machine (SVM). Ostatni rozdział omawia pakiet programów ICALAB zawierający zbiór programów do ślepej separacji i dekonwolucji sygnałów. Pakiet ten należy do najczęściej używanych na świecie programów w tej dziedzinie. Wszystkie te programy są załączone do książki na płycie CD. Spis treści: Przedmowa 1. PODSTAWY JĘZYKA SYMULACYJNEGO MATLAB   1.1. Wprowadzenie  1.2. Uruchomienie programu  1.3. Typy i formaty danych  1.4. Generacje macierzy i wektorów w Matlabie  1.5. Podstawowe operacje macierzowe i tablicowe  1.6. Operacje logiczne  1.7. Funkcje matematyczne Matlaba  1.8. Organizacja pętli  1.9. Struktury m-plików  1.10. Inne funkcje i komendy używane w strukturze m-plików  1.11. Funkcje kwadraturowe i interpolacyjne Matlaba  1.12. Edytor/debugger Matlaba  1.13. Funkcje pomocy Matlaba  Zadania i problemy    2. GRAFIKA W MATLABIE   2.1. Wiadomości podstawowe  2.3. Podstawowe funkcje graficzne  2.4. Zaawansowane funkcje graficzne  2.5. Grafika trójwymiarowa  2.6. Wykresy wektorowe  2.7. Rodzina funkcji ezplot  2.8. Animacje  2.9. Opisy rysunków  2.10. Zapisywanie i drukowanie rysunków  Zadania i problemy    3. ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE W MATLABIE   3.1. Obiekty graficzne  3.2. Właściwości obiektów graficznych  3.3. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika w Matlabie  3.4. Kompilator Matlaba  Zadania i problemy    4. METODY NUMERYCZNE ALGEBRY LINIOWEJ W MATLABIE   4.1. Normy i wskaźniki macierzowe  4.2. Transformacje i dekompozycje macierzowe  4.3. Zaawansowane operacje macierzowe  4.4. Rachunek wielomianowy w Matlabie i jego zastosowanie w teorii obwodów  Zadania i problemy    5. ZASTOSOWANIE MATLABA W ANALIZIE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH W STANIE USTALONYM   5.1. Macierzowe opisy obwodu w stanie ustalonym  5.2. Analiza obwodów jednofazowych liniowych w stanie ustalonym  5.3. Analiza obwodów trójfazowych  5.4. Analiza obwodów elektrycznych przy wymuszeniu niesinusoidalnym  5.5. Analiza wrażliwościowa obwodów liniowych  5.6. Analiza obwodów nieliniowych rezystancyjnych przy zastosowaniu aproksymacji odcinkowoliniowej  Zadania i problemy    6. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZIE STANÓW NIEUSTALONYCH   6.1. Opis układów dynamicznych równaniami stanu  6.2. Algorytmy numeryczne Eulera rozwiązywania równań stanu  6.3. Złożone algorytmy całkowania numerycznego w Matlabie  6.4. Interfejs użytkownika do rozwiązania równań różniczkowych przy zastosowaniu zbioru funkcji ode  6.5. Przykłady obliczeń numerycznych przy zastosowaniu zbioru funkcji ode  6.6. Rozwiązanie stanów nieustalonych w obwodach RLC metodą zmiennych stanu  6.7. Równania różniczkowo-różnicowe  Zadania i problemy    7. PROGRAM SIMULINK   7.1. Wprowadzenie  7.2. Modele układów dynamicznych w Simulinku  7.3. Obsługa bloków Simulinka  7.4. Symulacja rozwiązania w dziedzinie czasu  7.5. Przykłady symulacji stanów nieustalonych w obwodach elektrycznych  7.6. Symulacja stanów dynamicznych w maszynach elektrycznych  7.7. Określanie punktów równowagi w systemie dynamicznym przy użyciu Simulinka  Zadania i problemy    8. UKŁADY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW CIĄGŁYCH I DYSKRETNYCH   8.1. Reprezentacja sygnałów w Matlabie  8.2. Opisy układów i ich transformacje  8.3. Odpowiedzi czasowe układu liniowego  8.4. Charakterystyki częstotliwościowe układu  8.5. Dopasowanie charakterystyk częstotliwościowych  8.6. Aproksymacja charakterystyk częstotliwościowych filtrów analogowych  8.7. Projektowanie filtrów dyskretnych  8.8. Interfejs graficzny do projektowania filtrów  Zadania i problemy    9. ANALIZA SYGNAŁÓW DYSKRETNYCH PRZY UŻYCIU MATLABA   9.1. Dyskretna transformacja Fouriera  9.2. Analiza statystyczna sygnałów  9.3. Analiza spektralna sygnałów  9.4. Wybielanie sygnałów  9.5. Analiza składników głównych (PCA)  Zadania i problemy    10. FUNKCJE OPTYMALIZACYJNE I ICH ZASTOSOWANIA  10.1. Wprowadzenie  10.2. Opcje sterowania programami optymalizacyjnymi  10.3. Przykłady użycia programów optymalizacyjnych  Zadania i problemy    11. PROGRAMY UCZENIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH W MATLABIE   11.1. Sieć perceptronu wielowarstwowego  11.2. Sieć radialna RBF  11.3. Sieć Support Vector Machine (SVM)  11.4. Analiza porównawcza sieci RBF i SVM  Zadania i problemy    12. ŚLEPA SEPARACJA I DEKOMPOZYCJA SYGNAŁÓW - TOOLBOX ICALAB   12.1. Sformułowanie problemu dekompozycji oraz ślepej separacji sygnałów  12.2. Statyczny model liniowy ślepej separacji sygnałów  12.3. Dynamiczny model liniowy ślepej separacji  12.4. Wybór kryterium separacji  12.5. Algorytmy bazujące na statystykach drugiego rzędu  12.6. Algorytmy bazujące na statystykach wyższego rzędu  12.7. Toolbox ICALAB  12.8. Przykłady zastosowań programu ICALAB    Zadania i problemy  Literatura  Skorowidz

