rury

- znaleziono 40283 produkty w 100 sklepach

Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej - 2619309080

95,00 zł

Rury kanalizacyjne, tom III. Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej Politechnika Świętokrzyska

BUDOWNICTWO

Monografia ?RURY KANALIZACYJNE" jest pierwszą w kraju tak obszerną publikacją podejmującą problem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur kanalizacyjnych oraz metod ich wymiarowania z uwzględnieniem zmian w projektowaniu i konstruowaniu rur z nowych materiałów lub nowymi technologiami, jakie zaistniały w kraju i za granicą na przełomie XX i XXI wieku. W roku 2001 ukazał się tom I monografii pt.: ?Własności materiałowe", w którym dokonano prezentacji i analizy właściwości materiałowych rur. Podano przegląd specyficznych właściwości rur z tworzyw sztucznych, w tym omówiono problematykę ich trwałości. Przeprowadzono analizę współczynnika bezpieczeństwa rur wykonanych z różnych materiałów oraz sformułowano kryteria doboru rozwiązań materiałowych rur. W oparciu o wyniki własnych wieloletnich badań przewodów kanalizacyjnych w kraju techniką video dokonano analizy ich stanu technicznego. Przeprowadzono także analizę wpływu czynników zewnątrz- i wewnątrzkanałowych na trwałość przewodów kanalizacyjnych. W roku 2004 ukazał się tom II monografii pt.: ?Projektowanie konstrukcji", w którym dokonano analizy problematyki doboru obciążeń dla rur kanalizacyjnych ułożonych w gruncie, ustalania wielkości sił wewnętrznych oraz wymiarowania konstrukcji kanałowych. Poddano krytycznej analizie metody wcześniej stosowane przy obliczeniach konstrukcji kanałowych, a następnie przedstawiono metody obecnie stosowane. Podano metody umożliwiające projektowanie kanałów o dowolnych przekrojach (kołowe, jajowe, dzwonowe, prostokątne) o konstrukcjach sztywnych i podatnych. Zaprezentowano metodę obliczeń konstrukcji kanałów dawno ułożonych w gruncie, przydatną przy dokonywaniu ekspertyz konstrukcyjnych kanałów już eksploatowanych. W związku z dynamicznym rozwojem bezwykopowych technologii budowy i odnowy kanałów podano także metody wymiarowania konstrukcji kanałowych budowanych lub odnawianych bezwykopowo. Zamieszczono w nim także metodykę umożliwiającą optymalizację nośności i konstrukcji monolitycznych kanałów żelbetowych. Na zakończenie tomu II została zaproponowana trzeciej generacji metoda projektowania konstrukcji kanałowych. Odróżnia się ona od pozostałych metod: a) projektowaniem konstrukcji kanałowej na ściśle określony prognozowany okres jej eksploatacji b) uwzględnieniem w toku obliczeniowym czynników eksploatacyjnych destrukcyjnie oddziałujących na konstrukcję kanałową w trakcie jej eksploatacji. W tomie III pt.: ?Rury o konstrukcji sztywnej i sprężystej" dokonano prezentacji następujących rur kanalizacyjnych zarówno krajowych jak i zagranicznych: rurdawniej używanych (drewnianych, kamiennych i ceglanych), rur kamionkowych, bazaltowych, betonowych i żelbetowych, z betonu sprężonego, polimerobetonowych, rur azbestowo-cementowych, fibrobetonowych, stalowych oraz z żeliwa szarego i sferoidalnego. Pokazano rozwiązania wcześniej stosowane z niektórych materiałów np. betonu czy kamionki, obecnie będące przedmiotem eksploatacji, a także rozwiązania z tych samych materiałów najnowszej generacji, obecnie stosowane, o zdecydowanie korzystniejszych parametrach materiałowo-konstrukcyjnych oraz zdecydowanie trwalszych sposobach ich łączenia. Niektóre z prezentowanych rozwiązań np. rury bazaltowe czy fibrobetonowe nie są w chwili obecnej produkowane w kraju, inne np. rury azbestowo-cementowe nie są już produkowane, ale nadal są eksploatowane. W monografii dokonano także prezentacji rur stosowanych w bezwykopowej budowie i bezwykopowej odnowie sieci kanalizacyjnych. W prezentowanej monografii zestawiono własności tych rur, opisano technologie ich produkcji, ich asortyment, sposoby łączenia, wymagania dotyczące parametrów rur i zakresu niezbędnych badań, a także dokonano prezentacji innych wyrobów kanalizacyjnych wykonywanych z tego samego materiału co rury. Tom III stanowi zatem vademecum rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur o konstrukcjach sztywnych i sprężystych umożliwiający projektantom dobór najbardziej efektywnych rozwiązań dla konkretnych warunków ich wbudowania. W tomie III pominięto prezentację rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologii budowy wielkowymiarowych betonowych kolektorów kanalizacyjnych monolitycznych z zastosowaniem technologii tradycyjnych, form pneumatycznych, betonu odpowietrzanego, technologii monolityczno-prefabrykowanych, czy prefabrykowanych o przekrojach niekołowych dwu- lub trzyczęściowych. Rozwiązania te zostały już wcześniej zaprezentowane w książce: Kuliczkowski A.: ?Projektowanie konstrukcji przewodów kanalizacyjnych ", skrypt nr 356, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2000, s. 290. Stanowią one alternatywę głównie dla wielkowymiarowych kolektorów kanalizacyjnych z niektórych materiałów opisanych w prezentowanym tomie III monografii ?Rury kanalizacyjne". Informacje zawarte łącznie w tomach I, II i III monografii ?Rury kanalizacyjne" umożliwiają wykonywanie przez projektantów dowolnych projektów konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych budowanych tradycyjną metodą w wykopie jak również metodami bezwykopowymi, a także bezwykopowo odnawianych. W chwili obecnej istnieje pilna potrzeba opracowania IV tomu monografii dotyczącego prezentacji aktualnie stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych rur podatnych, wykonywanych z tworzyw sztucznych, których niektóre własności opisane zostały już w tomie I. U w a g a: Ze względu na dynamiczny rozwój technologii produkcji rur oraz kilkuletni okres przygotowywania monografii do druku, aktualny (w chwili jej czytania) asortyment rur i ich parametry techniczne mogą różnić się od zamieszczonych w tej monografii. Spis treści: Przedmowa Rozdział 1. RURY I KANAŁY DAWNIEJ STOSOWANE 1.1. Rys historyczny rozwoju kanalizacji 1.2. Rury i kanały drewniane 1.3. Kanały ceglane 1.4. Kanały kamienne Literatura Rozdział 2. RURY KANALIZACYJNE KAMIONKOWE 2.1. Uwagi wstępne 2.2. Technologia produkcji rur 2.2.1. Surowce do produkcji rur 2.2.2. Cykl produkcyjny z charakterystyką surowców podstawowych 2.2.3. Przygotowanie mas na ?mokro" 2.2.4. Przygotowanie mas na ?sucho" na wydziały produkcyjne 2.2.5. Formowanie i suszenie wyrobów 2.2.6. Szkliwienie i wypalanie wyrobów 2.2.7. Kontrola jakości i wymiarów rur, montaż uszczelek oraz przechowywanie wyrobów 2.3. Własności materiałowe kamionki i rur kamionkowych 2.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 2.3.2. Odporność chemiczna i biologiczna 2.3.3. Odporność na ścieranie 2.3.4. Szczelność 2.3.5. Chropowatość 2.3.6. Wytrzymałość mechaniczna i nośność rur 2.4. Asortyment rur produkowanych w kraju 2.5. Asortyment rur produkowanych za granicą 2.5.1. Uwagi wstępne 2.5.2. Rury kielichowe 2.5.3. Rury kamionkowe bezkielichowe 2.6. Asortyment rur stosowanych w metodach bezwykopowych 2.6.1. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej budowie kanałów 2.6.2. Asortyment rur stosowanych w bezwykopowej odnowie kanałów 2.7. Sposoby łączenia rur 2.7.1. Złącza dawniej stosowane 2.7.2. Złącza obecnie stosowane 2.7.2. L Złącza rur kamionkowych kielichowych układanych w wykopach 2.7.2.2. Złącza rur kamionkowych bezkielichowych układanych w wykopach 2.7.2.3. Złącza rur kamionkowych układanych metodami bezwykopowymi 2.7.2.4. Inne połączenia 2.8. Inne kamionkowe wyroby kanalizacyjne 2.9. Wymagania i zalecane badania rur 2.9.1. Wymagania stawiane rurom kamionkowym 2.9.2. Zalecane badania rur Literatura Rozdział 3. RURY BAZALTOWE 3.1. Uwagi wstępne 3.2. Technologia produkcji rur 3.3. Własności materiałowe bazaltu i rur bazaltowych 3.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 3.3.2. Odporność chemiczna 3.3.3. Chropowatość i ścieralność 3.4. Asortyment rur 3.5. Sposoby łączenia rur 3.6. Inne wyroby kanalizacyjne z zastosowaniem bazaltu 3.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań Literatura Rozdział 4. RURY BETONOWE I ŻELBETOWE 4.1. Uwagi wstępne 4.2. Technologia produkcji rur 4.2. L Surowce do produkcji rur betonowych i żelbetowych 4.2.1.1. Cement 4.2.1.2. Kruszywo 4.2.1.3. Woda 4.2.1.4. Stal 4.2.2. Cykl produkcyjny 4.3. Własności materiałowe betonu i rur betonowych 4.3.1. Zestawienie najistotniejszych własności 4.3.1.1. Ciężar objętościowy 4.3.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 4.3.1.3. Współczynnik sprężystości podłużnej 4.3.1.4. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu oraz granica plastyczności 4.3.1.5. Przewodność cieplna i wydłużenie termiczne 4.3.1.6. Oporność elektryczna 4.3.1.7. Ścieralność 4.3.1.8. Odporność chemiczna 4.3.1.9. Nośność rur 4.4. Asortyment rur betonowych i żelbetowych 4.4.1. Asortyment rur według BN-83/8971-06.00 4.4.2. Rury oferowane przez firmę PV Prefabet Kluczbork 4.4.3. Rury oferowane przez firmę Betras 4.4.4. Rury oferowane przez firmę Hume Rohr 4.4.5. Rury oferowane przez firmę Risse Beton 4.4.6. Rury oferowane przez firmę Haba-Beton 4.4.7. Rury betonowe i żelbetowe z wewnętrznymi wykładzinami ochronnymi z PVC i PE-HD 4.5. Sposoby łączenia rur 4.5.1. Stosowane wcześniej złącza rur według normy BN-83/8971-06.00 4.5.2. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Steinhoff 4.5.2. L Połączenia rur za pomocą uszczelki Ankerplus 4.5.2.2. Połączenia rur za pomocą uszczelki LK 4.5.2.3. Połączenia rur za pomocą uszczelki Rollring 4.5.2.4. Połączenia rur za pomocą systemu AF 150 4.5.2.5. Połączenia rur za pomocą uszczelki dodatkowej Pressprofil 4.5.2.6. Połączenia rur stosowanych w metodach bezwykopowych za pomocą uszczelki dodatkowej Rund-Pressprofil 4.5:2.7. Połączenia elementów studni za pomocą uszczelki SD-Victory 4.5.2.8. Połączenia elementów studni za pomocą innych uszczelek 4.5.3. Połączenia rur i elementów studni za pomocą systemów uszczelnień oferowanych przez firmę Forsheda 4.5.4. Połączenia rur Hume Rohr 4.5.5. Złącza rur przeciskowych firm PV Prefabet Kluczbork i Betras 4.6. Inne wyroby kanalizacyjne 4.6.1. Produkty firmy BS 4.6.1.1. Typoszereg studzienek kanalizacyjnych BS 4.6.1.2. Opis elementów wyposażenia studzienki 4.7. Wymagania stawiane rurom oraz rodzaj zalecanych badań Literatura Rozdział 5. RURY Z BETONU SPRĘŻONEGO 5.1. Uwagi wstępne 5.2. Technologia produkcji rur 5.2.1. Idea sprężania konstrukcji 5.2.2. Surowce 5.2.3. Technologia produkcji rur 5.2.3.1. Wiadomości wstępne 5.2.3.2. Metody hydrauliczne 5.2.3.3. Metody termiczne 5.2.3.4. Rury samosprężne 5.2.3.5. Metody mechaniczne 5.3. Własności materiałowe betonu sprężonego i rur z betonu sprężonego 5.4. Asortyment rur 5.4.1. Rury dawniej stosowane 5.4.2. Rury produkowane w kraju 5.5. Sposoby łączenia rur 5.5.1. Sposoby łączenia dawniej stosowane 5.5.2. Połączenia rur krajowych Betras 5.6. Wymagania i zalecane badania rur Literatura Rozdział 6. RURY POLIMEROBETONOWE 6.1. Uwagi wstępne 6.2. Technologia produkcji rur 6.2. L Surowce do produkcji rur z polimerobetonu 6.2.2. Cykl produkcyjny rur 6.3. Własności polimerobetonu i rur polimerobetonowych 6.3.1. Podstawowe własności polimerobetonu 6.3.2. Odporność chemiczna rur 6.3.3. Ścieralność 6.3.4. Chropowatość 6.3.5. Nasiąkliwość 6.3.6. Nośność 6.3.7. Porównanie wybranych własności mechanicznych i fizycznych rur polimerobetonowych i betonowych 6.4. Asortyment rur 6.4.1. Rury kanalizacyjne układane tradycyjnymi metodami w wykopie 6.4.1.1. Rury o przekroju kołowym 6.4.1.2. Rury o przekroju jajowym 6.4.2. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach bezwykopowych 6.4.2.1. Rury przeciskowe o przekroju kołowym 6.4.2.2. Rury przeciskowe stosowane w metodach bezwykopowych 6.4.2.3. Rury stosowane do bezwykopowej odnowy kanałów 6.5. Sposoby łączenia rur 6.6. Inne wyroby kanalizacyjne 6.6. L Studnie kanalizacyjne i zbiorniki 6.6.2. Kształtki siodłowe 6.6.3. Elementy połączeniowe rur ze studzienkami 6.7. Wymagania i zalecane badania 6.7.1. Zakres badań Literatura Rozdział 7. RURY AZBESTOWO-CEMENTOWE 7.1. Uwagi wstępne 7.2. Technologia produkcji rur 7.2.1. Surowce do produkcji rur 7.2.1.1. Surowce do produkcji rur azbestowo-cementowych 7.2.1.2. Azbest 7.2.1.3. Cement 7.2.1.4. Woda 7.2.2. Technologia produkcji 7.2.2.1. Uwagi wstępne 7.2.2.2. Produkcja rur ciśnieniowych bezkielichowych 7.2.2.3. Produkcja rur bezciśnieniowych 7.3. Własności materiałów i rur azbestowo-cementowych 7.3.1. Ciężar objętościowy 7.3.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 7.3.3. Wytrzymałość na zginanie i uderzenia 7.3.4.' Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 7.3.5. Granica plastyczności oraz współczynnik sprężystości podłużnej 7.3.6. Przewodność cieplna oraz wydłużenie termiczne 7.3.7. Oporność elektryczna 7.3.8. Odporność termiczna 7.3.9. Odporność chemiczna 7.3.10. Chropowatość 7:3.11. Ścieralność 7.4. Asortyment rur 7.4.1. Uwagi wstępne 7.4.2. Rury ciśnieniowe 7.4.3. Rury bezciśnieniowe 7.4.4. Rury stosowane do budowy płaszczy i filtrów studziennych 7.4.5. Izolacje rur azbestowo-cementowych 7.5. Sposoby łączenia rur 7.5.1. Uwagi wstępne 7.5.2. Złącza typu ?Simplex" 7.5.3. Złącza typu ?Gibault" 7.5.4. Złącza klinowe 7.6. Wymagania i zalecane badania 7.7. Regulacje prawne dotyczące azbestu i rur azbestowo-cementowych 7.7.1. Uwagi ogólne 7.7.2. Regulacje prawne 7.7.3. Koszty i sposoby utylizacji rur azbestowo-cementowych Literatura Rozdział 8. RURY FIBROBETONOWE 8.1. Uwagi wstępne 8.2. Surowce stosowane w procesie produkcji rur 8.3. Technologia produkcji 8.4. Własności fibrobetonu i rur fibrobetonowych 8.4.1. Uwagi wstępne 8.4.2. Ciężar objętościowy 8.4.3. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 8.4.4. Wytrzymałość na zginanie 8.4.5. Udarność 8.4.6. Wytrzymałość zmęczeniowa 8.4.7. Odporność na pękanie 8.4.8. Współczynnik odkształcalności termicznej 8.4.9. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 8.4.10. Odkształcalność pod wpływem obciążenia 8.4.11. Moduł sprężystości 8.4.12. Przewodność cieplna 8.4.13. Odporność chemiczna 8.4.14. Odporność na wysoką temperaturę 8.4.15. Ścieralność 8.4.16. Chropowatość 8.4.17. Nasiąkliwość 8.4.18. Mrozoodporność 8.5. Asortyment rur 8.6. Sposoby łączenia rur 8.7. Inne wyroby kanalizacyjne 8.8. Wymagania i zalecane badania Literatura Rozdział 9. RURY STALOWE 9.1. Uwagi wstępne 9.2. Surowce do produkcji rur 9.2.1. Niestopowe stale stosowane w rurach 9.2.2. Stale niskostopowe drobnoziarniste 9.2.3. Stale niskostopowe obrabiane cieplno-plastycznie 9.2.4. Stale niskostopowe ulepszane cieplnie 9.3. Technologia produkcji rur stalowych 9.3.1. Uwagi wstępne 9.3.2. Rury stalowe spawane wzdłużnie 9.3.3. Spawanie spiralne 9.3.4. Zgrzewanie prądami wysokiej częstotliwości 9.4. Własności materiałowe stali 9.4.1. Podstawowe własności stali 9.4.1.1. Ciężar objętościowy 9.4.1.2. Wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie 9.4.1.3. Wydłużenie całkowite po rozerwaniu 9.4.1.4. Granica plastyczności 9.4.1.5. Współczynnik sprężystości podłużnej 9.4.1.6. Przewodność cieplna 9.4.1.7. Wydłużenie termiczne 9.4.1.8. Oporność elektryczna 9.4.2. Własności stali istotne przy stosowaniu rur stalowych 9.5. Asortyment rur stalowych 9.5.1. Uwagi wstępne 9.5.2. Asortyment rur dawniej stosowanych 9.5.2.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane 9.5.2.2. Rury stalowe spiralnie spawane 9.5.3. Asorryment rur obecnie stosowanych 9.5.3.1. Rury stalowe wzdłużnie spawane 9.5.3.2. Rury stalowe spiralnie spawane 9.5.3.3. Rury stalowe zgrzewane prądami wysokiej częstotliwości 9.5.3.4. Rury stalowe z wewnętrzną powłoką cementową 9.6. Zabezpieczenia antykorozyjne rur 9.6.1. Uwagi wstępne 9.6.2. Asfaltowanie rur 9.6.3. Powłoki zewnętrzne polietylenowe 9.6.3.1. Uwagi wstępne 9.6.3.2. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na zimno 9.6.3.3. Izolacja rur taśmami polietylenowymi na gorąco - metoda Synergy 9.6.3.4. Polietylenowa izolacja rur metodą wytłaczania 9.6.4. Cynkowanie powłoki zewnętrznej rur 9.6.5. Zewnętrzna powłoka z zaprawy cementowej 9.6.6. Zróżnicowane rozwiązania powłok zewnętrznych na wybranych przykładach 9.6.7. Powłoki wewnętrzne poliuretanowe i epoksydowe 9.6.8. Powłoki wewnętrzne z zaprawy cementowej 9.7. Sposoby łączenia rur 9.8. Wymagania i zalecane badania rur Literatura Rozdział 10. RURY ŻELIWNE 10.1. Uwagi wstępne 10.2. Surowce do produkcji rur 10.2.1. Uwagi ogólne 10.2.2. Żeliwo szare 10.2.2.1. Struktura żeliwa szarego 10.2.2.2. Gatunki żeliwa szarego 10.2.2.3. Modyfikacja żeliwa szarego 10.2.3. Żeliwo sferoidalne 10.2.3.1. Struktura żeliwa sferoidalnego 10.2.3.2. Skład chemiczny żeliwa sferoidalnego 10.3. Technologie produkcji rur żeliwnych 10.3.1. Podział stosowanych technologii 10.3.2. Technologia odlewania odśrodkowego z zastosowaniem kokil 10.3.3. Technologia odlewania grawitacyjnego w formach piaskowych 10.3.4. Technologia odlewania półciągłego 10.4. Własności materiałowe żeliwa i rur żeliwnych 10.5. Asortyment rur żeliwnych 10.5.1. Rury kanalizacyjne stosowane w metodach wykopowych 10.5.1. L Rury kanalizacyjne z żeliwa szarego produkcji krajowej 10.5.1.2. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji krajowej 10.5.1.3. Rury kanalizacyjne z żeliwa sferoidalnego produkcji zagranicznej 10.5.1.3.1. Uwagi ogólne 10.5.1.3.2. Grawitacyjne rury kielichowe systemu INTEGRAL 10.5.1.4. Ciśnieniowe rury kielichowe systemu INTEGRAL 10.5.2. Rury z żeliwa sferoidalnego stosowane w technologiach bezwykopowych 10.5.3. Powłoki ochronne rur żeliwnych 10.5.3.1. Zewnętrzne powłoki ochronne 10.5.3.2. Wewnętrzne powłoki ochronne 10.6. Sposoby łączenia rur żeliwnych 10.6.1. Złącza kołnierzowe 10.6.2. Złącza kielichowe 10.6.2.1. Złącza kielichowe doszczelniane 10.6.2.2. Złącza kielichowe gwintowane 10.6.2.3. Złącza kielichowe dławicowe 10.6.2.4. Złącza kielichowe systemu TYTON nieblokowane 10.6.2.5. Złącza kielichowe systemu TYTON blokowane 10.6.3. Rodzaje uszczelek stosowanych w połączeniach rur żeliwnych 10.7. Inne wyroby kanalizacyjne 10.8. Wymagania i zalecane badania 10.8.1. Wymagania stawiane rurom z żeliwa sferoidalnego 10.8.1.1. Wymagania techniczne 10.8.1.2. Wymagania dotyczące funkcjonalności 10.8.2. Wymagania stawiane rurom z żeliwa szarego 10.8.3. Badania rur z żeliwa sferoidalnego 10.8.4. Badania rur z żeliwa szarego Literatura

Sklep: ksiegarnia.edu.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica L 43mm długość 640mm HONDA ST1100ABS 1996-2002 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790535

387,20 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica L 43mm długość 640mm HONDA ST1100ABS 1996-2002 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > HONDA

TLT rury nośne teleskopów lag średnica L 43mm długość 640mm HONDA ST 1100 ABS 1996-2002 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: L 43długość rury w [mm]: 640Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 535mm YAMAHA FZ8 2010- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790729

387,20 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 535mm YAMAHA FZ8 2010- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > YAMAHA

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 535mm YAMAHA FZ 8 2010- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 43długość rury w [mm]: 535Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 669mm HONDA VF750C 1993-2001 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790894

378,40 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 669mm HONDA VF750C 1993-2001 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > HONDA

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 669mm HONDA VF 750 C 1993-2001 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 41długość rury w [mm]: 669Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 616mm HONDA VT750 USA 07- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790895

378,40 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 616mm HONDA VT750 USA 07- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > HONDA

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 616mm HONDA VT 750 USA 07- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 41długość rury w [mm]: 616Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 525mm KAWASAKI ZX9R 1994-1995 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790597

378,40 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 525mm KAWASAKI ZX9R 1994-1995 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 525mm KAWASAKI ZX 9 R 1994-1995 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 41długość rury w [mm]: 525Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 39mm długość 560mm KAWASAKI W800 2014- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790954

369,60 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 39mm długość 560mm KAWASAKI W800 2014- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 39mm długość 560mm KAWASAKI W 800 2014- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku. Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH Motocyklistów Dane techniczne: średnica rury w [mm]: 39 długość rury w [mm]: 560 Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 567mm KAWASAKI ZX9 2002-2003 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790596

435,60 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 567mm KAWASAKI ZX9 2002-2003 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 567mm KAWASAKI ZX 9 2002-2003 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 46długość rury w [mm]: 567Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 516mm KAWASAKI GTR1400 2013- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790959

387,20 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 516mm KAWASAKI GTR1400 2013- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 516mm KAWASAKI GTR 1400 2013- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku. Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH Motocyklistów Dane techniczne: średnica rury w [mm]: 43 długość rury w [mm]: 516 Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 650mm YAMAHA TDM850 1996-2001 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790731

387,20 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 650mm YAMAHA TDM850 1996-2001 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > YAMAHA

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 650mm YAMAHA TDM 850 1996-2001 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 43długość rury w [mm]: 650Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 520mm DUCATI 848 11- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790888

387,20 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 520mm DUCATI 848 11- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > DUCATI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 43mm długość 520mm DUCATI 848 11- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 43długość rury w [mm]: 520Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 569mm KAWASAKI ZX6 2002-2004 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790575

435,60 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 569mm KAWASAKI ZX6 2002-2004 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 569mm KAWASAKI ZX 6 2002-2004 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 46długość rury w [mm]: 569Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 642mm SUZUKI GSX1400 2001-2006 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790680

435,60 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 642mm SUZUKI GSX1400 2001-2006 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > SUZUKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 642mm SUZUKI GSX 1400 2001-2006 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 46długość rury w [mm]: 642Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 602mm KAWASAKI ZX6 1998-1999 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790573

435,60 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 602mm KAWASAKI ZX6 1998-1999 TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > KAWASAKI

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 46mm długość 602mm KAWASAKI ZX 6 1998-1999 TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 46długość rury w [mm]: 602Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 528mm TRIUMPH Daytona 675 2006- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli SUPER CENY sklep motocyklowy MOTORUS.PL - 2863790854

378,40 zł

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 528mm TRIUMPH Daytona 675 2006- TLT MOTOR TECROL rury amortyzatorów teleskopów lagi do motocykli... TLT MOTOR

ZAWIESZENIE/LAGI rury nośne teleskopów > TRIUMPH

TLT rury nośne teleskopów lag średnica 41mm długość 528mm TRIUMPH Daytona 675 2006- TLT Motor rury nośne teleskopów lagi laga są produkowane przez Polską firmę od 2001 roku.Rury amortyzatorów czyli teleskopów LAG firmy TLT TECROL są sprzedawane na rynkach zachodnich i posiadają wiele pozytywnych opinii i ZADOWOLONYCH MotocyklistówDane techniczne:średnica rury w [mm]: 41długość rury w [mm]: 528Zdjecie poglądowe.

Sklep: Motorus.pl

szukaj w Kangoo rury

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

rury

- znaleziono 1 polecany sklep

 

sklep Rpmotorsport.pl

w rejestrze od 2006r.

tel. b/d, Jazgarzew

Części i akcesoria samochodowe, sklep tuningowy, forum i serwis mechaniczny.

japan racing - turbo works - hawk performance - millers oils - alpine ...

opinie:35

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z rury

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.668, t2=0, t3=0, t4=0.042, t=0.668

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER