Książki , płyty CD, DVD, multimedia, zegarki, zabawki
Sklep InBook.pl

Kontakt

tel. 32 268 64 04
Dąbrowa Górnicza

Popularne produkty

Książki & Multimedia, Prezenty & Akcesoria, Komputer

Popularne marki

Rekomendcja klientów

Monitorowana jakość obsługi

 • opinie pozytywne: 9
 • opinie neutralne: 1
 • opinie negatywne: 6
Podsumowanie

InBook.pl > Oferowane produkty > Książki & Multimedia > Książki > Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA Chin i Rosji - Zysk Wojciech, Gromala Paulina


 

Opis

Opis - Ro­sną­ca po­tę­ga państw eu­ro­pej­skich na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku, a tak­że po­li­ty­ka więk­szo­ści państw na świe­cie skie­ro­wa­na jest na co­raz to szer­sze for­my współ­pra­cy. W tym uję­ciu Unia Eu­ro­pej­ska utrzy­mu­je skom­pli­ko­wa­ną sieć za­gra­nicz­nych kon­tak­tów z kra­ja­mi trze­ci­mi. Ni­niej­sza pra­ca przed­sta­wia Czy­tel­ni­kom roz­wój w struk­tu­rze han­dlu, po­więk­sze­nie obro­tów han­dlo­wych oraz li­stę czyn­ni­ków od­dzia­łu­ją­cych na roz­wój wy­mia­ny han­dlo­wej z kra­ja­mi trze­ci­mi. W książ­ce bar­dzo sta­ran­nie i wszech­stron­nie przed­sta­wio­no m.in.:♦ ewo­lu­cję uwa­run­ko­wań oraz per­spek­ty­wy współ­pra­cy han­dlo­wej Unii Eu­ro­pej­skiej z pań­stwa­mi trze­ci­mi, tj. Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, Chi­na­mi oraz Ro­sją;♦ współ­za­leż­no­ści za­cho­dzą­ce po­mię­dzy kształ­to­wa­niem spój­ne­go eu­ro­pej­skie­go ryn­ku a ze­wnętrz­ny­mi sto­sun­ka­mi ma­ją­cy­mi na ce­lu li­be­ra­li­za­cję han­dlu na świe­cie, ure­gu­lo­wa­nie re­la­cji z naj­więk­szy­mi part­ne­ra­mi go­spo­dar­czy­mi;♦ ana­li­zę oraz mier­ni­ki słu­żą­ce do po­mia­ru prze­pły­wu to­wa­rów, usług oraz ka­pi­ta­łu mię­dzy Unią Eu­ro­pej­ską a pań­stwa­mi trze­ci­mi w la­tach 2000-2011;♦ ko­re­la­cję po­mię­dzy po­głę­bie­niem wza­jem­nych sto­sun­ków ze­wnętrz­nych a dy­na­mi­ką roz­wo­ju we­wnętrz­ne­go po­szcze­gól­nych go­spo­da­rek.Książ­ka ad­re­so­wa­na jest do pra­cow­ni­ków na­uko­wych, stu­den­tów róż­nych kie­run­ków eko­no­micz­nych, w szcze­gól­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­ków go­spo­dar­czych, pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji zwią­za­nych z wy­mia­ną mię­dzy­na­ro­do­wą, a tak­że wszyst­kich, któ­rzy chcą po­znać pro­ce­sy za­cho­dzą­ce na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz za­in­te­re­so­wa­nych go­spo­dar­ką Unii Eu­ro­pej­skiej. Ce­lem re­cen­zo­wa­nej pra­cy jest ana­li­za współ­pra­cy go­spo­dar­czej kra­jów UE z kra­ja­mi trze­ci­mi (USA, Chi­ny, Ro­sja). Ba­da­niem zo­sta­ła ob­ję­ta wy­mia­na han­dlo­wa i prze­pły­wy ka­pi­ta­łu w for­mie BIZ. Pra­ca jest spój­nym i war­to­ścio­wym opra­co­wa­niem pro­ble­mu ba­daw­cze­go.Em­pi­rycz­na część sta­no­wi więk­szość pra­cy, co za­li­czam na plus. Sze­ro­kie i głę­bo­kie ba­da­nia opar­te są na bo­ga­tych i ak­tu­al­nych da­nych sta­ty­stycz­nych. Wnio­ski z ba­dań i okre­śle­nie per­spek­tyw współ­pra­cy mię­dzy UE a Ro­sją, Chi­na­mi i USA są po­praw­ne i świad­czą o du­żej wie­dzy z za­kre­su te­go te­ma­tu.Prof. UEK dr hab. Kry­sty­na Przy­byl­ska Nazwa - Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA Chin i Rosji Autor - Zysk Wojciech, Gromala Paulina Oprawa - Miękka Wydawca - CeDeWu Kod ISBN - 9788375565812 Kod EAN - 9788375565812 Rok wydania - 2013 Język - polski Format - 16.5x23.5cm Ilość stron - 206 Podatek VAT - 5%

Dane techniczne

OpisRo­sną­ca po­tę­ga państw eu­ro­pej­skich na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku, a tak­że po­li­ty­ka więk­szo­ści państw na świe­cie skie­ro­wa­na jest na co­raz to szer­sze for­my współ­pra­cy. W tym uję­ciu Unia Eu­ro­pej­ska utrzy­mu­je skom­pli­ko­wa­ną sieć za­gra­nicz­nych kon­tak­tów z kra­ja­mi trze­ci­mi. Ni­niej­sza pra­ca przed­sta­wia Czy­tel­ni­kom roz­wój w struk­tu­rze han­dlu, po­więk­sze­nie obro­tów han­dlo­wych oraz li­stę czyn­ni­ków od­dzia­łu­ją­cych na roz­wój wy­mia­ny han­dlo­wej z kra­ja­mi trze­ci­mi. W książ­ce bar­dzo sta­ran­nie i wszech­stron­nie przed­sta­wio­no m.in.&diams
ewo­lu­cję uwa­run­ko­wań oraz per­spek­ty­wy współ­pra­cy han­dlo­wej Unii Eu­ro­pej­skiej z pań­stwa­mi trze­ci­mi, tj. Sta­na­mi Zjed­no­czo­ny­mi, Chi­na­mi oraz Ro­sją
&diams
współ­za­leż­no­ści za­cho­dzą­ce po­mię­dzy kształ­to­wa­niem spój­ne­go eu­ro­pej­skie­go ryn­ku a ze­wnętrz­ny­mi sto­sun­ka­mi ma­ją­cy­mi na ce­lu li­be­ra­li­za­cję han­dlu na świe­cie, ure­gu­lo­wa­nie re­la­cji z naj­więk­szy­mi part­ne­ra­mi go­spo­dar­czy­mi
&diams
ana­li­zę oraz mier­ni­ki słu­żą­ce do po­mia­ru prze­pły­wu to­wa­rów, usług oraz ka­pi­ta­łu mię­dzy Unią Eu­ro­pej­ską a pań­stwa­mi trze­ci­mi w la­tach 2000-2011
&diams
ko­re­la­cję po­mię­dzy po­głę­bie­niem wza­jem­nych sto­sun­ków ze­wnętrz­nych a dy­na­mi­ką roz­wo­ju we­wnętrz­ne­go po­szcze­gól­nych go­spo­da­rek.Książ­ka ad­re­so­wa­na jest do pra­cow­ni­ków na­uko­wych, stu­den­tów róż­nych kie­run­ków eko­no­micz­nych, w szcze­gól­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­ków go­spo­dar­czych, pra­cow­ni­ków in­sty­tu­cji zwią­za­nych z wy­mia­ną mię­dzy­na­ro­do­wą, a tak­że wszyst­kich, któ­rzy chcą po­znać pro­ce­sy za­cho­dzą­ce na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz za­in­te­re­so­wa­nych go­spo­dar­ką Unii Eu­ro­pej­skiej. Ce­lem re­cen­zo­wa­nej pra­cy jest ana­li­za współ­pra­cy go­spo­dar­czej kra­jów UE z kra­ja­mi trze­ci­mi (USA, Chi­ny, Ro­sja). Ba­da­niem zo­sta­ła ob­ję­ta wy­mia­na han­dlo­wa i prze­pły­wy ka­pi­ta­łu w for­mie BIZ. Pra­ca jest spój­nym i war­to­ścio­wym opra­co­wa­niem pro­ble­mu ba­daw­cze­go.Em­pi­rycz­na część sta­no­wi więk­szość pra­cy, co za­li­czam na plus. Sze­ro­kie i głę­bo­kie ba­da­nia opar­te są na bo­ga­tych i ak­tu­al­nych da­nych sta­ty­stycz­nych. Wnio­ski z ba­dań i okre­śle­nie per­spek­tyw współ­pra­cy mię­dzy UE a Ro­sją, Chi­na­mi i USA są po­praw­ne i świad­czą o du­żej wie­dzy z za­kre­su te­go te­ma­tu.Prof. UEK dr hab. Kry­sty­na Przy­byl­ska
NazwaStosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA Chin i Rosji
AutorZysk Wojciech, Gromala Paulina
OprawaMiękka
WydawcaCeDeWu
Kod ISBN9788375565812
Kod EAN9788375565812
Rok wydania2013
Językpolski
Format16.5x23.5cm
Ilość stron206
Podatek VAT5%

Sposoby płatności

 • Płatność przy odbiorze
 • Przelew bankowy
 • Karta kredytowa
 • Sprzedaż ratalna

Dostawa towaru

 • Wskaźnik dostępności towaru
 • Śledzenie stanu zamówienia
 • Poczta Polska
 • Przesyłka kurierska
 • Transport własny sklepu

Ostatnie opinie klientów sklepu

miroslaww rekomenduje InBook.pl opinia nr 125629 z 21.05.2012

Posiadał na stanie szukaną pozycję, więc zakup był przypadkowy i obarczony ostrożnością. Następne zakupy bardzo prawdopodobne. Polecam

zakupy: Dziesiąte miasto - Patrick Carman; maj 2012

plusy: szeroka oferta

minusy: brak

 
     

maria rekomenduje InBook.pl opinia nr 106045 z 10.03.2012

Rzetelna informacja o posiadanym towarze. To ważna, bo spotkałam się z sytuacją, kiedy proponuje się książkę, której nie ma na stanie. Korzystam już po raz kolejny z tego sklepu i nigdy nie zawiodłam się na nim. Szybka przesyłka - to również jego domena.

zakupy: książki; marzec 2012

plusy: rzetelność, terminowość dostawy

minusy: nie dostrzegłam

 
     

cosmowomen rekomenduje InBook.pl opinia nr 82223 z 09.08.2011

Najlepsza obsługa klienta idzie w parze z najniższą ceną za książki i z najlepszym zatowarowaniem na rynku. Nic dodać nic ująć tylko robić zakupy :-) Naprawdę polecam

zakupy: książki; sierpień 2011

plusy: cena książek

minusy: dość długo czekałam na odpowiedź z BOK-u

 
     
Zobacz wszystkie opinie klientów

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA Chin i Rosji - Zysk...

Powiększ zdjęcie

Cena: 41,66 zł

wysyłka do 3 dni

Sprzedawca

InBook S.A.
ul. Osiedle Robotnicze 6
42-520 Dąbrowa Górnicza

Kontakt

Tel.: 32 268 64 04,
32 268 64 05

Faks: 32 268 64 05

Adres www

data aktualizacji oferty: 22.05.2018 | zgłoś błąd

Dla sprzedawców

copyright © 2005-2022 Sklepy24.pl  |  made by Internet Software House DOTCOM RIVER