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Matlab dla studentów. Ćwiczenia, zadania, rozwiązania - 2619309846

24,00 zł

Matlab dla studentów. Ćwiczenia, zadania, rozwiązania Salma Press (Witkom)

INFORMATYKA

Ta książka wprowadzi Czytelników w świat Matlaba - świat nieograniczonych możliwości obliczeń inżynierskich i naukowych, tworzenia grafiki i prowadzenia symulacji układów dynamicznych. Książka przeznaczona jest głównie dla studentów studiów technicznych, ale korzystać z niej mogą również studenci studiów nietechnicznych, doktoranci, inżynierowie i pracownicy naukowi zainteresowani poznaniem tego środowiska obliczeniowego. Początkujący użytkownicy Mallaba znajdą w niej wiadomości o podstawach pracy w Matlabie i sposobie korzystania z szerokiej gamy wbudowanych funkcji. Bardziej zaawansowani użytkownicy dowiedzą się, jak pisać własne programy, obliczać i symulować układy dynamiczne, korzystać z wbudowanych i tworzyć własne procedury numeryczne. W kolejnych rozdziałach znajdują się przykłady i ćwiczenia, które pozwalają na prak

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Matlab dla naukowców i inżynierów - 2825102761

59,00 zł

Matlab dla naukowców i inżynierów wydawnictwo naukowe pwn

Nauki ścisłe >Matematyka

Matlab jest pakietem do szybkich obliczeń numerycznych i wizualizacji wyników, To najbardziej rozpowszechnione dziś narzędzie inżynierskie. Jego zaletą jest interakcyjne środowisko pracy, obejmujące setki wbudowanych funkcji do obliczeń technicznych, grafiki i animacji. Ponadto Matlab pozwala na szersze zastosowania dzięki własnemu językowi programowania wysokiego poziomu.Książka Matlab: dla naukowców i inżynierów zawierająca przemawiające do wyobraźni ilustracje, pisana jest swobodnym stylem, który pokazuje jak można czerpać radość korzystając z Matlaba.Książka: Omawia nowe funkcje i aplikacje, w tym nowy mechanizm obliczeń symbolicznych w Matlabie 7.8 (dostępny od marca 2009). Zawiera dwa zestawy przejrzystych lekcji do nauki podstawowych funkcji Matlaba. Zawiera zaktualizowane polecenia, przykłady, rysunki i wykresy. Przybliża użytkownikom Matlaba w ciągu dosłownie kilku godzin. Obejmuje funkcje podstawowe, zaawansowane i specjalne. Jest świetnym uzupełnieniem kursów Matlaba. Może stanowić samodzielny podręcznik i podręczne narzędzie pracy....

Sklep: Prolibri.pl

Metody optymalizacji z MATLAB - 2212844868

34,80 zł

Metody optymalizacji z MATLAB NAKOM

Informatyka

Celem niniejszej książki jest pokazanie szerokich możliwości wykorzystania programu MATLAB do rozwiązania zagadnień praktycznej optymalizacji. Omówiono tu ćwiczenia laboratoryjne do dwunastu tematów, obejmujących zarówno tradycyjne zagadnienia, jak i nowoczesne problemy optymalizacji. Każdy z tych tematów zawiera elementy teorii oraz zestaw zadań laboratoryjnych wraz z komentarzami. W skład ćwiczeń laboratoryjnych wchodzi rozwiązywanie zadań z użyciem uniwersalnego języka programowania wysokiego poziomu MATLAB. Książka ta przeznaczona jest dla wszystkich, którzy w swojej pracy naukowej czy dydaktycznej potrzebują łatwego narzędzia do obliczeń optymalizacyjnych i do efektywnej prezentacji wyników. Adresowana jest również do studentów różnych wydziałów wyższych szkół technicznych i ekonomicznych, inżynierów oraz pracowników naukowych, którzy w praktyce spotykają się z zagadnieniami optymalizacji. O autorze: Prof. dr hab. inż. Aleksander Ostanin zajmuje się pracą naukową i dydaktyczną na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Obszar jego zainteresowań to m.in. komputerowe metody analizy, modelowania, sterowania i optymalizowanego projektowania procesów i obiektów dynamicznych z wykorzystaniem programu MATLAB. Jest autorem kilkuset publikacji krajowych i zagranicznych.

Sklep: Albertus.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2847801152

50,20 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab Wydawnictwo Naukowe PWN

TechnikaPodręcznik i książki edukacyjneInformatyka

Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów.Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: NaszaSzkolna.pl

Modelowanie i symulacja układów fizycznych Matlab/Simulink - 2619309584

21,00 zł

Modelowanie i symulacja układów fizycznych Matlab/Simulink Politechnika Białostocka

INFORMATYKA

W skrypcie omówiono podstawowe zagadnienia modelowania i stymulacji układów, ze szczególnym uwzględnieniem układów technicznych. Główny nacisk położono na techniki budowy modeli, świadomie ograniczając się do układów dyskretnych. Powiązano praktykę wybranych zagadnień modelowania i stymulacji z ogólnie dostępnym środowiskiem programistycznym Matlab/Simulink. Szczegółowo omówione przykłady (zaczynając od najprostszych), rozwiązane w środowisku Matlab/Simulink, dobrano w oparciu o wieloletnią praktykę dydaktyczną autora z zakresu szeroko rozumianej mechaniki i użytkowych technik komputerowych. Zaprezentowane wiadomości mogą stanowić element bazy wiedzy teoretyczno

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2844822958

59,00 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab wydawnictwo naukowe pwn

Nauki ścisłe >Informatyka

Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów.Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: Prolibri.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2848938195

42,21 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura > Lit. fachowa

Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: Ksiazki-medyczne.eu

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab - 2848590929

40,88 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES Obliczenia w środowisku MatLab Wydawnictwo Naukowe PWN

Książki > Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo > Technika. Mechanika techniczna > Budownictwo

"Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu

Sklep: ksiazki-naukowe.pl

Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna - 2836914387

52,06 zł

Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Książka w przejrzysty sposób opisuje dwie istotne metody obliczania konstrukcji: metodę przemieszczeń dla konstrukcji prętowych i metodę elementów skończonych (MES), które są podstawą działania profesjonalnych programów komputerowych stosowanych przez inżynierów. Podczas nauczania studentów przedmiotu Mechanika budowli daje się zauważyć duży problem w zrozumieniu istoty tych metod, a tym bardziej ich aplikacji. Niniejsze opracowanie w przystępny sposób omawia podstawy obu metod tak, aby po zapoznaniu się z ich zasadami, student mógł samodzielnie rozwiązać dane zadanie dotyczące rozpatrywanego systemu konstrukcyjnego. Rozważania teoretyczne poparte są licznymi przykładami, z których wiele znalazło odzwierciedlenie w obliczeniach w środowisku nowoczesnego programu Matlab. Rozwiązywane w tym środowisku zadania umożliwiają prześledzenie realizacji kolejnych etapów algorytmu metody elementów skończonych, co wpływa na lepsze i bardziej dogłębne zrozumienie istoty tej metody. Przykłady te oddają również prostotę posługiwania się programem Matlab i jego wiele korzystnych cech, co zachęca do szerokiego korzystania z tego środowiska obliczeniowego, zarówno w zakresie obliczeń metodą elementów skończonych, jak i wszędzie tam, gdzie występuje Nazwa - Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MatLab Oryginalny tytuł - On Photography Autor - Chmielewski Tadeusz, Nowak Henryk, Sadecka Lilianna Oprawa - Miękka Wydawca - Helion Kod ISBN - 9788301187057 Kod EAN - 9788301187057 Rok wydania - 2016 Język - PL Tłumacz - Sikorski Witold, Dąbkowska-Kowalik Małgorzata Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 226 Podatek VAT - 5% Premiera - 2016-08-15

Sklep: InBook.pl

szukaj w Kangoo matlab

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z matlab

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.655, t2=0, t3=0, t4=0.042, t=0.655

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2018 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER