wcze

- znaleziono 75 produktów w 18 sklepach

Nasiona 1 1,5g Marchew jadalna śred/wcze - 2620337778

1,27 zł

Nasiona 1 1,5g Marchew jadalna śred/wcze Nasiona

Sezonowe > Nasiona

opis

Sklep: ZarzeccyDrogerie.pl

Inne tradycje - John Ashbery - 2837070057

29,21 zł

Inne tradycje - John Ashbery

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Tom essejów inne Tradycje (other Traditions) powstał z wykładów, które Ashbery wygłosił w roku akademickim 1989-1990 na Uniwersytecie Harvarda w ramach cyklu Charles Eliot Norton Lectures, prowadzonych wcze"niej między innymi przez Umberta Eco, Octavia Paza, Thomasa Stearnsa Eliota, Jorze Luisa Borgesa, Itala Calvino, a także Czesława Miłosza. Ashbery pokazuje w swojej ksišżce, że literatura nowoczesna nie jest wcale jednolita, że jej główny nurt, który w tradycji anglojęzycznej wyznaczajš nazwiska Yeatsa, Ponda i Eliota, pomija niezwykle ciekawe projekty poetyckie, niebieszczšce się w spójnym obrazie "wysokiego modernizmu". Nie ma jednej nowoczesno"ci. Przeciwnie: istnieje bardzo wiele różnych tradycji, które czasem wchodzš ze sobš w dialog, czasem w otwarty konflikt, ale najczę"ciej rozwijajš się obok siebie, nie dbajšc o to, co dzieje się na głównym trakcie. Ashbery wydobywa z archiwum sze"ciu autorów (Johna Clare?a, Thomasa Lovella Beddoesa, Raymonda Roussela, Johna Wheelwrighta, Laurę Riding i Davida Schuberta), których nie znajdziemy na oficjalnych mapach literatury modernistycznej. Proponuje zupełnie inny sposób mówienia i pisania o poezji, niepodobny do niczego, co znane. Robi to po to, by zmienić historycznoliterackš kartografię i ożywić skostniały do reszty dyskurs współczesnej krytyki. Nazwa - Inne tradycje Oryginalny tytuł - Other traditions Autor - John Ashbery Oprawa - Miękka Wydawca - ha!art Kod ISBN - 9788389911933 Kod EAN - 9788389911933 Wydanie - 1 Rok wydania - 2008 Język - polski Tłumacz - Jankiewicz Grzegorz Seria wydawnicza - Linia krytyczna Format - 13.0x20.0cm Ilość stron - 185 Podatek VAT - 5% Premiera - 2008-06-05

Sklep: InBook.pl

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - Anna Rakowska - 2858090941

41,12 zł

Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - Anna Rakowska

Książki & Multimedia > Książki

Opis - Pro­blem sto­sun­ku pra­cow­ni­ków do spraw zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem i hi­gie­ną pra­cy, któ­ry w śro­do­wi­sku przed­się­bior­stwa prze­kształ­ca się z cza­sem w okre­ślo­ny zbiór po­wszech­nie ak­cep­to­wa­nych wzo­rów kul­tu­ro­wych, jest waż­ną czę­ścią kul­tu­ry or­ga­ni­za­cyj­nej przed­się­bior­stwa. Te­mat pod­ję­ty przez Au­tor­ki jest nie­wąt­pli­wie waż­ny dla prak­ty­ki za­rzą­dza­nia, tym bar­dziej, że wciąż nie­wie­le jest pu­bli­ka­cji na ten te­mat, zwłasz­cza ta­kich, w któ­rych za­war­te są wy­ni­ki ba­dań em­pi­rycz­nych. Re­cen­zo­wa­na pra­ca nie­wąt­pli­wie wy­peł­nia tę lu­kę (...)Książ­ka zo­sta­ła wy­raź­nie po­dzie­lo­na na dwie czę­ści: teo­re­tycz­ną i ba­daw­czą. W tej pierw­szej za­war­te są roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce związ­ku mię­dzy kul­tu­rą or­ga­ni­za­cyj­ną a kul­tu­rą bez­pie­czeń­stwa, kształ­to­wa­nia i ro­dza­jów kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa, ewo­lu­cji po­dej­ścia do za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem, czy wresz­cie związ­ków mię­dzy kul­tu­rą bez­pie­czeń­stwa a spo­łecz­ną od­po­wie­dzial­no­ścią or­ga­ni­za­cji (...)W czę­ści ba­daw­czej opi­sa­no wy­ni­ki ba­dań, któ­rych ce­lem by­ła dia­gno­za kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa w przed­się­bior­stwach bran­ży wę­glo­wej. Do prze­pro­wa­dze­nia tych ba­dań wy­ko­rzy­sta­no wcze­śniej­sze roz­wa­ża­nia, co za­pew­ni­ło spój­ność obu czę­ści. War­to zwró­cić uwa­gę, że uzy­ska­ne wy­ni­ki mo­gą być pod­sta­wą dal­szych ba­dań i do­cie­kań po­świę­co­nych pro­ble­ma­ty­ce kul­tu­ry bez­pie­czeń­stwa, a tak­że być in­spi­ra­cją do do­sko­na­le­nia me­tod za­rzą­dza­nia (...).Prof. dr hab. Cze­sław Si­kor­ski Nazwa - Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie Autor - Anna Rakowska Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565744 Kod EAN - 9788375565744 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 170 Podatek VAT - 5%

Sklep: InBook.pl

Hama LISTWA ZASILAJĄCA 6 GNIAZD OSOBNE WYŁĄCZNIKI 1,5M - 2865059791

59,00 zł

Hama LISTWA ZASILAJĄCA 6 GNIAZD OSOBNE WYŁĄCZNIKI 1,5M Hama

Akcesoria > Listwy Zasilające

LISTWA ZASILAJCA 6GN, 1,5M + OSOBNY WYCZNIK - Do podczenia do szeciu urzadze elektrycznych, indywidualne wyczenie - 6 podwietlanych przecznikw pozwala wcza i wycza urzdzenia, idealne do komputerw i Komponentw HIFI, warsztatu, itp - Podwietlany, gwny wcznik - Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepiciowe chroni komputer, urzdzenia peryferyjne i inne wraliwe urzdzenia elektryczne od przepicia, skoku napicia i porednich uderze pioruna - Wskanik optyczny funkcji ochrony przed przepiciami - Gniazda ustawione pod ktem 45 - Kompaktowa konstrukcja - Z zabezpieczeniem przed dziemi EAN: 4047443270627 Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 24 miesiące Kod dostawcy: 121918 Liczba gniazd typu F (Schuko): 6 Długość przewodu: 1.5 m Wtyczka: Europejska Zabezpieczenia / filtry: Przeciwprzepięciowe Włącznik: Tak Montaż: Podłoże Pozostałe porty we/wy: Brak Kolor: Czarny Wymiary: 32,5 x 7,5 x 4,6 cm Pozostałe parametry: - Specyfikacja sieciowa 16 A- Typ przewodu H05VV-F3G1,5- Maks. obciążenie połączenia 3500 W- Napięcie zasilania 230 V- Liczba żył 3- Materiał Materiał syntetyczny

Sklep: PCS Sklep

Fibaro Relay Switch 1 x 2,5KW - 2865332799

300,50 zł

Fibaro Relay Switch 1 x 2,5KW FIBARO

Smartdom > Inteligentny Dom

Przekanikowy, zdalnie sterowany wcznik systemu FIBARO jest przeznaczony do pracy w puszce wcznika ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnego odbiornika o mocy nie przekraczajcej 2,5 kW. Za jego pomoc mona wcza i wyacza podczone do jego zaciskw urzdzenie za porednictwem fal radiowych, kontrolerw i podczonego bezporednio do Wcznika Fibaro przycisku. EAN: 5902020528272 Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 24 miesiące Kod dostawcy: FGS-212 Wymiary: 42 mm x 37 mm x 17 mm Pozostałe parametry: Napięcie zasilania 110 - 230 V

Sklep: PCS Sklep

HyperX Słuchawki CLOUD II BOX Gun Metal Grey - 2864359878

418,50 zł

HyperX Słuchawki CLOUD II BOX Gun Metal Grey HyperX

Peryferia/Głośniki i Słuchawki > Słuchawki

Zestaw suchawkowy HyperX Cloud II - Komfortowa wyrazisto dwiku Zestaw suchawkowy HyperX Cloud II wyposaono w zaprojektowany od nowa modu sterowania audio z kart dwikow USB, ktra wzmacnia dwiki i gos gracza, zapewniajc najwysz jako audio Hi-Fi podczas gry usyszysz to, czego nie syszae do tej pory. Eksploruj wiat peen detali, niedostpny innym graczom usysz szuranie buta biwakowicza, syk pary w znajdujcym si gdzie w oddali zaworze. Niezalene sterowanie dwikiem i mikrofonem pozwala regulowa gono dwiku i gosu rejestrowanego przez mikrofon oraz w prosty sposb wcza i wycza dwik 7.1 Surround lub pochodzcy z mikrofonu. Ten nowoczesny zestaw suchawkowy generuje dwik w standardzie 7.1 Virtual Surround, pozwalajc uzyska niespotykan przestrzenno i gbi dwiku, dziki czemu gry, filmy i muzyka dostarczaj zupenie nowych dowiadcze. Zlokalizuj przeciwnikw podczas gry, nawet jeli ich jeszcze nie widzisz, i zaatakuj jako pierwszy. Dziaanie zestawu suchawkowego bazuje w peni na rozwizaniach sprztowych i technologii plug and play, bez koniecznoci stosowania adnych sterownikw. Mikrofon zestawu HyperX Cloud II posiada funkcj cyfrowej poprawy jakoci dwiku i redukcji szumw, z automatycznym sterowaniem wzmocnieniem i redukcj echa dostpnymi dziki karcie dwikowej USB. Dziki tym rozwizaniom gos jest wyrazistszy, a szumy otoczenia zostaj wytumione. Gos jest automatycznie wzmacniany, gdy dwiki w grze staj si dononiejsze, co zapewnia optymaln komunikacj midzy czonkami druyny oraz wymian informacji podczas nawet najbardziej intensywnych walk. HyperX Cloud II posiada certyfikat TeamSpeak i zosta zoptymalizowany pod ktem wsppracy z programem Skype i innymi popularnymi aplikacjami komunikacyjnymi. Zestaw suchawkowy HyperX Cloud II reprodukuje dwik z jakoci Hi-Fi przy pomocy 53-milimetrowych przetwornikw zapewniajcych najwysz jako i bogactwo dwiku w caym zakresie pasma oraz ulepszone odtwarzanie basw za porednictwem karty dwikowej. Powstay z myl o profesjonalnych graczach zestaw HyperX Cloud II jest zasilany przez port USB w komputerach PC i Mac, a do podczania do konsoli PS4 i Xbox One* suy wtyczka stereo 3,5 mm. Zamknite nauszniki pozwalaj lepiej redukowa szumy podczas turniejw gamingowych i w innych haaliwych warunkach, dziki czemu gracz moe skoncentrowa si na unicestwianiu przeciwnikw. *Wymagany adapter do kontrolera Gwne funkcje: - Zaawansowany modu USB sterowania audio z wbudowan kart dwikow DSP - Dwik w jakoci Hi-Fi dziki sterownikom 53 mm zapewniajcym najwysz jako dwiku - Sprztowo reprodukowany dwik 7.1 Virtual Surround - Komfortowy pak i podkadki uszne ze sztucznej skry oferujce komfort pianki zapamitujcej ksztat - Optymalizacja do gry na profesjonalnym poziomie z zamknitymi nausznikami pasywnie redukujcymi szumy - Zgodno zcze USB dla komputerw PC i Mac Zcze stereo dla konsoli PS4, Xbox One i urzdze mobilnych EAN: 0740617235678 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: KHX-HSCP-GM Przeznaczenie: Gaming Konstrukcja: Z muszlami nausznymi Technologie: Tłumienie dźwięków z otoczenia Komunikacja bezprzewodowa: Nie Złącza: 1 x USB 2.0 Dźwięk: Surround 7.1 Kontrola dźwięku: Regulacja głośności Funkcje bluetooth: Nie dotyczy Impedancja: 60

Sklep: PCS Sklep

NEC 24'' MS EA244WMi IPS, W-LED, DVI, biały - 2865979128

1594,50 zł

NEC 24'' MS EA244WMi IPS, W-LED, DVI, biały NEC

Peryferia > Monitory

Dziki zastosowaniu wyjtkowo cienkiego panelu z technologi IPS i podwietleniem LED monitor NEC MultiSync EA244WMi zyska ultranowoczesny, smuky wygld. Ponadto monitor wyposaono w zestaw funkcji potrzebnych w korporacyjnych zastosowaniach biurowych. Czujniki natenia owietlenia w otoczeniu oraz obecnoci czowieka to elementy realizacji koncepcji produktu zrwnowaonego. Jednoczenie zapewniono lepsz ergonomi dziki regulacji wysokoci w zakresie 130 mm. Monitor wyposaono take w liczne opcje podcze z trzema wejciami DisplayPort, DVID i D-Sub. Dziki doskonaej jakoci obrazu IPS o szerokim kcie widzenia w formacie 16:10 monitor ten gwarantuje wysoki poziom ergonomii. Idealny produkt dla firmy stawiajcej na styl i przyszociowe technologie. - Czujnik natenia owietlenia otoczeni a - z funkcj automatycznego ustawiania jasnoci zawsze ustawia optymalny poziom jasnoci odpowiadajcy owietleniu otoczenia oraz parametrom wywietlanej treci. - Ergonomia w biurze - pena regulacja wysokoci (130 mm) wraz z moliwoci zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalaj na doskonae dostosowanie monitora do ergonomicznych wymaga uytkownika. - Zestaw funkcji idealnych do biura wbudowane goniki, gniazdo suchawkowe oraz hub USB zapewniaj doskonae opcje komunikacji w biurze. - Koncepcja produktu ekologicznego w praktyce - tryb eko, miernik emisji dwutlenku wgla / Licznik carbon savings i czujnik natenia owietlenia otoczenia. - Czujnik obecnoci czowieka - wykrywa obecno osoby przed ekranem oraz automatycznie wcza/wycza go w zalenoci od obecnoci uytkownika. - Mocowanie Vesa (100 mm) - umoliwia zainstalowanie monitora przy uyciu rnych rozwiza montaowych. - Wywietlacz - 24-calowa matryca IPS w formacie 16:10 z podwietleniem LED. - Special Characteristics - ControlSync ; Customize Setting ; Czujnik natenia owietlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasnoci; Czujnik obecnoci uytkownika przed monitorem; Dotykowy panel sterujcy OSD; ErgoDesign : regulacja wysokoci ekranu do (130 mm) oraz funcja Pivot 90; Kompatybilno z oprogramowaniem NaviSet i NaviSet Administrator; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; System podwietlenia za pomoc diod LED; Tryby ekonomiczne; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up); Wsparcie dla standardu sRGB. EAN: 5028695109599 Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy Kod dostawcy: 60003409 Model: MultiSync EA244WMi Format ekranu: Panoramiczny Przekątna ekranu: 24.1" Kolor: Biały Typ matrycy: TFT IPS Ekran dotykowy: Nie Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: 0.27 mm Proporcje obrazu: 16:10 Rozdzielczość : 1920 x 1200 (WUXGA) Czas reakcji: 5 ms Jasność: 350 cd/m

Sklep: PCS Sklep

Logic Concept Zasilacz komputerowy 510 W - 2864125614

116,00 zł

Logic Concept Zasilacz komputerowy 510 W LOGIC CONCEPT

Podzespoły PC/Obudowy i Zasilacze > Zasilacze PC

Logic 510W to zasilacz marki Logic Concept o mocy 510W, przeznaczony do obudw komputerowych. Zasilacz jest kompatybilny z najnowszymi technologiami PC. Obsuguje najnowsze specyfikacje ATX12V, dziki czemu moe by uywany z obecn i nastpn generacj platform z wielordzeniowymi procesorami. Wyposaony jest w pasywny ukad PFC. Olbrzymi, 120mm wentylator zapewnia waciwe chodzenie dla jednostki, jest jednoczenie cichy i trway. Zasilacz posiada kompletny system zabezpiecze. OVP (Ochrona przeciwprzepiciowa) - Jeli napicia wzronie powyej okrelonej wartoci tolerancji na jednej z linii, zasilacz wyczy si automatycznie. SCP (zabezpieczenie przeciw zwarciowe) - W przypadku zwarcia funkcja ta zapobiega uszkodzeniu najwaniejszych elementw zasilacza. OPP (zabezpieczenie przeciw przecieniowe) To zabezpieczenie wcza si w sytuacji gdy system wymaga wikszej mocy ni zasilacz jest w stanie dostarczy. OCP (zabezpieczenie nad-prdowe) - Jeli obcienie na jednej z linii przekracza jej dopuszczalne parametry, zasilacz wyczy si automatycznie. EAN: 5906190442451 Gwarancja: rękojmia 24 miesiące Kod dostawcy: ZAS-LOGI-LC-510-ATX-PFC Moc zasilacza: 510 W Wentylator: 12 cm PFC: Pasywny Ilość złącz zas. MOLEX: 2 Ilość złącz zas. Floppy: 0 Ilość złącz zas. SATA: 3 Ilość złącz zas. 4-pin 12V: 0 Ilość złącz zas. 8-pin 12V: 0 Ilość złącz zas. 4+4-pin 12V: 0 Ilość złącz zas. PCI-E 6-pin: 1 Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin: 0 Ilość złącz zas. PCI-E 8-pin: 0 Złącze zas. MB: 20 + 4 pin Zasilacz modularny: Nie Certyfikat 80+: Brak Akcesoria w zestawie: Kabel zasilający

Sklep: PCS Sklep

NEC 24'' MS EA244WMi bk IPS, W-LED, DVI, czarny - 2865772456

1594,50 zł

NEC 24'' MS EA244WMi bk IPS, W-LED, DVI, czarny NEC

Peryferia > Monitory

Dziki zastosowaniu wyjtkowo cienkiego panelu z technologi IPS i podwietleniem LED monitor NEC MultiSync EA244WMi zyska ultranowoczesny, smuky wygld. Ponadto monitor wyposaono w zestaw funkcji potrzebnych w korporacyjnych zastosowaniach biurowych. Czujniki natenia owietlenia w otoczeniu oraz obecnoci czowieka to elementy realizacji koncepcji produktu zrwnowaonego. Jednoczenie zapewniono lepsz ergonomi dziki regulacji wysokoci w zakresie 130 mm. Monitor wyposaono take w liczne opcje podcze z trzema wejciami DisplayPort, DVID i D-Sub. Dziki doskonaej jakoci obrazu IPS o szerokim kcie widzenia w formacie 16:10 monitor ten gwarantuje wysoki poziom ergonomii. Idealny produkt dla firmy stawiajcej na styl i przyszociowe technologie. Czujnik natenia owietlenia otoczeni a - z funkcj automatycznego ustawiania jasnoci zawsze ustawia optymalny poziom jasnoci odpowiadajcy owietleniu otoczenia oraz parametrom wywietlanej treci. Ergonomia w biurze - pena regulacja wysokoci (130 mm) wraz z moliwoci zmiany orientacji ekranu (pivot), pochylenia (tilt) i obrotu w poziomie (swivel) pozwalaj na doskonae dostosowanie monitora do ergonomicznych wymaga uytkownika. Zestaw funkcji idealnych do biura wbudowane goniki, gniazdo suchawkowe oraz hub USB zapewniaj doskonae opcje komunikacji w biurze. Koncepcja produktu ekologicznego w praktyce - tryb eko, miernik emisji dwutlenku wgla / Licznik carbon savings i czujnik natenia owietlenia otoczenia. Czujnik obecnoci czowieka - wykrywa obecno osoby przed ekranem oraz automatycznie wcza/wycza go w zalenoci od obecnoci uytkownika. Mocowanie Vesa (100 mm) - umoliwia zainstalowanie monitora przy uyciu rnych rozwiza montaowych. Wywietlacz - 24-calowa matryca IPS w formacie 16:10 z podwietleniem LED. Special Characteristics - ControlSync ; Customize Setting ; Czujnik natenia owietlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasnoci; Czujnik obecnoci uytkownika przed monitorem; Dotykowy panel sterujcy OSD; ErgoDesign : regulacja wysokoci ekranu do (130 mm) oraz funcja Pivot 90; Kompatybilno z oprogramowaniem NaviSet i NaviSet Administrator; Licznik Carbon footprint; Licznik carbon savings; System podwietlenia za pomoc diod LED; Tryby ekonomiczne; USB ver. 2.0 (4 down / 1 up); Wsparcie dla standardu sRGB EAN: 5028695109605 Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 36 miesięcy Kod dostawcy: 60003414 Model: MultiSync EA244WMi Format ekranu: Panoramiczny Przekątna ekranu: 24.1" Kolor: Czarny Typ matrycy: TFT IPS Ekran dotykowy: Nie Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: 0.27 mm Proporcje obrazu: 16:10 Rozdzielczość : 1920 x 1200 (WUXGA) Czas reakcji: 5 ms Jasność: 350 cd/m

Sklep: PCS Sklep

Fibaro Relay Switch 2 x 1,5KW - 2865332801

300,50 zł

Fibaro Relay Switch 2 x 1,5KW FIBARO

Smartdom > Inteligentny Dom

Podwjny wcznik przekanikowy zdalnie sterowany systemu FIBARO jest przeznaczony do pracy w puszce wcznika ciennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba wysterowania dowolnych dwch odbiornikw o mocy kadego z osobna nie przekraczajcej 1,5kW. Za jego pomoc mona wcza i wycza podczone do jego zaciskw urzdzenia za porednic twem fal radiowych, kontrolerw i podczonego bezporednio do Wcznika Fibaro przycisku. EAN: 5902020528289 Gwarancja: gwarancja zewnętrzna 24 miesiące Kod dostawcy: FGS-222 Wymiary: 42 mm x 37 mm x 17 mm Pozostałe parametry: Napięcie zasilania: 110 - 230 V

Sklep: PCS Sklep

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA - 2864127091

35,50 zł

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA esperanza

Peryferia/Myszki i Klawiatury > Klawiatury

KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA Wygodna, mia w dotyku, wysokiej jakoci multimedialna, przewodowa klawiatura USB dla graczy z wbudowanymi klawiszami makro. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Atrakcyjny i elegancki wygld sprawia, e doskonale bdzie komponowaa si na biurku z innymi akcesoriami komputerowymi do gier. Ergonomiczne wyprofilowanie i dua elastyczno klawiszy zapobiega przecianiu nadgarstkw podczas grania i pisania. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Uatwiaj one szybkie uruchamianie poczty, przegldarki internetowej i jednoczenie w wygodny sposb pozwalaj obsugiwa odtwarzacz plikw multimedialnych sterujc jego funkcjami bezporednio za pomoc dodatkowych klawiszy (dostpne funkcje: odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , zwikszanie/zmniejszanie gonoci, wyciszenie dwiku). Dodatkowo mona wczy wyszukiwanie i uruchomi menu zakadek w przegldarce internetowej. Posiada 12 multimedialnych klawiszy funkcyjnych (uruchomienie odtwarzacza multimediw, zmniejszanie gonoci, zwikszanie gonoci, wyciszanie, zatrzymanie odtwarzania, poprzedni utwr, zatrzymanie/wznowienie odtwarzania, nastpny utwr, e-mail, przegldarka internetowa, blokada klawiatury, kalkulator. Litery oraz symbole zostay nadrukowane w najnowszej technologii UV i s pokryte specjaln warstw ochronn nadajc im wysok odporno na cieranie. Wykonana z wysokiej jakoci materiaw odpornych na elektryzowanie si. Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Klawiatury wsppracuje zarwno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. EAN: 5901299938485 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: EGK402R Rodzaj: Multimedialna Zestaw z myszką: Nie Połączenie: Przewodowe Interfejs: USB Zasilanie: USB 5V Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8 Kolor: Czerwony Długość przewodu: 1.5 m Wymiary: 480 x 192 x 24 mm Waga: 0.8475 kg Pozostałe parametry: TEMPERATURA PRACY:- Zakres temperatur pracy: 0oC~40oC- Wilgotność otoczenia: 20%~90%

Sklep: PCS Sklep

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB - 2864127086

22,50 zł

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB esperanza

Peryferia/Myszki i Klawiatury > Klawiatury

KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB Wygodna, mia w dotyku, wysokiej jakoci multimedialna, przewodowa klawiatura USB dla graczy. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Atrakcyjny i elegancki wygld sprawia, e doskonale bdzie komponowaa si na biurku z innymi akcesoriami komputerowymi do gier. Ergonomiczne wyprofilowanie i dua elastyczno klawiszy zapobiega przecianiu nadgarstkw podczas grania i pisania. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Uatwiaj one szybkie uruchamianie poczty, przegldarki internetowej i jednoczenie w wygodny sposb pozwalaj obsugiwa odtwarzacz plikw multimedialnych sterujc jego funkcjami bezporednio za pomoc dodatkowych klawiszy (dostpne funkcje: odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , zwikszanie/zmniejszanie gonoci, wyciszenie dwiku). Dodatkowo mona wczy wyszukiwanie i uruchomi menu zakadek w przegldarce internetowej. Litery oraz symbole zostay nadrukowane w najnowszej technologii UV i s pokryte specjaln warstw ochronn nadajc im wysok odporno na cieranie. Wykonana z wysokiej jakoci materiaw odpornych na elektryzowanie si. Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Klawiatury wsppracuje zarwno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. EAN: 5901299938423 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: EGK200R Rodzaj: Multimedialna Zestaw z myszką: Nie Połączenie: Przewodowe Interfejs: USB Zasilanie: USB 5V Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Kolor: Czerwony Długość przewodu: 1.5 m Wymiary: 475 x 178 x 24 mm Waga: 0.76 kg Pozostałe parametry: TEMPERATURA PRACY:- Zakres temperatur pracy: 0oC~40oC- Wilgotność otoczenia: 20%~90%

Sklep: PCS Sklep

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB - 2864127085

22,50 zł

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB esperanza

Peryferia/Myszki i Klawiatury > Klawiatury

KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB Wygodna, mia w dotyku, wysokiej jakoci multimedialna, przewodowa klawiatura USB dla graczy. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Atrakcyjny i elegancki wygld sprawia, e doskonale bdzie komponowaa si na biurku z innymi akcesoriami komputerowymi do gier. Ergonomiczne wyprofilowanie i dua elastyczno klawiszy zapobiega przecianiu nadgarstkw podczas grania i pisania. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Uatwiaj one szybkie uruchamianie poczty, przegldarki internetowej i jednoczenie w wygodny sposb pozwalaj obsugiwa odtwarzacz plikw multimedialnych sterujc jego funkcjami bezporednio za pomoc dodatkowych klawiszy (dostpne funkcje: odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , zwikszanie/zmniejszanie gonoci, wyciszenie dwiku). Dodatkowo mona wczy wyszukiwanie i uruchomi menu zakadek w przegldarce internetowej. Litery oraz symbole zostay nadrukowane w najnowszej technologii UV i s pokryte specjaln warstw ochronn nadajc im wysok odporno na cieranie. Wykonana z wysokiej jakoci materiaw odpornych na elektryzowanie si. Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Klawiatury wsppracuje zarwno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. EAN: 5901299938430 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: EGK200G Rodzaj: Multimedialna Zestaw z myszką: Nie Połączenie: Przewodowe Interfejs: USB Zasilanie: USB 5V Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Kolor: Zielony Długość przewodu: 1.5 m Wymiary: 475 x 178 x 24 mm Waga: 0.76 kg Pozostałe parametry: TEMPERATURA PRACY:- Zakres temperatur pracy: 0oC~40oC- Wilgotność otoczenia: 20%~90%

Sklep: PCS Sklep

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB - 2864127084

22,50 zł

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB esperanza

Peryferia/Myszki i Klawiatury > Klawiatury

KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB Wygodna, mia w dotyku, wysokiej jakoci multimedialna, przewodowa klawiatura USB dla graczy. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Atrakcyjny i elegancki wygld sprawia, e doskonale bdzie komponowaa si na biurku z innymi akcesoriami komputerowymi do gier. Ergonomiczne wyprofilowanie i dua elastyczno klawiszy zapobiega przecianiu nadgarstkw podczas grania i pisania. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Uatwiaj one szybkie uruchamianie poczty, przegldarki internetowej i jednoczenie w wygodny sposb pozwalaj obsugiwa odtwarzacz plikw multimedialnych sterujc jego funkcjami bezporednio za pomoc dodatkowych klawiszy (dostpne funkcje: odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , zwikszanie/zmniejszanie gonoci, wyciszenie dwiku). Dodatkowo mona wczy wyszukiwanie i uruchomi menu zakadek w przegldarce internetowej. Litery oraz symbole zostay nadrukowane w najnowszej technologii UV i s pokryte specjaln warstw ochronn nadajc im wysok odporno na cieranie. Wykonana z wysokiej jakoci materiaw odpornych na elektryzowanie si. Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Klawiatury wsppracuje zarwno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. EAN: 5901299938447 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: EGK200B Rodzaj: Multimedialna Zestaw z myszką: Nie Połączenie: Przewodowe Interfejs: USB Zasilanie: USB 5V Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP Kolor: Niebieski Długość przewodu: 1.5 m Wymiary: 475 x 178 x 24 mm Waga: 0.76 kg Pozostałe parametry: TEMPERATURA PRACY:- Zakres temperatur pracy: 0oC~40oC- Wilgotność otoczenia: 20%~90%

Sklep: PCS Sklep

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA - 2864127090

35,50 zł

Esperanza KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA esperanza

Peryferia/Myszki i Klawiatury > Klawiatury

KLAWIATURA DLA GRACZY MULTIMEDIALNA USB NINJA Wygodna, mia w dotyku, wysokiej jakoci multimedialna, przewodowa klawiatura USB dla graczy z wbudowanymi klawiszami makro. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Atrakcyjny i elegancki wygld sprawia, e doskonale bdzie komponowaa si na biurku z innymi akcesoriami komputerowymi do gier. Ergonomiczne wyprofilowanie i dua elastyczno klawiszy zapobiega przecianiu nadgarstkw podczas grania i pisania. Posiada 8 dodatkowych klawiszy. Uatwiaj one szybkie uruchamianie poczty, przegldarki internetowej i jednoczenie w wygodny sposb pozwalaj obsugiwa odtwarzacz plikw multimedialnych sterujc jego funkcjami bezporednio za pomoc dodatkowych klawiszy (dostpne funkcje: odtwarzanie/zatrzymanie odtwarzania , zwikszanie/zmniejszanie gonoci, wyciszenie dwiku). Dodatkowo mona wczy wyszukiwanie i uruchomi menu zakadek w przegldarce internetowej. Posiada 12 multimedialnych klawiszy funkcyjnych (uruchomienie odtwarzacza multimediw, zmniejszanie gonoci, zwikszanie gonoci, wyciszanie, zatrzymanie odtwarzania, poprzedni utwr, zatrzymanie/wznowienie odtwarzania, nastpny utwr, e-mail, przegldarka internetowa, blokada klawiatury, kalkulator. Litery oraz symbole zostay nadrukowane w najnowszej technologii UV i s pokryte specjaln warstw ochronn nadajc im wysok odporno na cieranie. Wykonana z wysokiej jakoci materiaw odpornych na elektryzowanie si. Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. Klawiatury wsppracuje zarwno z notebookami jak i komputerami stacjonarnymi. EAN: 5901299938492 Gwarancja: 24 miesiące Kod dostawcy: EGK402G Rodzaj: Multimedialna Zestaw z myszką: Nie Połączenie: Przewodowe Interfejs: USB Zasilanie: USB 5V Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Kolor: Zielony Długość przewodu: 1.5 m Wymiary: 480 x 192 x 24 mm Waga: 0.8475 kg Pozostałe parametry: TEMPERATURA PRACY:- Zakres temperatur pracy: 0oC~40oC- Wilgotność otoczenia: 20%~90%

Sklep: PCS Sklep

szukaj w Kangoo wcze

Sklepy zlokalizowane w miastach: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice

Szukaj w sklepach lub całym serwisie

1. Sklepy z wcze

2. Szukaj na wszystkich stronach serwisu

t1=0.613, t2=0, t3=0, t4=0.044, t=0.613

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2019 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER